tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott 13. havi illetmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Keresetkiegészítés és 13. havi illetmény osztószáma

Kérdés: Mennyi az osztószáma a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2008 évre járó keresetkiegészítés, mint nem rendszeres jövedelem, első és második részének? Mennyi az osztószáma a 2007. évre és a 2008. évre járó 13. havi illetmény éves elszámolásának?
Részlet a válaszból: […]naptári napjainak a száma, azaz 306 nap. Ha azonban a rendszeres jövedelem osztószáma ennél nagyobb, a keresetkiegészítés osztószáma megegyezik a rendszeres jövedelem osztószámával. (Figyelemmel kell lenni arra a szabályra, hogy a nem rendszeres jövedelem osztószáma nem lehet kisebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vett napok számánál.) Még mielőtt a 13. havi illetménykiegészítés osztószámát taglalnánk, nézzük meg a 13. havi illetmény kifizetésének szabályait! 2007. évben a dolgozó részére járó 13. havi illetménye felének megfelelő összeg kifizetése előrehozottan történt. 2008 januárjában kellett megállapítani, hogy a közszférában foglalkoztatott személy milyen összegű 13. havi illetményre vált jogosulttá, s összevetni a már kifizetett részletek összegével. (Ennek következtében különbözetet kellett fizetni, vagy a túlfizetést az illetményből kellett levonni.) A 2008. év után járó 13. havi illetmény kifizetése vonatkozásában ugyancsak előrehozott szabályok érvényesültek, azzal a különbséggel, hogy az eredetileg 2009. január 16-án kifizetendő 13. havi illetmény teljes egészét előrehozottan, a havi illetménykifizetéssel egyidejűleg részletekben kellett kifizetni a jogosultaknak. (Tehát a tárgyévben havonta a munkabér kifizetésével egyidejűleg.) A 13. havi illetmény - mint nem rendszeres jövedelem - osztószáma a jogosultságot megalapozó hónapok naptári napjainak a száma, de a pénzbeli ellátás összegének megállapításánál az osztószám nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem osztószámánál. Tehát 2008. évi táppénzjogosultság esetén a nem rendszeres jövedelem tekintetében azt kell vizsgálni, hogy a 13. havi illetményből hány havi részletet fizettek ki a jogosult részére a számítási időszakban. Ha a számítási időszak 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig tart, és 2007. július 1-jétől 2007. decemberig a 13. havi illetmény 6/12-ed részét fizette ki a munkáltató, ebben az esetben az osztószám 183 naptári nap, de nem lehet kevesebb,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2480

2. találat: GYED-en lévő munkavállaló 13. havi juttatása

Kérdés: Kifizethető-e a 13. havi juttatás egy jelenleg GYED-ben részesülő munkavállalónak? A társaság kollektív szerződése alapján a 13. havi juttatás minden munkavállalónak jár, aki nála legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll. Nem veszíti-e el az ellátását ebben az esetben a kismama?
Részlet a válaszból: […]évének végéig, c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. A Cst. 21. §-ában foglalt rendelkezések értelmében a gyermekgondozási segélyben részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt - keresőtevékenységet a) a gyermek 1 éves koráig nem folytathat, kivéve a kiskorú szülő gyermekének gyámját, b) a gyermek 1 éves kora után időkorlátozás nélkül folytathat. Az Eb-tv. 42/C. §-ában foglalt rendelkezések értelmében nem jár a gyermekgondozási díj, ha a) a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy a hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytatja; b) a jogosult - munkavégzés nélkül - megkapja a teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj; c) a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül [Szoc-tv. 4. § (1) bekezdés i) pont]. A rendelkezésre álló adatok értelmében a kérdéses esetben érintett munkáltatónál (gazdasági társaságnál) a kollektív szerződés értelmében 13. havi juttatás illet meg minden munkavállalót, aki a munkáltatónál legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll. Adatok hiányában nem állapítható meg, hogy a kollektív szerződés rendelkezése tartalmaz-e olyan előírást, amely szerint a munkavállalót a 13. havi juttatás a munkaviszony szünetelésének időtartamára is megilleti-e és milyen feltételekkel. A rendelkezésre álló adatok értelmében a kérdéses esetben érintett munkavállaló a gyermek 3. életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon van. A biztosított munkavállaló szülőt gyermeke 2. életéve betöltéséig GYED illeti meg. Az irányadó jogalkalmazói gyakorlat értelmében, a munkaviszony a fizetés nélküli szabadság alatt szünetel, a munkavállaló munkát nem végez, munkabérben nem részesül. Az Eb-tv. 42/C. § b) pontja értelmében nem jár a gyermekgondozási díj, ha a jogosult -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2278

3. találat: Köztisztviselő 13. havi illetménye

Kérdés: 2007. december hónapra és azt követően 2008. januártól megilleti-e a 13. havi illetmény azt a munkavállalót, akinek 2007. november 30-án közös megegyezéssel megszűnt a köztisztviselői jogviszonya, de 2007. december 3-tól ismét köztisztviselőként dolgozott (azért 3-tól, mert 1-je szombatra esett)?
Részlet a válaszból: […]jogviszony év közben szűnik meg, a 13. havi illetmény összegét az utolsó munkában töltött napon irányadó illetmény alapján kell meghatározni. A 13. havi illetményt a tárgyévben havonta, az illetmény kifizetésével egyidejűleg, a kifizetés hónapját megelőző hónapra megállapított illetmény 1/12-ének megfelelő összegű részletekben kell kifizetni. Nem fizethető ki a 13. havi illetmény esedékes részlete, a) ha a kifizetés esedékességének időpontjában a közszolgálati jogviszony még nem áll fenn legalább 3 hónapja, vagy b) ha a kifizetést megelőző hónap teljes tartama alatt a közszolgálati jogviszony a (3) bekezdés a), c), illetve d) pontjában meghatározott okból, illetőleg fizetés nélküli szabadság miatt szünetelt. Ha a tárgyév során kifizetett részletek összege a 13. havi illetmény, illetve annak időarányos része az (1)-(5) bekezdés szerint megállapított összeget a) nem éri el, úgy a különbözetet aa) a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon, ab) a közszolgálati jogviszonynak az a) pontban foglalt időpontot megelőzően történő megszűnése esetén az utolsó munkában töltött napon, a köztisztviselő számára ki kell fizetni; b) meghaladja, úgy a különbözetet ba) a köztisztviselő tárgyévet követő januári illetményének kifizetésétől kezdődően az illetményéből, bb) a közszolgálati jogviszonynak az a) pontban foglalt időpontot megelőzően történő megszűnése esetén a köztisztviselő számára a jogviszony megszűnésekor kifizetett juttatások összegéből az Mt. 161. § (2)-(3) bekezdésének alkalmazásával le kell vonni. A 13. havi illetmény év közben történő havi részletekben történő kifizetésére vonatkozó előírásait a 2007. évi XXXIII. tv. vezette be 2007. július 1-jei hatállyal, rendelkezéseit első ízben a 2007. június hónapra járó illetmény kifizetésekor kellett alkalmazni. A kérdéses esetben érintett köztisztviselőt korábbi munkáltatójánál a 2007. évben eltöltött 11 hónap közszolgálati jogviszony után a 13. havi illetmény időarányos része illette meg azzal, hogy július hónaptól kezdődően november hónapig a havi illetmény 1/12-ed részletekben került kifizetésre, a fennmaradó különbözet pedig az utolsó munkában töltött napon került számára kifizetésre. Az érintett köztisztviselő a másik munkáltatónál a 1/12-ed havi illetményrészlet első[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2137