Összes tárgyszó megjelenítése

önálló tevékenység
önálló tevékenységből származó jövedelem Adószámos magánszemély
Elegendő a "7"-es adószám igénylése a 12T101 számú nyomtatványon 900301 TEÁOR-számra abban az esetben, ha egy heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkező személy számlával a saját festményeit szeretné értékesíteni? Értékesítés esetén terheli ebben az esetben valamilyen bevallási és közteher-fizetési kötelezettség a számla kiállítóját, illetve a kifizetőt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 227. számában (2012. október 24.), 3900. kérdésszám alatt
önálló tevékenységet végző magánszemély
önellenőrzés
öngondoskodás Öngondoskodás kedvezményei
Megilleti-e az adózót az adójóváírás egymástól függetlenül az önkéntes nyugdíjpénztári, az önkéntes egészségbiztosítási pénztári és a nyugdíj-előtakarékossági befizetések után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 92. számában (2006. október 31.), 1590. kérdésszám alatt
önként vállalt többletmunkavégzés Egészségügyi dolgozó önként vállalt többletmunkavégzése
Hogyan kerül figyelembevételre a nyugdíj megállapítása során egy orvosi bt. alkalmazottjának a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzése? Szerez többlet szolgálati időt, illetve jogosultsági időt abban az esetben is, ha nem közalkalmazott, hanem munkaviszonyban áll? Mi a helyzet akkor, ha társas vállalkozóként végezi ugyanezt a tevékenységet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 287. számában (2015. október 27.), 4872. kérdésszám alatt
önkéntes döntés Pályakezdőnek nem minősülő személy belépése magánnyugdíjpénztárba
Mit kell tennie annak a munkavállalónak, akinek pályakezdőként nem volt kötelező belépnie magánnyugdíjpénztárba, de most szeretné ezt megtenni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 177. számában (2010. július 20.), 3032. kérdésszám alatt
önkéntes egészségpénztár Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás közterhei
Milyen közterheket kell megfizetnie a cégnek, és a 0808-as nyomtatvány melyik soraiban kell ezeket szerepeltetni abban az esetben, ha munkavállalói részére önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizet munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke meghaladja az Szja-tv. 7. § (1) bekezdés kd) pontjában meghatározott mértéket, vagyis 2008-ban a 20 700 forintot? A munkáltató a következő két megoldás közül nem tud választani: 1. A munkáltató levon a munkavállalótól a 20 700 forint feletti részből nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, amelyet a 0808 M lapokon feltüntet, és fizet tb-járulékot a 20 700 forint feletti összeg után, melyet külön a 0808-01-02 lap 40-42. sorában tüntet fel. Ezt az összeget nem személyi jövedelemadóval növelten tünteti fel, tehát csak a 20 700 forint feletti rész után fizeti meg az 54 százalékos szja-t és a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot. 2. A munkavállalótól nem kerül levonásra semmilyen járulék, a cég viszont a személyi jövedelemadóval növelt összeg után fizeti meg a járulékot.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 136. számában (2008. szeptember 30.), 2324. kérdésszám alatt
önkéntes kölcsönös biztosítópénztár
önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár
önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári szolgáltatás
önkéntes nyugdíjpénztár
önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás
önkéntes pénztár
önkéntes pénztári hozzájárulás
önkéntes pénztári kedvezmény
önkéntes pénztári szolgáltatás
önkéntes pénztári tagdíj
önkéntes segítő Önkéntes segítő
Az egészségügyi intézmények gyakorlatához hasonlóan alkalmazható-e önkéntes segítőként ügyelet ellátására egy orvos annak érdekében, hogy a foglalkoztatónál legyen olyan személy, aki az adott tevékenység végzésére szakmailag jogosult? A foglalkoztatott ezért a munkáért díjazásban nem részesülne. Minderre azért lenne szükség, mert a cégnek nincs orvosi végzettségű alkalmazottja, de orvosi tevékenységet végez, és erről állít ki számlát.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 232. számában (2013. február 5.), 3986. kérdésszám alatt
önkormányzat által alapított vállalkozás Önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság vezetőjének további jogviszonya
Hozzájárulhat a munkáltatói jogkör gyakorlója jogszerűen a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez egy helyi önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság munkaviszonyban álló vezetője esetében, ha munkaviszony létesítésekor létrehozott munkaszerződése további munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony tekintetében tilalmat állapított meg? Milyen további speciális munkajogi előírások vonatkoznak az érintett munkavállaló munkaszerződésére és munkaviszonyára?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 264. számában (2014. szeptember 2.), 4497. kérdésszám alatt
önkormányzati bizottsági tag Tiszteletdíjban részesülő önkormányzati bizottsági tag ellátásai
Jogosult-e társadalombiztosítási ellátásra egy önkormányzati bizottság választott külsős tagja (nem képviselő), aki havonta bruttó 51 150 forint tiszteletdíjban részesül, tehát javadalmazása nem éri el a minimálbért, és egyéb jövedelemmel nem rendelkezik? A tiszteletdíjból a 8,5 százalék nyugdíjjárulék, a 7 százalékos egészségbiztosítási járulék és az szja-előleg levonásra kerül, valamint a foglalkoztató megfizeti a társadalombiztosítási járulékot és a tételes eho-t is.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 106. számában (2007. június 5.), 1817. kérdésszám alatt
önkormányzati képviselő
önrevízió
önsegélyező pénztári szolgáltatás Önsegélyező pénztári kifizetés közterhei
Helyes-e az az eljárás, ha a munkáltató minden hónapban egy nagyobb összeget utal át az önsegélyező pénztárba, amelyet a pénztártól gyermeknevelési támogatás címén adómentesen kap meg a dolgozó?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 60. számában (2005. május 31.), 1058. kérdésszám alatt
öregségi nyugdíj
öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítása Öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítása
Valóban van lehetőség az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítására?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 274. számában (2015. március 17.), 4679. kérdésszám alatt
öregségi nyugdíj szüneteltetése Öregségi nyugdíj szüneteltetése
Mely esetekben kell az öregségi nyugdíjat szüneteltetni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 154. számában (2009. július 7.), 2643. kérdésszám alatt
öregségi nyugdíjas beltag Nyugdíjas beltag járulékfizetési kötelezettsége
Kell-e valamilyen járulékot fizetni egy betéti társaság öregségi nyugdíjas beltagja után, aki a társaságban nincs munkaviszonyban, jövedelmet nem vesz fel, és egy kft.-ben heti 30 órás munkaviszonyban dolgozik? Változna a helyzet, ha a kft.-ben heti 36 órában foglalkoztatnák?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 224. számában (2012. szeptember 11.), 3844. kérdésszám alatt
öregségi nyugdíjas kft.-tag Öregségi nyugdíjban részesülő ügyvezető közterhei
Milyen járulékokat kell megfizetni egy kft. öregségi nyugdíjban részesülő tagja után, aki személyesen látja el az ügyvezetői feladatokat? Kell számára fizetni tagi jövedelmet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 238. számában (2013. május 14.), 4082. kérdésszám alatt
öregségi nyugdíjas megbízott Öregségi nyugdíjas személy megbízási díja
Milyen járulékokat kell megfizetnie annak a saját jogú öregségi nyugdíjas személynek, aki a nyugdíj mellett megbízási jogviszony keretében képviseletet lát el?
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatott személynek abban az esetben kell járulékot fizetnie, ha a jogviszonyra tekintettel biztosítottnak minősül. A megbízási szerződéssel vagy egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban személyesen munkát végző személy - a közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - csak abban az esetben biztosított, ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát (2015-ben 31 500 forint), illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét (1050 forint). A járulékalapot képező jövedelem számítása során a megbízási díj igazolt költségekkel, illetve a 10 százalékos költséghányaddal csökkentett részét kell figyelembe venni.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 274. számában (2015. március 17.), 4666. kérdésszám alatt
öregségi nyugdíjas munkavállaló
öregségi nyugdíjas polgármester Öregségi nyugdíjban részesülő polgármester
Szünetel az ellátás folyósítása abban az esetben, ha egy saját jogú öregségi nyugdíjas személyt egy települési önkormányzat polgármesterévé választanak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 306. számában (2016. október 11.), 5203. kérdésszám alatt
öregségi nyugdíjas személy munkavállalása
öregségi nyugdíjkorhatár
örmény állampolgár
örökbe fogadó szülő
örökbe fogadott gyermek
örökbefogadás
öröklés
örökös Örökös jogosultságai, kötelezettségei a munkavállaló halála esetén
Milyen jogosultságai, illetve kötelezettsége vannak az örökösnek a munkavállaló halála esetén?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 67. számában (2005. szeptember 27.), 1170. kérdésszám alatt
összeszámítás
ösztöndíj
ösztöndíjas aspiráns Ösztöndíjas aspiránsként eltöltött idő figyelembevétele szolgálati időként
Figyelembe vehető-e biztosításban eltöltött szolgálati időként az 1982. szeptember 1.- 1985. augusztus 31. között a Magyar Tudományos Akadémia TMB keretében belföldi ösztöndíjas aspiránsként eltöltött idő?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 25. számában (2003. november 18.), 431. kérdésszám alatt
ösztöndíjas foglalkoztatás
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony
ösztöndíjas foglalkoztatott Ösztöndíjas foglalkoztatott társas vállalkozó járulékfizetése
Kötelezett-e társas vállalkozóként a minimálbér alapulvételével járulék fizetésére az ösztöndíjas foglalkoztatott, vagy ez elfogadható heti 36 órás foglalkoztatásnak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 193. számában (2011. március 29.), 3319. kérdésszám alatt
ösztöndíjas magánszemély Külföldön dolgozó ösztöndíjas magánszemély közterhei
Adóköteles-e az ösztöndíja annak a magánszemélynek, aki 2007 januárjától kezdődően két évig Horvátországban dolgozik, ösztöndíjjal, kutatói munkakörben? Jelenleg a szülei vállalkozásában dolgozik alkalmazottként. Milyen módon biztosítható a járulékfizetés és a szolgálati idő?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 101. számában (2007. március 27.), 1733. kérdésszám alatt
özvegy
özvegyi nyugdíj
özvegyi nyugdíj feléledése
özvegyi nyugdíj összege
özvegyi nyugdíjas munkavállaló
özvegyi nyugdíjas személy Özvegyi nyugdíjban részesülő személy egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága
Kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére az a személy, aki ideiglenes özvegyi nyugdíjban részesül, még nem töltötte be a rá irány­adó öregségi nyugdíjkorhatárt, és semmi más jogviszonnyal nem rendelkezik? Kaphat majd özvegyi nyugdíjat az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után abban az esetben, ha legfeljebb 15 év szolgálati ideje lesz?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 296. számában (2016. április 12.), 5018. kérdésszám alatt
özvegyi nyugdíjas tag Özvegyi nyugdíjas társasági tag jogviszonya
Hosszú ideje özvegyi nyugdíjban részesülő, 1942-ben született nő 2000-ben társaságot alapított, ahol személyesen közreműködve ügyvezetőként dolgozik. Tekinthető-e kiegészítő tevékenységet folytatónak a társasági tag, és milyen járulékokat kell fizetni utána abban az esetben, ha vesz fel jövedelmet, illetve ha nem?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 45. számában (2004. október 12.), 811. kérdésszám alatt
özvegyi nyugdíjas vállalkozó
özvegyinyugdíj-jogosultság