Munkavégzés ápolási díj mellett


Dolgozhat 4 órát egyszerűsített foglalkoztatás keretében szombaton egy ápolási díjban részesülő személy, aki egyébként hétfőtől péntekig napi 4 órás részmunkaidőben dolgozik egy cégnél?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2021. február 9-én (392. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6706

[…] háztartásban élő, nagykorúvá vált személyneka gondozását, ápolását végzi.Ennek a szabálynak az alkalmazásában nevelőszülőnek minősül az ott meghatározott személyre tekintettela) nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló, illetveb) 2014. január 1-je előtt nevelőszülői vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álltszemély.Az ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő személy részére az alábbi ellátások valamelyikére való jogosultságot állapítanak meg, feltéve, hogy az ápolási díjat a nyugdíj megállapításának időpontjában több mint 10 éve folyósítják:a) saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátás,b) korhatár előtti ellátás,c) szolgálati járandóság,d) balettművészeti életjáradék,e) átmeneti bányászjáradék,f) rokkantsági ellátás vagyg) a 2011. évi CXCI. tv. 33. §-ának (1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban részesül.Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás folyósítása mellett is megállapítható az ápolási díj – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén -, amennyiben az ápolt fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos (ebben az esetben, csak az ápolási díj és a gyermekgondozási segély, vagy a gyermeknevelés támogatás összege közötti különbözet folyósítható ápolási díj jogcímen).Megállapítható az ápolási díj akkor is, ha az ápolt:a) közoktatási intézményben tanul, és az ott eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagyb) napi 5 órát meg nem haladóan óvodai vagy nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátást vesz igénybe, vagyc) felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan az 5 órát nem haladja meg, vagyd) az óvoda, a közoktatási, illetve felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.Az ápolási díj folyósításának időtartama alatt az érintett egészségügyi szolgáltatásra jogosult, valamint ezen időszak szolgálati időre jogosít.A törvény 42. §-ának (1) bekezdése értelmében nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, haa) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója, vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, haaa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a köznevelési intézményben, illetve a szakképző intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,ab) az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.