tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott gyermeknevelési támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: GYET-jogosultság

Kérdés: Jogosulttá válhat GYET-re az édesanya abban az esetben is, ha három gyermeke közül a legkisebb hamarosan óvodába kerül? Kizáró ok lehet, ha a gyermek óvodába jár?
Részlet a válaszból: […]tudnak megállapodni, hogy melyikük vegye igénybe az ellátást, megállapodás hiányában a támogatást igénylő szülő személyéről - kérelemre - a gyámhatóság dönt. A Cst. kizárólag a nagyszülők részére megállapításra kerülő gyermekgondozást segítő ellátás esetére nevez meg tiltó rendelkezéseket a gyermekek nappali elhelyezésével kapcsolatban. Nem jár gyermekgondozást segítő ellátás a nagyszülőnek, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben helyezik el. A vér szerinti szülők esetében ilyenfajta negatív meghatározásra nem kerül sor. A szabályozás nem keverendő össze a nevelésbe vétel miatti elhelyezéssel. Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki olyan gyermek után igényli a támogatást, akit ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el. Ebben az esetben azonban természetesen nem az óvodai ellátásra tér ki a jogszabály. A Cst. R. is megemlíti a napközben elhelyezett gyermekek témakörét. A rendelet sokkal lényegre törőbben foglalkozik a kérdéssel, mint a törvény. A gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, ha a gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult köznevelési intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek szülők esetében félévesnél, nagyszülők esetében háromévesnél idősebb. Jelen esetben mindhárom gyermek betöltötte már a megadott kort, így nem lehet korlátozni az ellátást a napközbeni elhelyezésre történő indoklással. A gyermeknevelési támogatás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegével, töredék hónap esetén annak harmincadrészével. Jelenleg - már igen hosszú ideje - ez 28 500 forint. A gyermeknevelési támogatás megállapítását, folyósítását kizárólag a területileg illetékes kormányhivatal családtámogatási osztálya végezheti, így az ellátás iránti igényt is feléjük kell jelezni. A gyermeknevelési támogatás megállapítása kizárólag kérelemre történhet. Ehhez az ellátáshoz kapcsolódó formanyomtatvány a "Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására". Az első részben a kérelmezőnek meg kell jelölnie azt a jogcímet, amelynek alapján az ellátást igényli, például vér szerinti szülő, gyám vagy szülővel együtt élő házastárs. Meg kell adnia a saját és - amennyiben van - házastársa/élettársa[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6740

2. találat: Apa GYET-jogosultsága

Kérdés: Jogosult lehet a GYET-re az édesanya helyett a főállású egyéni vállalkozó édesapa? Szükséges, hogy ebben az esetben a családi pótlékot is az apa igényelje?
Részlet a válaszból: […]értelmében nem minősül keresőtevékenységnek.Emlékeztetőül: a Cst. 24. §-a értelmében a gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik.Ugyanakkor a Tbj-tv. 40. §-a (2) bekezdésének b) pontja, illetve a Szocho-tv. 9. §-a (1) bekezdésének
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6715

3. találat: Családi pótlék és gyermeknevelési támogatás

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék és a gyermeknevelési támogatás abban az esetben, ha a gyermek nappali tagozatos iskolába jár?
Részlet a válaszból: […]huszadik - a Fogy-tv. alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti. Iskoláztatási támogatás tehát a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a huszadik - a Fogy-tv. alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében a huszonharmadik - életévét betölti. Alapesetben tehát meg kell vizsgálni, hogy a gyermek melyik tanévben tölti be a 20. életévét, és ennek a tanévnek az utolsó napjáig folyósítható utána az ellátás, feltéve, hogy addig a napig tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és ezt az iskola által kiállított, előírt nyomtatványon igazolni tudja, vagy az adatbázisban így szerepel. Sajátos nevelési igényű tanulók ezt követően, egészen a 23. életévük betöltését magában foglaló tanév végéig ellátottak lehetnek. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. Továbbá az, aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. A korábbi, általánosnak mondható 23. életévig folyósítható családi pótlékot, azon belül is az iskoláztatási támogatást tehát leredukálták a 20. életévig. A jogszabály alkotói úgy gondolták, hogy ez az a limit, melyet követően a gyermekek már kevéssé járnak középiskolába. Elhangzott egy érdekes szó: tanév. A tanév fogalmát a Köznev-tv. taglalja. A tanév az iskolában, kollégiumban szeptember 1-jétől a következő év augusz-tus 31-éig tartó időszak. A tanév végéig akkor jár az ellátás, ha addig iskolai igazolással, vagy más formában alátámasztották a tanulmányok fennállását. Amennyiben iskolai igazolást a szülő csak június 30-áig szólóan nyújt be, az ellátást sem lehet tovább folyósítani. A közoktatási intézményben tanulmányokat folytatók tanulói jogviszonyának létesítéséről, fennállásáról és megszűnésének várható időpontjáról a név és a tajszám közlésével az oktatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6594

4. találat: Gyermeknevelési támogatás jogosulatlan felvétele

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak az édesanyának, aki 3 gyermek után gyermeknevelési támogatásban részesült, de most kapott egy értesítést, hogy vissza kell fizetnie az utolsó hónapokban kapott ellátást? Véleménye szerint ő nem hibás. Van lehetőség méltányosságra ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]gondatlanságából fakadóan nem tudta, hogy az ellátás őt nem illeti meg, de a körülményekből az következik, hogy ezt tudnia kellett volna. Ilyen eset lehet, ha az ügyfél azt nyilatkozza, hogy nem tudta, hogy főiskolás gyermeke jogán nem jár részére a családi pótlék, de ha a kérelem benyújtásakor elolvasta volna a tájékoztatást, akkor nyilvánvalóvá vált volna előtte ez a tény. Az esetek többségében a jogalap nélküli kifizetések jogalapját az képezi, hogy az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. Az ellátásra jogosult ugyanis az igényelbíráló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra jogosultságát vagy annak összegét érinti. Írásban kell bejelenteni valamennyi változást, de nemcsak a folyósítás, hanem a szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama alatt is fennáll a bejelentési kötelezettség. Különösen lényeges bejelenteni a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését, a gyermek, tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését, a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését, szüneteltetését, a 18 éven felüli személy rendszeres jövedelmét, az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét, az ellátásra jogosult egyedülállóságának megszűnését, az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását. Abban az esetben, ha a leírt körülményeket megvizsgálva nem ért egyet a visszafizetésre kötelező határozattal, akkor az átvételtől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet, vagyis benyújthatja fellebbezését. Ha arra a megállapításra jutott, hogy a határozattal egyetért, abban az esetben lehetősége van méltányossági útra terelni az ügyet. A méltányossági kérelem benyújtásának is megvannak a feltételei, melyeknek teljesülnie kell. A jogalap nélkül kifizetett és jogerős határozat alapján visszakövetelt családtámogatási ellátás összegét a magánszemély kérelmére a központi családtámogatási szerv vezetője kivételes méltányosságból elengedheti vagy mérsékelheti, ha annak megfizetése az adós és a vele együtt élő közeli hozzátartozó megélhetését súlyosan veszélyezteti, és a követelés adóhatósági végrehajtása nincs folyamatban. A méltányosság gyakorlásának másik lehetősége az, hogy a jogalap nélkül kifizetett és jogerős határozat alapján visszakövetelt családtámogatási ellátás összegét a magánszemély kérelmére a központi családtámogatási szerv vezetője méltányosságból elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy az ellátás teljes összegét az arra jogosult személynek átadta, a felvett ellátás összege nem haladja meg a jogosultat megillető összeget, és a jogosult nem részesült egyidejűleg az ellátásban. A tartozás méltányossági elengedésére irányuló eljárás minden esetben kérelemre indul, amelyben az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6210

5. találat: Gyermeknevelési támogatás

Kérdés: Igénybe veheti egész napra az óvodát az a 4 éves legkisebb gyermek, akinek két idősebb testvére már általános iskolába jár, és az édesanya főállású anyaként meg szeretné igényelni a gyermeknevelési támogatást?
Részlet a válaszból: […]együtt élő szülők bármelyike igénybe veheti. Megállapodás hiányában a támogatást igénylő szülő személyéről - kérelemre - a gyámhatóság dönt. A Cst. kizárólag a nagyszülők részére megállapításra kerülő gyermekgondozást segítő ellátás esetére nevez meg tiltó rendelkezéseket a gyermekek nappali elhelyezésével kapcsolatban. Nem jár gyermekgondozást segítő ellátás a nagyszülőnek, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben helyezik el. A vér szerinti szülők esetében ilyenfajta negatív meghatározásra nem kerül sor. A szabályozás nem keverendő össze a nevelésbe vétel miatti elhelyezéssel. Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki olyan gyermek után igényli a támogatást, akit ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el. Ebben az esetben azonban természetesen nem az óvodai ellátásra tér ki a jogszabály. A Cst. R. is megemlíti a napközben elhelyezett gyermekek témakörét. A rendelet sokkal lényegretörőbben foglalkozik a kérdéssel, mint a törvény. A gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, ha a gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult köznevelési intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek - szülők esetében - félévesnél, nagyszülők esetében háromévesnél idősebb. A felsorolt valamennyi gyermek betöltötte már a megadott kort, így nem lehet korlátozni az ellátást a napközbeni elhelyezésre történő indoklással. A gyermeknevelési támogatás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegével, töredék hónap esetén annak harmincadrészével. Jelenleg - már igen hosszú ideje - 28 500 forint. A gyermeknevelési támogatás megállapítását, folyósítását kizárólag a területileg illetékes járási hivatalok családtámogatási osztályai végezhetik, így az ellátás iránti igényt is feléjük kell jelezni. A gyermeknevelési támogatás megállapítása kizárólag kérelemre történhet. Ehhez az ellátáshoz kapcsolódó formanyomtatvány a "Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására". Az első részben a kérelmezőnek meg kell jelölnie azt a jogcímet, amelynek alapján az ellátást igényli, például vér szerinti szülő, gyám vagy szülővel együtt élő házastárs. Meg kell adnia a saját és - amennyiben van - házastársa/élettársa személyes adatait, továbbá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5987

6. találat: Ellátások három gyermek után

Kérdés: Milyen nyomtatványt kell kitöltenie annak az édesanyának, aki három gyermeke után szeretné igénybe venni az anyasági segélyt?
Részlet a válaszból: […]kivéve, ha e nélkül is maradt legalább három kiskorú a jogosítók között, azaz összességében négy vagy több gyermeket nevelnek a szülők a háztartásukban.Az ellátást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Ha a szülők nem tudnak megállapodni az ellátást igénybe vevő kilétében, akkor kérelmükre a gyámhivatal dönt az ellátást igénybe vevő szülőről. Ha a családban van ugyan három gyermek, aki a jogosultsági feltételeknek megfelel, de van még egy három évnél fiatalabb gyermek is, abban az esetben a szülő nem gyermeknevelési támogatásra, hanem a három év alatti gyermek jogán GYES-re lesz jogosult. Amennyiben a háztartásban lévő gyermekek száma háromnál kevesebb lesz, az a jogosultság megszűnését vonja maga után, függetlenül attól, hogy a legkisebb gyermek még nincs nyolcéves. Alapvető jogosultsági feltétel, hogy a gondozott gyermek az igénylő háztartásában legyen, életvitelszerűen együtt éljenek. A kérelem elbírálása során vizsgálni kell azt is, hogy a gyermekek után részesül-e valaki korábbi időponttól valamely gyermekek után járó ellátásban. Fontos szabály, hogy a gyermek a jogosult háztartásából csak napközbeni ellátásra kerülhet ki. Saját háztartásban nevelt gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki tanulmányok folytatása miatt vagy gyógykezelésre tekintettel nincs a jogosult háztartásában, vagy akit 30 napot meg nem haladóan helyeztek el szociális intézményben, átmeneti gondozásban vagy a szülővel együtt családok átmeneti otthonában tartózkodik. A gyermeknevelési támogatás jogosultsági feltételei-nél fontosak a keresőtevékenység folytatásával összefüggő korlátozó szabályok, illetőleg a kérelmező részesül-e rendszeres pénzellátásban, amely a taglalt ellátás megállapítását nem teszi lehetővé. Az ügyfél heti 30 órát meg nem haladó időtartamban, vagy ha a munkavégzés az otthonában történik, korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. Nem jár az ellátás annak, aki előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, továbbá aki olyan gyermek után igényli a támogatást, akit ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, illetve 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el. Nem zárja azonban ki a jogosultságot, ha az ügyfél az ellátás folyósítása mellett végzett keresőtevékenység után járó táppénzben, baleseti táppénzben, ideiglenes özvegyi nyugdíjban, házastársa jogán árvaellátásban, ápolási díjban részesül. Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak. A havi összege - függetlenül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5690