Nyugdíj igénylése

Kérdés: Mit kell tennie a nyugellátás megállapítása érdekében annak a személynek, aki decemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt? Milyen igazolásokat kell benyújtani, illetve hogyan nyújtható be a kérelem?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapításával kapcsolatban az első fontos tudnivaló, hogy a nyugdíj legkorábban attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült. Vagyis a kérelmező betöltötte a nyugdíjkorhatárát, és szerzett a résznyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Továbbra is fennáll a biztosítási jog-viszonya a munkavállalónak az alábbi esetben? A munkaviszonyban álló dolgozó 2022. február 15-én betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát, öregségi nyugdíj megállapítására igényét benyújtotta, munkaviszonyát fenntartotta. 1991. ja-nuár 1-jétől III. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesült, majd 2013. január 1-jétől új komplex szakvélemény alapján rokkantsági ellátást állapítottak meg részére, melyet a mai napig kap folyamatosan. Kiszámított öregségi nyugdíja jóval kevesebb, mint a már folyósított rokkantsági ellátás, ezért ez utóbbit választotta. Továbbra is vonni kell tőle a társadalombiztosítási járulékot ebben az esetben? Befolyásolja a biztosítási és közteherfizetési kötelezettséget, ha a munkavállaló özvegyi nyugdíjban is részesül a rokkantsági ellátás mellett? Érvényesítheti utána a munkáltató a megváltozott munkaképességű dolgozók után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban álló személyek akkor esnek biztosítási kötelezettség alá, ha nem minősülnek kiegészítő tevékenységűnek.A Tbj-tv. 4. §-ának 11. pontja alapján kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - többek között - a munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Egyházi szolgálati jogviszonyban álló személy

Kérdés: Egyházi szolgálati viszonyban álló személynek minősül az a munkavállaló, aki egy egyházi fenntartású intézményben dolgozik, adminisztrációs munkakörben? A munkavállaló tagja egy egyházi közösségnek, ahol egyházi szolgálati viszonyban állónak számít. Lehetőség van ennek ellenére ezen a munkahelyén is egyházi személyként bejelenteni?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint nem. A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének g) pontja, illetve az ehhez kapcsolódó speciális járulékfizetési szabályok az egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban ellátó személyre vonatkozik.Egyházi személynek pedig az egyház belső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Nem főállású kisadózó

Kérdés: A Kata-tv. szerint nem minősül főállásúnak az a kisadózó sem, aki a Felsőokt-tv. szerinti felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat. Megfelel a Kata-tv.-ben előírt feltételnek a Budapesten található Tan Kapuja Buddhista Főiskola, tehát aki itt folytat tanulmányokat, az kisadózóként nem minősül főállásúnak? Hogyan alakul a kisadózói státusz abban az esetben, ha az érintett egyházi személyként biztosítottá válik?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának i) alpontja értelmében nem minősül főállásúnak az a kisadózó, aki köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában, valamint Svájcban közép- vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Nyugdíjpénztári befizetések egyházi személyek részére

Kérdés: Milyen közteherfizetési kötelezettség keletkezik egy bejegyzett egyház által az egyházi személyek részére teljesített önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után? Az érintettek után a jogszabályban előírt járulékok elszámolásra és megfizetésre kerültek.
Részlet a válaszából: […] Az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyek szociálishozzájárulásiadó-, illetve járulékalapját illetően mind a Szocho-tv., mind pedig a Tbj-tv. az általánostól eltérő szabályokat állapít meg. A Szocho-tv. 8. §-ának (2) bekezdése az adóalapot a minimálbér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Egyházi személy társas vállalkozása

Kérdés: Kötelezett a minimumjárulékok megfizetésére egy egyházi személynek minősülő református lelkész abban az esetben, ha társas vállalkozói tevékenységet folytat? A kérdés azért merült fel, mert egy szakcikkben megjelent, hogy az egyházi személy kisadózóként nem minősül főállásúnak.
Részlet a válaszából: […] A nem főállású kisadózói jogállás, illetve a minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alóli mentesség kérdésben felvetett esetéhez kapcsolódó feltételek azonosak: a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a) alpontja értelmében a kisadózó abban az esetben minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Megbízási díj számfejtése

Kérdés: Teljes hónapra egy összegben, vagy a teljesített napokra vonatkozóan részletekben kell elszámolni a megbízási díjat abban az esetben, ha egy szabadfoglalkozású egészségügyi szolgáltatást nyújtó cég határozatlan idejű megbízási szerződéssel foglalkoztat több munkavállalót, akik nem dolgoznak a hónap minden napján, illetve minden munkanapján, sőt az is előfordul, hogy a hónapban csak 1-2 napon végeznek munkát? A megbízási díj számfejtésére minden esetben a tárgyhónapot követő hóban kerül sor.
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a kérdést megválaszolnánk, ejtünk néhány szót a szabadfoglalkozás keretében egészségügyi tevékenységet végző dolgozók jogviszonyáról. A 2003. évi LXXXIV. tv.-ben találhatóak az idevágó szabályok, melyek szerint egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Rehabilitációs ellátásban részesülő utazási utalványa

Kérdés: Jogosult a kedvezményes utazásra jogosító utalványra egy 60. életévét betöltött, rehabilitációs ellátásban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] Az "Ellátottak utazási utalványá"-ra az utalvány kiküldésének évében a 65. életévüket be nem töltött személyek közüla) a saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személyek (öregségi nyugdíj; a Magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

Egyesületi tagok részére adott étkezési utalvány

Kérdés: Keletkezik valamilyen járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy polgárőr egyesület étkezési utalványt ad az önkéntes munkát végző tagjainak?
Részlet a válaszából: […] Meglehetősen összetett kérdésről van szó, így pontos megválaszolásához több jogszabály előírásait is segítségül kell hívni. Először is az önkéntes tevékenység mint önálló jogviszony tartalmát kell feltárni, mivel csak az olyan juttatások esetében lehet szó adó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Egyházközség kifizetései

Kérdés: Fizethet-e havi rendszerességgel adómentes szociális segélyt egy filiaként működő katolikus egyházközség egyik hívének, akinek a rászorultságát az illetékes önkormányzat igazolta, de a lakóhelye nem az egyházközségben, hanem az anyaegyház székhelyén van? Milyen jogviszonyban foglalkoztathatja az egyházközség a szentmisén részt vevő kántori teendőket ellátó személyeket, akik rendelkeznek egyéb jogvi­szonnyal, és alkalmanként kapják meg a járandóságukat? Kifizethető-e adómentesen a részükre járó jövedelem?
Részlet a válaszából: […]  Az első kérdés eldöntéséhez nézzük meg közelebbről azSzja-tv. vonatkozó szabályait. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontjaszerint adómentes az egyház és az egyházi karitatív szervezetek által nyújtottszociális segély. Az Szja-tv. 3. §-ának 39. pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.
1
2
3