Közalkalmazott felmentése

Kérdés: A jelenleg hatályos jogszabályok alapján törvényes-e az alábbi megoldás? Egy vezető beosztásban dolgozó női közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíjra válik jogosulttá, amelyet szeretne még ebben az évben igényelni, de a megbízása 2011. július 31-ig szól. A munkavállaló felmentési ideje 8 hónap. Megszüntethető-e a munkaviszonya közös megegyezéssel 2010. október 1-jén, ha október 6-tól újra alkalmazná az intézmény a vezetői feladatok ellátására, közben megigényelné a nyugdíját, és október 6-án írásban kérné a felmentését? Ebben az esetben a 8 hónapos felmentési idő 2011. június 6-án telne le, és a szabadság kiadása (vagy kifizetése) után szűnne meg a jogviszonya. Mikor kell kifizetni a 40 éves jubileumi jutalmat a munkavállaló részére? Ha ez a megoldás nem valósítható meg, milyen módon szüntethető meg a dolgozó közalkalmazotti jogviszonya, hogy járjon neki a felmentési idő és a 40 éves jubileumi jutalom is?
Részlet a válaszából: […] ...kinevezés viszonthatározatlan idejű. A következtetés abból adódik, hogy csak a határozatlanidejű közalkalmazotti jogviszonyt lehet felmentéssel megszüntetni, és csak afelmentéssel történő megszüntetéshez kapcsolódhat a felmentési idő intézménye.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.
Kapcsolódó címkék:  

Közalkalmazott felmentési ideje

Kérdés: Mi lesz a felmentési idő végdátuma annak az 1951-ben született közalkalmazottnak az esetében, aki 1984 óta dolgozik egy intézménynél, megváltozott családi körülményei miatt 2009. május 14-től kérte a munkavégzés alóli felmentését, de korábban már elkezdte intézni az öregségi nyugdíját? Megszakad-e a felmentési idő a nyugdíj megállapításának napjával? Jogosult-e a munkavállaló végkielégítésre annak ellenére, hogy ő kérte a felmentését? Munkaviszonyban töltött időnek számít-e a felmentési idő, és jár-e szabadság a tartamára?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének egyik módja azegyoldalú munkáltatói jognyilatkozattal közölt munkáltatói felmentéssel történőmegszüntetés. A Kjt. azonban ún. kötött felmentési rendszert szabályoz, ami aztjelenti, hogy a közalkalmazott felmentésének csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 13.

Felmentési bér és nyugdíj egyidejű folyósítása

Kérdés: Kaphatja-e egyidejűleg a nyugdíjat és a felmentési időre járó átlagkeresetet az a munkavállaló, aki 2009 májusában tölti be 62. életévét, munkáltatója a születésnapjától felmenti a munkavégzés alól 2010 januárjáig, és a felmentési idő alatt átlagfizetést kap? A munkaviszony 2010 januárjában szűnik meg.
Részlet a válaszából: […] A 2008. január 1-jétől hatályos nyugdíjjogszabályok szerintaz a személy jogosult teljes összegű öregségi nyugdíjra, aki a 62. életévétbetöltötte, és legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik. A 62. életév utántehát a jogszabály további követelményt nem állít. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult köztisztviselő felmentése

Kérdés: 1951. május 4-én született nő 39 év szolgálati idővel rendelkezik, 1990. január 1-jétől köztisztviselő, 2008. május 4-étől jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra, ezért kéri a munkáltatót, hogy ettől az időponttól felmentéssel szüntesse meg a közszolgálati jogviszonyát. Hogy fizethető ki a felmentésre járó illetménye? Jár-e részére végkielégítés? Jubileumi jutalomra jogosult-e, ha arra 2 éven belül jogosult volna?
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. közszolgálati jogviszony megszüntetésére vonatkozószabályai előírják, hogy a munkáltató felmentéssel köteles megszüntetni aköztisztviselő jogviszonyát, ha azt az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultságfeltételeivel a felmentési idő leteltekor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Létszámleépítés bejelentése GYES-ben részesülő munkavállaló esetében

Kérdés: Milyen dátummal szűnhet meg a dolgozó munkaviszonya, mikor és hogyan közölhető a megszüntetés abban az esetben, ha a munkavállaló közalkalmazotti jogviszonya 1992-ben kezdődött, 1999. szeptember 1-jén került az intézményhez, két gyermeket szült, 2002. április 18-án és 2006. március 20-án, a két szülés között szabadságon, majd táppénzen volt, és jelenleg GYES-ben részesül?
Részlet a válaszából: […] ...- fizetési szabadságigénybevétele nélkül is -, a gyermekgondozási segély időtartama alatt a munkáltatónem szüntetheti meg a (rendes) felmentéssel a közalkalmazott jogviszonyát. Avédelem fennállása szempontjából a felmentés közlésének időpontja az irányadó.Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.

Közalkalmazott felmentési bére

Kérdés: Jár-e felmentési bér abban az esetben, ha a közalkalmazottat foglalkoztató intézmény átszervezés miatt megszűnik, illetve az átalakult gazdasági társaságnál a felajánlott munkát a munkavállaló nem fogadja el?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazottijogviszonya legkésőbb a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének napjánmegszűnik. Így megszűnik például a felmentési tilalom alatt állóközalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya is automatikusan a munkáltatójogutód nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.
Kapcsolódó címkék:    

Felmentés alatt álló közalkalmazott nyugdíjazása

Kérdés: Mikortól igényelheti, illetve kaphatja meg a nyugellátását az a nyugdíj előtt álló közalkalmazott, akinek az álláshelye megszűnik, felmentéssel és emelt összegű végkielégítéssel a munkaviszonyát is meg kell szüntetni, és a felmentés ideje alatt eléri azt a korhatárt, amellyel már nyugdíjba mehet?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a nyugdíjazásra 2007. évben kerül sor, amunkavállaló a biztosítási jogviszonytól függetlenül a nyugdíjat bármelyidőponttól kérheti, tekintettel arra, hogy a nyugellátás megállapításának nemfeltétele a biztosítási jogviszony megszűnése. 2008. január 1-jétől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 10.

Nyugdíjas munkavállaló felmondása

Kérdés: A teljes munkaviszonya, vagy a nyugdíjasként ledolgozott évek után jár-e a végkielégítés, illetve a felmentési idő egy nyugdíjas közalkalmazottnak felmentésekor abban az esetben, ha a munkavállaló azon a munkahelyen dolgozik tovább, ahonnan nyugdíjba ment? Miben tér el a szabályzás, ha nem ugyanabban az intézményben vállal nyugdíjasként munkát, ahol előzőleg dolgozott?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 37. §-ában foglalt rendelkezések értelmébenvégkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonyafelmentés; rendkívüli lemondás; vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésekövetkeztében szűnik meg. Nem jár végkielégítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

Felmentés alatt álló pedagógus munkavállalása

Kérdés: Vállalhat-e munkát ugyanannál a foglalkozatónál (pl. megbízási jogviszonyban) egy felmentés alatt álló pedagógus a munkavégzés alóli felmentés ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatónál munkaviszonyban töltöttidőtől függően - az Mt.-ben rögzített mértékek szerint - állapítandó meg.A munkavégzésalóli felmentési időre vonatkozó előírásokat az Mt. 93. §-ában foglaltrendelkezések határozzák meg. E rendelkezésekértelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.
Kapcsolódó címkék:    

Jövedelem késedelmes kifizetése

Kérdés: Hogyan kell eljárnia annak a kft.-nek, amelyik egyik alkalmazottjának munkaviszonyát közös megegyezéssel 2006. március 1-jével megszüntette, de az utolsó munkában töltött nap 2005. december 16. volt? Mivel a fennmaradó időben a munkavégzés alól felmentették, bérét december hónapban számfejtették 2006. március 1-jéig előremenő számfejtéssel, így utolsó bérlapján a 2005. december 1-jétől 2006. március 1-jéig tartó időszak kifizetései szerepelnek, de sajnálatos módon az összeg kifizetésére csak 2006. március hó folyamán került sor? Az adatlapon a bér 2005-ös kifizetésként szerepel, az APEH részére a K30 adatszolgáltatást is így adták le. A munkavállalónk a munkaügyi bíróságon a kifizetés késedelme miatt időközben pert kezdeményezett, valamint kérte adatlapjának módosítását úgy, hogy a 2006. márciusban kifizetett összegeket a 2006-os adóévre állítsák be kifizetésként, és módosítsák számfejtésüket az új 2006-os adókulcsokat figyelembe véve.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 10. § (1) bekezdése alapján a jövedelemmegszerzésének időpontja pénz esetében az a nap, amelyen azt a magánszemélyvagy javára más személy birtokba vette (átvette), vagy amelyen azt amagánszemély javára bankszámlán (pénzforgalmi számlán) jóváírták. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.
1
2