tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott csökkentett munkaidő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Miként kell figyelembe venni a rehabilitációs hozzájárulás összegének a meghatározása során azokat a munkavállalókat, akiknek a napi munkaideje a felére, tehát napi 4 órára csökkent?
Részlet a válaszból: […]adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerint kell megállapítani. A KSH említett útmutatójának 5. pontja értelmében, ha eltérő utasítás nincs, az átlagszámítást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni.A 2011. évi CXCI. tv. rehabilitációs hozzájárulásra
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6429

2. találat: Bértámogatás

Kérdés: Hogyan módosította a 141/2020. Korm. rendelet a bértámogatás igénybevételének feltételeit? Igénybe tudja venni ezt a lehetőséget egy szállodát üzemeltető vállalkozás, amely korábban 100 dolgozót foglalkoztatott, de a veszélyhelyzetre tekintettel 50 főnek felmondott, a többi dolgozója pedig jelenleg távolléti díjat kap az állásidejére, mert a szálloda jelenleg nem üzemel? Felhasználható a támogatás a jelenleg munkát nem végző dolgozók továbbfoglalkoztatására? A vállalkozás csökkentett üzemeléssel újra meg szeretné nyitni a szállodát. Felhasználható az egyéni fejlesztési idő nyelvtanulásra ezeknek a dolgozóknak az esetében, tekintettel arra is, hogy erre a tudásra a további munkájukhoz ténylegesen is szükségük van?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség teljesíthető, így a szálloda csökkentett üzemű újraindítása megkezdhető.A támogatással kapcsolatban nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy ez a munkavállaló számára jelent pluszsegítséget, a munkáltatónak az általános szabályok alapján meg kell fizetnie a munkavállaló részmunkaidőre jutó munkabérét, illetve annak valamennyi közterhét, kivéve természetesen, ha jogosult a 61/2020. Korm. rendelet szerinti könnyítésre.A rendelet alkalmazásában munkaadónak minősül az Mt. szerinti munkáltató, kivéve a Civil-tv. 1. §-ában felsorolt szervezetek, a Szoc-tv. 4. §-a (1) bekezdésének m) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, a Gyvt. 5. §-ának s) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, a költségvetési támogatásban részesülő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény és hálózat, a Köznev-tv. 88. §-ának (4) bekezdése szerinti költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, valamint a Felsőokt-tv. 84. §-ának (3) bekezdése alapján költségvetési támogatásban részesülő fenntartó.A rendelet alkalmazásában munkavállalónak mi-nősül az Mt. szerinti munkavállaló, kivéve az, akire tekintettel a 327/2012. Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató költségvetési támogatásban részesül.A támogatás iránti kérelmet a munkaadónak és a munkavállalónak együttesen kell benyújtania, és meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:A munkavállaló- ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,- a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és- nem tölti a felmondási idejét.A munkaadó- a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja - ideértve a távmunkát és az otthoni munkavégzést is - a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,- legalább hat hónapja működik, és- a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában nem részesül a kérelem benyújtásakor a 103/2020. Korm. rendelet szerinti támogatásban, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban.A támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított, személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka, azzal, hogy a figyelembe vehető alapbér nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. Ez azt jelenti, hogy ha a kieső munkaidő a rendelet által megengedett legmagasabb, azaz 75 százalékos, akkor az állam 112 418 forintot folyósít a dolgozó részére támogatásként.A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra.Az eredeti rendeletben foglalt szabályokat nagymértékben módosítja az a tény, hogy a munkaidőnek nem kell elérnie a napi négy órát, illetve a napi munkaidő felénél lényegesen nagyobb mértékben csökkenthető, így az egyéni fejlesztési időben történő megállapodás sem kötelező minden esetben.A támogatás igénybevételével a munkavállalónak és a munkaadónak a csökkentett munkaidőn túl egyéni fejlesztési időben csak akkor kell megállapodniuk, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja. Az egyéni fejlesztési idő lényege, hogy a munkavállaló a munkaköréhez vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében a támogatás időtartama alatt, vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. Az egyéni fejlesztési idő alatti képzés vagy egyéb fejlesztési tevékenység megtörténtét igazolni kell, ezt a kormányhivatal utóbb bármikor kérheti. Fontos előírás, hogy az egyéni fejlesztési időre a munkavállalónak ugyancsak munkabér jár, amelyet a munkáltató köteles megfizetni. Mivel ez a juttatás természetét tekintve munkabér, a munkáltatónak az erre eső munkáltatói közterheket is meg kell fizetni. A szállodai dolgozók nyelvtanulása mindenképpen megfelel ennek az elvárásnak, akár egyénileg, akár valamilyen formában a munkáltató által szervezett keretek között zajlik.Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaidő felét meghaladja, akkor az egyéni fejlesztési időn túl a munkáltató köteles fenntartani a munkavállaló módosítás előtti alapbérének megfelelő juttatást mindaddig, amíg a támogatást az állam biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6423

3. találat: Bértámogatás

Kérdés: Milyen feltételekkel és mely vállalkozások vehetik igénybe a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatást?
Részlet a válaszból: […]támogatásban részesülő fenntartó, valamint a Felsőokt-tv. 84. §-ának (3) bekezdése alapján költségvetési támogatásban részesülő fenntartó.A rendelet alkalmazásában munkavállalónak minősül az Mt. szerinti munkavállaló, kivéve az, akire tekintettel a 327/2012. Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató költségvetési támogatásban részesül.A támogatás akkor ítélhető meg, ha a munkavállaló- nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban;- az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn;- a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától (2020. március 11.) munka-viszonyban áll, és nem tölti a felmondási idejét;- a támogatás igénybevételekor vállalja:= a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést,= hogy a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek,= hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.A munkaadó részéről az alábbi feltételeknek kell megfelelni:- a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,- a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,- legalább hat hónapja működik, és a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzési támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,- megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint e feltételek fennállását igazolja,- nem áll végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és- 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.A munkaadónak a támogatás iránti kérelmében be kell mutatnia a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését, valamint hitelt érdemlő módon alá kell támasztania, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.A munkavállaló a támogatás igénybevételekor vállalja:a) a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést,b) hogy a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek,c) hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.A munkaadó a támogatás igénybevételekor vállalja:a) a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára és további egy hónapig (létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására). Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikaiállományilétszám-tartási kötelezettsége valamennyi telephelyét közösen érintően irányadó,b) hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor,c) hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,d) hogy a támogatást nem az Mt. 53. §-a, illetve 214. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti foglalkoztatás kapcsán igénylik (tehát nem a munkavállalónak átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatása kapcsán, illetve nem munkaerő-kölcsönzés kapcsán),e) hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját,f) hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.Nem nyújtható támogatás annak a munkavállalónak,- akinek támogatási kérelme olyan csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatására irányul, amely esetében a csökkentés a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően történt,- aki ugyanazon munkaviszony kapcsán részesül részmunkaidős vagy csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásában,- akire tekintettel a munkaadója a kérelem benyújtásakor munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók támogatásában részesül,- aki esetében ugyanazon a telephelyen korábban támogatott munkavállaló esetében a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan a létszámtartási időszakot követően egy hónap még nem telt el,- aki felmondási idejét tölti a munkaadójánál,- amely munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn.A támogatás feltétele még, hogy a munkaidőkeret már lejárt, vagy lezárásra került. Továbbá a munkavállalónak és a munkaadónak a támogatás igénybevételével vállalnia kell, hogy megállapodnak a csökkentett munkaidőben, továbbá a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben, legalább a támogatás időtartamára. A támogatás időtartama 3 hónap.A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.A távolléti díj a veszélyhelyzet kihirdetésének napjára az Mt. 148. §-a szerint számított távolléti díj, melynek megállapításakor figyelembe kell venni a 71/2005. GKM rendelet szerinti felszolgálási díjat is.A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munka-bér kétszeresét. A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra, hónapokban kerül megállapításra, azaz leghamarabb május hónapra utólag kerül folyósításra. A támogatás folyósítható arra az időszakra is, amikor a munkavállaló táppénzen, betegszabadságon, fizetett állásidőn, fizetett szabadságon volt, a fizetés nélküli szabadság idejére azonban nem.A munkáltató és a munkavállaló az együttes kérelmüket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6407

4. találat: Csökkentett munkaidő

Kérdés: Előírható-e a munkarendben heti 40 órás foglalkoztatás és kéthavi munkaidőkeret alkalmazása esetén a törvényben előírt havi munkaóránál kevesebb óra, és ha igen, erre az időszakra a ténylegesen ledolgozott órákra, vagy a törvényes munkaórákra történik-e a bérszámfejtés?
Részlet a válaszból: […]munkabérét nem befolyásolhatja. Az Mt. 150. §-a értelmében: "Ha a munkáltató a munkavállalót gazdaságilag indokolt esetben átmenetileg a munkaszerződésben előírtnál rövidebb munkaidőben foglalkoztatja, a munkavállalót a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 390
Kapcsolódó tárgyszavak: ,