tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott felszámolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Felszámolás alatt álló vállalkozás dolgozóinak munkabére

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak abban az esetben, ha a munkáltatója felszámolás alá került, és emiatt a dolgozók nem kapták meg a múlt havi munkabérüket?
Részlet a válaszból: […]felszámoló már kifizette, amire az eljárások eddigi tapasztalatai alapján minimális esély mutatkozik.A munkavállaló mint hitelező mentesül a nyilvántartásba vételi díj fizetési kötelezettsége alól, mely a további hitelezők esetében a követelése tőkeösszegének 1 százaléka, de legalább 5000 forint, és legfeljebb 200 000 forint. A felszámolás körébe vont vagyon mellett a nyilvántartásba vételi díj célja a felszámolási eljárás kiadásainak finanszírozása.Célszerűnek látjuk a hitelezői igény bejelentését annak ellenére, hogy az 1994. évi LXVI. tv. mintegy túlterjeszkedve egyes munkavállalókat mentesít az igénybejelentés alól. Az 1994. évi LXVI. tv. 7. §-ának (4) bekezdése szerint azon munkavállalókkal szembeni bértartozást, akiknek a munkaviszonya az Mt. 63. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, továbbá azt a bértartozást, amely a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésének időpontjában válik esedékessé, a felszámoló köteles rendelkezésre álló fedezet hiányában - a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül - a felszámolási zárómérleg elkészítését megelőzően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni.Az említett jogszabályhely ellenére - különös figyelemmel arra, hogy az nem jár együtt regisztrációsdíj-fizetési kötelezettséggel -, mindenképpen a hitelezői igénybejelentést támogatjuk, mert a munkavállalók nem rendelkeznek megalapozott információval arról, hogy a felszámolási vagyonból vagy a bérgarancia alapból várható az elmaradt munkabérek kifizetése.A Csőd-tv. alapján a követelések kielégítésére a zárómérleg vagy a közbenső mérleg bíróság általi jóváhagyását követően nyílik meg a lehetőség, ez alól a munkavállalói munkabér-követelés kivételt képez.A Csőd-tv. 57. §-a (1) bekezdésének a) szakaszában foglaltak szerint a munkabértartozást felszámolás alatt keletkezett úgynevezett "a" kategóriás követelésként elsődlegesen és annak esedékességekor kell kiegyenlíteni.Mindez nem okoz problémát akkor, ha a felszámolás alá vont gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője a felszámolás kezdőnapjával a tevékenység zárómérlegét elkészítette, és a felszámolónak átadott vagyonelemek a felszámolás költségeire fedezetet nyújtanak. Gyakori és inkább jellemző, hogy a volt tulajdonosok a cégeket a felszámolónak már kiürítve adják át, és a felszámolási költségek is fedezetlenek.Természetesen a foglalkoztatott a volt munkáltatója felelőtlen gazdálkodása miatt nem kerülhet hátrányba, ezért cégvagyon hiányában a bérgarancia alapból történik a munkabérek kifizetése.A felszámolási eljárásokat övező munkavállalói félelem azonban nem megalapozatlan. A jogalkotó indokoltnak látta, hogy a jogosultak bérgarancia alapból fedezett támogatásánál felső korlát alkalmazásáról rendelkezzen az 1994. évi LXVI. tv. 7. §-ának (1) bekezdésében. A rendelkezés szerint a felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5233

2. találat: Igazolás a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervtől a felszámolás során

Kérdés: Miért kell igazolást kérnie a felszámolónak a felszámolás során a nyugdíj-biztosítási szervtől? Mi ennek a célja és jogalapja?
Részlet a válaszból: […]előtti időszakra kellett teljesíteniük, az igazolás is kizárólag a kötelezettek 2009. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó adatszolgáltatására vonatkozik. A felszámoló adatszolgáltatási kötelezettsége az eljárás alá vont gazdálkodó szervezet jogelődjének adatszolgáltatási kötelezettségeire is kiterjed.Amennyiben a foglalkoztató a biztosítottakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét részben vagy egészében elmulasztotta, a felszámoló köteles azt visszamenőlegesen - a foglalkoztató által rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján - utólag teljesíteni.Az igazolás kiállítását a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervtől kell kérni. A www.onyf.hu honlapon a 2010. január 1-je előtt keletkezett adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás (hatósági bizonyítvány) ki­adásához szükséges "Kérelem" formanyomtatvány és az igazolással összefüggő "Tájékoztató" megtalálható és letölthető. A kitöltött nyomtatvány benyújtható személyesen a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek ügyfélszolgálatán vagy postai úton, illetve ügyfélkapun keresztül (K32-es nyomtatvány). Az adatszolgáltatási kötelezettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4489

3. találat: Felszámolás alatt lévő munkáltató alkalmazottainak elmaradt munkabére

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha egy cég felszámolás alá kerül, és van olyan munkavállalója, akinek nem tudott bért fizetni már a felszámolási eljárás előtt sem? Mikor és milyen összegekben kell számfejteni a béreket, hogyan kell, és milyen összeget lehet lehívni a Bérgarancia Alapból? Mivel tudja igazolni a foglalkoztató, hogy szüksége van segítségre, ha a felszámoló csak annyi bért igazol, amennyit ő ki tud fizetni, és nem a ténylegesen járó addigi elmaradt összegeket?
Részlet a válaszból: […]járulékfizetési kötelezettséget - a sorrend első helyén állnak, tehát minden más típusú hitelezői követelést megelőznek. Kérdés, hogy mi történik akkor, ha a munkáltató cégnek nincs elegendő vagyona arra sem, hogy az első helyen álló munkabér- és munkabér jellegű követeléseket a bérfizetés napjáig kifizesse. Ebben az esetben a felszámolónak nemcsak lehetősége, hanem kötelezettsége a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Bérgarancia Alaprészéből támogatást igényelni. A támogatásra vonatkozó szabályokat az 1994. évi LXVI. tv. tartalmazza. E szerint a bérgarancia-eljárás keretében a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló, kiegyenlíthetetlen bértartozása előlegezhető meg. A pénzügyi támogatás a felszámolás kezdő időpontja előtt megszűnt munkaviszonyból származó bértartozások fedezetéül is szolgál. Az állami foglalkoztatási szerv köteles a támogatást megállapítani, és a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet számlájára átutalni, ha a gazdálkodó szervezet által benyújtott kérelem a törvényben foglaltaknak megfelel. Az állami foglalkoztatási szerv a támogatásról a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül határozattal dönt, és támogatás nyújtása esetén az állami foglalkoztatási szerv a kérelem átvételétől számított 15 napon belül intézkedik annak a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Bérgarancia Alaprészéből történő átutalásáról. A felszámolónak a támogatás gazdálkodó szervezethez történő beérkezését követő három munkanapon belül kell gondoskodnia a fennálló bértartozások munkavállalók részére történő kifizetéséről. Ha a támogatás beérkezésétől számítva a következő bérfizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a bértartozásokat a következő bérfizetési napon kell kifizetni. A Bérgarancia Alaprészből való kifizetés összege azonban korlátozott, így nem jelent feltétlenül teljes kiegyenlítést. A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3641

4. találat: Munkavállalók lehetőségei felszámolás ideje alatt

Kérdés: Fő- vagy mellékfoglalkozású munkaviszonyt kell-e létesítenie annak a dolgozónak, akinek az előző munkahelye jelenleg felszámolás alatt áll, munkája nincs, de még nem léptették ki? Milyen módon érvényesítheti az igényét az elmaradt bére kifizetésére, illetve csökken-e az esélye, hogy megkapja, ha új munkahelyet létesít?
Részlet a válaszból: […]értesíti a munkavállalót. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ha a jogutód nélkül megszűnő, felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet fizetésképtelensége miatt nem tudja a munkavállalókat megillető bértartozást megfizetni, akkor a felszámoló köteles kérni a bértartozás Bérgarancia Alapból történő megelőlegezését. A munkabér és bérjellegű kifizetések biztosítása, megigénylése tehát a felszámoló feladata. 2009-ben a Bérgarancia Alapból az egy főre maximálisan igényelhető és kifizethető összeg bruttó 925 000 forint volt. Nettó értéke attól függ, mennyi volt a jogosult előzetes jövedelme, és attól is, hogy az igényelt összegből mennyi a munkabér, a szabadságmegváltás, illetve a végkielégítés. Ha a felszámolási eljárás kezdetétől már eltelt egy év, akkor azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette a bruttó 925 ezer forintot, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló. A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszűnése kapcsán a hitelezői igényeket a törvényben meghatározottak szerint elégíti ki. A kifizetés sorrendjében a munkavállaló úgynevezett "A" kategóriás hitelező, azaz követelése minden egyéb követelést megelőz. Ebbe természetesen beleértendő a havi munkabér és a végkielégítés is. Arra azonban figyelniük kell, hogy legkésőbb negyven nappal az után, hogy a felszámolás tényét a Cégközlönyben közzétették, bejelentsék igényeiket a felszámolónak. Napjainkban gyakori probléma, hogy a felszámolás alá került cégek korábbi vezetőjével (vezetőivel, tulajdonosával) a felszámolóbiztos nem tudja felvenni a kapcsolatot, nem adják át számára a céggel kapcsolatos iratokat, így a munkaügyi iratokat sem, és a felszámoló ennek hiányában nem tudja teljesíteni a munkáltatói kötelezettségeit. A munkavállalóknak ezért érdeke, hogy a felszámolóval felvegyék a kapcsolatot, és rendelkezésére bocsássanak minden olyan iratot, információt, amelyek birtokában a felszámoló a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kötelezettségeit (bejelentési kötelezettség, munkaviszony megszűnésekor esedékes igazolások kiadása, munkabér és egyéb járandóságok elszámolása, kifizetése, fizetésképtelenség esetén a Bérgarancia Alapból történő igénylés stb.) teljesíteni tudja. A munkaviszony szempontjából irreleváns a főállás, illetve a mellékállás megkülönböztetés, ugyanis az Mt. nem ismer ilyen kategóriákat, szabályozza viszont a további munkaviszony létesítésével kapcsolatos munkavállalói bejelentési kötelezettséget. Eszerint ha a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2841

5. találat: Felszámolás alatt álló társas vállalkozó nyugdíja

Kérdés: Befolyásolja-e az a tény a társas vállalkozó nyugdíját, hogy a vállalkozás felszámolásra került, és a fizetendő járulékok behajthatatlanná váltak?
Részlet a válaszból: […]biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartama szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. A (2) bekezdés szerint azonban ettől eltérően szolgálati időként kell figyelembe venni a biztosítással járó jogviszony 1997. december 31-e utáni időtartamát akkor is, ha a foglalkoztató a biztosított keresetéből, jövedelméből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1133
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Felszámolás alatt álló társaság ügyvezetőjének jogállása

Kérdés: Az APEH felszámolási eljárást indított egy betéti társaság ellen. A felszámoló tájékoztatása szerint a beltagot a felszámolási eljárás kezdő időpontjától ki kell jelenteni. Valóban ki lehet jelenteni? Ha nem, akkor az eljárás ideje alatt milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak, illetve jogosult-e valamilyen ellátásra, pl. táppénzre?
Részlet a válaszból: […]meghatározott jogai. Ez azt is jelenti, hogy ettől az időponttól az üzletvezetésre jogosult beltag erre irányuló személyes közreműködése is véget ér, tehát nem minősül a Tbj-tv. 4. § d) pontja 1. alpontjában meghatározott társas vállalkozónak. Ennek következményeként megszűnik a biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 716
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,