Felmondási időre járó szabadság

Kérdés: Jogosult a felmondási időre járó szabadságra a munkavállaló abban az esetben, ha a munkáltató rendes felmondással szünteti meg a határozatlan időre szóló munkaviszonyát, és a felmondási idő teljes tartamára felmenti a munka-végzési kötelezettsége alól?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató, amennyiben a munkavállaló munkaviszonyát felmondással szünteti meg, köteles a munkavállalót a felmondási idő felére a munkavégzés alól felmenteni. A felmentési idő számításánál a töredéknapot a munkavállaló javára egész napként kell figyelembe venni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.
Kapcsolódó címkék:  

Munkavégzés felmondási idő alatt

Kérdés: Jogosult lesz a felmondási időre járó távolléti díjra az a munkavállaló, aki felmondását írásban közölte a munkáltatójával, de a felmondási idő alatt már nem dolgozott, annak ellenére, hogy a munkáltató igényt tartott a munkavégzésére? A felmondási idő alatti munkavégzésről kizárólag szóban tárgyaltak a felek, sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem foglalta írásba az álláspontját.
Részlet a válaszából: […] ...amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.Ezekben az esetekben nem kell alkalmazni a felmondásra irányadó szabályokat, nincs felmondási idő, a munkavállaló azonnal elhagyhatja a munkahelyét, és a továbbiakban semmilyen kötelezettsége nincs a munkáltatója felé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.
Kapcsolódó címke:

Egyházi fenntartású oktatási intézmény munkavállalójának nyugdíjazása

Kérdés: Törvényesen jár el egy egyházi fenntartású oktatási intézmény akkor, amikor a nyugdíjazáskor nem biztosít felmentési időt? Az önkormányzattól történő átvételkor ígéret hangzott el a Kjt. betartására, most viszont az Mt.-re hivatkozva tagadják meg a felmentési idő biztosítását. Érdemes munkaügyi pert kezdeményezni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...felmondási idő a munkaviszony ún. rendes - nem azonnali hatályú - megszüntetéséhez kötődő jogintézmény. A munkaviszony mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről felmondással megszüntethető. A felmondást mindkét fél írásban köteles közölni a másik féllel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.
Kapcsolódó címkék:  

Felmondási időre járó díjazás kifizetése

Kérdés: Kifizethető egy összegben a 4 hónap felmondási időre járó díjazás?
Részlet a válaszából: […] ...mind a munkáltató megszüntetheti ún. rendes felmondással. A felmondás lényege, hogy a megszűnést a felmondás közlését követő felmondási idő előzi meg. A felek megállapodása esetén - legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.
Kapcsolódó címke:

Felmondási idő

Kérdés: 30+20 nap vagy 30+15 nap a felmondási idő abban az esetben, ha egy 2005. március 1-jén kelt határozatlan időre szóló munkaszerződést 2013. február 1-jén megszüntetnek a felek?
Részlet a válaszából: […] ...működésével összefüggő ok lehet.Az Mt. 68. §-ának (1) bekezdése értelmében a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel a felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik.Az Mt. 69. §-ának (1) bekezdése értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 12.
Kapcsolódó címke:

Felmondási idő és végkielégítés számítása

Kérdés: A végkielégítés és a felmondási idő számításánál figyelembe kell-e venni azt az időszakot, amikor egy 1994-ben alakult és jelenleg is működő kft. alkalmazottai még az egyik - külföldi állampolgárságú - tulajdonos nevén működő képviselet dolgozói voltak? A munkavállalók a kft. megalakulásakor léptek át a cégbe.
Részlet a válaszából: […] ...az esetben a jogelőddellétesített munkaviszony a jogutóddal változatlanul fennáll, és amunkaviszonyban töltött időtartamot, különösen a felmondási idő és avégkielégítés szempontjából együttesen kell számításba venni. A rendelkezésekértelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.
Kapcsolódó címkék:  

Szabadság kiadása a felmondási idő alatt

Kérdés: Rendelkezhet-e jogszerűen a munkáltató a munkavállaló éves rendes szabadságának kiadásáról a munkaviszony munkáltatói felmentéssel történő megszüntetése esetén a felmondási időtartam alatt?
Részlet a válaszából: […] ...nem kaptameg, azt pénzben kell megváltani. Egyéb esetben a szabadságot pénzbenmegváltani nem lehet; ettől érvényesen eltérni nem lehet.A felmondási időre vonatkozó előírásokat az Mt. 92. §-ábanfoglalt rendelkezések tartalmazzák.E rendelkezések értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.
Kapcsolódó címkék:  

Felmondás nyugdíjas munkavállalónak

Kérdés: Jár-e ismételten a 30 napos felmondási idő, illetve a 15 napos felmentés annak a munkavállalónak, akinek 2007 decemberében nyugdíjazás miatt megszűnt a munkaviszonya, megkapta a felmondási időt, valamint a felmentést is, a nyugdíjazását követő naptól nyugdíjasként tovább dolgozik, de ez év végével munkáltatói felmondással megszűnik a munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...a felmondási idő, mind a felmondási idő legalább felérejáró munkavégzési kötelezettség alóli felmentés intézménye a határozatlan idejűmunkaviszony munkáltatói rendes felmondással történő megszüntetéséhez kötődik. Az Mt. 89. §-a alapján a határozatlan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.

Vezető beosztású munkavállaló felmondási ideje

Kérdés: A munkavállaló részéről történő rendes felmondás esetén mennyi lesz a felmondási ideje annak a vezető beosztású dolgozónak, aki határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezik, és a munkáltatónál munkaviszonyban töltött ideje 23 év?
Részlet a válaszából: […] ...felmondással megszüntetheti, ettőlérvényesen eltérni nem lehet.Az Mt. 92. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmébena felmondási idő legalább 30 nap, az 1 évet azonban nem haladhatja meg; ettőlérvényesen eltérni nem lehet.Az Mt. 92. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 1.

Nyugdíjba vonuló munkavállaló felmondási ideje

Kérdés: Jár-e felmondási idő, és ha igen, mennyi annak a 2008. december 9-től előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló személynek, aki 12 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén középvezetőként?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállaló a 87/A. § (1) bekezdéséneka)-g) pontjai értelmében nyugdíjasnak minősül.Az Mt. 92. § (1) bekezdése értelmében a felmondási időlegalább 30 nap, az 1 évet azonban nem haladhatja meg; ettől érvényesen eltérninem lehet.Az Mt. 92. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 16.
1
2
3