Ápolási díjban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a családtagjaival közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodást folytató őstermelőnek abban az esetben, ha beteg gyermekének ápolására tekintettel ápolási díjat igényelt, amit 2018. december 1-jétől meg is állapítottak a részére? Be kell jelenteni valamilyen módon az ellátást a NAV felé? Folytathatja továbbra is a tevékenységet a hozzátartozó, vagy van valamilyen korlátozás a munkavégzésre?
Részlet a válaszából: […] ...nem akadálya az ápolási díj folyósításának, hiszen ebben az esetben a munkaidő nem értelmezhető, és meglehetősen nehezen mérhető.Az ápolási díjban részesülő mezőgazdasági őstermelőnek nem kell semmilyen közterhet fizetnie, ha a díj folyósítása alatt személyesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Ápolási díjban részesülő egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Megszűnik az ápolási díjra való jogosultsága annak az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató személynek, aki emellett részesül a díjban, és ebben az évben betölti a nyugdíjkorhatárt? Amennyiben nem, akkor kiegészítő tevékenységű vállalkozóként terheli az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Ápolási díjra a Ptk. szerinti hozzátartozó jogosult, ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Jelenleg hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Ápolási díjban részesülő nyugdíjas személy nyugdíjának növelése

Kérdés: Valóban jogosult a nyugellátása kiegészítésére az a nyugdíjas személy, aki több mint hat évig ápolási díjban részesült az édesanyja gondozása miatt, ezért csak napi 2 órás állást tudott vállalni? Amennyiben igen, milyen jogcímen és hol kell elindítani az igénylést?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapítása során az ápolási díj folyósításának az időtartamát szolgálati időként, összegét pedig keresetként kell figyelembe venni. Amennyiben a jogosult ápolási díj folyósításának időtartama alatt biztosítással járó jogviszonyból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Egyszerűsített foglalkoztatás ápolási díj mellett

Kérdés: Vonatkozik a napi 4 órás megszorítás arra az esetre is, ha egyszerűsített foglalkoztatás keretében végez munkát egy ápolási díjban részesülő személy? Csökken az szja-bevallás alól mentes összeg abban az esetben, ha az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban álló személy nem dolgozik napi 8 órát?
Részlet a válaszából: […] Az ápolási díj folyósítása mellett a Szoc-tv. 42. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint akkor lehet keresőtevékenységet folytatni, ha a munkaidő nem haladja meg a napi 4 órát. Ez vonatkozik az egyszerűsített foglalkoztatásra is, tehát a napi munkaidő ebben az esetben sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Ápolási díjban részesülő személy bérleti díja

Kérdés: Befolyásolja az ápolási díj folyósítását, ha az anyósa ápolását végző hozzátartozó kiadja albérletbe az üresen álló lakását? Van valamilyen bejelentési és adófizetési kötelezettség a bérleti díj után?
Részlet a válaszából: […] A Szoc-tv. 42. §-a (1) bekezdésének d) pontja úgy rendelkezik, hogy nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha keresőtevékenységet folytat, és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja. A Szoc-tv. 4. §-a (1) bekezdésének j)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.

Mezőgazdasági őstermelő ápolási díja

Kérdés: Jogosult ápolási díjra az a regisztrált mezőgazdasági őstermelő, aki évi 600 ezer forintot meghaladó bevételt realizál?
Részlet a válaszából: […] Igen, jogosult. A Szoc-tv. 42. §-ának (1) bekezdése szerint abban az esetben nem jogosult - többek között - ápolási díjra a hozzátartozó, ha keresőtevékenységet folytat, és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.Az évi 600 ezer...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.

Ápolási díj beszámítása a szolgálati időbe

Kérdés: Hogyan számít bele a betegápolási segély a szolgálati időbe annak a munkavállalónak az esetében, akinek a 40 év munkaviszonyhoz két éve hiányzik, és 8 hónapig beteg édesapját ápolta?
Részlet a válaszából: […] ...gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított szociális pénzbeli hozzájárulás. Az ápolási díjban részesülő személy - kivéve a saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Ápolási díjban részesülő cégvezető munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet négyórás munkaviszonyt a betéti társaságával az a kültag, aki a cégvezetői tevékenység ellátása miatt jelenleg társas vállalkozónak minősül és ápolási díjban részesül? Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik ebben az esetben? A kültag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, a társaság beltagja pedig nyugdíjas.
Részlet a válaszából: […] Nincs akadálya annak, hogy a kültag az ápolási díj folyósítása mellett négyórás munkaviszonyt létesítsen a betéti társaságban. Amennyiben a munkaviszonyt az ügyvezetésre létesítenék a kültaggal, tekintettel kell lenni a Gt. 22. §-ának (3) bekezdésében foglalt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Ápolási díjban részesülő cégvezető járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el egy betéti társaság, amely nem fizeti meg a minimumjárulékokat az ápolási díjban részesülő beltagja után, aki a cég vezető tisztségviselője, de a társaság tevékenységében személyesen nem működik közre? A társaság tevékenységét a kültag végzi négyórás munkaviszony keretében.
Részlet a válaszából: […] Igen, helyesen járnak el.A kérdésben bt.-beltagról van szó, aki ügyvezetésére tekintettel társas vállalkozónak minősül. Jövedelemben ugyan nem részesül, de mint többes jogviszonyban nem álló biztosított társas vállalkozó után havonta legalább a minimálbér 112,5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Ápolási díjban részesülő beltag

Kérdés: Kell-e valamilyen járulékot fizetnie a tagi jogviszonya után egy betéti társaság ápolási díjban részesülő beltagjának, vagy az ápolási díj főállásnak minősül? Lehet-e többes jogviszonyú vállalkozó az érintett beltag járulékfizetés nélkül? A társaságnak nincs alkalmazottja.
Részlet a válaszából: […] ...a személyes közreműködést nem folytatja [2011.évi CLVI. tv. 458. § (1) bekezdésének b) pontja]. A leírtakból következően, haaz ápolási díjban részesülő beltag az ellátás folyósításának időtartama alatt atársaság tevékenységében személyesen közreműködik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 13.
1
2