Letiltás munkáltató által nyújtott rezsitámogatásból

Kérdés: Érvényesíthető a munkabérletiltás a munkáltató által a megnövekedett lakossági energiaárak ellentételezésére fizetett rezsitámogatásból, vagy ez a juttatás mentes a végrehajtás alól?
Részlet a válaszából: […] ...kerül.Mentesítő szabályozás hiányában ennek megfelelően a rezsitámogatást célzó kifizetésből a munkáltató személyijövedelemadó-előleg levonására kötelezett.A személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség megalapozza, hogy a Vht. 65. §-ának (4)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Szabadság elszámolása munkaviszony megszűnésekor

Kérdés: Mi az eljárás ebben az esetben, ha egy főfoglalkozású munkavállaló munkaviszonya megszűnik, de a tárgyévben még egyáltalán nem vett ki szabadságot? ?
Részlet a válaszából: […] ...időközben megszüntetésre került, akkor a munkáltató jogosult az utolsó havi bérelszámolást módosítani, és a kifizetett többletet az előlegnyújtásból eredő követelés szabályai szerint levonhatja a munkavállaló munkabéréből. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Biztosítási kötelezettség elbírálása megbízási jogviszonyban

Kérdés: Milyen bejelentési és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a társasháznak abban az esetben, ha megbízási szerződést köt a számvizsgálói feladatok ellátására egy főállású munkaviszonnyal rendelkező magánszeméllyel? A megbízási díj éves összege 200 000 forint, amely év végén egy összegben kerül kifizetésre.
Részlet a válaszából: […] ...azt kell megvizsgálni, hogy a jogviszonyból származó havi járulékalapot képező (Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó, adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő) jövedelem eléri-e a minimálbér 30 százalékát, azaz (2022-ben) a havi 60 000 forintot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Átalányadózó egyéni vállalkozó bevallásai CSED alatt

Kérdés: Foglalkoztathat alkalmazottat egy átalány-adózó egyéni vállalkozó a CSED ideje alatt olyan módon, hogy ne veszítse el az ellátásra való jogosultságát? Ha igen, akkor a bevétele után a személyi--jövedelemadó-előleget kell fizetni negyedévente és az alkalmazott utáni járulékokat? Ebben az esetben az '58-as bevallást nem kell beadni?
Részlet a válaszából: […] A CSED-re való jogosultság egyik legfontosabb feltétele, hogy a jogosult biztosított a folyósítás ideje alatt semmilyen jogviszonyban ne folytasson keresőtevékenységet, ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, mert az természetesen nem szakítható meg ekkor sem.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Többes jogviszonyú társasági tag

Kérdés: Milyen jogviszonyban dolgozhat egy betéti társaságban a beltag? Szükséges a társaságban saját maga után megfizetnie a járulékokat abban az esetben, ha mellette főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási kötelezettség létrejön, a megbízottat be kell jelenteni a 'T1041-es bejelentőlapon, be kell vallani és meg kell fizetni az szja-előleget, a társadalombiztosítási járulékot, valamint a szociális hozzájárulási adót is.Amennyiben a munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Négynapos munkahét

Kérdés: Mire kell figyelnie a négyhavi munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatónak abban az esetben, ha költségcsökkentés érdekében a továbbiakban négynapos munkarendet szeretne bevezetni? Terveik szerint a dolgozók a továbbiakban 4 nap alatt dolgozzák le a heti 40 órát, a jelenléti ívet is ennek megfelelően vezetik, és az ötödik napra pihenőnapot kapnak. Kell módosítani a munkaszerződést ebben az esetben, vagy elegendő, ha a dolgozókat 7 nappal korábban kiértesítik a változásról?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidőre vonatkozó szabályok alkalmazása), a (3) bekezdésben (állásidőre vonatkozó szabályok alkalmazása) és a (4) bekezdésben (előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok alkalmazása) találhatóak.(Kéziratzárás: 2022. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősített osztalékelőleg

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie a cégnek abban az esetben, ha az adóhatóság a jogkövetési vizsgálat során 2021-re fizetett osztalékelőleget egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősítette át? Az érintett tag/munkavállaló bére a minimálbér 24-szeresét meghaladta.
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó adó- (adóelőleg-) alap számításánál figyelembe vett jövedelem a Szocho-tv. 1. §-ának (1) bekezdése érelmében szociálishozzájárulásiadó-alapot képez. Így az e körbe tartozó egyéb jövedelem után is meg kell fizetnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Letiltás táppénzből

Kérdés: Figyelembe kell venni a táppénz összegét a munkavállalót terhelő letiltások elszámolása során abban az esetben, ha a hónap első két munkanapján keresőképtelen volt, majd megszűnt a munkaviszonya, így a tárgyhónapra csak a szabadságmegváltás és a táppénz került elszámolásra a részére? Helyesen jár el a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető munkáltató, ha csak a szabadságmegváltás nettó összegére alkalmazza a több folyamatban lévő végrehajtás miatti 50 százalékos letiltást, figyelmen kívül hagyva a 28 500 forint összegű levonásmentes munkabérrészt, mivel a nettó táppénz összege pontosan 28 500 forint? A munkáltató arra alapozza az eljárást, hogy ha nem a kifizetőhely számfejtené a táppénzt, akkor sem kerülne levonásra a letiltás (nem gyerektartás és nem jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás miatti a letiltás).
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyijövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél.A Vht. 62. §-ának (3) bekezdése szerint, ha az adós ugyanattól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Négygyermekes átalányadózó járulékalapja

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége egy GYET-ben részesülő, négygyermekes átalányadózó édesanyának, tekintettel arra, hogy személyi jövedelemadót nem fizet? Egyéni vállalkozói bevétele kb. havi 600 000 forint, és 40 százalékos költséghányadot alkalmaz.
Részlet a válaszából: […] ...§-ának (4a) bekezdése értelmében ugyanis az átalányadózó egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele alapján nem állapít meg adóelőleget addig, amíg az adóelőleg alapja az adóévben, az adóév elejétől összesítve, az éves minimálbér felét nem haladja meg.Tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Végrehajtás fejlesztési foglalkoztatási díjból

Kérdés: Köteles érvényesíteni az illetékes bíróság által a jelenlegi foglalkoztatást megelőzően elrendelt tartásdíjfizetési kötelezettséget a foglalkoztatónak minősülő kifizető egy fejlesztésben részt vevő ellátott fejlesztési foglalkoztatási díjából?
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyijövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél.A foglalkoztató által teljesített gyermektartásdíj-levonás során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.
1
2
3
73