Felmondás keresőképtelen munkavállalónak próbaidő alatt


Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha egy próbaidőn lévő munkavállalója keresőképtelen állományba került, ezért nem tudja személyesen átadni számára az azonnali hatályú felmondást? A próbaidő hamarosan letelik, de a munkáltató semmiképpen sem kívánja a dolgozót tovább foglalkoztatni.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2019. május 7-én (357. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6077

[…] ekkor már kötelező lenne - jogellenes azonnali hatályú megszüntetést eredményez. A munkáltatónak tehát mindenképpen arra kell törekednie, hogy a felmondást még a próbaidő lejárta előtt közölje a munkavállalóval, mégpedig úgy, hogy a közlés tényét a későbbiekben bizonyítani is tudja.Amennyiben a próbaidőből hátralévő időtartam megengedi, akkor a legbiztosabb közlési mód az ajánlott, tértivevényes postai küldemény feladása, amelynek átvételét a címzettnek több helyen is aláírásával kell bizonyítania. Ebben az esetben fel kell készülni arra, hogy a munkavállaló esetleg nem veszi át a küldeményt. Az Mt. 24. §-ának (2) bekezdése szerint a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot,a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta, vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján,b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik munkanaponkézbesítettnek kell tekinteni.Felhívjuk a figyelmet, hogy az Mt. szerint írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlése a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban kerül sor.Az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha az elektronikus dokumentum a címzett részére hozzáférhetővé válik, azaz amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja, vagy szándékosan […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.