tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott családi pótlék megvonása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Családi pótlék folyósításának megszüntetése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a szülőnek, akinek megszüntették a családi pótlék folyósítását, mert a gyermek állítólag sokat hiányzott az iskolából?
Részlet a válaszból: […]folyósítása nem szüneteltethető, ezek a következőek:- nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett,- gyermekotthonban elhelyezett,- javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló,- szociális intézményben elhelyezett gyermek.Amennyiben a fenti esetek nem állnak fenn, vagyis a szüneteltetésnek nincs akadálya, a Kincstár az iskoláztatási támogatás folyósítását szünetelteti. Döntéséről 3 példányban határozatot hoz. A Kincstár a szüneteltetést elrendelő döntés jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónapra járó ellátást folyósítja utolsó alkalommal, azaz a szüneteltetés kezdő időpontja a döntés jogerőre emelkedésének hónapja. Ez azt jelenti, hogy ha a szülő márciusban vette át a határozatot, és nem érkezik fellebbezés az ügyben, akkor a folyósítást már márciustól szüneteltetni kell. A Cst. 37. §-ának (8) bekezdése értelmében, ha a jogerőre emelkedés hónapja május, június vagy július, akkor a folyósítás szüneteltetése az augusztus hónapra járó ellátással indul.A határozatban az ügyfél részére tájékoztatást kell adni arról, hogy a szüneteltetés megszüntetésére a jegyző kezdeményezése alapján kerülhet sor, valamint fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a szüneteltetés ideje alatt is fennáll a bejelentési kötelezettsége.Az iskoláztatási támogatás szüneteltetéséről szóló határozat ellen fellebbezés nyolc napon belül nyújtható be. Ha a fellebbezési eljárásban az igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozások tényét vagy számát vitatják, a Kincstár megkeresi a közoktatási intézmény igazgatóját, hogy nyolc napon belül nyilatkozzon a kérdésben. Amennyiben az iskola közlése megegyezik a korábban adottal, akkor az ügy a rendes jogorvoslat útjára kerül, vagyis a másodfokú szakigazgatási szerv hozza meg a döntést.A jegyző az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének szükségességét három tanítási hónapot magában foglaló időszakonként és a tanítási év lezárását követő 15 napon belül felülvizsgálja. Ez utóbbira akkor kerülhet sor, ha az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdő időpontja vagy az utolsó felülvizsgálat óta legalább egy hónap eltelt. Amennyiben a jegyző megállapítja, hogy az igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozások száma az érintett időszakban nem haladta meg az ötöt, kezdeményezi az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetését. Akkor is kezdeményezi az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4531

2. találat: Családi pótlék megvonása

Kérdés: Jogosult lehet-e egy falu jegyzője arra, hogy a gyerekek hiányzása miatt megvonja a családi pótlékot a szülőktől? Mit tehet ilyen esetben a szülő?
Részlet a válaszból: […]gyermek után járó iskoláztatási támogatást a családtámogatási folyószámlán kell gyűjteni. Amennyiben korábban az adott illetékes önkormányzat még nem rendelkezett ilyen jellegű folyószámlával, a határozat mellékleteként a családtámogatási folyószámla megnyitását célzó, törzsadat-bejelentő nyomtatványt is küldeni kell a folyósító szerv részére, valamint a jegyző aláírási címpéldányát. A törzsadat-bejelentő lapot a folyósító szerv megvizsgálja, csak így kerülhet sor a folyószámla nyitásának engedélyezésére. Ennek során elsődlegesen vizsgálni kell, hogy a törzsadat-bejelentő cégszerűen aláírt-e a polgármester és jegyző részéről. Továbbá a bejelentőlapon szereplő adatok egyeznek-e a törzskönyvi nyilvántartásban lévő adatokkal. Ha eltérést állapítanak meg, a bejelentőlapot vissza kell küldeni a jegyzőnek, az eltérések megjelölésével, valamint azzal a kéréssel, hogy az eltéréseket a bejelentőlapon szíveskedjen javítani, vagy szükség esetén járjon el a kincstári törzskönyvi nyilvántartás aktualizálása érdekében és a módosítás bejegyzése után, majd azzal egyezően küldje vissza a törzsadat-bejelentő nyomtatványt. Az egyeztetett törzsadat-bejelentő lap alapján a Kincstár gondoskodik a számla megnyitásáról, majd erről értesíti a számlatulajdonos települési önkormányzatot. Amennyiben az önkormányzat családtámogatási folyószámlával már rendelkezik, akkor természetesen ezek a lépések kimaradnak. A korábban említett, az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről szóló, jogerősítési záradékkal ellátott határozatot a jogerőre emelkedést követő 5 munkanapon belül a jegyző közli a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító regionális igazgatóságával. Ezt követően a határozatban leírt feltételekkel az Igazgatóság a jogosultnak való folyósítása tekintetében felfüggesztett iskoláztatási támogatás családtámogatási folyószámlára történő utalásáról a tárgyhónapot követő hónap harmadik napjáig gondoskodik. Az első tárgyhónap a természetbeni nyújtás vagy a felfüggesztés kezdő időpontját magában foglaló hónap. Amennyiben a hónap harmadik napja szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap, a határidő az azt követő első munkanapon jár le. Ezt követően a családi pótlékra jogosult személyében bekövetkezett változást, továbbá a családi pótlékra való jogosultság megszűnése esetén az erről szóló döntést a Kincstár közli a felfüggesztett iskoláztatási támogatás felfüggesztését elrendelő jegyzővel. A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének szükségességét hivatalból köteles felülvizsgálni 3 tanítási hónapot magában foglaló időszakonként. Ezen túl köteles még felülvizsgálni a tanév lezárását követő 22 munkanapon belül, valamint ha a gyermek a másik szülő szülői felügyelete vagy gyámság alá kerül. Egyszer azonban minden gyermek visszatér a helyes útra, legalábbis a szülők ebben reménykednek. Nézzük meg, ilyen esetben mi az eljárás menete! A jegyző megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott. Megszűnik a felfüggesztés természetesen akkor is, ha a gyermek tankötelezettsége megszűnt, vagy a gyermek védelembevételét családba fogadása, ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbevétele vagy szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének elrendelése miatt meg kell szüntetni. Amennyiben a jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztését megszünteti, az erről szóló, jogerősítési záradékkal ellátott határozatot a jogerőre emelkedést követő 5 munkanapon belül megküldi a Magyar Államkincstár iskoláztatási támogatást folyósító regionális igazgatóságának. A Kincstár illetékes igazgatósága ennek hatására a felfüggesztést megszünteti, és az iskoláztatási támogatás folyósítását ismételten megkezdi az arra jogosult részére. Általánosságban elmondható, hogy a családtámogatási folyószámlán összegyűlt összeg felhasználása a következőképpen történik. A felfüggesztés megszüntetését követően a felfüggesztés időtartama alatt a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatás teljes összegét - a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva - havi részletekben, természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani. Ez azt jelenti, hogy a kirendelt gondnok, gyám a szükségletek felmérését követően annyi hónapra elosztva, ahány hónapig a felfüggesztés tartott, a megfelelő szolgáltatásokat, árucikkeket az említett összegben biztosítja a gyermek részére. Még egy fontos dologról kell írnunk. Abban az esetben, ha a család más önkormányzat illetékességi területére költözik, magyarul más községbe, városba, az alábbi eljárást kell követni. Illetékességváltozás esetén a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító regionális igazgatósága első alkalommal az illetékességváltozásról szóló értesítés kézhezvételét követő második hónapra járó családi pótlékot utalja az illetékessé vált települési önkormányzat családtámogatási folyószámlájára. Eddig az időpontig a korábban illetékes jegyző gondoskodik az illetékessége szerinti családtámogatási folyószámlára utalt családi pótléknak és a korábbi eseti gondnok elszámolása eredményeként esetlegesen visszafizetett összegnek az újonnan kirendelt eseti gondnok felé történő kifizetéséről. Minderre a hosszabb átfutási időre a már korábban leírt folyamat miatt van szükség. Megemlítjük, hogy a jegyzőnek a családi pótlék folyósításával kapcsolatban egy másik lehetősége is van, mely kevésbé közismert,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3155
Kapcsolódó tárgyszavak: ,