Főállású kisadózó szolgálati ideje

Kérdés: Valóban csak fél év jogosultsági időt szerez a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, ha egy évig minden hónapban fizeti a havi 50 000 forintos tételes adót? Az érintettnek 360 nap hiányzik a 40 év jogosultsági időhöz, és igénybe szeretné venni a nők kedvezményes nyugdíját.
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához fontos tudni, hogy a nyugellátás megállapítása szempontjából elkülönül a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő számításának és a nyugellátás összegéhez figyelembe vehető szolgálati idő számításának a módja. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Szolgálati idő több jogviszony esetén

Kérdés: Hogyan számítják a szolgálati időt a nyugdíj megállapítása során abban az esetben, ha az igénylő egy időben több jogviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A nyugellátás megállapítása során a szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni, és 365 naptári napot kell egy évnek tekinteni. Ez alól a szabály alól az egészségügyi dolgozók jelentenek kivételt. Esetükben kiegészítő szolgálati időként kell figyelembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Szolgálati idő I.

Kérdés: Hogyan és mikor kérhető a szolgálati idő megállapítása?
Részlet a válaszából: […] A leendő nyugdíjasok nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyainak, a megszerzett és a nyugdíjnál figyelembe vehető kereseteinek elismerése adategyeztetési eljárás keretében történik. Az egyeztetési eljárást a fővárosi/megyei kormányhivatalok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Szolgálati idő

Kérdés: Érdemes bejelenteni a katonai szolgálatot abban az esetben, ha a nyugdíjbiztosítási adategyeztetés során a sorkatonai szolgálat teljes idejére munkaviszonyt igazoltak? Jelenthet ez a nyugdíj szempontjából pozitív változást?
Részlet a válaszából: […] A katonai szolgálatban és a polgári szolgálatban töltött idő tartama az öregségi nyugdíj megállapítása szempontjából szolgálati időnek minősül. Mivel szolgálati időt csak egyszeresen lehet figyelembe venni, ezért a katonaság idejének más módon - például katonakönyvvel -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló szolgálati ideje

Kérdés: Valóban elismerhető a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló szolgálati ideje akkor is, ha a munkáltatója nem fizeti be a NAV-hoz a levont nyugdíjjárulékot? Amennyiben igen, akkor hol található az erre vonatkozó jogszabályi hely?
Részlet a válaszából: […] A felvetett problémára a Tny-tv. 37. §-ának (1) bekezdésében találjuk a megoldást. E szerint a Tbj-tv.-ben biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartama szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés: Beszámítják az öregségi nyugdíjba a 17 évig folyósított rendszeres szociális járadék és rehabilitációs ellátás idejét?
Részlet a válaszából: […] A rendszeres szociális járadék folyósításának időtartama sajnos nem minősül szolgálati időnek, ezért azt az öregségi nyugdíj megállapítása során nem lehet figyelembe venni, viszont a rendszeres szociális járadék mellett létesített biztosítási jogviszony ideje szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

Szolgálati idő elismerése

Kérdés: Mit kell tennie a szolgálati idő elismerése érdekében annak a magánszemélynek, aki nyugdíjba szeretne menni, de az 1995. július 17-től 1997. december 22-ig tartó egyéni vállalkozói időszakát nem ismerik el szolgálati időnek, mert a határozat szerint tartozása van. A magánszemély rendelkezik egy határozattal, amely szerint a folyószámláján fennálló 1999. január 31-ig keletkezett 1983 forint egészségbiztosításijárulék-, 2628 forint nyugdíjjárulék- és 1671 forint késedelmipótlék-tartozását 1999. február 1-jével elengedik, és ez az időszak szolgálati időként figyelembe vehető. A későbbiekben túlfizetés címén 1999. szeptember 16-án 4531 forintot visszakapott.
Részlet a válaszából: […] Az állami adóhatóság az egyéni vállalkozók, illetőleg a Tbj-tv. 34. §-a alapján megállapodást kötött személyek (együtt: járulékfizetésre kötelezettek) 1999. január 1-je előtt vezetett járulék-folyószámla egyenlegéről 1999. július 31-ig értesítést adott ki....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Egészségügyi dolgozó önként vállalt többletmunkavégzése

Kérdés: Hogyan kerül figyelembevételre a nyugdíj megállapítása során egy orvosi bt. alkalmazottjának a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzése? Szerez többlet szolgálati időt, illetve jogosultsági időt abban az esetben is, ha nem közalkalmazott, hanem munkaviszonyban áll? Mi a helyzet akkor, ha társas vállalkozóként végezi ugyanezt a tevékenységet?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 43/A. §-a értelmében a szolgálati idő általános szabályain túl az egészségügyi dolgozók esetében kiegészítő szolgálati időként kell figyelembe venni a külön törvényben meghatározott, a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésnek - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 27.

Nyugdíjazás időpontja prémiumévek programban való részvétel esetén

Kérdés: Beszámítják a nappali tagozatos főiskolai éveket a szolgálati idő megállapításánál annak a közalkalmazottnak az esetében, aki 2010. június 30-tól részt vesz a prémiumévek programban, és 2018. március 6-án válik jogosulttá öregségi teljes nyugdíjra? Megszüntetheti a munkáltató a jog­viszonyt a 40 év jogosultsági idő elérésekor annak ellenére, hogy a munkavállaló nem igényli a nők kedvezményes nyugdíjazását, mert az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig dolgozni szeretne, és a nyugdíjtörvények változása miatt meghosszabbított kinevezése is az öregségi nyugdíjra való jogosultság időpontjáig szól? Milyen jogi lehetőségei vannak a munkavállalónak abban az esetben, ha a munkáltató mégis korábban kívánja megszüntetni a jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] A Pép-tv. 4. §-ának (1) bekezdése azokat az eseteket sorolja fel, melyek bekövetkezése esetén a foglalkoztatási jogviszonyt - a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó jogszabályokban foglaltakon túl - a munkáltatónak kötelezően meg kell szüntetnie. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Részmunkaidős munkavállaló szolgálati ideje

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a havi bevallásban annak a részmunkaidős munkavállalónak az arányos szolgálati idejét, aki október hónapban 5 napot dolgozott, 5 nap betegszabadságon volt, és 21 napra táppénzben részesült, bérként pedig 28 ezer forintot kapott?
Részlet a válaszából: […] A '08-as bevallás (1408M-08-as lapjának) 542. sora kéri a munkavállaló arányos szolgálati idejének naptári napjai számát. Ennek kapcsán célszerű röviden az arányos szolgálati időre vonatkozó szabályokkal foglalkoznunk, elő­rebocsátva, hogy - noha az említett rovatot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.
1
2
3
5