Kiegészítő tevékenységű evaadózó társas vállalkozó

Kérdés: Kizárólag az egészségügyi hozzájárulást kell megfizetni egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság öregségi nyugdíjas beltagja után, vagy egyéb kötelezettségek is keletkeznek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozók járulék-, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettségére - ellentétben az evaadózó egyéni vállalkozókkal - nincsenek speciális szabályok. Ez azt jelenti, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató evaadózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Figyelembe kell-e venni a középfokú végzettségre vonatkozó garantált bérminimum összegét a főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapjának megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] Igen, a következők miatt. A 2011. január 1-jétől hatályosmódosítás nyomán változott a minimálbér Tbj-tv. szerinti definíciója. Az újfogalommeghatározás értelmében a törvény alkalmazása során minimálbér alatt 1.a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Evás társas vállalkozás tagjának keresete

Kérdés: Vonatkozik-e a tevékenységre jellemző kereset alkalmazása egy evás társas vállalkozás kiegészítő tevékenységű, illetve heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező tagjaira az Szja-tv., az Eho-tv., illetve a Tbj-tv. alkalmazása során?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a kötelezettségeket.Személyi jövedelemadó szempontjából a tevékenységre jellemzőkeresettel kapcsolatos szabályokat nem kell alkalmazni az eva hatálya alátartozó társas vállalkozóra az Szja-tv. 25. § (5) bekezdése alapján, amelyjogszabályi hely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.

Többes jogviszonyú evás vállalkozó ehója

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 27 százalékos ehót egy evás vállalkozás tulajdonosának, aki havi 40 órában projektmenedzseri feladatokat végez a cégben, és ő látja el az ügyvezetői feladatokat is, de díjazásban nem részesül? Számolhat-e részmunkaidővel a vállalkozó abban az esetben, ha egy másik cégnél főfoglalkozású alkalmazott havi 89 500 forint díjazás ellenében?
Részlet a válaszából: […] Nem kell számolnia a 27 százalékos egészségügyihozzájárulással több okból sem. Egyrészt mert az Szja-tv. 25. § (5) bekezdéseszerint megállapítandó személyes közreműködőidíj-kiegészítés az evás társasvállalkozásban személyesen közreműködő tagra nem vonatkozik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

Főfoglalkozású evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: A minimálbér, a piaci kereset, vagy a minimálbér kétszerese alapján fizet járulékot 2010-ben főfoglalkozású evás vállalkozó? 2009-ben a minimálbér kétszeres összege után történt a fizetés.
Részlet a válaszából: […] Az evás vállalkozót (legyen szó akár egyéni, akár társasvállalkozóról) a 2010. évi változások - a járulékalap vonatkozásában -mindössze annyiban érintik, hogy ami eddig a minimálbér kétszerese volt, az atevékenységre jellemző keresetre változott.A társas vállalkozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.

Kiegészítő tevékenységű evás vállalkozó nyugdíjának szüneteltetése

Kérdés: Milyen esetben kerül sor az öregségi nyugdíjas evás kiegészítő tevékenységet folytató öregségi nyugdíjas személy nyugdíjának szüneteltetésére? Milyen jövedelmet kell az érintett személy esetében figyelni?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/B. §-ának (1) bekezdése értelmében azelőrehozott öregségi nyugdíj szüneteltetésének vizsgálata során a fizetendőnyugdíjjárulék alapját szükséges figyelembe venni. A Tbj-tv. 37. §-ának (2) bekezdése alapján az egyszerűsítettvállalkozói adózást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 7.

Evás kkt. tagjainak szja-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Kötelezettek-e szja fizetésére egy bevételi nyilvántartást vezető evás kkt. tagjai, akik személyesen is közreműködnek a kkt. tevékenységében, és megfizetik a járulékokat a minimálbér kétszerese, azaz 2009. évben a 143 000 forint után? A társasági szerződés szerint a személyes közreműködésükért nem kapnak semmilyen összegű juttatást. Vannak olyan értelmezések, hogy csak a minden évben érvényes minimálbér mentes az szja alól a fenti esetben, azaz a kkt.-tagoknak meg kell-e fizetni az szja-t, ha a minimálbérnél több után fizetik meg a járulékaikat?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. hatálya alatt adózó társas vállalkozás tagjánakjárulékfizetését nem az Eva-tv., hanem a Tbj-tv. 10. § (2) bekezdéseszabályozza. A foglalkoztatónak a társadalombiztosítási járulékot a Tbj-tv. 20.§-a alapján kell megfizetnie. E szakasz alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 21.
Kapcsolódó címkék:      

Evás kft. közterhei

Kérdés: Az eván kívül milyen közterheket kell megfizetnie egy családi kft.-nek a többségi tulajdonos tagja után, aki személyes közreműködésre nem kötelezett, a cégből kizárólag osztalékot vesz fel. és 2008. november 1-jétől nyugdíjas? A tag nyugdíjazása előtt heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett. Kell-e cégautóadót fizetnie az evás kft.-nek?
Részlet a válaszából: […] A kft. azon tagja, aki a társaság tevékenységénekgyakorlásában személyes közreműködést nem végez, társadalombiztosításiértelemben nem minősül társas vállalkozónak. Ebből kifolyólag tagságiviszonyával összefüggésben járulék- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.

Eva hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagjának járulékalapja

Kérdés: Fizethet-e a minimálbér többszöröse után nyugdíjjárulékot egy Eva-tv. hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagja annak érdekében, hogy a 0,5 százalékos nyugdíjemelés összege is magasabb legyen? Ebben az esetben is tartalmazza-e az eva a személyi jövedelemadót?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozójárulékfizetésére a Tbj-tv. nem tartalmaz külön előírásokat, arra az általánosszabályokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően az említett kiegészítő tevékenységetfolytató (hiszen rokkantsági nyugdíjasról van szó) társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

Szakképzési hozzájárulás alapja evás kft. esetében

Kérdés: 2008. január hónapban a 65 500 forintot vagy a 69 000 forintot kellett figyelembe venni a szakképzési hozzájárulás alapjaként egy evás kft. esetében, tekintettel a minimálbér fogalmára?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 2008. január 1-jétől valóban definiálja aminimálbér fogalmát, azonban figyelni kell arra, hogy e törvény hatálya nemterjed ki a szakképzési hozzájárulásra. Az Eva-tv. 16/A. § (2) bekezdéseértelmében az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 2.
1
2
3
4