Átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Milyen összeg után kell megfizetnie a szociális hozzájárulási adót egy nyugdíjas kft.-tag 7 millió forint összegű osztaléka után abban az esetben, ha az érintett átalányadózó egyéni vállalkozóként várható éves bevétele nyolcmillió-négyszázezer forint? Az egyéni vállalkozó 40 százalékos költséghányad alkalmazására jogosult.
Részlet a válaszából: […] ...24×266.800 = 6.403.200 forintot jelent.Az így megállapított adóalapot azonban csökkenti az érintett összevont adóalapba tartozó adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelme. A fizetendő adóalap megállapítása érdekében tehát azt kell tisztázni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

CSED és GYED igénylése

Kérdés: Pontosan milyen dokumentumokat, okmányokat kell leadni a kérelmezőnek a CSED- és GYED-igény mellé? A kifizetőhelyi tájékoztató CSED és GYED esetében is csak a születési anyakönyvi kivonatot írja. Szükséges ezenkívül pl. a gyermek tajkártyája, adóazonosító jele vagy lakcímkártyája?
Részlet a válaszából: […] ...hatósági igazolvány másolatát (ez CSED-re is igaz),– a családi kedvezmény (adó- és járulékkedvezmény) érvényesítéséhez az „Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

CSED alapja áthelyezés esetén

Kérdés: Alkalmazható a kedvezményszabály a CSED megállapításakor abban az esetben, ha a munkavállaló áthelyezéssel kerül az új foglalkoztatójához egészségügyi szolgálati jogviszonyba? A kifizetőhely a minimálbér kétszeresének alapulvételével állapította meg az ellátás napi alapját.
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdésében foglaltak szerint az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni. Ez alapszabály. Az, hogy a dolgozó áthelyezéssel került az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Gyermektartásdíj levonása magasabb összegben

Kérdés: Levonhatja és elutalhatja a munkáltató a bírósági végzésben szereplő fix összegű gyermektartásdíjnál magasabb összegben a díjat abban az esetben, ha a munkavállaló ezt írásban kifejezetten kéri? A dolgozóval szemben egyéb végrehajtás nincs folyamatban.
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató követelését a munkabérből levonhatja a munkavállaló hozzájárulása alapján a levonásmentes munkabérrészig, vagy ha az előlegnyújtásból ered.A munkavállaló hozzájárulása érintett esetben nem értelmezhető kiterjesztően, a hivatkozott normaszöveg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Jogalap nélkül kifizetett munkabér végrehajtása

Kérdés: A bírósági végrehajtás szabályai az irányadók a jogalap nélkül kifizetett munkabér esetén? Mi tekinthető helyes eljárásnak a letiltások sorrendiségének meghatározásakor, ha a munkavállalónak jogalap nélküli munkabér kifizetése keletkezik? Levonható a jogalap nélkül kifizetett munkabér a végrehajtói okirattal foganatosított gyermektartásdíjat és egyéb követeléseket megelőző sorrendben?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató követelését a munkabérből levonhatjaa) a munkavállaló hozzájárulása alapján a levonásmentes munkabérrészig, vagyb) ha az előlegnyújtásból ered.Az Mt. hivatkozott szakasza a munkáltató számára megteremti annak a lehetőségét, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Bónuszelőleg baleseti táppénz alatt

Kérdés: Fizethet bónuszelőleget a munkáltató a baleseti táppénzben részesülő munkavállalójának abban az esetben, ha a dolgozó 2024. február 5-től – üzemi balesete következményeként – folyamatosan keresőképtelen, és ez az állapot előreláthatólag még néhány hónapig fennáll? A munkáltató egyébként minden hónapban fizeti ezt a járandóságot a dolgozóinak. Erre a juttatásra is érvényes a táppénzre vonatkozó szabály, hogy a folyósítás ideje alatt nem fizethető?
Részlet a válaszából: […] A baleseti táppénzre az Eb-tv. 56. §-ának (4) bekezdése értelmében – ha eltérő rendelkezés nincs – a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Tehát a kérdésben felvetett probléma tekintetében nincs különbség a táppénz, illetve baleseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Nyugdíjelőleg

Kérdés: A munkabérelőleghez hasonlóan kérhet előleget a havi nyugdíjkifizetések terhére egy nyugdíjas személy?
Részlet a válaszából: […] ...Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a várható nyugdíjat előre – bizonyos vagy nagyobb összegben, mint a havi nyugdíjösszeg – előlegként nem tudja utalni. Az ellátások folyósítása mindig a tárgyhónapban történik, ettől eltérni nincs lehetőség. Az ellátásokat havonta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Szociális hozzájárulási adó alapja

Kérdés: Miként kell értelmezni a Szocho-tv. 1. §-a (9) bekezdésének azt a rendelkezését, hogy adóalapot képez az a jövedelem is, amelynek kifizetése (juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban a Tbj-tv. alapján biztosítási jogviszony állt fenn, függetlenül a kifizetés (juttatás) időpontjától? Tudomásom szerint az összevont adóalapba tartozó adóelőleg-alapot képező jövedelmek – függetlenül attól, hogy milyen jogviszony alapján kerülnek kifizetésre – szociálishozzájárulásiadó-alapot képeznek.
Részlet a válaszából: […] Valóban, az esetek többségében nincs jelentősége annak, hogy az összevont adóalapba tartozó jövedelem biztosítási kötelezettségből származó jogviszony alapján került-e kifizetésre vagy sem. Így például, ha egy választott tisztségviselő vagy egy megbízási jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Munkabérletiltás érvényesítése kormányzati tisztviselő gyermeknevelési támogatásából

Kérdés:

A kormányzati tisztviselő jövedelméből a végrehajtó folyamatban lévő munkabérletiltást érvényesít. A foglalkoztatótól igényelt, várhatóan utalásra kerülő gyermeknevelési támogatásból is levonható a végrehajtás alá vont tartozás, vagy ez a típusú kifizetés mentes a végrehajtás alól?

Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyijövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél] annak ismeretében, hogy az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.7. pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Külföldi művészek szerzői jogdíja

Kérdés:

Külföldi művész magánszemélyek (Magyarországgal kettős adóztatást kizáró egyezménnyel rendelkező, illetve nem rendelkező országokban élők) szellemi termékeik felhasználásából származó szerzői jogdíját egy magyarországi székhelyű, Magyarországon tevékenykedő ügykezelő alapítvány szedi be a felhasználóktól. A jogdíjra jogosult magánszemélyek között vannak aktív korú, saját országukban biztosítási jogviszonnyal rendelkezők, illetve nem rendelkezők, adószámos magánszemélyek, nyugdíjasok, örökösök is. A biztosítotti jogviszony igazolására az ügykezelő alapítvány A1 igazolást kér a művészektől az adózás rendjének megállapítása érdekében, ami többször problémát okoz. Közösségen belüli országokban élőktől csak és kizárólag A1 igazolás fogadható el, vagy más biztosítotti jogviszonyra vonatkozó igazolással is élhetnek? Közösségen kívüli országokban élők esetében elfogadható valamilyen más igazolás az A1 igazolással egyenértékűként? Saját államukban nyugdíjas személyek esetén mi az elfogadható igazolás módja? A havi '08-as járulékbevalláson kiket kell szerepeltetnie az alapítványnak? Csak azokat a külföldi személyeket, akiknek a jogdíját valamilyen adó terheli, vagy azokat is, akiktől semmilyen levonás nem történik?

Részlet a válaszából: […] ...hiányában nem kizárt a kettős adózás.A külföldi illetőségű magánszemély belföldről származó jövedelméből a kifizetőnek adóelőleget kell megállapítania, kivéve, ha a magánszemély igazolja a külföldi illetőségét, vagy a bevétel nemzetközi egyezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.
1
2
3
79