Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló szolgálati ideje

Kérdés: Beleszámít-e a nyugdíj alapjául szolgáló munkaviszonyba a rendszeres szociális járadék, illetve a rokkantsági nyugdíj folyósítása mellett, napi 6, heti 30 órában végzett, hivatalosan bejelentett munkavégzés? Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, aki májusban lesz 55 éves, 13 évvel ezelőtt 31 év munkaviszonyt állapítottak meg részére, korábban III. csoportos rokkant volt, most pedig rehabilitációs ellátásban részesül?
Részlet a válaszából: […]  A rendszeres szociális járadék nem minősült nyugdíjnak, ezérta nyugdíjjárulék megfizetése esetén a járadék melletti munkavégzés időtartamát,valamint az elért jövedelem összegét az öregségi nyugdíj megállapítása soránszámításba kell venni. A rendszeres...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Megbízási jogviszony minősítése

Kérdés: Hogyan kell elbírálni a járulékkötelezettséget egy 2009. július 1-jétől 2011. május 31-ig tartó időszakra szóló megbízás esetén, ha a 730 000 forint összegű megbízási díj kifizetésére a megbízás utolsó napján kerül sor? A megbízási díjból 10 százalékos költséghányadot számolnak el. A megbízott a megbízás időtartama alatt rendelkezett heti 36 órás munkaviszonnyal. Milyen járulékmértéket kell figyelembe venni abban az esetben, ha a megbízott biztosítottá válik? Hogyan kell számolni a nyugdíjjárulék-maximumot? Hogyan kell bevallani a közterheket?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja értelmében a megbízásijogviszonyban munkát végzőre akkor terjed ki a biztosítás, ha az etevékenységből származó járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30százalékát vagy – nem teljes hónapra, hónapokra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Táppénz időtartama

Kérdés: Mennyi ideig jogosult táppénzre az a munkavállaló, akinek határozott idejű munkaviszonya 2009. április 1-jétől 2010. december 31-ig tart, baleseti táppénzt kapott 2009. április 2-től április 17-ig, betegszabadságon volt 2009. július 1-jétől július 15-ig, majd táppénzben részesült 2009. július 16-tól 2009. augusztus 7-ig, ismét betegszabadságon volt 2010. január 11-től január 31-ig, táppénzt kapott 2010. február 1-jétől február 10-ig, 2010. február 24-től március 12-ig ismét táppénzben részesült, majd március 29-től április 2-ig kórházban volt, és április 3-tól jelenleg is keresőképtelen beteg?
Részlet a válaszából: […] Táppénz a keresőképtelenség időtartamára jár, legfeljebbazonban a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át, abiztosítási jogviszony megszűnését követően pedig 30 napon át. Ha az igénylő akeresőképtelenségét közvetlenül megelőző egy évnél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Nyugdíjjárulék levonása utólagos kifizetés esetén

Kérdés: Hogyan kell levonni a nyugdíjjárulékot annak a munkavállalónak az esetében, akinek az előző munkahelye 2009. június 30-án megszűnt, jelenlegi munkahelyén 2009. július 1-jétől dolgozik, és az előző munkahelyén 2010. márciusban jutalmat fizettek ki számára a 2009. január 1-jétől 2009. június 30-ig terjedő időszakra? A munkavállaló az előző munkahelyén időarányosan elérte a nyugdíjjárulék-maximumot.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. R. 4/A. §-a (5) bekezdése értelmében abiztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapjánkifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet a járulékfizetési felsőhatárig úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 4.

Rokkantsági nyugdíj figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés: Szolgálati időnek számít-e még a rokkantsági nyugdíj? Korábban benne volt a Tny-tv. R.-ben, most viszont nem található ez a rendelkezés.
Részlet a válaszából: […] Természetesen a szolgálati idő kiszámításánál anyugdíj-biztosítási szerveknek jelenleg is figyelembe kell vennie a rokkantságinyugdíj időtartamát.2009. július 1-jétől már a Tny-tv. rendelkezik arról, hogyaz előrehozott öregségi nyugdíjra és a csökkentett összegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 9.

Ellátás üzemi baleseti táppénzjogosultság lejárta után

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az a biztosított, aki üzemi balesetet szenvedett, jelenleg még baleseti táppénzben részesül, ami nemsokára megszűnik, de munkavégzésre még nem alkalmas?
Részlet a válaszából: […] A táppénz lejártát követően – amennyiben az állapotában ajavulás nem teljes – javasoljuk, hogy a lakóhelye szerint illetékes regionálisnyugdíj-biztosítási igazgatási szervnél baleseti rokkantsági nyugdíjatigényeljen.Baleseti rokkantsági nyugdíjra lehet jogosult,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.

Rokkantnyugdíjas munkavállaló

Kérdés: Mire kell figyelnie annak a rokkantsági nyugdíjas személynek, aki az ellátás folyósítása mellett dolgozik, de nem szeretné, ha megszüntetnék a nyugdíját?
Részlet a válaszából: […] A keresőtevékenységet folytató rokkantsági nyugdíjasokjogosultságának megszűnésére vonatkozó rendelkezések 2009. július 1-jétőlmegváltoztak. Az új szabályozás azokra a III. csoportba tartozó, 50-79százalékos mértékben egészségkárosodott rokkantsági nyugdíjasokra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Rehabilitációs járadék

Kérdés: A rehabilitációs járadék összege magasabb, mint a rokkantsági nyugdíj összege? Mitől függ a rehabilitációs járadék összege, illetve magasabb-e ez az összeg, mint a rokkantsági nyugdíj? Milyen feltételekkel vehető igénybe az ellátás?
Részlet a válaszából: […] Az Rj-tv. 4. § (1) bekezdése alapján a rehabilitációsjáradék összege – a magán-nyugdíjpénztári tagságtól függetlenül – megegyezik a(III. rokkantsági csoport szerinti) rokkantsági nyugdíj összegének 120százalékával. Az Rj-tv. 5. § (1) bekezdése értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Egy összegben kifizetett juttatás járulékai

Kérdés: Milyen mértékű társadalombiztosítási járulékot, illetve egyéb közterhet kell fizetnie a munkáltatónak abban az esetben, ha munkavállalójának az utolsó munkában töltött napon többhavi bért fizet ki egy összegben, de a hónapokra lebontott járulékalap nem haladja meg a minimálbér kétszeresét? A 0908-as bevallásban külön kell feltüntetni a tárgyhavi és külön a tárgyhónaptól eltérő, illetve a következő évre áthúzódó kifizetéseket, a tárgyhónaptól eltérő hónapokat viszont összevontan kell közölni, s így előfordulhat, hogy a havi minimálbér kétszeresét meg nem haladó járulékalapok összevontan meghaladják ezt az összeget. Az összevont többhavi kifizetést a magasabb vagy az alacsonyabb mértékű járulékokkal kell teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] Megértjük olvasónk dilemmáját, azonban a Tbj-tv. 19. §-ának2009. július 1-jétől hatályos módosítása nem kezeli külön a vonatkozásiidőszaktól eltérő időszakban visszamenőlegesen vagy előre teljesítettkifizetések esetét a járulékmérték megállapításánál. Ez azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Egyedülállóság bejelentése

Kérdés: Hogyan tudja magát egyedülállóként bejelenteni az az édesanya, aki 2008. december 18-tól egyedül neveli a gyermekét?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy nem tudjuk pontosan, hogy azegyedülállóság milyen jellegű, miből adódik, ezért minden lehetőséget számbavéve válaszolunk a kérdésre. Először is azt kell tisztáznunk, hogy ki az aszemély, aki a családtámogatási ellátások szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.
1
2
3