tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

33 találat a megadott felmondás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Biztosítás felmondás után

Kérdés: Biztosított marad még valamennyi ideig a munkavállaló abban az esetben, ha a próbaidő alatt felmond a munkáltatónak, de nem talál azonnal új munkahelyet?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a Tbj-tv.-ben meghatározott belföldi személy részére a biztosítási jogviszony megszűnését követőena) 45 napig marad fenn, ha a jogosultsági feltétel a megszűnést megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt,b) ha a jogosultsági feltétel fennállásának az időtartama 45 napnál rövidebb volt, akkor ezen időtartammal hosszabbodik meg,c) 45 napig marad fenn, ha a jogosultsági feltétel megszűnését megelőzően fennállt korábbi jogosultsági feltétel 45 napnál hosszabb ideig állt fenn, és az utolsóként megszűnt jogosultsági feltétel nem állt fenn 45 napig, de a két jogosultsági feltétel fennállása között 30 napnál kevesebb nap telt el.A Tbj-tv. 4. §-ának u) pontja értelmében belföldinek minősül1. Magyarország területén az Nyt. szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személy,2.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6078
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Közterhek bevallása munkáltatói felmondás esetén

Kérdés: Mikor kell bevallani a márciusi munkabért abban az esetben, ha egy dolgozó munkaviszonya 2018. március 5-én munkáltatói felmondással szűnt meg, a munkáltató 2018. január 24-én közölte a felmondást, és 2018. február 13-ától a dolgozó a felmondási idejét töltötte? A februári és a márciusi munkabér kifizetése 2018. február 27-én megtörtént.
Részlet a válaszból: […]megállapítani, a biztosítottól levonni, és a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig bevallani, illetve megfizetni.A 2011. évi CLVI. tv. 464. §-ának (1) bekezdése értelmében a szociális hozzájárulási adót a kifizető havonta állapítja meg, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be, valamint ugyanezen időpontig fizeti meg.E szabályok gyakorlati alkalmazása azt jelenti, hogy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5714

3. találat: Felmondás keresőképtelenség ideje alatt

Kérdés: Elszámolhat a munkavállalóval még a táppénzes időszak alatt egy táppénz-kifizetőhelyet üzemeltető munkáltató abban az esetben, ha a keresőképtelenség ideje alatt felmondott? Ki lehet fizetni a dolgozónak a felmondási időre jutó bérét, a végkielégítését és az esetlegesen ki nem vett szabadságát, vagy meg kell várni, amíg az orvos keresőképes állományba veszi?
Részlet a válaszból: […]nap, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év elteltét követő nap lehet -, és ehhez képest állapítható meg a munkaviszony megszűnésének napja.A táppénzfizetés oldaláról megközelítve, a válasznál abból kell kiindulni, hogy nem jár táppénz a keresőképtelenségnek arra az időtartamára, melyre a munkavállaló a teljes keresetét megkapja. Aki a keresetének egy részét kapja meg, annak csak az elmaradt keresete után jár táppénz. A felmondási időre járó munkabér időszaka így nem eshet egybe a táppénzfolyósítás időszakával, vagyis nem lehet egyszerre ugyanazon időszakra a táppénzt és a felmondási időszakra járó munkabért is kifizetni.Fent leírtak alapján a kérdésbeli esetben a munkaviszony megszűnésével összefüggő teljes körű elszámolással meg kell várni a felmondási idő kezdőnapját, mert egyrészt csak a felmondási idő kezdetének és végének ismeretében lehet a pontos elszámolást elkészíteni, másrészt nem eshet a táppénz kifizetésének időszakára felmondási időre járó bérkifizetés. A munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon kell kifizetni a munkavállaló munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. Kérdés, hogy mi tekintendő az utolsó munkában töltött napnak, ha a munkavállaló keresőképtelensége alatt kerül sor a felmondás közlésére úgy, hogy a munkáltató a keresőképtelenség megszűnését, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5113

4. találat: Felmondás e-mailen keresztüli közlése

Kérdés: Írásbeli jognyilatkozatnak tekinthető a munkaviszony elektronikus úton (e-mailen) keresztüli megszüntetése? Mikor tekinthető közöltnek az ilyen módú felmondás?
Részlet a válaszból: […]megszüntetése), általában nem tekinthető az SMS-ben, e-mailen történt közlés a jognyilatkozat joghatályos közlésének.Az Mt. 22. §-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlése a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban kerül sor, (3) bekezdése értelmében a megállapodást, ha írásba kellett foglalni, módosítani vagy megszüntetni csak írásban lehet.Az Mt. 24. §-ának (1) bekezdése értelmében az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja, vagy szándékosan megakadályozza.Az Mt. 22. §-a (2) bekezdésének a) pontjához, illetve a 24. § (1) bekezdéséhez fűzött miniszteri indoklás az elektronikus dokumentummal összefüggésben értelmezést nem tartalmaz.Az Mt. fenti rendelkezéseihez fűzött egyes szakmai kommentárok szerint, mivel az Mt. nem határozza meg taxatív módon az elektronikus dokumentumok körét, az a technikai fejlődés előrehaladásával bővülhet.Elektronikus dokumentumnak minősülhet tipikusan az e-mail, az SMS és elvileg a különböző közösségi, kapcsolati hálózatok oldalain tehető bejegyzések is. E szakmai kommentárok értelmében az elektronikus dokumentumoknak nem kell elektronikus aláírással rendelkeznie ahhoz, hogy kielégítse az írásbeliség követelményeit, ezért akár egy felmondás is megtehető elektronikus dokumentumban, azonban a bizonyítási teher a tekintetben, hogy ki volt a nyilatkozattevő, a nyilatkozót terheli. E szakmai kommentárok szerint az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje.Ha tehát a munkavállalónak ténylegesen (technikailag) lehetőségében áll ellenőrizni elektronikus postafiókját, elvileg ez a feltétel teljesül - függetlenül attól, hogy valójában nem olvassa el a leveleit. E tekintetben nincsen jelentősége annak, hogy a címzett mikor nyitja ki az e-mailt, vagy mikor olvassa el az SMS-t. Ha az e-mail a postafiókba kerül, vagy az SMS a mobiltelefon-készüléken megjelenik, a közlés joghatályosan megtörtént - feltéve hogy lehetősége nyílott arra, hogy annak tartalmát megismerje.Az Mt. fenti rendelkezései értelmezéséhez fűzött más szakmai kommentárok az Eatv. egyes rendelkezéseinek értelmezését is segítségül hívják annak vizsgálata során, hogy az elektronikus dokumentum írásbeli jellegének megállapításához szükséges-e a nyilatkozattevő aláírása, ha igen, az aláírására milyen formai követelmények az irányadók.Az Eatv. 1. §-ának (3) bekezdése értelmében nem alkalmazható e törvény - a 2. § 6. pontja és a 3. § (1) bekezdése kivételével - a fokozott biztonságúnak nem minősülő elektronikus aláírásra. Az Eatv. 2. §-ának 6. pontja értelmében elektronikus aláírás: az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat. Az "egyszerű" elektronikus aláírás fogalomba beletartozik az a mindenfajta technológiai biztonságot nélkülöző eljárás is, ha az aláíró egy elektronikus szöveg végére odaírja a nevét vagy más azonosítóját.E szakmai kommentárok az Eatv. vonatkozó rendelkezéseit összevetve, értelmezve arra az álláspontra jutnak, hogy a név egyszerű, akár elektronikus formában való feltüntetése is írásbelivé minősíti az adott elektronikus dokumentumot anélkül, hogy az elektronikus aláírás fokozott biztonságúnak minősülne.E szakmai kommentárok az új Mt. 24. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmezése során úgy foglalnak állást, hogy az "egyszerű" elektronikus[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4750
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Felmondás határozott idejű munkaszerződés esetén

Kérdés: Jár-e felmondási idő és végkielégítés annak a munkavállalónak, akinek a 2007. február 1-jétől fennálló határozatlan idejű munkaszerződése 2011. április 1-jétől határozott idejűvé vált, amelyet a munkáltató havonta hosszabbít meg? Amennyiben a munkáltató tovább alkalmazza a munkavállalót, mikor válik újra automatikusan határozatlan idejűvé a munkaszerződése, azaz mikortól kell számolni az Mt.-ben előírt 5 éves időtartamot, az eredeti szerződés keltétől, vagy a határozott idejű szerződéskötéstől?
Részlet a válaszból: […]csak határozott időre lehet létesíteni, az engedélyben meghatározott időtartamra. Az engedély meghosszabbítása esetén az újabb határozott idejű munkaviszony időtartama - a korábban létesített munkaviszony időtartamával együtt - az öt évet meghaladhatja. Elismerve azt, hogy a munkáltatónak jogos érdeke fűződhet a határozott idejű munkaviszony létesítéséhez, de védve a munkavállalók határozatlan idejű munkaviszonnyal összefüggő garanciális jogait, az Mt. rendelkezései nemcsak időbeli korlátot szabnak, hanem korlátok közé szorítják a határozott idejű munkaviszony azonos felek közötti ismételt létesítését, illetve a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítását. Ahhoz, hogy a munkaszerződésben kikötött idő lejárta után a munkáltató és munkavállaló között újabb határozott idejű munkaviszony létesítésére, illetve meghosszabbítására jogszerűen, a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően kerülhessen sor, két együttes feltételnek kell fennállnia, melyek az alábbiak: - a meghosszabbításhoz fűződő jogos munkáltatói érdek és - a meghosszabbítás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására. A munkaszerződés huzamosabb időn keresztül havonta történő határozott időre kötése a munkavállaló egzisztenciális biztonságához fűződő jogos érdekét súlyosan csorbítja, és a megrendelési állományhoz való rugalmas alkalmazkodás sem tekinthető olyan meghosszabbításhoz fűződő jogos munkáltatói érdeknek, amely alapján tartósan egy hónapos határozott idejű munkaszerződésekkel lehet foglalkoztatni ugyanazon munkavállalót. A feltett kérdésre a válasz tehát nem az, hogy meddig lehet a leírt módon határozott idejű szerződéssel foglalkoztatni a munkavállalót, hanem az, hogy a leírt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3446
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Felmondás előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló munkavállalónak

Kérdés: Felmondhat-e a munkáltató az előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló munkavállalónak a rendes felmondás szabályai szerint, és ha igen, milyen juttatások illetik meg a munkavállalót?
Részlet a válaszból: […]miatt szüntetheti meg a munkavállaló munkaviszonyát. A munkáltató köteles a felmondását megindokolni, amiből a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. A felmondás indokával kapcsolatosan előírt követelmény, hogy valósnak és okszerűnek kell lennie, amit vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania. A munkáltató csak abban az esetben nem köteles megindokolni a felmondását, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül (öregségi nyugdíj, előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, szolgálati nyugdíj, korengedményes nyugdíj, más, öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugdíj). A munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, ha részére a nyugellátást már megállapították. Mivel a nyugdíjba vonulás nem lehet felmondási indok, így konkrétan az előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló munkavállalónak ezen okra hivatkozva jogszerűen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3430

7. találat: Munkaviszony megszüntetése igazolatlan mulasztás esetén

Kérdés: Mi lesz a munkaviszony megszűnésének napja abban az esetben, ha a munkavállaló 5 napot igazolatlanul mulaszt, ezért a munkáltató megszünteti a jogviszonyát? Meghosszabbítja-e a mulasztás a jogviszonyt, és esetleg ezzel szerez jogosultságot a munkavállaló az ellátásokra, vagy az utolsó munkában töltött nap lehet a megszűnés napja?
Részlet a válaszból: […]egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.  A felmondás egyoldalú, azt a másik félnek nem kell elfogadnia. A rendkívüli felmondás azonnali hatályú, felmondási idő ilyen esetben nincs. Amennyiben a munkáltató az igazolatlan távollét idejét figyelmen kívül hagyva az utolsó tényleges munkában töltött napon megszünteti a munkaviszonyt, akkor az visszamenőleges hatályú munkaviszony-megszüntetést eredményezne, amire a törvény nem ad lehetőséget. Az igazolatlan távollét ideje alatt a biztosítási jogviszony szünetel, melyet az Art. 16. § (4) bekezdésében foglaltak szerint be kell jelenteni. A biztosítás szünetelése azt jelenti, hogy fennáll ugyan a biztosítás alapjául[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3360

8. találat: Felmondó munkavállaló jogszerűtlen eljárása

Kérdés: Jogszerűen járt-e el a munkáltató az alábbi esetben? Egy munkavállaló felmondással megszüntette a határozatlan időre szóló munkaviszonyát, de a 30 napos felmondási időt nem volt hajlandó letölteni, a felmondása közlésének napján eltávozott a munkahelyről. A munkáltató az utolsó munkában töltött nappal megszüntette a dolgozó munkaviszonyát, a munkaviszony megszűnésekor kiadandó igazolásokat postán megküldte, azonban az utolsó havi bérét nem fizették ki, mivel a felmondási idő le nem töltése miatt a le nem dolgozott felmondási időre járó átlagkeresetet köteles megfizetni.
Részlet a válaszból: […]jogellenesen nem dolgozta le, úgy a teljes felmondási időre járó átlagkeresetének megfelelő összeg megtérítésére köteles a munkáltató felé. Ezen túlmenően a munkáltató jogosult az ezen összeget meghaladó tényleges kárának az érvényesítésére is, ha volt ilyen. A munkáltató tehát helyesen gondolta, hogy a munkavállaló köteles a felmondási időre járó átlagkeresetének megfelelő összeget megfizetni. Eljárása azonban jogellenes a tekintetben, hogy a megtérítést az utolsó havi munkabér visszatartásával rendezte. Az Mt. a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések között szabályozza, hogy a munkabérből való levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat, vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján van helye; ettől érvényesen eltérni nem lehet. A munkáltató a munkavállaló részére történt előlegnyújtásból eredő követelését a munkabérből levonhatja. Egyebekben a munkabérből való levonásra a bírósági végrehajtási jogszabályok az irányadók. Az Mt. 101. § (4) bekezdése a kérdésbeli esetben is felmerülő jogellenes munkaviszonyból származó munkáltatói igény érvényesítésére vonatkozóan úgy rendelkezik, hogy az ilyen igény érvényesítésére a munkavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadók. Eszerint a munkáltató a munkavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó igényét bíróság előtt érvényesítheti. Kollektív szerződés meghatározhatja azt az értéket, amelyet meg nem haladó mértékben a munkáltató a munkavállalót közvetlenül kártérítésre kötelezheti. Ebben az esetben meg kell határozni a kártérítés kiszabására irányadó eljárási rendet is. Az Mt. munkabér védelmére vonatkozó szabályai között található az a rendelkezés, miszerint a munkáltató a munkaviszonnyal összefüggő tartozásainak megtérítésére irányuló igényét írásbeli felszólítással érvényesítheti. Tartozás ebből a szempontból minden olyan, a munkavállalónak a munkaviszonyból eredő pénzbeli fizetési kötelezettsége, amelynek a jogalapja nem károkozás. Tekintettel arra, hogy az Mt. 101. § (1)-(3) bekezdésében foglalt munkáltatói megtérítési illetve kártérítési igényre vonatkozóan a törvény kifejezetten a kártérítési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3018

9. találat: GYES igénylése, felmondás GYES mellett dolgozó munkavállalónak

Kérdés: A munkáltatónak kell-e elindítania a GYES igénylését abban az esetben, ha nem működtet kifizetőhelyet, de 2007-ben a GYED igénylését a dolgozóval egyeztetve elintézte? Amennyiben a munkavállaló önállóan intézi az igénylést, kell-e a munkáltatóját értesítenie arról, hogy mi a szándéka a GYED lejárta után, vagy a munkáltatónak kell vele felvenni a kapcsolatot? Felmondhat-e a munkáltató a munkavállalónak abban az esetben, ha a GYES folyósítása mellett visszamegy dolgozni, és ha igen, hogyan? Megváltható-e pénzben a GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága, vagy mindenképpen természetben kell kiadni?
Részlet a válaszból: […]vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság (139. §), - a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság [138. § (1) bekezdés], - a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak [138. § (5) bekezdés], illetve a gyermek hároméves koráig - fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermekgondozási segély folyósításának, - a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a polgári szolgálatnak a teljesítésre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított, - a külön törvény szerinti rehabilitációs járadékban részesülő személy esetén a keresőképtelenség teljes időtartama alatt. A felsorolásból egyértelmű, hogy a gyermek 3 éves koráig a GYES folyósításának tartama alatt akkor sem lehet felmondani, ha a dolgozó egyébként nem igényli a fizetés nélküli szabadságot, azaz dolgozik az említett ellátás mellett. A felmondás legkorábbi időpontja tehát a GYES megszűnését követő 30. nap. Annak viszont[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2632

10. találat: Nyugdíjas munkavállaló felmondása

Kérdés: Van-e felmondási ideje a nyugdíjas munkavállalónak, és ha igen, jár-e fizetés, illetve végkielégítés erre az időszakra?
Részlet a válaszból: […]felmondását megindokolni, kivéve ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül. A kivétel nem vonatkozik a rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesülő munkavállalókra. Az Mt. 89. § (7) bekezdése értelmében a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással - kivéve ha egyébként nyugellátásban részesül - a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül, illetve a 62. életév eléréséig meghatározott életkor eléréséig különösen indokolt esetben szüntetheti meg. Rendes felmondás esetén a munkaviszony - jogszerűen - a felmondási idő leteltével szűnik meg. A felmondási idő - a munkáltatói és munkavállalói rendes felmondás esetén egyaránt - 30 naptól 1 évig terjedhet. E kereten belül a felmondási idő mértékét a felek vagy a kollektív szerződés határozhatják meg. Ha a felek megállapodása, vagy a kollektív szerződés a felmondási idő mértékéről nem rendelkezett, a felmondási idő mértéke a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időtől függően - az Mt. 92. § (2) bekezdés a)-g) pontjában foglalt mértékek szerint - állapítandó meg. A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a munkavállalót a felmondási időnek megfelelő időre a munkavégzés alól felmenteni. A felmentési idő felét a munkavállaló kívánságának megfelelő időben és részletekben kell megadni. A munkavégzés alóli felmentés időtartamára a munkavállalót átlagkeresete illeti meg. Nem illeti meg átlagkereset a munkavállalót arra az időre, amely alatt munkabérre egyébként sem lenne jogosult. Az Mt. 93. § (4) bekezdése értelmében, ha a munkavállalót a felmondási idő letelte előtt a munkavégzés alól végleg felmentették, és a munkabér kifizetését kizáró körülmény a munkavállalónak a munkavégzés alóli felmentése után következett be, a már kifizetett munkabért visszakövetelni nem lehet. A felmentés tartamára kifizetett átlagkereset akkor sem követelhető vissza, ha a munkavállaló a felmentési idő alatt munkavégzéssel járó jogviszonyt létesít. Az Mt. 95. § (1) bekezdése értelmében a munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. Az Mt. 95. § (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdéstől eltérően nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2512
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 33 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést