Csoportos létszámleépítés


Egy kft.-ből kiválással új cég jön létre, mely jogutódja lesz a kft.-nek. A kiválással 25 fő átkerül az új cégbe. A csoportos létszámleépítés szabályait kell-e alkalmazni, ha a kft. átlagos létszáma kb. 115 fő, és van-e jelentési kötelezettség a munkaügyi központ felé abban az esetben, ha a két munkáltató külön megállapodásban rendelkezik arról, hogy az átvett dolgozók kft.-nél eltöltött munkaviszonyát elismerik, és ugyanabban a munkakörben alkalmazza őket az új cég? Csoportos létszámleépítésnek számít-e a kiválás abban az esetben, ha a két cég között nincs megállapodás?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2006. szeptember 19-én (89. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1537

[…] esetén - jogutód munkáltatóval egyetemlegesen felelős. A jogutódlás esetén a jogelőd és a jogutód munkáltató - legkésőbb a jogutódlást megelőző 15 nappal - köteles tájékoztatni a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet, szakszervezet hiányában üzemi tanácsot, üzemi tanács hiányában a nem szervezett munkavállalók képviseletében létrehozott bizottságot, a jogutódlás - időpontjáról vagy tervezett időpontjáról, - okáról, - munkavállalókat érintő jogi, gazdasági, szociális következményeiről, - továbbá - a megállapodás érdekében - köteles konzultációt kezdeményezni a munkavállalókat érintő tervezett egyéb intézkedésekről. A konzultációnak ki kell terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos következmények elkerülésének módjára, illetve eszközére, továbbá e következmények enyhítését célzó eszközökre. Az Mt. 89. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás önmagában nem szolgálhat határozatlan idejű munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetésének indokául. A Legfelsőbb Bíróság MK 154. sz. kollégiumi állásfoglalása a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlással összefüggésben irányadó alapelveket határozott meg. Az állásfoglalás értelmében a munkaviszonyt a munkáltató jogutódlással való megszűnése (megváltozása) nem érinti. Munkáltatónak jogutódlással történő megszűnése, megváltozása nem vezet a munkaviszony megszűnéséhez, hanem ilyenkor a munkaviszony - megegyezésen alapuló módosítás hiányában - változatlanul fennáll a jogutód munkáltató és a munkavállaló között. A jogelőddel létesített munkaviszony a jogutóddal változatlanul fennáll, és az e munkaviszonyban töltött időket különösen a felmondási idő és a végkielégítés szempontjával együttesen kell számításba venni. A csoportos létszámcsökkenésre vonatkozó szabályokat az Mt. 94/A-94/G. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében csoportos létszámcsökkenésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több és 100-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 10, - 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók 10 százaléka, - 300 vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 30 munkavállaló munkaviszonyát kívánja 30 napos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni. Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkenés végrehajtását tervezi, a döntést megelőzően legalább 15 nappal köteles az üzemi tanáccsal, üzemi tanács hiányában a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek és a munkavállalók képviseletére létrehozott bizottsággal konzultációt kezdeményezni, és azt a döntéseinek meghozataláig vagy a megállapodás megkötéséig folytatni. A konzultációt megelőzően legalább 7 nappal a munkáltató köteles a munkavállalók képviselőivel írásban közölni - a tervezett létszámcsökkenés okait, - a foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkenéssel érintett, illetve - az Mt. 94/A. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban foglalkoztatott munkavállalók létszámát. A konzultáció során a munkáltató megfelelő időben köteles a munkavállalók képviselőivel írásban közölni a létszámcsökkenés végrehajtásának tervezett időtartamát és időbeni ütemezését, a kiválasztás szempontjait, valamint a munkaviszony megszüntetésével járó jogszabályban, illetve kollektív szerződésben meghatározott eltérő juttatás feltételeit, mértéke meghatározásának módját. A konzultációnak - a megállapodás érdekében - ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkenés - elkerülésének lehetséges módjára, eszközére, - elveire, - következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint - az érintett munkavállalók számának csökkentésére. Ha a munkáltató és a munkavállalók képviselői a konzultáció során megállapodást kötnek, azt írásba kell foglalni és meg kell küldeni az illetékes munkaügyi központnak. Ha a konzultációt követően a munkáltató a csoportos létszámcsökkenés végrehajtásáról dönt, a döntésben meg kell határozni: - az intézkedéssel érintett munkavállalók létszámát foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban, - a csoportos létszámcsökkenés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját, illetve végrehajtásának időbeni ütemezését. Csoportos létszámcsökkenés időbeni ütemezését 30 napos időszakok alapján kell meghatározni. Ha a munkáltató az adott időszakon belül az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől, illetve megállapodás kötésétől számított 30 napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl, illetve megállapodást köt, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.