Járulék bevallásának és fizetésének késedelme, elmaradása

Kérdés: Milyen jogkövetkezmények sújthatják az adózót a járulékok bevallásának, illetőleg megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 86. §-a akképpen rendelkezik, hogy az Art. rendelkezéseit az e törvényben, a Tny-tv.-ben és az Eb-tv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a járulék megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a kötelezettség keletkezésének bejelentésével,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Munkába járás költsége

Kérdés: Helyesen jár el az a budapesti székhelyű munkáltató, aki csak a Volánbusz-bérlet 86 százalékát téríti meg annak a munkavállalónak, akinek a lakcíme Budapesten kívül van, így BKK-bérletet is vennie kell?
Részlet a válaszából: […] ...munkába járás fogalma alatt a 39/2010. Korm. rendelet 2. §-ának a) pontja alapján a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi, távolsági utazással, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Keresőképtelenség táppénzjogosultság nélkül

Kérdés: Mi a teendője a munkáltatónak abban az esetben, ha a 2022. március 8-tól 2023. március 7-ig tartó határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalója 2022. június 10-től folyamatosan keresőképtelen, de az illetékes megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint csak 94 napra, azaz 2022. szeptember 11-ig jogosult táppénzre? Keletkezik a munkáltatónak járulék-, illetve egyéb fizetési kötelezettsége ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése értelmében táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosításban töltött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Többes jogviszonyú kisadózó munkavégzése táppénzfolyósítás alatt

Kérdés: Dolgozhat továbbra is a kisadózó egyéni vállalkozásában egy manikűrös, aki a munkaviszonyában táppénzben részesül a veszélyeztetett terhességére tekintettel? Terheli-e ebben az esetben a havi 50 ezer forint?
Részlet a válaszából: […] ...hogy egyidejűleg fennálló több biztosítási jog-viszony esetén a keresőképtelenséget és a táppénzre való jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell megállapítani. E rendelkezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Közreműködés kft.-ben egyéni vállalkozás mellett

Kérdés: Dolgozhat esetenként alkalmi munkavállalói jogviszonyban egy kft. két tulajdonosa, ha mindketten egyéni vállalkozók, és az ügyvezetői teendőket nem ők látják el? Amennyiben a munka mennyisége megnövekszik, közreműködhetnek tagi jogviszonyban az egyéni vállalkozás mellett? Milyen pluszkötelezettséggel jár a tagok közreműködése, ha nem részesülnek jövedelemben? Befolyásolja a költségeket, ha egyéni vállalkozóként a kisadózást választják?
Részlet a válaszából: […] ...kivéve, de itt eleve nem erről van szó - egyszerűsített foglalkoztatás keretében is sor kerülhet, az Efo-tv. vonatkozó előírásainak a betartásával.Amennyiben a kft.-tagok nem a munkaviszony (egyszerűsített foglalkoztatás) vagy a megbízási jogviszony mellett döntenek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Kormánytisztviselő végkielégítésének visszafizetése

Kérdés: Új jogviszony létesítése esetén valóban kötelezhető a végkielégítésben részesülő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részének visszafizetésére az azt kifizető korábbi foglalkoztató részére? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja a visszafizetésre kerülő végkielégítés összegét a megszüntetett, végkielégítésre jogosító foglalkoztatás és az új jogviszony létrejötte közötti időtartam? Miként érvényesül a korlátozó rendelkezés a veszélyhelyzeti szabályozásban?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyban is garantálja a háromhavi végkielégítést, mely tíz munkaviszonyban eltöltött év után illeti meg a munkavállalót, és tartva ezt az előnyös pozíciót, hathavi távolléti díj helyett a maximumot nyolc hónapban garantálja - ellentétes irányultságot vesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Sajátos nevelési igényű gyermek

Kérdés: Valóban eltérő összegű családi pótlékot folyósítanak az után a gyermek után, aki a nevelési tanácsadó szerint SNI-s? Mit jelent ez pontosan?
Részlet a válaszából: […] ...együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. Az a gyermek is ilyen státuszú lehet, aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Nyugdíj igénylése

Kérdés: Mit kell tennie a nyugellátás megállapítása érdekében annak a személynek, aki decemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt? Milyen igazolásokat kell benyújtani, illetve hogyan nyújtható be a kérelem?
Részlet a válaszából: […] ...internetes oldalon, a "Nyugdíj" - "ellátások igénylése" menüpontok alatt.Az igényt postai úton, személyesen az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél lehet benyújtani, vagy elektronikus úton előterjeszteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Ellátás változása baleseti táppénz folyósítása alatt

Kérdés: Kell új táppénzalapot megállapítani abban az esetben, ha egy 2021. december 15-én üzemi úti balesetet szenvedett, és azóta folyamatosan keresőképtelen, baleseti táppénzben részesülő munkavállaló leadott táppénzes igazolásán 2022. október 17-től kódváltás történt, és az új "8"-as kód alapján már táppénzre válik jogosulttá? Hogyan kell eljárni annak a dolgozónak az esetében, aki ugyancsak üzemi baleseti táppénzben részesül, de 2022. november 21-én szült? Mindkét dolgozó több éve dolgozik munkaviszonyban a jelenlegi foglalkoztatójánál.
Részlet a válaszából: […] ...Mivel továbbra is keresőképtelen, ezért részére először a 15 munkanap betegszabadságát kell kiadni. Amennyiben a betegszabadság lejártát követően még mindig keresőképtelen, akkor táppénzt kell részére megállapítani. A táppénz összegének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Táppénz jogalap nélküli kifizetése

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy 2022. novemberben tartott belső ellenőrzés megállapította, hogy október hónapban két dolgozó esetében táppénztúlfizetés történt? Megtéríttethető a dolgozóval a tévesen kifizetett összeg, vagy az ügyintézőnek kell kifizetnie a kárt?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 66. § ában foglaltak alapján annak, aki az egészségbiztosítás pénzbeli ellátását jogalap nélkül vette fel, kötelező azt visszafizetnie, ha a felvételtől számított 90 napon belül erre írásban kötelezték. Ezért a követelést visszafizetésre kötelező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.
1
2
3
576