Megváltozott munkaképességű munkavállaló két munkaviszonya

Kérdés: Figyelembe veheti mindkét vállalkozás a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása során azt a megváltozott munkaképességű munkavállalót, aki egyidejűleg kettő - azonos tulajdonosi körrel rendelkező - kft.-nél áll heti 20-20 órás munkaviszonyban? Élhet vele kapcsolatban mindkét vállalkozás a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel?
Részlet a válaszából: […] ...után - többes jogviszony esetén - egyidejűleg csak egy kifizető élhet az adókedvezménnyel. Tehát a kérdésben szereplő mindkét foglalkoztató havonta a maximum-összeghatárig (tehát a minimálbér kétszereséig) igénybe veheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Nyugdíjas státusz igazolása

Kérdés: Elfogadhatja a munkáltató a nyugdíjas státusz igazolásául az előlegmegállapító végzést, ami 2024. január 1-jétől felváltotta az előlegmegállapító határozatot azoknak az érintett személyeknek az esetében, akik még nem kapták meg a végleges határozatot, mert nem áll minden adat rendelkezésre az öregségi nyugellátás megállapításához? A dolgozók munkaviszonyát nem szünteti meg a munkáltató, folyamatosan tovább dolgoznak.
Részlet a válaszából: […] ...bizonyosan fennáll. Ellenkező esetben elutasító határozat került volna kiadásra.Így megítélésünk szerint a végzés alapján a foglalkoztató már kezelheti nyugdíjasként az érintett személyt. Más kérdés, hogy a határozat véglegessé (tehát jogerőssé)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Táppénz többes jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét jogviszonyában táppénzre az a személy, aki 2022. augusztus 1-jétől rendelkezik egy napi 6 órás munka-viszonnyal egy kft.-nél, és emellett 2023. január 23-tól megbízási jogviszonyban is végez munkát egy betéti társaság részére, ahol a havi megbízási díja 100.000 forint? Az érintett 2024. január 24-től 31-ig kórházban volt, és február 1-jétől jelenleg is keresőképtelen. A kezelőorvos előzetes tájékoztatása szerint a keresőképtelen állapot előreláthatólag több hónapig fog tartani, munkáját egyik jogviszonyában sem tudja ellátni.
Részlet a válaszából: […] ...képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napokra annak harmincadrészét. A megbízási szerződés alapján foglalkoztatott biztosítását a jövedelemtől függően havonta kell elbírálni. A megbízás alapján munkát végző személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

CSED és ösztöndíj egyidejű folyósítása

Kérdés: Folyósítható egyidejűleg az ösztöndíj és a CSED annak a kismamának, aki 2018. február 1-je óta dolgozik munkaviszonyban tudományos főmunkatársként, oktató-kutató? A foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltet. A munkavállaló 2024. április 6-ra várja első gyermekét, 2024. április 1-jétől CSED-et kíván igényelni, de még a várandóssága előtt megpályázott egy ösztöndíjat, amelyet elnyert, és amelynek folyósítása fedi a CSED időtartamát is. A "kutatási ösztöndíj" jogcímen folyósított díjazás szüneteltetésére vagy halasztására nincs lehetőség. Keresőtevékenységnek számít, és így kizárja a csecsemőgondozási díj folyósítását az ösztöndíj?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a szerint nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt - keresőtevékenységet folytat.Az Eb-tv. R. fogalommeghatározása szerint keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási pénzbeli ellátás

Kérdés: Hogyan változott 2024. január 1-jétől a jogalap nélkül kifizetett egészségbiztosítási pénzbeli ellátások tekintetében az eljárás lefolytatását érintő szabályozás? Van olyan minimális értékhatár, amely alatt a visszafizetésre kötelező eljárást nem kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] ...akinek az ellátás felvétele felróható.Abban az esetben, ha az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, illetőleg felvételéért a foglalkoztatót és az ellátásban részesülőt is felelősség terheli, vizsgálni kell a felek közrehatását, és a közrehatásuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Esedékességet követően kifizetett jutalom

Kérdés: Meg kell jelölni a vonatkozási időszakot a január havi 2408-as bevallásban abban az esetben, ha a decemberi teljesítmények alapján januárban jutalmat fizet ki a munkáltató a munkavállalóinak? Ez több munkavállaló esetében is fontos kérdés, akiknek nem mindegy, hogy a járulékalap melyik évet gyarapítja.
Részlet a válaszából: […] ...adott időszak járulékalapját gyarapítja. Így, ha a kérdésben említett jutalmat a 2023. decemberi teljesítményekre tekintettel fizeti ki a foglalkoztató (tehát esedékességet követően történt kifizetésként kezeli), akkor az a munkavállalók 2023. éve tekintetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

CSED és GYED méltányosságból

Kérdés: Jogosult lehet valamilyen módon CSED-re és GYED-re az az édesanya, aki 2022. december 28-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, ezt megelőzően nem volt biztosított, mert ápolási díjban részesült, és mellette megbízási szerződés alapján végzett munkát, ahol a megbízási díja nem érte el a minimálbér 30 százalékát, első gyermeke születésének várható időpontja 2024. január 4-e volt, de a gyermek 2023. december 20-án megszületett, így az anyának csak 357 nap biztosítási ideje van? A benyújtott CSED-igényt a munkáltatónál működő kifizetőhely határozatban elutasította.
Részlet a válaszából: […] ...a Magyar Államkincstár Központ által rendszeresített és a hivatalos honlapján közzétett nyomtatványon kell előterjesztene. A kérelmet a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell a kifizetőhely döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Korhatár előtti ellátásban részesülő egészségügyi dolgozó jövedelemkiegészítése

Kérdés: Kell társadalombiztosítási járulékot vonni a korhatár előtti ellátásban részesülő személyek egészségügyben történő foglalkoztatása esetén fizetett jövedelemkiegészítésből? A korhatár előtti ellátás folyósítását az egészségügyben történő munkavállalás esetén szüneteltetni kell, így a foglalkoztatott részére jövedelemkiegészítés kerül megállapításra, amelynek összegét úgy kell meghatározni, hogy annak a kifizetést terhelő adók és járulékok nélkül számított nettó összege nem lehet kevesebb az érintettet a szüneteltetés hiányában egyébként megillető pénzellátás havi összegénél. Az Eütev. 16/B. §-ának (7) bekezdése alapján az egészségügyi dolgozó a jövedelemkiegészítés után nem fizet társadalombiztosítási járulékot, a Tbj-tv. és a Keny-tv. azonban nem tartalmaz ilyen rendelkezést.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. valóban nem tartalmaz utalást az egészségügyi dolgozók jövedelemkiegészítésének járulékmentességére. Ugyanakkor a kérdésben említett jogszabályi hely [Eütev. 16/B. (7) bekezdése] egyértelműen rögzíti azt az egészségügyi dolgozók tekintetében.Az Eü-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Egyéni vállalkozó rokkantsági ellátása

Kérdés: Van valamilyen megoldás arra, hogy ne kelljen 30 napra leállnia és szüneteltetnie a tevékenységét egy hat alkalmazottat foglalkoztató, határidős megbízásokon dolgozó egyéni vállalkozónak, aki rokkantsági ellátásra vált jogosulttá?
Részlet a válaszából: […] E válasz szerkesztésének (2023 decembere) időpontjában mind a rokkantsági, mind pedig a rehabilitá-ciós ellátásra való jogosultság egyik feltétele az Mm-tv. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint, hogy az érintett ne folytasson keresőtevékenységet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Harmadik országbeli munkavállaló gyermekének egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Visszamenőlegesen munkabérként vagy esetleg egyéb juttatásként tudja számfejteni a harmadik országbeli munkavállaló gyermeke egészségügyi szolgáltatása érdekében kötött megállapodás átvállalt 24 havi díjának összegét a foglalkoztató, ha a munkavállaló jelenleg szülési szabadságon van és CSED-ben részesül? A dolgozó férje szintén harmadik országbeli, a gyermeknek nincs tajszáma, most viszont beteg lett, ezért szeretnék megállapodás alapján megszerezni számára az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot.
Részlet a válaszából: […] ...megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése visszamenőleg huszonnégy hónapra megtörtént.E 24 havi összeget szeretné a foglalkoztató az anya számára számfejteni.Nincs azonban arra szükség, hogy ez munkabérként kerüljön kifizetésre, hiszen a Tbj-tv. 50...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.
1
2
3
207