Szolgálati járandóságban részesülő személy kereseti korlátja

Kérdés: Figyelembe kell venni a korábban felvett lakáscélú munkáltatói kölcsön törlesztési idő lejárta előtti visszafizetésekor a 44/2012. BM rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alapján elengedett összeget egy szolgálati járandóságban részesülő személy esetében, aki havi 300 ezer forint munkabérrel munkaviszonyban is áll?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. 11. szakasza értelmében a szolgálati járandóságban vagy korhatár előtti ellátásban részesülő személy keresőtevékenység folytatása esetén, éves szinten legfeljebb a minimálbér 18-szorosát meg nem haladó társadalombiztosításijárulék-alapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Német állampolgár ügyvezető

Kérdés: Német állampolgár magánszemély megbízási jogviszony keretében ügyvezetőként történő foglalkoztatása mellett mire figyeljen az a kettő nem kapcsolt viszonyban álló magyarországi társas vállalkozás, akik nem rendelkeznek külföldön telephellyel? A német ügyvezető Magyarországon lakcímmel nem rendelkezik, állandó lakóhelye és a létérdek központja Németországban van. Németországban nem rendelkezik állami egészségbiztosítással, csak magánnal, jövedelmet csak a kettő magyarországi székhelyű vállalkozás juttat részére, mindketten a minimálbér összegét többszörösen meghaladó összegben. A német ügyvezető tevékenységét a magyarországi jelenlétén túl az Unió területén több országból el tudja látni home office keretében, de egyik országban sem tölt 183 napot. Van valamilyen kötelezettsége a német állampolgárnak annak nyilvántartására, hogy az egyes országok területén milyen mértékű munkavégzés történt részéről? A1-es igazolás hiányában a magyar munkáltatókat milyen adók és járulékok terhelik? Van jelentősége annak, hogy az önálló jogkörű német ügyvezető egyedül vagy más, szintén önálló jogkörrel rendelkező magyar állampolgár ügyvezető mellett látja el tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt kezdjük az adózással. A kérdésben említett körülmények alapján - a német-magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény (2011. évi LXXXIV. tv.) 14. cikkének előírásait figyelembe véve - a kapott jövedelem után az adófizetési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Megállapodás nyugdíjszolgáltatásra

Kérdés: Mi az a legkisebb összeg, amelynek alapulvételével megállapodást lehet kötni a nyugellátás biztosítása érdekében, ha az érintett személy jelenleg nem dolgozik, csak a gyermeke támogatja havonta egy csekély összeggel?
Részlet a válaszából: […] Az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, vagy a biztosítás nem terjed ki rá, vagy a biztosítása szünetel, nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Fogyatékossági támogatásban és rokkantsági járadékban részesülő munkavállaló

Kérdés: Munkavállalás esetén le kell mondania valamelyik ellátásról annak a személynek, aki fogyatékossági támogatásban és rokkantsági járadékban is részesül? Abban az esetben, ha továbbra is folyósíthatóak az ellátások, le kell vonni a társadalombiztosítási járulékot a munkabérből, illetve a munkáltatónak meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót?
Részlet a válaszából: […] Sem a fogyatékossági támogatás, sem a rokkantsági járadék nem minősül saját jogú nyugellátásnak, így az ebben részesülő személy nem tekinthető nyugdíjasnak. (Ide nem értve azt az esetet, amikor a nyugdíjas személy részesül fogyatékossági támogatásban.) Ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Jövedelempótló kártérítés közterhei

Kérdés: Terheli járulék-, adó- és szociálishozzá-járulásiadó-fizetési kötelezettség a jövedelempótló kártérítést, amelyet a bíróság a kórházi ellátásával összefüggésben ítélt meg egy beteg részére? Amennyiben a megítélt összeget terheli járulék- és adókötelezettség, akkor a megítélt összegből kell levonni, és az így keletkezett nettó összeget kell a volt beteg részére kifizetni, vagy a bíróság által megítélt összeget kell kifizetendőnek tekinteni, és visszafelé kell az intézménynek számolnia?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 6:519. §-a alapján, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.Abban az esetben, ha a bíróság megállapítja a felelősséget, kártérítést ítél meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Megbízás több megbízónál

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a biztosítási kötelezettséget abban az esetben, ha egy oktató több cég tanulóit oktatja egy összevont közös megbízási szerződés alapján? A cégek tanulólétszám arányában osztják meg a fizetendő óradíjat, mindenki külön számfejt. Össze kell adni a külön számfejtett jövedelmeket ebben az esetben? Amennyiben alkalmazni kell az összeadást, akkor melyik cégnek kell bevallania a közterheket?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 12. §-ának (1) bekezdése értelmében az ugyanannál a foglalkoztatónál tárgyhónapon belül - munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmeket - a biztosítás elbírálása során össze kell vonni.Itt azonban - a kérdésben foglaltak szerint -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Igazolások kiküldetés esetén

Kérdés: Kiküldetés esetén rendelkeznie kell a dolgozónak EU Kék Kártyával is az A1-es igazolás mellett?
Részlet a válaszából: […] Az "EU Kék Kártya" elnevezés egy olyan tartózkodási engedélyt takar, amely magas szintű képzettséggel rendelkező birtokosát valamely tagállam területén történő tartózkodásra és egyúttal magas szintű képzettséget igénylő, jogszabályban foglalt feltételek szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Főállású kisadózó szolgálati ideje

Kérdés: Valóban csak fél év jogosultsági időt szerez a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, ha egy évig minden hónapban fizeti a havi 50 000 forintos tételes adót? Az érintettnek 360 nap hiányzik a 40 év jogosultsági időhöz, és igénybe szeretné venni a nők kedvezményes nyugdíját.
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához fontos tudni, hogy a nyugellátás megállapítása szempontjából elkülönül a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő számításának és a nyugellátás összegéhez figyelembe vehető szolgálati idő számításának a módja. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Egyetemi hallgató megbízási jogviszonya

Kérdés: Kell valamilyen bevallási vagy fizetési kötelezettségeket teljesítenie a foglalkoztatónak abban az esetben, ha a nyár tartama alatt, három hónapra egy egyetemi hallgatót alkalmaz megbízási jogviszonyban, havi 190 000 forint megbízási díjért? A megbízott 25 év alatti nappali tagozatos hallgató.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből ítélve a foglalkoztatásra nem diákszövetkezeten keresztül kerül sor. Ebből következően a nappali tagozatos egyetemi hallgató biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell megállapítani és teljesíteni. A Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Román állampolgár megbízott

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató abban az esetben, ha egy román állampolgárt szeretne alkalmazni megbízási szerződéssel, aki Romániában rendelkezik biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonnyal, de nem tudja bemutatni az A1-es igazolást, mert elmondása szerint Romániában ezt nehéz beszerezni? Le kell vonni a társadalombiztosítási járulékot a megbízási díjból? A megbízási szerződésbe bele kell írni bármi fontos információt, amire a megbízott figyelmét fel kell hívni?
Részlet a válaszából: […] Azokra a személyekre vonatkozóan, akik egy időben több tagállamban folytatnak tevékenységet (a továbbiakban: párhuzamos tevékenység) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a Tbj-tv. 89-95. §-a tartalmaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.
1
2
3
105