Bt. beltagjának üzemorvosi vizsgálata

Kérdés: Kötelező a munkavállalók üzemorvosi munkaköri alkalmassági vizsgálatának elvégzése egy kft. öregségi nyugdíjban részesülő beltagja esetében, aki a cég ügyvezetésén kívül részmunkaidőben személyesen is dolgozik a vállalkozásban? Hogyan módosult az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozás?
Részlet a válaszából: […] Az Mvt. 1. §-a értelmében munkavédelem: a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá e törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Korhatár előtti ellátásban részesülő egészségügyi dolgozó jövedelemkiegészítése

Kérdés: Kell társadalombiztosítási járulékot vonni a korhatár előtti ellátásban részesülő személyek egészségügyben történő foglalkoztatása esetén fizetett jövedelemkiegészítésből? A korhatár előtti ellátás folyósítását az egészségügyben történő munkavállalás esetén szüneteltetni kell, így a foglalkoztatott részére jövedelemkiegészítés kerül megállapításra, amelynek összegét úgy kell meghatározni, hogy annak a kifizetést terhelő adók és járulékok nélkül számított nettó összege nem lehet kevesebb az érintettet a szüneteltetés hiányában egyébként megillető pénzellátás havi összegénél. Az Eütev. 16/B. §-ának (7) bekezdése alapján az egészségügyi dolgozó a jövedelemkiegészítés után nem fizet társadalombiztosítási járulékot, a Tbj-tv. és a Keny-tv. azonban nem tartalmaz ilyen rendelkezést.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. valóban nem tartalmaz utalást az egészségügyi dolgozók jövedelemkiegészítésének járulékmentességére. Ugyanakkor a kérdésben említett jogszabályi hely [Eütev. 16/B. (7) bekezdése] egyértelműen rögzíti azt az egészségügyi dolgozók tekintetében.Az Eü-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Nyugdíjas közalkalmazottak jövedelemkiegészítése

Kérdés: Milyen feltételekkel részesülhetnek az egészségügyi dolgozókat megillető jövedelemkiegészítésben a közalkalmazotti jogviszonyban álló, egészségügyben foglalkoztatott nyugdíjas személyek?
Részlet a válaszából: […] 2013. január 1. napjától a Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése alapján az öregségi nyugdíj folyósítását – az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Munkavállalónak juttatott szemüveg

Kérdés: Köteles a munkáltató szemüveget biztosítani a képernyő előtt dolgozó munkavállalója részére? Ha igen, milyen költségei vannak ennek a juttatásnak? Adható a szemüvegjuttatás a cafeteria keretein belül?
Részlet a válaszából: […] Az 50/1999. EüM rendelet 5. §-a értelmében a munkáltató köteles – a 33/1998. NM rendeletben előírtak figyelembevételével – a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzéséta) a képernyős munkakörben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Megbízási díj számfejtése

Kérdés: Teljes hónapra egy összegben, vagy a teljesített napokra vonatkozóan részletekben kell elszámolni a megbízási díjat abban az esetben, ha egy szabadfoglalkozású egészségügyi szolgáltatást nyújtó cég határozatlan idejű megbízási szerződéssel foglalkoztat több munkavállalót, akik nem dolgoznak a hónap minden napján, illetve minden munkanapján, sőt az is előfordul, hogy a hónapban csak 1-2 napon végeznek munkát? A megbízási díj számfejtésére minden esetben a tárgyhónapot követő hóban kerül sor.
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a kérdést megválaszolnánk, ejtünk néhány szót a szabadfoglalkozás keretében egészségügyi tevékenységet végző dolgozók jogviszonyáról. A 2003. évi LXXXIV. tv.-ben találhatóak az idevágó szabályok, melyek szerint egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Munkakör ellátására alkalmatlan közalkalmazott felmentése

Kérdés: Minősülhet munkavállalói felmondásnak, ha egy közalkalmazott, aki az egészségi állapota miatt már nem tudja ellátni a munkaköréhez tartozó feladatokat, a munkáltatója által felajánlott 4 másik munkakör közül egyiket sem fogadja el? Amennyiben nem, akkor hogyan lehet felmondani neki? Meg kell kapnia a felmondási időt és a végkielégítést? Lehet alkalmazni az azonnali hatályú felmondásra irányadó szabályokat ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 30. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák, hogy a munkáltató mely meghatározott jogcímeken szüntetheti meg a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel.E rendelkezések értelmében a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A-30/D. §-okban és a 32....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Egészségügyi dolgozó önként vállalt többletmunkavégzése

Kérdés: Hogyan kerül figyelembevételre a nyugdíj megállapítása során egy orvosi bt. alkalmazottjának a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzése? Szerez többlet szolgálati időt, illetve jogosultsági időt abban az esetben is, ha nem közalkalmazott, hanem munkaviszonyban áll? Mi a helyzet akkor, ha társas vállalkozóként végezi ugyanezt a tevékenységet?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 43/A. §-a értelmében a szolgálati idő általános szabályain túl az egészségügyi dolgozók esetében kiegészítő szolgálati időként kell figyelembe venni a külön törvényben meghatározott, a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésnek – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 27.

Önkéntes segítő

Kérdés: Az egészségügyi intézmények gyakorlatához hasonlóan alkalmazható-e önkéntes segítőként ügyelet ellátására egy orvos annak érdekében, hogy a foglalkoztatónál legyen olyan személy, aki az adott tevékenység végzésére szakmailag jogosult? A foglalkoztatott ezért a munkáért díjazásban nem részesülne. Minderre azért lenne szükség, mert a cégnek nincs orvosi végzettségű alkalmazottja, de orvosi tevékenységet végez, és erről állít ki számlát.
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes segítőre vonatkozó kérdéssel kapcsolatosan ki kell emelnünk, hogy konkrét megválaszolásához nem elegendőek a megadott információk, ezért itt csak felidézni tudjuk azokat a szabályokat, amelyeket a helyes gyakorlat kialakítása érdekében figyelembe kell venni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Foglalkoztatás munkaszüneti napon

Kérdés: Nyitva tartható-e július 1-jén, az egészségügyi munkaszüneti napon egy gyógyszertár, foglalkoztathatók-e ezen a napon a munkavállalók, illetve ha igen, akkor milyen jogszabályokat kell alkalmazni a munkabér kifizetésére? A munkaszüneti napról kiadott közlemény szerint az egyéni és társas vállalkozókra, valamint a közforgalmú gyógyszertárat személyi jog alapján működtető gyógyszerészekre a munkaszüneti nap nem érvényes.
Részlet a válaszából: […] A munkaszüneti napra vonatkozó általános munkajogi,foglalkoztatási előírásokat az Mt. 125. §-ában foglalt rendelkezésektartalmazzák.E rendelkezések értelmében munkaszüneti napon a munkavállalórendes munkaidőben kizárólaga) a megszakítás nélküli munkarendben, vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Többletmunkaidő elszámolása

Kérdés: Alkalmazhatja-e egy egészségügyi alapellátást biztosító betéti társaság a Tny-tv. 43/A. §-ában foglalt adatszolgáltatást az önként vállalt többletmunkaidőről abban az esetben, ha a munkavállalói 1 hétvégi 24 órás és 1 vagy 2 hétközi 16 órás ügyeletet látnak el a napi teendőkön felül, amelyért munkabért kapnak? Hogyan lehet ezt dokumentálni, illetve hogyan működik az adatszolgáltatás ebben az esetben? Hogyan kell figyelembe venni azt, hogy az ügyelet miatt a dolgozók szabadnapot kapnak?
Részlet a válaszából: […] Az egészségügyi ügyelet elrendelésére háromféle lehetőségevan a munkáltatónak. Egyik lehetőség, amikor a munkáltató a munkavállaló rendesmunkaideje terhére rendeli el az egészségügyi ügyeletet. A rendes munkaidőterhére elrendelt ügyeletről a feleknek írásban meg kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.
1
2