tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Bértámogatás

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. április 28. (Társadalombiztosítási Levelek 377. szám, 6407. kérdés)

Olvasói kérdés Milyen feltételekkel és mely vállalkozások vehetik igénybe a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatást?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]támogatásban részesülő fenntartó, valamint a Felsőokt-tv. 84. §-ának (3) bekezdése alapján költségvetési támogatásban részesülő fenntartó.A rendelet alkalmazásában munkavállalónak minősül az Mt. szerinti munkavállaló, kivéve az, akire tekintettel a 327/2012. Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató költségvetési támogatásban részesül.A támogatás akkor ítélhető meg, ha a munkavállaló- nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban;- az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn;- a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától (2020. március 11.) munka-viszonyban áll, és nem tölti a felmondási idejét;- a támogatás igénybevételekor vállalja:= a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést,= hogy a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek,= hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.A munkaadó részéről az alábbi feltételeknek kell megfelelni:- a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,- a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,- legalább hat hónapja működik, és a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzési támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,- megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint e feltételek fennállását igazolja,- nem áll végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és- 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.A munkaadónak a támogatás iránti kérelmében be kell mutatnia a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését, valamint hitelt érdemlő módon alá kell támasztania, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.A munkavállaló a támogatás igénybevételekor vállalja:a) a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést,b) hogy a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek,c) hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.A munkaadó a támogatás igénybevételekor vállalja:a) a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára és további egy hónapig (létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására). Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikaiállományilétszám-tartási kötelezettsége valamennyi telephelyét közösen érintően irányadó,b) hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor,c) hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,d) hogy a támogatást nem az Mt. 53. §-a, illetve 214. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti foglalkoztatás kapcsán igénylik (tehát nem a munkavállalónak átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatása kapcsán, illetve nem munkaerő-kölcsönzés kapcsán),e) hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját,f) hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.Nem nyújtható támogatás annak a munkavállalónak,- akinek támogatási kérelme olyan csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatására irányul, amely esetében a csökkentés a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően történt,- aki ugyanazon munkaviszony kapcsán részesül részmunkaidős vagy csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásában,- akire tekintettel a munkaadója a kérelem benyújtásakor munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók támogatásában részesül,- aki esetében ugyanazon a telephelyen korábban támogatott munkavállaló esetében a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan a létszámtartási időszakot követően egy hónap még nem telt el,- aki felmondási idejét tölti a munkaadójánál,- amely munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn.A támogatás feltétele még, hogy a munkaidőkeret már lejárt, vagy lezárásra került. Továbbá a munkavállalónak és a munkaadónak a támogatás igénybevételével vállalnia kell, hogy megállapodnak a csökkentett munkaidőben, továbbá a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben, legalább a támogatás időtartamára. A támogatás időtartama 3 hónap.A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.A távolléti díj a veszélyhelyzet kihirdetésének napjára az Mt. 148. §-a szerint számított távolléti díj, melynek megállapításakor figyelembe kell venni a 71/2005. GKM rendelet szerinti felszolgálási díjat is.A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munka-bér kétszeresét. A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra, hónapokban kerül megállapításra, azaz leghamarabb május hónapra utólag kerül folyósításra. A támogatás folyósítható arra az időszakra is, amikor a munkavállaló táppénzen, betegszabadságon, fizetett állásidőn, fizetett szabadságon volt, a fizetés nélküli szabadság idejére azonban nem.A munkáltató és a munkavállaló az együttes kérelmüket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat[…]

Figyelmébe ajánljuk

Igénybe veheti a háziorvosi szolgáltatók részére a NEAK által megállapított bértámogatást egy kisadózó betéti társaság, illetve egy ugyancsak kisadózó egyéni vállalkozó, ha az egészségügyi szolgáltatást kiegészítő tevékenységben látja el? A támogatást valóban...

Tovább a teljes cikkhez

Hogyan számít bele a társadalombiztosítási ellátások alapjába a bértámogatás címén kapott díjazás, illetve az egyéni fejlesztőidőre járó díjazás? Figyelembe lehet-e venni a heti 36 órát elérő foglalkoztatás megállapításánál az egyéni fejlesztési időt?

Tovább a teljes cikkhez

Hogyan módosította a 141/2020. Korm. rendelet a bértámogatás igénybevételének feltételeit? Igénybe tudja venni ezt a lehetőséget egy szállodát üzemeltető vállalkozás, amely korábban 100 dolgozót foglalkoztatott, de a veszélyhelyzetre tekintettel 50 főnek felmondott, a többi...

Tovább a teljes cikkhez

Eleget kell tennie az egyéni vállalkozó foglalkoztatónak a minimumjárulék-fizetési kötelezettségének, ha az alkalmazottai július hónapban még bértámogatásban részesülnek, és munkabérük nem éri el a minimálbér 30 százalékát?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére