tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

23 találat a megadott adókedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye külföldi családi pótlék esetén

Kérdés: Figyelembe vehető a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye egy 2021-ben kifizetésre kerülő megbízási díj számfejtése során az alábbi esetben? A megbízottnak, egy jelenleg 80 éves román állampolgár anyának, Romániában született mind a 4 gyermeke, akik közül kettő még gyermekkorában Romániában elhunyt. Körülbelül 10 éve az anya és az élő gyermekek (40 és 50 éves) is magyar állampolgárok, magyar állandó lakcímmel, az anya a nyugdíját is a magyar nyugdíjfolyósítótól kapja. Az anya kapott családi pótlékot Romániában, de ezt nem tudja igazolni, nyilatkozott a kifizetésről, illetve bemutatta a születési és a halotti anyakönyvi kivonatokat. A NAV állásfoglalása szerint a magánszemély csak abban az esetben veheti igénybe ezt a kedvezményt, ha a Cst. szabályai alapján Magyar-országon jogosult a családi pótlékra, és rendelkezik Magyarországon adóköteles, az Szja-tv. 29/D. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jövedelemmel. Ha az anya a magyar szabályok alapján nem jogosult családi pótlékra, vagy a gyermekei-re tekintettel nem volt családi pótlékra jogosult Magyarországon 12 évig, akkor nem érvényesítheti a kedvezményt, függetlenül attól, hogy korábban Romániában nagycsaládosként volt jogosult támogatásra.
Részlet a válaszból: […]eléri, azzal, hogy a b) pont szerinti gyermekkel esik egy tekintet alá az a gyermek is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg."A négy vagy több gyermeket nevelő nő kedvezménye a nőt akkor illeti meg, ha a szülőként általa nevelt gyermek jelenleg vagy korábban családi pótlékra jogosította.A családi pótlékra jogosultság értelemszerűen a Magyarországon érvényes családi pótlékra jogosultságot jelenti. Ha a gyermekek nevelése nem Magyarországon történt, és a családi pótlékra jogosultság a gyermekek után a nőt nem illette meg a magyar szabályok alapján, a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítésére nincs lehetőség.Máshogy alakulna a jogosultság megítélése akkor, ha a négy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 7012

2. találat: Indiai állampolgárok családi adókedvezménye

Kérdés: Jogosultak lehetnek a családi adókedvezményre egy magyar vállalkozásnál kiküldetésben dolgozó indiai állampolgárok annak ellenére, hogy a gyermekükre nem kapnak családi pótlékot? A munkavállalók leadták a nyilatkozatot, de a munkáltató véleménye szerint nem jogosultak a kedvezményre.
Részlet a válaszból: […]magánszemélynek azt kell igazolnia, hogy a magyar szabályok alapján a kedvezményezett gyermek után családi pótlékra jogosultság megállapítható lenne, illetve az eltartott gyermek a családi pótlék megállapításánál figyelembe vehető lenne.Ha a külföldi magánszemély családi pótlékra jogosult lenne, akkor következő lépésként vizsgálandó, hogy a családi kedvezmény csak akkor illeti meg a magánszemélyt, ha ugyanolyan vagy hasonló kedvezmény ugyanarra az időszakra máshol (külföldön) nem illeti meg. Ha külföldön a magánszemélyt megilleti családi kedvezmény vagy hasonló kedvezmény, a Magyarországon adóköteles jövedelmével szemben a kedvezményt nem érvényesítheti.Ha ugyanilyen vagy hasonló kedvezmény nem illeti meg a magánszemélyt, akkor utolsó szempontként a bevételi arányokat kell figyelni. Családi kedvezmény akkor érvényesíthető, ha a magánszemély összes nem önálló és önálló tevékenységből származó jövedelme - ideértve különösen a vállalkozói jövedelmet és a vállalkozói osztalékalapot vagy az átalányadó alapját -, valamint nyugdíj és más hasonló, a korábbi foglalkoztatásra tekintettel szerzett jövedelmének legalább 75 százaléka Magyarországon esik adókötelezettség alá.A kifizető a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6753

3. találat: Családi pótlék és családi kedvezmény

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék és az ehhez kapcsolódóan az eltartó szülőnek járó személyijövedelemadó-kedvezmény a középfokú, majd ezután felsőfokú tanulmányokat folytató gyerek után?
Részlet a válaszból: […]említett kör azonban abban az esetben is jogosít iskoláztatási támogatásra, ha a gyermek tankötelezettsége már megszűnt. Ebben az esetben azonban csak azzal a feltétellel, hogy közoktatási intézményben tanulmányokat folytatnak. Ebben az esetben annak a tanévnek az utolsó napjáig jár a családi pótlék, amelyben a gyermek a huszadik életévét betölti. Ez jogvesztő határidő, két eset kivételével. Egyrészt, ha a gyermek sajátos nevelési igényű tanuló, és fogyatékossági támogatásban nem részesül, másrészt a már korábban említett súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetében. Előbbi esetben a korhatár a gyermek 23. életéve, utóbbiban korhatár nincs meghatározva. Abban az esetben tehát, ha gyermeke nem beteg, megállapítható, hogy annak a tanévnek a végéig jár csak saját jogán iskoláztatási támogatás, amelyben a 20. életévét betöltötte. A tanév természetesen az adott év augusztus 31-ig tart. Ellenben, ha iskolai igazolással kizárólag június 30. napjáig rendelkezik, a családi pótlék elbírálásával foglalkozó szerv az ellátást ezzel az időponttal fogja megszüntetni. A nyári hónapokra - júliusra, augusztusra - esetlegesen visszamenőleg, az új igazolás benyújtását követően lenne jogosult a kérelmező az ellátás igénybevételére. Az ellátást visszamenőleg legfeljebb két hónapra, a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától lehet megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak. Ez alapján visszamenőlegesen abban az esetben lehet a családi pótlékot megállapítani, ha a kérelem benyújtásakor a feltételek fennálltak. Így figyelemmel kell lenni, hogy a tanulói jogviszony benyújtása - amennyiben a gyermek továbbra is középfokon tanul - ne csússzon a szeptember 30. napját követő időszakra. Természetesen, ha a gyermeke beteg, fogyatékos vagy sajátos nevelést igénylő tanuló, továbbra is jár - a megfelelő okmányok benyújtása esetén - az ellátás a gyermeke részére. A sajátos nevelési igényű tanuló esetében a családi pótléknak a 23. életkor betöltéséig való folyósításához a tanulói jogviszony fennállásának igazolása mellett a jogosultnak írásban be kell jelentenie a folyósító szervnek, vagyis a lakcím szerint illetékes kormányhivatal családtámogatással foglalkozó osztályának a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság megnevezését és címét, valamint a szakértői vélemény számát és annak érvényességét. A bejelentést - feltéve, hogy a tanuló a középiskolai tanulmányokat az adott tanév végén nem fejezi be - először annak a tanévnek a végéig kell megtenni, amelyben a sajátos nevelési igényű tanuló a 20. életévét betölti, ezt követően minden tanévnek a végéig, ha a tanulói jogviszony a következő tanévben is fennáll. Amennyiben a tanulói jogviszony megszűnt, és a családi pótlékra való jogosultság megszüntetésre került, de a 20. életévének betöltését követően a sajátos nevelési igényű tanuló ismét tanulói jogviszonyt létesít, a bejelentést a családi pótlék iránti kérelemmel egyidejűleg kell megtenni. Fentiekből kiderül, hogy általános esetben az ellátás annak a tanévnek a végéig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét betöltötte, feltéve, ha eddig középfokú tanintézményben tanult.Az adókedvezmény igénybevétele a családi pótlék folyósításához igazodik.A családi kedvezmény összegét az eltartottak, illetve a kedvezményezett eltartottak száma határozza meg. Az Szja-tv. a következők szerint határozza meg az eltartottak, kedvezményezett eltartottak fogalmát.Kedvezményezett eltartott:a)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6705

4. találat: Négy vagy több gyermeket nevelő anya adókedvezménye

Kérdés: Igénybe veheti a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét egy édesanya, aki négy gyermeket szült, akik közül három már felnőtt (30, 28 és 27 évesek), a legkisebb pedig 19 évesen még tanul, érettségi előtt áll? Az anya a gyerekeket saját háztartásában nevelte fel, de családi pótlékra már csak a legkisebb gyermek után jogosult.
Részlet a válaszból: […]szempontjából azokat a gyermekeket lehet figyelembe venni, akiket a nő vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekként legalább 12 évig nevelt úgy, hogy utánuk a családi pótlékra jogosultsága fennállt. Figyelembe vehetők azon gyermekek is, akik után a nő családi pótlékra jogosult, azaz most neveli a gyermeket, de ez esetben a 12 év nevelési idő teljesítése nem feltétel.A jogosultság vizsgálatánál gyermekenként külön--külön kell megvizsgálni, hogy az egyes gyermekek jogosítják-e az anyát a kedvezményre. A kérdéses esetben egy gyermek után az anya jogosult családi pótlékra, ezért a nevelési idő feltétel teljesülését már nem kell vizsgálni. A másik három gyermek esetében viszont megvalósult az a feltétel, hogy a gyermekeket 12 évig saját háztartásában nevelte úgy, hogy utánuk családi pótlékra volt jogosult.A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye mellett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6349

5. találat: Családi kedvezmény

Kérdés: Keletkezhet adóhiány abban az esetben, ha egy dolgozó a GYED lejárta előtt 2 hónappal visszament dolgozni, és 3 gyermeke után kérte az adókedvezmény érvényesítését, ami a GYED-ből is érvényesítésre került? A dolgozó havi bruttó munkabére 161 000 forint, a GYED összege pedig 94 500 forint volt.
Részlet a válaszból: […]családi kedvezmény érvényesítésére jogosult magánszemély egyidejűleg fennálló több jogviszonyában is nyilatkozatot tegyen a családi adókedvezmény érvényesítésére.A példabeli esetben a magánszemély adóköteles jövedelméből a kedvezmény nyilvánvalóan nem érvényesíthető maradéktalanul a három gyerek után, ezért nem kifogásolható, ha az mindkét helyen igénybevételre került. A magánszemélynek nyilván figyelemmel kell lennie arra, hogy az így igényelt kedvezmény ne haladja meg a törvényben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5667

6. találat: Családi kedvezmény és első házasok kedvezménye

Kérdés: Milyen feltételekkel lesz jogosult az apa a családi kedvezményre, illetve mennyi ideig jár együttesen az első házasok és a családi kedvezmény abban az esetben, ha a várandósság 91. napja 2016. március 20., a házasságkötés ideje pedig 2016. június 25.?
Részlet a válaszból: […]a bevallásban megoszthatja a vele egy háztartásban élő élettársával.Az apa a házasság megkötésével válik jogosulttá a családi kedvezmény érvényesítésére a magzat után, amit a várandós nővel közösen érvényesíthetnek. A kedvezmény az apát attól a hónaptól illeti meg, amelyben házasságot kötnek. A magzat utáni családi kedvezmény utoljára a születést megelőző hónapig érvényesíthető.Az első házasságát kötő magánszemélyt az Szja-tv. 29/C. §-a alapján megilleti az első házasok kedvezménye. A kedvezmény akkor érvényesíthető, ha a házasságot kötő felek közül legalább az egyiknek ez az első házassága. A kedvezmény fő szabály szerint 24 hónapig illeti meg a házasokat. Megszűnik az első házasok kedvezményére a jogosultság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5183

7. találat: Kisadózó egyéni vállalkozó önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseinek adókedvezménye

Kérdés: Igénybe tudja venni valamilyen formában az önkéntes nyugdíjpénztári befizetései után az adókedvezményt egy főállású kisadózó egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszból: […]pénztár(ak)ba az adóévben az általa a tagi jogviszonyára tekintettel befizetett összeg, valamint az egyéni számláján jóváírt, az adóévben megszerzett egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes értékének 20 százalékát (maximum 150 ezer forintot) az adóhatóság az általa meghatározott - jelen esetben önkéntes - nyugdíjpénztári számlára utalja. Ahogy a törvény szövegéből is kiderül, a kedvezmény csak az összevont adóalapba tartozó jövedelmek után megfizetett személyi jövedelemadó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4526

8. találat: Családi adókedvezmény rokkantsági járadékban részesülő személy után

Kérdés: Két vagy három eltartott után jogosult a 206 250 forint összegű családi adókedvezményre egy apa, abban az esetben, ha két gyermeket nevel, az anya pedig nem dolgozik, hanem rokkantsági járadékban részesül?
Részlet a válaszból: […]részesülő személy vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozó közül egy, a döntésük szerinti hozzátartozó minősül.Ha a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély helyett a vele közös háztartásban élő hozzátartozó érvényesíti a kedvezményt, akkor a családi kedvezmény mértékének megállapítása szempontjából a rokkantsági járadékban részesülő személyt egy kedvezményezett eltartottnak kell tekinteni.A kedvezmény mértékét a konkrét esetben az határozza meg, hogy az "apa" a két gyermek tekintetében családi kedvezményre jogosultnak minősül-e. Ha az apa és az anya házastársak, vagy nem házastársak, de a gyermekek az apa vér szerinti gyermekei, akkor az apa három eltartott tekintetében minősül jogosultnak,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4348

9. találat: Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény

Kérdés: Igénybe veheti-e a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményt az a társaság, amelyik 2012-ben alakult, illetve a 2013-ban belépő új dolgozók esetében az a vállalkozás, amelyik 2012-ben valamennyi dolgozója esetében végrehajtotta a bérkompenzációt?
Részlet a válaszból: […]valamennyi - havi 135 000 forintos munkabér alatt foglalkoztatott - munkavállaló esetében élni lehet a kedvezménnyel.Arra azonban fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény nem alkalmazható egyidejűleg ugyanazon munkavállaló vonatkozásában- a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után,- a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után,- a tartósan álláskereső személyek után,- a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után,- a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások által foglalkoztatott munkavállalók után,- a kutatók foglalkoztatása eseténigénybe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4148

10. találat: Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény másodállású munkavállaló esetében

Kérdés: Igénybe veheti a munkáltató a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményt az után a másodállású munkavállalója után, akinek a munkabére nem éri el a havi 135 000 forintot, a főállású jövedelme azonban meghaladja ezt az összeget?
Részlet a válaszból: […]immár a szociális hozzájárulási adóról szóló 2011. évi CLVI. törvény 460. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, elvárt béremelésre vonatkozó feltételek teljesítése nélkül is
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4126
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 23 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést