Ez a tarsadalombiztositasilevelek.hu honlap jogi közleménye.

A tulajdonos a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért, valamint a weboldalon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal. A honlap tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt áll. A tartalom nyilvános felhasználása a forrás megjelölésével, továbbközlése a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A tarsadalombiztositasilevelek.hu tulajdonosa védi a látogatók személyes adatait, tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát. A tulajdonos bizalmasan kezeli a látogatók személyes adatait, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát.

A honlap működtetése során rögzítjük a felhasználók IP-címét, amelyből bizonyos esetben következtetni lehet a felhasználó személyére. Az adatmentésnek technikai célja van, elengedhetetlen a rendszer folyamatos működéséhez, ám a naplóállományok elemzése során ezeket az adatokat más információval nem kapcsoljuk össze.

A honlap látogatói a honlapon minden esetben munkahelyi e-mail-címüket kötelesek megadni. A honlap használói a nevük és e-mail-címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy technikai, számlázással kapcsolatos vagy kereskedelmi üzeneteket küldhessen nekik a tarsadalombiztositasilevelek.hu tulajdonosa és tulajdonosi-kiadói érdekköre. A honlap használói a használatkor megadott adataikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a weboldal kapcsolatfelvétel céljából nyilvántartsa az adataikat.

A tarsadalombiztositasilevelek.hu látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. A honlapnak bizonyos részei személyes adatok megadása nélkül nem használható. Ezen esetekben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételével az adatainak szolgáltatásáról is.

A tarsadalombiztositasilevelek.hu-hoz történő korlátlan hozzáférés előfizetéshez kötött, amelynek bármilyen írásos formában történő megrendelése egyértelműen az ismeretét és elfogadását jelenti a jelen jognyilatkozatban foglaltaknak. Előfizetői szerződésen az előfizető részéről bármilyen írásos formában a tarsadalombiztositasilevelek.hu előfizetésére vonatkozó akaratnyilvánításnak a Hírtőzsde Holding Zrt. történő eljuttatása vagy az tarsadalombiztositasilevelek.hu első előfizetési időszakra vonatkozó számlájának kiegyenlítése értendő. Az előfizetési díj előre, egy összegben esedékes. A fizetés elindítása visszavonhatatlan jogügylet, a felszámított díjakkal kapcsolatos felelősség az előfizető bankjával tisztázandó. Az előfizetés – ettől eltérő írásbeli rendelkezés kivételével – határozatlan időtartamra jön létre, folyamatosan hatályban marad az először megrendelt időtartammal és mennyiségekkel. Az előfizetés felmondása bármely fél részéről csak a legutolsó fizetett előfizetési időszak utolsó 30 napjában lehetséges, kizárólag írásban. Ennek elmaradása esetén mind a szolgáltatás, mind a fizetési kötelezettség az utolsó előfizetési időszakkal meghosszabbodik.

ELŐFIZETŐI JOGÜGYLET

A tarsadalombiztositasilevelek.hu-hoz történő korlátlan hozzáférés előfizetéshez kötött, amelynek bármilyen írásos formában történő megrendelése egyértelműen az ismeretét és elfogadását jelenti a jelen jognyilatkozatban foglaltaknak.

Előfizetői szerződésen az előfizető részéről bármilyen írásos formában a tarsadalombiztositasilevelek.hu előfizetésére vonatkozó akaratnyilvánításnak a Hírtőzsde Holding Zrt.-hez történő eljuttatása vagy a tarsadalombiztositasilevelek.hu első előfizetési időszakra vonatkozó számlájának kiegyenlítése értendő. Az előfizetési díj előre, egy összegben esedékes. A fizetés elindítása visszavonhatatlan jogügylet, a felszámított díjakkal kapcsolatos felelősség az előfizető bankjával tisztázandó.

Az előfizetés – eltérő írásbeli rendelkezésig – határozatlan időtartamra jön létre, folyamatosan hatályban marad az először megrendelt időtartammal és mennyiségekkel. Az előfizetés felmondása bármely fél részéről csak a legutolsó fizetett előfizetési időszak utolsó 30 napjában lehetséges, kizárólag írásban. Ennek elmaradása esetén mind a szolgáltatás, mind a fizetési kötelezettség az előzőleg választott előfizetési időszakkal meghosszabbodik.

ELÁLLÁS

A szolgáltatás használatának kezdetéről a hozzáférési jogosultság létrejötte után a felhasználó dönt. A felhasználót a hozzáférési jogosultság létrejöttétől számított 14 napig indoklás nélküli elállási jog illeti meg. A felhasználónak az elállási szándékát írásban, postai úton vagy e-mailben kell a szolgáltatóval közölnie. A felhasználó általi jogszerű elállás esetén a teljes díj visszautalásra kerül.

Felhasználó a szolgáltatás megkezdésekor elveszíti az elállási jogát.

ÁRUCSERE

Árucsere a tarsadalombiztositasilevelek.hu vonatkozásában nem lehetséges.

GARANCIÁRA ÉS JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Hírtőzsde Holding Zrt. a tarsadalombiztositasilevelek.hu tartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle elvárhatót elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el.

Azon károk és hátrányok tekintetében, amelyek fentiekkel ellentétes logikájúak, a Hírtőzsde Holding Zrt. felelősségét, minden jogvitát és anyagi hátrányt kizár.

REKLAMÁCIÓ ÉS JOGORVOSLAT
(panaszügyintézés menete és lehetősége)

Felhasználó a tarsadalombiztositasilevelek.hu szolgáltatásával részeivel, egészével és körülményeivel kapcsolatban bármikor reklamációval élhet, melynek formája kizárólag e-mail. Az írásos reklamációhoz az ugyfelszolg@cegnet.hu e-mail-cím használható. Az írásbeli panaszt a Hírtőzsde Holding Zrt. a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni.

Elutasító álláspontját a Hírtőzsde Holding Zrt. indokolni köteles, az indoklás mellett köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság eljárását kezdeményezheti.

Az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a felhasználó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A panasztevő lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatóságok listája itt található: www.kormanyhivatal.hu.

Bírósági eljárás: Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

IMPRESSZUM

Kiadó: Hírtőzsde Holding Zrt.; Felelős kiadó és főszerkesztő: Iklódi András, a Hírtőzsde Holding Zrt. üv.; Cégjegyzékszám: 01-10-043302; Adószám: 12220614-2-41; Bankszámlaszám: 10700024-04429801-52300002