tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott elhunyt munkavállaló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elhunyt munkavállaló járandóságai

Kérdés: Számfejtenie kell a társadalombiztosítási kifizetőhelynek a hosszú betegség után elhunyt munkavállaló táppénzét abban az esetben, ha a hiányzó időszakra kiállított orvosi igazolásokat a családtagok adták le? Helyesen jár el a munkáltató, ha a táppénzt, illetve a szabadságmegváltást csak a hagyatéki végzés bemutatása után fizeti ki az örökösnek, tekintettel arra, hogy a munkavállalóval nem élt senki egy háztartásban? Kell határozatot hoznia a kifizetőhelynek a fizetés elhalasztásáról? A tárgyhavi bevallásokban, illetve statisztikában kell szerepeltetni a járandóságokat, vagy a kifizetés hónapjában? Hogyan tudja a közjegyző tudomására hozni a cég a járandóságok összegét?
Részlet a válaszból: […]egyébként a munkabér, illetve az egyéb járandóságok - kifizetésére kizárólag a hagyatéki végzés bemutatása után, az abban szereplő személy(ek) részére kerülhet sor.Az ellátást és az egyéb járandóságokat természetesen számfejteni kell, és a tárgyhavi bevallásban, statisztikában, illetve elszámolásban fel kell tüntetni. Határozathozatalra ebben az esetben nincs szükség. A számfejtett járandóságokról abban az esetben kell tájékoztatni a közjegyzőt, ha megkeresi a munkáltatót ennek érdekében.Az Mt. 31. §-a alapján a munkaviszony tekintetében is alkalmazandó a Ptk. bírósági és közjegyzői letétre irányadó 6:53-56. §-a. E szabályok értelmében a kötelezett a pénz fizetésére, értékpapír vagy más okirat kiadására irányuló kötelezettségét bírósági letétbe vagy közjegyzőnél történő letétbe helyezés útján is teljesítheti, ha - egyebek mellett - a jogosult személye bizonytalan,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6893
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Örökösök részére fizetett prémium

Kérdés: Milyen jogszabályok alapján fizethet prémiumot a munkáltató az elhunyt munkavállaló örökösei részére? Helyesen járnak el, ha a nyugdíjas örököstől csak személyi jövedelemadót vonnak, az aktív dolgozó örököstől pedig összesen 34,5 százalék közterhet?
Részlet a válaszból: […]dokumentumokat, és ezen a napon kell elszámolni a dolgozó járandóságait is. A munkabér, illetve az egyéb járandóságok kifizetése és az iratok kiadása a törvényes örökösök részére történik. A törvényes örökös személye a hagyatéki tárgyalás lefolytatása után kiállított hagyatéki végzés alapján állapítható meg. A munkáltatónak tehát érdemes megvárnia a dokumentum elkészültét és bemutatását a kifizetéssel, illetve az iratok kiadásával.A prémium, illetve a munkáltató által számfejtett bármely egyéb juttatás (pl. jutalom) a volt munkavállalót illeti (illette volna) meg, és nem az örökösöket. Az, hogy a kifizetés mégis az örökösök részére történik, annak a sajnálatos eseménynek a következménye, hogy a munkavállaló elhunyt. A kifizetés jog-alapja tehát a munkavállaló és a munkáltató között fennállt jogviszony, ami azt jelenti, hogy a közterheket is ez határozza meg.A Tbj-tv. 30. §-a értelmében a biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6825
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Elhunyt munkavállaló

Kérdés: Hogyan rendezheti a táppénzt, illetve a ki nem adott szabadságot a munkáltató annak a munkavállalónak az esetében, akit 2016. március 21-től foglalkoztatott, 2016. augusztus 1-jétől súlyos betegség miatt keresőképtelen volt, és 2017. áprilisban elhunyt? A munkavállaló haláláról az internetről értesült a munkáltató, a családtól semmilyen értesítést nem kaptak, az özvegy nem akar kommunikálni a munkáltatóval. A keresőképtelenségről szóló igazolások 2017. április 3-ig állnak a kifizetőhely rendelkezésére, a munkáltató a halál pontos idejét nem tudja.
Részlet a válaszból: […]napjára és az orvosi igazolásokra vonatkozóan. Táppénz csak az orvosi igazolások alapján számolható el. A házastársat levélben fel kell szólítani, hogy a keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolásokat a kifizetőhelynek adja le, s egyben tájékoztatni kell a fel nem vett táppénz kifizetésének lehetőségéről is.Felhívjuk a figyelmet, hogy az ellátás kifizetéséhez a jogosultnak (házastárs, élettárs, gyermek stb.) a PEO.44-K jelű Nyilatkozat nyomtatvány kitöltése és benyújtása kötelező. A Nyilatkozat kiküldhető a házastársnak szóló felszólító levél mellékleteként is.A munkavállaló halála napján a munkaviszony külön erre irányuló jognyilatkozat nélkül megszűnik [Mt. 63. § (1) bekezdés a) pont]. Az Mt. nem tartalmaz az Eb-tv.-hez hasonló rendelkezést arra vonatkozóan, hogy az elhunyt munkavállaló időarányos munkabérét, ki nem vett szabadsága pénzbeli megváltását kinek, milyen sorrendben kell kifizetni, ezért annak jogosultja(i) az örökös(ök). Fontos, hogy a munkáltató a kifizetést megelőzően hivatalos okirat (hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány) alapján győződjön meg róla, ki a jogos örökös, mert ha utóbb kiderül, hogy nem a jogosult részére fizetett, és a jogos örökös is benyújtja igényét, nem hivatkozhat vele szemben arra, hogy azt már másnak kifizette.Amennyiben az örökös vagy örökösök személyének tisztázása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5486
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Elhunyt munkavállaló munkaviszonyának megszűnése

Kérdés: Pontosan milyen dátummal szűnik meg annak a dolgozónak a munkaviszonya, aki 2013. augusztus 18-án hunyt el?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló halála esetén munkaviszonyából eredő vagyoni természetű jogai örökösére szállnak át, az öröklési jog szabályai ugyanis a munkaviszonyból származó követelésre és tartozásra is vonatkoznak.A követelés, illetve a tartozás kiegyenlítése iránt a munkaügyi bíróság előtt indított perben a munkavállaló halála esetén az örökös félként a perbe önként beléphet, illetve a munkáltatót perbe vonhatja. Ilyen vagyoni természetű jog többek között a jogviszony megszűnéséig ki nem adott időarányos szabadság pénzben történő megváltására, vagy a munkabér és egyéb járandóságok megfizetésére irányuló igény.A munkavállaló örököse ezek érvényesítésére, tehát saját jogán önállóan benyújtott keresettel és a munkavállaló által már megindított perben a perbeli jogutódlás szabályai szerint egyaránt jogosult.Azok a munkaviszonyból eredő jogok, amelyek kifejezetten a munkavállaló személyéhez kötődnek, vagyoni természetű jognak nem tekinthetők, így a munkavállaló halálával nem szállnak át annak örököseire. Ilyen jogok érvényesítésére az örökös saját jogán nem jogosult, azonban az örökhagyó által már megindított és a munkavállaló halála folytán félbeszakadt perbe - perbeli jogutódként - beléphet.Ha a munkavállaló a felmondási idő letelte előtt hal meg, a részére kifizetett munkabért az örökösöktől visszakövetelni nem lehet.A munkaviszony-megszüntetés jogellenességének megállapítása és az ahhoz fűződő anyagi jogkövetelések érvényesítésének joga a munkavállaló személyéhez kötődik, ezért amennyiben életében a munkavállaló ilyen keresettel nem élt, ezt örökösei saját jogukon nem tehetik meg. A nem vagyoni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4289

5. találat: Temetésre vásárolt koszorú adókötelezettsége

Kérdés: Hogyan kell elbírálni az elhunyt munkavállaló temetésére vásárolt koszorú értékének adókötelezettségét abban az esetben, ha vásárláskor számlát kértek a cég nevére?
Részlet a válaszból: […]venni, hogy összefüggésben áll-e a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel. Véleményünk szerint ilyen összefüggés általában nem mutatható ki, ezért a Tao-tv. 8. § (1) bekezdés d) pontja alapján az adózás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3404
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Elhunyt munkavállaló családja részére fizetett juttatás

Kérdés: Kifizethető-e adómentesen egy elhunyt munkavállaló élettársa részére a családot segíteni kívánó munkáltató által adott temetési segély, vagy helyesebben jár el a cég, ha a munkavállaló részére utólag, jutalom címén számfejti az összeget?
Részlet a válaszból: […]és nem élettársat említ. Ebből következően célszerűbb, ha a juttatásban nem az élettárs, hanem az elhunyt gyermeke vagy szülője részesül, hiszen számára ez adómentesen nyújtható. Természetesen annak sincs akadálya, hogy utólagosan jutalom kerüljön számfejtésre a munkavállaló nevére, ami után viszont ennek megfelelően kell a járulékokat és a személyi jövedelemadót megfizetni. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3113
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Elhunyt munkavállaló járandóságai

Kérdés: Kifizethető-e a 2009. július 3-tól 2009. július 27-ig tartó időszakra járó táppénz a házastárs részére abban az esetben, ha a munkavállaló 2009. július 27-én meghalt, és a táppénzes papírok 2009. augusztus 31-én kerültek a kifizetőhelyhez? A hagyaték részét képezi-e a munkavállaló 38 napra járó szabadságmegváltása?
Részlet a válaszból: […]munkavállalót a munkaviszonya alapján megillető díjazások, amelyek előzőleg korábban nem lettek részére kifizetve, hagyaték tárgyaként a munkavállaló örökösét illetik meg. Másképpen fogalmazva a munkavállaló örököse a munkavállalónak csupán azokat a vagyoni jogait szerzi meg, amelyek öröklés tárgyai lehetnek. Munkavállalónak a munkaviszonyával összefüggésben a személyéhez fűződő egyéb jogosultságai terén jogutódlás nem következik be, azok a hagyaték tárgyait nem képezik, azokat az örökös nem szerzi meg. Az Mt. 136. § (1) bekezdése értelmében a munkaviszony megszüntetésekor a munkáltatónál eltöltött idővel arányos addig ki nem adott szabadságot pénzben kell megváltani. A munkavállalót megillető szabadságmegváltás olyan, őt a munkaviszonya alapján megillegő díjazás, amely hagyaték tárgyaként a munkavállaló örökösét megilleti. Értelemszerűen a munkavállaló halála esetén ez az összeg is az örökös részére kifizetendő munkabér részét képezi. A Tbj-tv. 7. § (1) bekezdése értelmében a biztosítás - amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik - az ennek alapját képező jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn. A kérdéses esetben érintett elhunyt munkavállaló esetében a biztosítás alapját képező munkaviszony a biztosított munkavállaló halálának időpontjában megszűnt. Az Eb-tv. 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át, a biztosítási jogviszony megszűnését követően 30 napon át. Szakmai álláspontunk szerint a kérdéses esetben érintett elhunyt munkavállalót biztosítási jogviszonya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2746

8. találat: Elhunyt dolgozó gyermekének támogatása

Kérdés: 2004. október hóban elhunyt dolgozó kiskorú gyermekének adható-e az évi háromszori ajándék, illetve 2005-2006. években az iskolakezdési támogatás? Van-e mód egyéb támogatás nyújtására, és milyen közterheket kell ezek után fizetni?
Részlet a válaszból: […]rá tekintettel a családi pótlékra jogosult szülő vagy a vele közös háztartásban élő házastárs részére. Az elhunyt magánszemély esetében sem munkáltatóról, sem családi pótlékra jogosultságról nem beszélhetünk, ezért ilyen címen adómentes kifizetés nem lehetséges. Ha a kiskorú részére mégis fizetnek ki iskolakezdési támogatás vagy más címen összegeket, akkor a kiskorú szerez adóköteles egyéb, összevonandó jövedelmet. Más a helyzet a csekély értékű ajándék esetében, hiszen azt a kifizető bárkinek juttathatja adómentesen évente 3 alkalommal, alkalmanként legfeljebb az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékáig, azaz 5700 forint értékig. Ugyanakkor a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1015
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Elhunyt munkavállaló járandóságának elszámolása

Kérdés: Mi a teendője a munkáltatónak, ha a dolgozó munkaviszonya a dolgozó halálával szűnik meg? Kell-e számfejteni az elhunyt dolgozó ki nem vett szabadsága után a szabadságmegváltást? Mennyiben módosul az eljárás, ha a dolgozó táppénz ideje alatt hal meg? Milyen szabályok vonatkoznak ilyen esetre?
Részlet a válaszból: […]utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a munkabérét és egyéb járandóságait, ilyen esetben gyakorlatilag nem lehet alkalmazni. Ugyanis a munkavállaló halála esetén az anyagi jellegű jogok terén jogutódlás következik be, ezért a munkavállalót a munkaviszonya alapján megillető díjazások, amelyeket előzőleg még nem fizettek ki a részére, hagyaték részeként az örököst illetik meg. Ezek közé tartozik többek között a munkában töltött időre járó munkabér, illetve a munkában nem töltött időre fizetendő távolléti díj, illetve átlagkereset. A munkavállalót a munkaviszony fennállásának idejére megilleti a szabadság, amelyet elsősorban természetben kell kiadni. Az Mt. 136. § (1) bekezdése értelmében a munkaviszony megszűnésekor a munkáltatónál eltöltött idővel arányos, addig ki nem adott szabadságot pénzben kell megváltani. A munkavállaló halála esetén ez az összeg is az örökös részére kifizetendő munkabér részét képezi. Ha a munkavállaló a munkaviszony megszűnéséig, jelen esetben haláláig a munkáltatónál eltöltött időre járó szabadságnál többet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 474
Kapcsolódó tárgyszavak: ,