Végrehajtás fejlesztési foglalkoztatási díjból

Kérdés: Köteles érvényesíteni az illetékes bíróság által a jelenlegi foglalkoztatást megelőzően elrendelt tartásdíjfizetési kötelezettséget a foglalkoztatónak minősülő kifizető egy fejlesztésben részt vevő ellátott fejlesztési foglalkoztatási díjából?
Részlet a válaszából: […] A gyermektartásdíj rendeltetése, hogy a szülők különélése ellenére a gyermek számára biztosított legyen az olyan életminőség, amelyben a szülők közös háztartásban élése esetében része lenne. A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Gyermektartásdíj

Kérdés: Milyen módon befolyásolja a gyermektartásdíj-tartozás munkabérre vezetett végrehajtási eljárása során a különböző követelések megtérülési sorrendjét (levonási sorrendjét), a 2021. évi LXXIV. tv.?
Részlet a válaszából: […] A családpolitikai intézkedések megfogalmazott prioritása a gyermekes és gyermektelen családok közötti jövedelemkülönbség ellentételezése. Ezen belül másodlagos cél a különbségek kimutatható csökkentése az egyszülős családban és a házasságban nevelt gyermekek vagyoni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Munkáltató követelése a munkavállalóval szemben

Kérdés: Érvényesítheti a munkáltató fizetési felszólítással a követelését a munkavállalóval szemben? Mi történik, ha a munkavállaló nem veszi át a fizetési felszólítást?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 285. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a munkavállalóval szemben, a munkaviszonnyal összefüggésben fennálló pénzkövetelését írásbeli fizetési felszólítás útján érvényesítse, amennyiben a követelés összege nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Végrehajtás adó-visszatérítésből

Kérdés: Végrehajtás alá vonható a személyi jövedelemadó visszatérített hányada? Megtagadhatja az adóhatóság az szja kiutalását a végrehajtás alá vont tartozás okán, ha a személyijövedelemadó-visszatérítésre jogosult, gyermeket nevelő szülő ellen egyidejűleg adóhatósági és bírósági végrehajtási eljárás is folyamatban van?
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelés támogatása érdekében a hazai jog-gyakorlat különösnek számító intézkedése, hogy a jogalkotó az 560/2021. Korm. rendeletben arról rendelkezett, hogy a családi kedvezményre jogosult adózók köre a 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Kisadózó egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadása

Kérdés: Kiadhatja magánszemélyként a saját tulajdonában lévő ingatlant egy kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, vagy kizárólag a vállalkozás keretében végezhet ilyen tevékenységet? Melyik a kedvezőbb számára, illetve milyen bizonylatot kell kiállítani ebben az esetben, ha a bérbevevő magánszemély?
Részlet a válaszából: […] Kisadózó egyéni vállalkozóként nincs lehetőség az ingatlan hosszú távú bérbeadására. A Kata-tv. 4. §-ának (4) bekezdése szerint ugyanis nem lehet a kata alanya az a vállalkozás, amely az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Végrehajtás egyszeri juttatásból

Kérdés: Vonhatja az önálló bírósági végrehajtó az egészségügyben dolgozó munkavállaló részére a veszélyhelyzetben nyújtott helytállása elismeréseként a munkáltató által folyósított egyszeri juttatásból a végrehajtási eljárás során elvont munkabérrészt, vagy az említett kifizetés mentes a letiltási teher alól?
Részlet a válaszából: […] Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó munkáltató 2020. június 19. napjáig elektronikusan kitöltött, illetve NEAK részére eljuttatott kérelme alapján a foglalkoztatási jogviszonyhoz kötődően a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Letiltás egyszeri juttatásból

Kérdés: Helyesen járt el a munkáltató, amikor a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló munkavállaló részére 2019. december 30-án a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők részére kifizetett egyszeri juttatásból is levonta a fix összegű gyermektartásdíjat annak ellenére, hogy a december 5-én kifizetett havi munkabérből az már egyszer levonásra került? A gyermektartásdíj december hónapban így tulajdonképpen kétszeresen került kifizetésre.
Részlet a válaszából: […] Az érintettek reményteljes várakozására 2019. december 27. napján a 218. és 219. számú Magyar Közlönyben megjelent az 51/2019. BM rendelet, melyben a belügyminiszter kiegészítette a 33/2015. BM rendeletet. A hivatkozott jogszabályhely alapján a rendvédelmi szerv 2019. december 1....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Letiltás kamatai

Kérdés: Kötelezheti a bírósági végrehajtó a munkáltatót arra, hogy a munkavállaló bérét terhelő levonások esetén a hátralék után fizetendő kamatot saját maga számítsa ki és vonja le? A bírósági végrehajtó a határozatában egy bizonyos időpontig kiszámolta a kamat összegét, és arra hivatkozik, hogy a további időszakra a munkáltató köteles kiszámítani, és a munkavállaló béréből levonni a dolgozó tartozása utáni kamatot. Sok esetben a határozatban még a kamat mértékét sem, valamint a kamatszámítási időszakot sem határozza meg pontosan.
Részlet a válaszából: […] A Vht. külön fejezetrészben "A munkáltatónak a letiltással kapcsolatos kötelessége" címmel szabályozza azokat megkerülhetetlen és a normaszöveg kötelező erejéből fakadó ellátandó feladatokat, mellyel a munkáltató elősegíti a végrehajtási eljárás eredményességét. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Munkabér letiltása pénzintézeti megkeresés alapján

Kérdés: Eleget kell tennie a munkáltatónak a dolgozója részére korábban hitelt folyósító pénzintézet megkeresésének, amelyben kérték a jövedelem 33 százalékos mértékben történő letiltását? A munkavállaló jövedelmét jelenleg már 50 százalékos levonás terheli a korábbi letiltások alapján.
Részlet a válaszából: […] Egyes pénzintézetek által nyújtott hitelfolyósítási szerződésben megtalálható az a feltétel, mely szerint a hitelt felvevő vállalja, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a pénzintézet jogosult a munkabéréből a követelését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Nyugdíjas munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Milyen jogcímen szüntethető meg annak a munkavállalónak a munkaviszonya, aki 2013. március hónaptól a nők kedvezményes öregségi nyugdíjában részesül, és 2013. szeptember hónaptól kezdődően határozatlan időtartamú munkaviszonyt létesített takarító munkakörben teljes munkaidős foglalkoztatás keretében? Milyen jogcímen és milyen mértékű juttatások illetik meg az érintett munkavállalót a munkaviszonya megszüntetésével összefüggésben? Az érintett munkavállaló egyebekben munkabérelőleg címén 80 000 forint összeget vett fel 8 hónapos részletekben történő visszafizetési kötelezettség mellett, amely munkabérelőlegből 40 000 forint összeget fizetett vissza, a fennálló hátraléka tehát 40 000 forint. Levonhatja a munkáltató a munkavállaló tartozását a munkabéréből, ha igen, milyen jogcímen, milyen mértékig?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 161. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében a munkáltató a követelését a munkabérből levonhatja, ha az előlegnyújtásból ered.A munkabérből történő levonás egyéb feltételeire (a levonható bér mértékére stb.) bírósági végrehajtás rendelkezéseit kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.
1
2