Szülés biztosítási jogviszony megszűnése után

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az a munkavállaló, aki 2019. augusztus 15-ig határozott idejű munkaszerződés alapján biztosított egy cégnél, de veszélyeztetett terhessége miatt 2019. május 23-tól keresőképtelen? A szülés várható időpontja 2019. szeptember 19. Kaphatja továbbra is a táppénzt a szülés időpontjáig a biztosítása megszűnése után? A munkaviszony megszűnése után meg kell fizetnie a minimumjárulékokat a kft.-ben, amelynek 50 százalékos tulajdonosa és egyben ügyvezetője is? Az ügyvezetői teendőket jelenleg megbízási jogviszonyban látja el, amelyért jövedelemben nem részesül.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 46. §-ának (1) bekezdése szerint táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző - 48/A. § (1) bekezdése szerinti - folyamatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Ausztriában élő ügyvezető közterhei

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási és a járulékfizetési kötelezettsége annak a magyar magánszemélynek, aki egy magyar társaság 50 százalékos tulajdonosaként megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői tevékenységet, és Ausztriában telepedett le a családjával, ahol eltartottként válik biztosítottá a férje által megfizetett járulékok alapján? Mindkét államban rendelkezik lakóhellyel, de Magyarországon évente maximum 60 napot tartózkodik, amely a cég ügyeinek lebonyolításához szükséges.
Részlet a válaszából: […] Gazdasági társaság tag ügyvezetőjéről van szó, aki ennek megfelelően - a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében - társas vállalkozónak minősül. Az említett jogszabályi hely alapján ugyanis amennyiben a kft., bt. vagy kkt. természetes személy tagja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 16.

Korhatár előtti ellátásban részesülő kft.-tag

Kérdés: Milyen jogviszonyban kell bejelenteni egy kétszemélyes kft. egyik tagját, aki eddig munka­viszony keretében látta el az ügyvezetői tevékenységet és az egyéb feladatokat, de korhatár előtti ellátásra vált jogosulttá, és már nem akar közreműködni a cég tevékenységében? A másik 50 százalékos tulajdonos tag szintén ügyvezetőként dolgozik a cégben.
Részlet a válaszából: […] A probléma megoldása érdekében az említett tag ügyvezetői státuszát feltétlen meg kell szüntetni. Ennek hiányában ugyanis - noha személyesen nem működik közre - az ügyvezetőségére tekintettel [a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontjából következően] társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Kft. GYES-en lévő tagjának munkaviszonya

Kérdés: Dolgozhat 20 órás munkaviszonyban boltvezetőként egy kft. által üzemeltetett ABC-ben az az 50 százalékos tulajdonos tag, aki jelenleg GYES-en van, vagy meg kell fizetnie a főfoglalkozású társas vállalkozások tagjaira előírt járulékokat? A céget a GYES ideje alatt alakították a férjével, aki az ügyvezetői tevékenységet is ellátja. A tag a szülés előtt munkaviszonyban állt egy cégnél, ahonnan a GYED lejárta után kilépett.
Részlet a válaszából: […]  A gyermekgondozási segélyben részesülő személykeresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat, a gyermek egyéveskora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagyidőkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik [Cst. 21...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Korengedményes nyugdíjban részesült kft.-tag jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban vállalhat munkát a saját cégeiben az a nő, aki két kft.-ben 50 százalékos tulajdonos, 2011-ben ment korengedményes nyugdíjba az egyik vállalkozásával kötött megállapodás alapján, most betöltötte az 59. életévét, és letelt a volt munkáltatója által finanszírozott korengedményes nyugdíj folyósításának ideje? A tag a nyugdíjazáskor minden jogviszonyát megszüntette.
Részlet a válaszából: […]  Kérdezőnknek - ahogy arra utal - már letelt a voltmunkáltatója által előre finanszírozott korengedményes nyugdíjfolyósításánakideje. Ez azért fontos, mert így már nincs akadálya annak, hogy voltmunkáltatójával ismételten biztosítási kötelezettséggel járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

Korengedményes nyugdíjba vonult kft.-tag

Kérdés: Létesíthet-e újra jogviszonyt a társaságával az az 50 százalékos tulajdonos ügyvezető, aki 2011-ben korengedményes nyugdíjba ment a cégétől, amelynek másik tulajdonosa a felesége? A nyugdíjazáskor aláírt egy kötelezettségvállalási nyilatkozatot arról, hogy a hozzátartozói jogviszony fennáll, de a többségi befolyás nem. Meg kell-e szüntetnie az ügyvezetői jogviszonyát, tekintettel arra, hogy 2012. január 1-jétől biztosítottá vált?
Részlet a válaszából: […]  A vázolt esetben - tekintettel arra, hogy saját, illetvefelesége cégéről van szó - a 283/2009. Korm. rendelet 2011. december 31-énhatályos 1. §-ának (2) bekezdése előírásait figyelembe véve a korengedményesnyugdíjba vonult tag nem létesíthet biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Külföldi nyugdíjban részesülő munkavállaló közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie annak a 65. életévét betöltött magyar állampolgárságú munkavállalónak, akinek a nyugdíját Németországban állapították meg és euróban folyósítják? A munkavállaló 50 százalékos tulajdonosa az őt foglalkoztató kft.-nek. Be kell-e vallania a nyugdíjat, mint adóterhet nem viselő járandóságot, és ha igen, milyen árfolyam szerint?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. § f) pontja 2. alpontja értelmében saját jogúnyugdíjasnak tekintendő az a munkavállaló is, aki bármely EGT-tagállamtólnyugdíjban részesül. A kérdésben említett munkaviszonyban álló dolgozó utánennek megfelelően a 27 százalékos társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

50 százalékos tulajdonos jogviszonyai

Kérdés: Lehet-e az 50 százalékos tulajdonos ugyanannál a cégnél főfoglalkozású alkalmazott, amelyiknél az ügyvezetői teendőket is ellátja havi 5000 forint összegű megbízási díjért?
Részlet a válaszából: […] Semmi akadálya a kérdésben vázolt konstrukciónak. Az idevágójogszabályok egyike sem tartalmaz ugyanis a vezető tisztségviselő ugyanazontársaságnál létesített további jogviszonyaira nézve tiltó, kizáró rendelkezést.A Gt. 22. § (2) bekezdése alapján a vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.

Kft. tagjainak jogállása

Kérdés: Állhat-e munkaviszonyban egy 2 személyes kft. 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tagja, aki vezető tisztségviselő és a munkáltatói jogok gyakorlója? Célszerű lenne-e, ha a másik tagnak is lenne aláírási joga, és akkor ő írhatná alá a szerződést? Ebben az esetben meg kellene-e fizetni a 4350 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot a másik - nyugdíjas - tag után, aki egyébként a társaság tevékenységében nem vesz részt? Mi lenne az optimális, gazdaságos megoldás, hogy rend legyen a papírok és jogviszonyok között?
Részlet a válaszából: […] A felvetett problémával már a 2000. évi 28. és 134. számúAPEH adózási kérdés is foglalkozott. Ezek értelmében meghatározó (50 százalékotmeghaladó) tulajdoni részesedéssel rendelkező tag nem láthatja elmunkaviszonyban az ügyvezetői teendőket. Ezeket az iránymutatásokat az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 25.

50 százalékos tulajdonos ügyvezető jogviszonya

Kérdés: Egy kft. 2003-ban alakult 2 fővel 50-50 százalékos tulajdoni részaránnyal. A cégbírósági végzés alapján az egyik alapító tag az ügyvezető és a munkáltatói jogok gyakorlója is, de a másik tag is személyesen közreműködik. Mivel a többségi korlát nem érvényesül, mindkét tag munkaviszonyban látja el feladatait. A munkaszerződés szerint az ügyvezető fizikai munkát is végez a társaságban. 2006. július 1-jétől maradhat-e az ügyvezető munkaviszonya, vagy az ügyvezetést kizárólag megbízási jogviszonyban láthatja el, és így kétféle jogviszonya lesz? Esetleg ésszerűbb megoldás lenne, ha tagi jogviszonyra módosítja a kft. az ügyvezető jogállását?
Részlet a válaszából: […] Az új Gt. hatálybalépésétől, 2006. július 1-jétől a kft.vezető tisztségviselője is - főszabályként - megbízási jogviszonyban láthatjael az ügyvezetői teendőket. Az átmeneti szabályok szerint annak azügyvezetőnek, aki a törvény hatálybalépése előtt a vezető tisztség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.
1
2