Egyéni vállalkozás főállású anyaság mellett

Kérdés: Mentesülhet a minimumadó- és járulékfizetési kötelezettség alól egy átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha csak 30 órás munkaviszonya van, de mellette főállású anya? Beszámítható a heti 36 órás foglalkoztatásba a főállású anyaság?
Részlet a válaszából: […] mentesül a havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség alól.A másik lehetőség, hogy a kérdésben a főállású anyaság nevelőszülői jogviszonyt takar. A Tbj-tv. 4. §-ának 15. pontja értelmében a Gyvt. szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszonynak minősül. Tehát aki[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Átalányadózó egyéni vállalkozó 2023-ban

Kérdés: Milyen lehetőségeik vannak azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik 2023-ban átalányadózást akarnak választani?
Részlet a válaszából: […] esetében az éves minimálbér ötvenszeresét. Fontos megjegyezni, hogy a 2023. évi minimálbér összegét az 573/2022. Korm. rendelet tartalmazza, mely alapján 2023. január 1-jétől a minimálbér havi összege bruttó 232.000 forint.Ezáltal a 2023. évi bevételi határ éves szinten:- az Szja-tv. 52. § (1) bekezdés a) pontja szerinti általános esetben: 27 millió 840 ezer forint (232 000 × 12 × 10),- az Szja-tv. 52. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó esetében: 139 millió 200 ezer forint (232 000 × 12 × 50).Az aktív egyéni vállalkozók az átalányadózás választását a 22SZJA nyomtatványban jelezhetik. Aki most kezdi el az egyéni vállalkozói tevékenységet, annak a tevékenység megkezdésekor kell nyilatkoznia az átalányadó választásáról, azonban az eddig is átalányadózást folytatónak nem kell újabb nyilatkozatot tenni, mert a korábban tett nyilatkozata visszavonásig érvényes. Amennyiben az egyéni vállalkozó az átalányadózását megszünteti, vagy jogosultsága megszűnik, a törvény egyszerűsíti az eddigi szabályokat az átalány-adózás ismételt választásának tekintetében, így az Szja-tv. 50. §-a (7) bekezdésének értelmében az eddig ismert négyéves várakozási idő 2023. január 1. napjától a megszüntetés (megszűnés) évére és az azt követő 12 hónapra csökken.[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Külföldi állampolgárságú apa pótszabadsága külföldön született gyermek után

Kérdés: Jogosult az olasz állampolgárságú édesapa Magyarországon az 5 nap "apaszabadságra" abban az esetben, ha itt áll munkaviszonyban, az édesanya pedig észt állampolgár, aki jelenleg is Észtországban tartózkodik újszülött gyermekével? Az észt regisztrációs igazoláson szerepel az apa, illetve a gyermek vezetékneve megegyezik az apáéval. A család egy hónap múlva várhatóan már együtt fog lakni Magyarországon. Amennyiben az apa jogosult a szabadságra, akkor a munkáltató visszaigényelheti ennek költségeit?
Részlet a válaszából: […] irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él, és a szülővel élettárs-ként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (a továbbiakban együtt: szülő); a nevelőszülő; a gyám; továbbá az a személy, akihez a gyermekvédelmi törvény szerint a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték.A fentiek alapján megállapítható, hogy az édesapa jelenleg nem jogosult a gyermek születése esetén járó öt munkanap pótszabadságra, tekintettel arra, hogy a gyermeket az édesapa jelenleg nem a saját háztartásában neveli, gondozza.Amennyiben a jövőben a szülők és a gyermek Magyar-országon fognak együtt élni, úgy az édes-apa jogosulttá válik az öt munkanap pótszabadságra, amennyiben olyan időben kerül a gyermek a saját háztartásába, hogy a pótszabadság a születést követő második hónap végéig kiadható legyen.Fenti esetben - tehát amennyiben a Magyarországra költözést követően az édesapa részére kiadható a pótszabadság - a 350/2014. Korm. rendelet alapján igényelhető a munkáltató részéről a pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összegének a központi költségvetésből történő megtérítése. A munkáltatónak a pótszabadság igénybevételéről nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az igénybe vevő nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket. A nyilvántartás mellékleteként a munkavállaló által benyújtott nyilatkozatnak és az igénybevételi jogosultságot igazoló dokumentumnak a megőrzése - a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével - a munkáltató feladata.A költségek megtérítése iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnak az igénylő székhelye vagy telephelye szerint illetékes területi szervéhez kell benyújtania. Az igazgatóság a kérelem elbírálásától függően folyósítja a kérelem szerinti költségeket. Az igazgatóság ellenőrzi az apát megillető pótszabadság alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az ellenőrzés a kifizetést megelőzően[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Kiva hatálya alá tartozó cég ügyvezetője

Kérdés: Helyesen jár el a kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég, ha a társaság tagja után, aki ügyvezetőként ingyenes megbízás keretében dolgozik a cégben, nem fizet semmilyen közterhet, és vele kapcsolatban kivaalap-növelő tényezőt sem számol? Az ügyvezető rendelkezik egy heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is.
Részlet a válaszából: […] a tagnak nem keletkezik a Tbj-tv. 39. §-a szerinti járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettsége.A kérdésben az ügyvezetést megbízási jogviszonyban ellátó tagról van szó, aki tehát társas vállalkozónak minősül, így rá vonatkozóan alkalmazni kell az említett minimumszabályt, azaz legalább a minimálbér 112,5 százalékának megfelelő havi összeggel növelni kell jogviszonyával összefüggésben a kivaalapot.Annak, hogy az érintett rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, ebben az esetben nincs jelentősége, hiszen ez a tény a társas vállalkozót nem a Tbj-tv. 39., hanem a 42. szakasza szerint mentesíti a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól, amelyre viszont a Kiva-tv. nem tartalmaz utalást.A Tbj-tv. 39. §-ának (3) bekezdése alapján abban az esetben nincs minimumjárulék-fizetési kötelezettsége a társas vállalkozónak, amennyibena) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban részesül,b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Kötelezés visszamenőleges bejelentésre

Kérdés: Hogyan kell eljárnia annak a munkáltatónak, aki alkalmi munkavállalókat foglalkoztat, és egy foglalkoztatásfelügyeleti hatósági ellenőrzés során 30 napra visszamenőleges bejelentésre kötelezték egy munkavállalóval kapcsolatban, aki az érintett hónapban már 10 napot dolgozott alkalmi munkavállalóként, és be volt jelentve a 'T1042-es nyomtatványon, valamint a napi 2000 forintos közterhet is megfizették utána? Mi lesz a munkavállaló munkabére, és milyen közterhek terhelik a munkavállalót, illetve a munkáltatót ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] szabályok nincsenek kidolgozva, illetve semmilyen módon nem foglalkozik a törvény a jogviszony megállapításának egyéb következményeivel (munkabér, szabadság, munkaviszony megszüntetése stb.). Megjegyezzük, hogy a jogszabály egyéb pontokon is aggályos, hiszen nagymértékben korlátozza a felek szerződési szabadságát, ami a Ptk.-ban foglalt alapvető jogosultság (Ptk. 6:59. §), és az Mt. 14. §-a is tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggésben.A foglalkoztatásfelügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. Korm. rendelet is csak annyit tartalmaz a visszamenőleg megállapított jogviszonnyal kapcsolatban, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállásának megállapítása szempontjából a jogszabálysértés megkezdésének időpontja, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya) a hatósági ellenőrzés megkezdésekor fennáll, a hatósági ellenőrzés megkezdésének időpontja,b) a hatósági ellenőrzés megkezdését követően létesült, a jogviszony létesítésének időpontja,c) a hatósági ellenőrzés megkezdésekor már megszűnt, a jogviszony megszűnésének napja.Ha a felek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a jognyilatkozat alakszerűségére vonatkozó rendelkezések megtartásával létesítették, a foglalkoztatót csak a bejelentési kötelezettség teljesítésére kell kötelezni.Véleményünk szerint ebből az is következik, hogy - tekintettel arra, hogy az Ff-tv. szerint a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság megállapítja a munkaviszony fennállását - minden munkaviszonyra vonatkozó szabályt alkalmazni kell, azaz létre kell hozni egy határozott idejű munkajogviszonyt, és pótolni kell a hiányzó jognyilatkozatokat. Ez vonatkozik a munkabérfizetésre is, hiszen a munkaviszony egyik legfontosabb jellemzője a bérfizetési kötelezettség.A jogviszony fennállását a hatóság teljes munkaidőre állapítja meg, így a munkabér legalább a minimálbér/garantált bérminimum lesz, attól függően, hogy milyen munkakörben történt a foglalkoztatás vélelmezése. A számfejtés, illetve a közterhek bejelentése is az általános szabályok szerint történik, azaz a bérből le kell vonni az szja-t és a tb-járulékot, valamint a munkáltatónak meg kell fizetnie a szociális hozzájárulási adót is. Természetesen az esetleges adó és a járulékkedvezmények a számfejtés során figyelembe vehetők.Az Mt. 201. §-ának (1) bekezdése értelmében[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Munkabérletiltás szakképzési munkaszerződés esetén

Kérdés: Érvényesíthető a munkabért terhelő munkabérletiltás a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott személy munkabéréből, ha személyijövedelemadóelőleg-levonás nem történt?
Részlet a válaszából: […] alapján munkavállalói munkabérnek minősül a munkáltató által, az Szja-tv. szerinti béren kívüli juttatás kivételével minden olyan, a munkavállaló munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyijövedelemadóelőleg--fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél. Ez a minősítés azonban szükségtelenné válik annak ismeretében, hogy a Szak-tv. 85. §-ának alapján a szakképzési munka-szerződés alapján végzett munkáért a munkavállalónak munkabér jár.A Vht. "Levonás a munkavállalói munkabérből" fejezetrészében egyértelműen deklarálja, hogy a munkaviszony alapján kapott munkabérből a munkáltató a végrehajtó felhívására köteles a letiltást érvényesíteni.A Szak-tv. 85. § (4) bekezdése alapján a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül, a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek, munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít.Az Szja-tv. 1. számú melléklete a 4.11. pontjában adómentes bevételként kategorizálja a szakképzési munkaszerződés alapján, duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő magánszemélynek a Szak-tv. alapján meghatározott mértékben kifizetett munkabérét és a minimálbért meg nem haladó mértékű más pénzbeli és nem pénzbeli juttatását.A Vht. 61. szakaszában - végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), társadalombiztosítási járuléknak, magán-nyugdíjpénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad - meghatározott letiltási alapját képező jövedelem megállapítása során a munkáltató értelemszerűen a bruttó jövedelmet személyijövedelemadó-előleggel nem csökkenti.A munkabérletiltás,[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.
Kapcsolódó címkék:  

GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Lesz minimálisjárulék-fizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki 2023. január 15-én indítja meg a tevékenységét, jelenleg GYED-et kap, majd februártól GYES-ben részesül, és egy ideig még fizetés nélküli szabadságon kíván maradni a főfoglalkozású munkahelyéről? Mi lesz a helyzet abban az esetben, ha visszamegy dolgozni, de kiveszi a felgyűlt szabadságot, és utána esetleg ismét babát vár, és táppénzre megy?
Részlet a válaszából: […] nélküli szabadság tartamára GYED-ben részesül, a Szocho-tv. 9. §-a (1) bekezdésének a) pontja, a Tbj-tv. 40. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján nem kell teljesítenie a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettséget.A GYED-et követően azonban a GYES folyósítása alatt ez a mentesség csak abban az esetben áll fenn, ha a vállalkozásában személyesen nem végez munkát, azaz nincs bevétele, vagy a bevételszerző tevékenységet alkalmazott révén végzi.Amennyiben megszűnik a fizetés nélküli szabadság, és a[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

CSED lemondása keresőtevékenység miatt

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a társadalombiztosítási kifizetőhelynek abban az esetben, ha a 2022. november hónapban született gyermekére tekintettel CSED-ben részesülő munkavállaló december 1-jétől visszamondja az ellátását, mert egy másik cégben vezető tisztségviselő, a CSED alatt pedig nem végezhet keresőtevékenységet? Vissza kell mondani ebben az esetben a szülési szabadságot, és fizetés nélküli szabadságot kell igényelni a gyermek gondozása miatt? Vezető tisztségviselőként meg kell fizetni a közterheket ebben az esetben, ha nem részesül semmilyen javadalmazásban? A kifizetőhelynél kell majd igényelnie a GYED-et, vagy a vezető tisztségviselői jogviszonyára tekintettel a kormányhivataltól? Milyen feltételekkel lesz jogosult a GYED-re?
Részlet a válaszából: […] is a társaságnak, főfoglalkozású társas vállalkozóként biztosítottnak minősül, tehát a minimálbér alapján meg kell fizetni utána a társadalombiztosítási járulékot, illetve a minimálbér 112,5 százalékának figyelembevételével a szociális hozzájárulási adót. Ha nem tagja a társaságnak, akkor ingyenes munkavégzése alapján nem lesz biztosított, tehát ez a tevékenység nem minősül keresőtevékenységnek, így a CSED-ről sem kell lemondania.Az anya az Mt. 127. §-a alapján egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult. A szülési szabadság időtartamára jár a CSED. A szülési szabadságra való jogosultságot nem befolyásolja, ha az anya - keresőtevékenységére tekintettel - nem jogosult CSED-re, de a biztosítása ennek tartama alatt szünetel. A másik lehetőség, hogy visszamondja a szülési szabadságot, amelyből csak 2 hetet köteles igénybe venni, és a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságot igényel. Ez azonban a társadalombiztosítási[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Egyéni vállalkozás GYET mellett

Kérdés: Valóban egyenértékű egy heti 36 órás munkaviszonnyal a főállású anyaság? Mellékfoglalkozásúnak fog minősülni ez alapján az az átalányadózó egyéni vállalkozó, aki 2023. március hónapjától gyermeknevelési támogatást kíván igényelni 3 gyermekére tekintettel? Választható GYET mellett a kisadózás?
Részlet a válaszából: […] heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya. Tehát a "főállású anyaság" nem akadálya a kisadózás választásának sem.Ugyanakkor a GYET folyósítására tekintettel a Szocho-tv. 9. §-a (1) bekezdésének b) pontja, illetve a Tbj-tv. 40. §-a (4) bekezdésének b) pontja értelmében mentesül a havi minimálisadó- és -járulék--fizetési kötelezettség alól. Tehát átalányadózó egyéni vállalkozóként a járulékalapja és a szociálishozzájárulásiadó-alapja az átalányban megállapított, személyijövedelemadó-köteles jövedelemmel egyezik meg.A teljesség kedvéért említjük meg, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony viszont teljes munkaidős[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Ügyvezetői tevékenység kisadózó vállalkozás mellett

Kérdés: Elláthatja az ügyvezetői tevékenységet a 2022. október 10-én alapított egyszemélyes kft.-jében a tag, ha mellette kisadózó egyéni vállalkozóként is tevékenykedik? Az érintett 2022. december 1-jétől átalányadózó lesz, tehát a kérdéses időszak az október 10. és november 30. közötti időtartam.
Részlet a válaszából: […] minősül. A társas vállalkozói jogviszony pedig a Kata-tv. vonatkozó előírásai [1. § (1) bekezdés, illetve 2. § 2. pontjának g) pontja] alapján kizárja a kisadózás választásának a lehetőségét.Megoldást jelenthet viszont a problémára, ha az érintett a kft.-ben november 30-áig munkaviszonyban (részmunkaidőben) látja el az ügyvezetést. Ez leg-alább[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.
1
2
3
10