Kft.-ügyvezető visszamenőleges bejelentése munkaviszonyban

Kérdés: Egy egyéni vállalkozó 2017. május 1-jétől 2022. augusztus 31-ig kisadózói tevékenységet folytatott. Emellett egyszemélyes kft.-jében ingyenes megbízási jogviszonyban látta el az ügyvezetői teendőket. 2023. év elején nyugdíjigényt nyújtott be. Az ezzel kapcsolatos eljárás során a nyugdíjbiztosítás nem fogadta el kisadózóként szerzett szolgálati idejét arra hivatkozással, hogy a biztosítás társas vállalkozóként terjedt ki rá. A nyugdíjbiztosítás az adóhatósághoz fordult, amely jogkövetési eljárás keretében vizsgálta az ügyet, és egyetértett az állásponttal, illetve ennek megfelelően szólította fel a céget az önellenőrzésre. A cég nem ért egyet teljes egészében ezzel a véleménnyel, de elejét szeretnék venni az ezzel kapcsolatos jogvitának mind a kormányhivatallal, mind pedig az adóhatósággal. Lehetséges ebben az esetben az a megoldás, hogy az érintett tagot visszamenőlegesen részmunkaidős munkaviszonyra jelentse be a cég, és ennek megfelelően végezzék el az önellenőrzést?
Részlet a válaszából: […] kerül sor, ha a nyugdíjbiztosítási ellenőrzés megállapításai alapján a foglalkoztató záros határ-időn belül nem folytatja le az önellenőrzést.)A NAV a nyugdíjbiztosítás jelzése alapján nem adóellenőrzést, hanem jogkövetési eljárást kezdeményezett.Az Air. 91. §-a értelmében az adóhatóság jogkövetési vizsgálat keretében (a bevallási időszak lezárását megelőzően is)- ellenőrizheti, hogy az adózó eleget tett-e a törvényekben előírt egyes adókötelezettségeinek, azokat határidőben, illetve az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas módon teljesíti-e;- adatokat gyűjthet a nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, bevallásában szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, illetve ezek hitelességének megállapítása érdekében;- vizsgálhatja a gazdasági események valódiságát;- adatokat gyűjthet az ellenőrzési tevékenysége támogatása érdekében, így különösen becslési adatbázis létrehozásához, karbantartásához.Ám ez az eljárás nem minősül adóellenőrzésnek. Általában érdemi következmény, szankció nélkül zárul, és amennyiben nem "fordul át" adóvizsgálatba, akkor többnyire határozat sem születik az ügyben. Ugyanakkor a jegyzőkönyv tartalmazhat "ajánlást" vagy kötelezést, mint jelen esetben az önellenőrzésre való felhívást.A konkrét élethelyzetben a kérdésben felvetett megoldás optimális lenne, hiszen így nem módosulna a kisadózói státusz, míg a munkaviszonyban fizetendő minimális járulék és szociális hozzájárulási adó összege harmadát sem teszi ki a társas vállalkozóként fizetendő minimumkötelezettségnek.Csakhogy ehhez utólag számos dokumentumot (többek között munkaszerződést, társadalombiztosítási nyilvántartást, bérkartonokat) kell "kreálni". Amennyiben a kft. tagja munkaviszonyban dolgozik a társaságban, ugyanolyan feltételek vonatkoznak[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Beteg gyermek miatti leszázalékoltatás

Kérdés: Van valamilyen lehetősége a szülőnek a pszichiátriai beteg gyermeke részére ellátás igénylésére, tekintettel arra, hogy a betegsége miatt a gyermek nem tud munkát találni? Elindítható a leszázalékoltatás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét,b) a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és a kivételes rokkantsági ellátás kivételével a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét,c) a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és a nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a régi Tbj-tv. 2020. július 1-jét megelőzően hatályos 34. §-a szerint kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt, amennyiben a megállapodást 2011. december 31-éig megkötötték, valamintd) a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj folyósításának idejét.Rokkantsági járadékra az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár jogosult, akinek a folyamatosan fennálló legalább 70 százalékos mértékű egészségkárosodása a 25. életéve betöltése előtt keletkezett, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül. A baleseti járadék megállapításához nincs szükség szolgálati időre, és nem jelent kizáró feltételt, ha a kérelmező fogyatékossági támogatásban részesül, vagy munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, vagy a kérelmező jogán családi pótlékot folyósítanak.A rokkantsági járadék fix összegű ellátás, melynek összege 2023-ban havi 53.830 forint. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak összege az egészségkárosodás mértékétől és a havi átlagjövedelem összegétől függ. Átlagjövedelem hiányában megállapítható ellátás összegét az egészségkárosodás mértéke mellett a jogszabály által meghatározott mértékű alap-összeg határozza meg, amely 2023-ban 129.860 forint.A rokkantsági járadék megállapítását a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál lehet kérni. A "Rokkantsági járadék iránti igény" nyomtatványon elérhető a www.magyarorszag.hu honlapon a "Nyugdíj" > "Ellátások igénylése" pontban. Az igényt személyesen, postán (postacím: a címzett kormányhivatal neve és egységesen az 1916 Budapest) és elektronikus úton is be lehet nyújtani. Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igényléséhez a formanyomtatvány elérhető a www.magyarorszag.hu honlapon a "Juttatás, Segély" > "Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai" pontban. A kérelemhez csatolni kell:a) a háziorvos által kitöltött "Orvosi beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve a FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából" megnevezésű nyomtatványt,b) egészségi állapotra vonatkozó összes orvosi dokumentációt,c) papíralapú beadvány esetén "Nyilatkozat a komplex minősítéshez" elnevezésű nyomtatványt,d) amennyiben foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében tovább foglalkoztatható-e,e) a kérelem benyújtását megelőző - rendelkezésre álló - 15 éven belüli munkáltatói igazolásokat, illetve a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat (tb-igazolvány, jövedelemigazolás, munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnéséről, igazolás a levont járulékokról stb.),f)[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.
Kapcsolódó címke:

Nyugdíjbiztosítási adatok

Kérdés: Hogyan kaphat információt a munkavállaló arról, hogy hány év szolgálati idővel rendelkezik, illetve, hogy minden korábbi munkáltatója megtette-e a rá vonatkozó bejelentést?
Részlet a válaszából: […] jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a biztosi jogviszony, az ügyészségi szolgálati jogviszony, a bírói szolgálati jogviszony, az egészségügyi szolgálati jogviszony, az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, az egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony, egyházi személy, mezőgazdasági őstermelő stb.)A nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban lévő adatokról készült kimutatást a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivataltól kell igényelni.Az igény előterjeszthető személyesen, postán és elektronikusan is. Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani a "Hatósági nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatokról igazolás kérése" nyomtatványon. Elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező személyek a www.magyarorszag.hu honlapon a "Nyugdíj" > "Adategyeztetés, hatósági bizonyítvány, megállapodás" pontban elérhető "Hatósági nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatokról igazolás kérése"[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Nyugdíjas munkavállaló közszférában történő foglalkoztatása

Kérdés: Mire kell figyelniük a nyugdíjas munkavállalóknak a foglalkoztatásukkal összefüggésben? Valóban változtak a nyugdíj melletti foglalkoztatásra vonatkozó szabályok?
Részlet a válaszából: […] hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyt, vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyt létesít.Fontos kiemelni, hogy a nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, az átmeneti bányászjáradék, illetve a táncművészeti életjáradék folyósítása melletti munkavégzés esetén is.A fenti korlátozás alól a kormány - a közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében - kezdetben 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig terjedő időszakra állapított meg kivételt, majd egy 2023. április 29-én hatályba lépett módosító rendelkezések szerint időkorlát és a szüneteltetés szabályainak alkalmazása nélkül vállalhatnak munkát azok az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, illetve táncművészeti életjáradékban részesülő személyek, akik a közszférában, de szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve köznevelési vagy szakképző intézményben dolgoznak.Szintén nem kerül szüneteltetésre az ellátás folyósítása, ha az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, illetve táncművészeti életjáradékban részesülő az érettségi vizsgák és az országos középiskolai tanulmányi versenyek szervezése érdekében az Oktatási Hivatalnál vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál létesít közszolgálati jellegű jogviszonyt, illetve megbízási jogviszonyt.Az ellátás szüneteltetésére vonatkozó megváltozott szabályokat a 2023. április 29-ét megelőzően létesített jogviszonyokra is alkalmazni kell.Amennyiben a kivételt képező jogviszony jelenleg fennáll, ugyanakkor az ellátás folyósítása szüneteltetésre került, az ismételt folyósítást az ellátásra jogosultnak kérnie kell.A kérelem előterjesztésével egy időben a foglalkoztató által kiállított igazolással igazolni kell, hogy a foglalkoztató szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, illetőleg köznevelési[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Részmunkaidős munkavállaló nyugdíja

Kérdés: Milyen hátránnyal jár a nyugdíjra nézve, ha egy munkavállaló nem teljes munkaidőben, hanem pl. napi 6 órás részmunkaidőben dolgozik?
Részlet a válaszából: […] keretében foglalkoztatottak, vagyd) a teljes munkaidőnél rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén, ha a munkabér eléri a mindenkor érvényes minimálbért, vagy annál több.Ha az arányos szolgálati idő feltételei fennállnak, az arányosításra vonatkozó szabályokat a következő jogviszonyok esetén kell alkalmazni:a) munkaviszony,b) a szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tagi jogviszony,c) díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, pl. megbízási jogviszony,d) 2007. december 31-ét követő őstermelői tevékenység,e) a főállású kisadózói és a kisadózói jogviszony,f) a választott tisztségviselői tevékenység.Mit is jelent az arányosítás? A hétköznapokban az arányosítás kapcsán azt hallhatjuk, hogy egy nap munkavégzés nem egy nap szolgálati időnek felel meg. Ez azonban csak félig igaz. Arányosítás esetén a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megállapításakor egy nap munkavégzés egynapi szolgálati időnek minősül, azonban a nyugdíj összegének meghatározásakor már az egynapi munkaidő arányosításra kerül, vagyis ekkor az egynapi munkaidő nem egy napnak számít. Abban az esetben, ha a biztosítottnak a nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, akkor az 1996. december 31-ét követően szerzett biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető figyelembe a nyugdíj összegének a kiszámításához. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíj összegének meghatározásához a szolgálati időt a nyugdíjjárulék alapját képező kereset és a mindenkori minimálbér arányában kell kiszámítani.Az arányos szolgálati idő szabályainak alkalmazása azt eredményezi, hogy eltérő tartamú szolgálati időt kell az ellátásra való jogosultság megállapításához és az ellátás összegének a kiszámításához alkalmazni.A nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges szolgálati időt a jogszabály határozza meg. Öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz pl. 20 év szolgálati idő szükséges. Annak megállapításához, hogy az igénylő jogosult-e öregségi nyugdíjra,[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Munkavégzés rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Hogyan lehet dolgozni a rokkantsági ellátás mellett?
Részlet a válaszából: […] ellátásai mellett - a rehabilitációs ellátás és a rokkantsági ellátás mellett egyaránt - jövedelemkorlátozás vagy munkaidő-korlátozás[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Nyugdíj összegének meghatározása

Kérdés: Mi az oka annak, hogy az öregségi nyugdíj megállapítása során figyelmen kívül hagyták a rehabilitációs ellátás időszakát, annak ellenére, hogy az ellátásból levonásra került a nyugdíjjárulék?
Részlet a válaszából: […] szabály érvényesül az álláskeresési járadék, a munkanélküli-járadék, a vállalkozói járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás, a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozási díj, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a munkarehabilitációs díj, a fejlesztési foglalkoztatási díj, a prémiumévek program, illetve különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás összege, a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a honvédelmi egészségkárosodási járadék, a Nemzeti Adó-[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.
Kapcsolódó címke:

Megbízott táppénzjogosultsága

Kérdés: Miként oldható fel a megbízási díjban részesülő munkavállaló biztosítási jogviszonyával és táppénzjogosultságával kapcsolatos alábbi probléma? A kifizető társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkezik, és megbízási jogviszonyban foglalkoztat egy személyt folyamatosan. A megbízott havi megbízási díja 200 ezer forint, tehát a biztosítása minden hónapban fennáll. Az említett személy április hónap végén keresőképtelen lett, de erre a hónapra számfejtésre került számára a teljes megbízási díj, így táppénzre csak május hónaptól jogosult. Május hónapra viszont nem részesül megbízási díjban, így értelemszerűen a járulékalapot képező jövedelme alatta marad a minimálbér 30 százalékának. Abban az esetben viszont, ha nem terjed ki rá a biztosítás, táppénzre sem jogosult.
Részlet a válaszából: […] egyéb jogviszonyban álló személy biztosítása a 8. §-ban említett időszakon belül (tehát a jogviszony - jelen esetben megbízási jogviszony - tartama alatt) akkor is fennáll, ha táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, ha ezen ellátások folyósítását közvetlenül megelőző napon biztosított volt.Mivel az érintett jogviszonya április 30-án fennállt, és[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.
Kapcsolódó címkék:  

Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének járulékai

Kérdés: Terheli járulékfizetési kötelezettség az "A" egyszemélyes kft. ügyvezető tagját abban az esetben, ha heti 40 órás munkaviszonyban áll "B" társaságnál, ahol jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, és GYES-ben részesül?
Részlet a válaszából: […] járulékfizetési kötelezettség terheli, hiszen a "B" társaságban fennálló munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságon van, azaz nem teljesül a heti 36 órás foglalkoztatás.A Tbj-tv. 39. §-ának (3) bekezdése értelmében a társas vállalkozó a GYES folyósításának tartama alatt abban az esetben mentesül a minimumkötelezettség alól, ha vállalkozói tevékenységét személyesen nem folytatja. Ez az ügyvezető esetében nem lehetséges.A másik megoldás, hogy az ügyvezetést munkaviszonyban látja el. Ez (feltéve, hogy a társaság működésével nem ellenkezik) akár havi néhány[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Gyermekneveléssel töltött idő beszámítása szolgálati időként

Kérdés: Nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély időszaka?
Részlet a válaszából: […] amelyekből nyugdíjjárulékot kell/kellett vonni. Ilyen ellátás például a gyermekgondozási díj (GYED), a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély (GYES), a gyermeknevelési támogatás (GYET), a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), a terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), a csecsemőgondozási díj (CSED), az ápolási díj, a 2011. december 31-ét követően megállapított rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, munkarehabilitációs díj, illetve a fejlesztési foglalkoztatási díj, a táppénz, a betegszabadság, a baleseti táppénz, a biztosítás megszűnését követő pénzbeli ellátás (passzív táppénz), az örökbefogadói díj.A gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozási díj időtartamát[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.
1
2
3
9