Baleset megítélése


Ugyanolyan felelősséggel tartozik a munkáltató a munkavállalóit ért balesetekért a munkahelyi csapatépítő tréningen, mint a munkaidőben történő munkavégzés során?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. augusztus 22-én (443. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7622

[…] venni, amely esetében a munkavállaló több mint három munkanapon át nem volt munkaképes. Hasonló szabályok vonatkoznak a foglalkozási megbetegedésre és a fokozott expozíciós esetre is.Fokozott expozíciónak tekintendő azon eset, amikor a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló miniszteri rendeletben meghatározott foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós (hatás) mutatók biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön (Mvt. 87. § 1/E. §).A munkabalesetekért alapvetően a munkáltató felel (elsődlegesen azok elkerüléséért), hiszen itt található mindazon erőforráshalmaz, ami lehetővé teszi a munkajogi-munkavédelmi alapelveknek megfelelő munkavégzést. A munkáltató az Mt. szerint akkor köteles megtéríteni a munkavállalót ért kárt, ha az a munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett. Ha a munkavállalót munkaideje alatt, a munkahelyén éri a kár, a megállapíthatósághoz kétség nem fér, ellenben bonyolultabb a helyzet a munkahelyen és munkaidőn kívüli, de a munkáltató által szervezett rendezvény esetén.Főszabály szerint minden esetben egyedi mérlegelés eredménye a munkáltató kártérítési felelősségének fennállásáról való döntés. Az Mvt. 87. §-ának 3. pontja szerint munkabaleset "az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül".Összefoglalóan, amennyiben a munkavállalót baleset éri, első körben meg kell vizsgálni, hogy- munkabalesetnek tekinthető-e az esemény, illetve hogy- fennáll-e a munkáltató kártérítési felelőssége.Az Mt. 166. § (1) bekezdése, mint főszabály értelmében, "a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt".Ez alól azonban a második bekezdés határozza meg a kivételeket:(2) Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogya) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagyb) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.Mindezek alapján megállapítható, hogy amennyiben […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.