Betéti társaság bel- és kültagjának közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségekkel kell számolni egy most alakuló betéti társaság bel- és kültagja után, ha a beltag, aki az ügyvezetői teendőket fogja végezni, és díjazást nem vesz fel, rendelkezik heti 40 órás munka­viszonnyal, a kültag pedig, aki személyesen közreműködő tagként aktívan részt vesz a társaság tevékenységében, heti 25 órás munkaviszonyban áll? Érdemes-e díjazást meghatározni a személyesen közreműködő kültag számára?
Részlet a válaszából: […] ...nézzük a beltag jogviszonyát. A Tbj-tv. 4. §-ának d)pontja értelmében társas vállalkozónak minősül a betéti társaság bel- éskültagja, ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesenközreműködik, és ez nem munkaviszony vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Milyen fizetési kötelezettségei lesznek 2012-ben egy Eva-tv. hatálya alá tartozó betéti társaság beltagjának, aki a társaságból nem vesz ki jövedelmet, és rendelkezik heti 42 órás munkaviszonnyal? Mit kell megfizetnie a társaságnak a 37 százalékos egyszerűsített vállalkozási és az 1 százalékos iparűzési adón kívül?
Részlet a válaszából: […] ...és (7)bekezdéseiben találhatók azok a rendelkezések, amelyeket a kérdésbeli esetrekell alkalmazni. A jelzett jogszabályhelyek értelmében a betéti társaság - ha atagja az adott hónapban a személyes közreműködésére tekintettel a társaságtóljövedelemben nem részesül -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Betéti társaság beltagjainak jogviszonya

Kérdés: Helyesen jár-e el az a 4 fős betéti társaság, amelynek mindkét beltagja vezető tisztségviselő, és egyikük részmunkaidős munkaviszonyban, a másik pedig társas vállalkozóként dolgozik a cégben? A társas vállalkozóként közreműködő beltag gyakorolja a munkáltatói jogokat, a munkaviszonyban álló tag munkaköre pedig a társaság szolgáltatásaihoz kapcsolódik, és máshol nem rendelkezik jogviszonnyal. El kell-e érni a munkaidőnek a heti 36 órát ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...betéti társaság tevékenységében munkaviszony keretébenmunkát végző beltag munkaideje a felek megállapodásán múlik. A munkaidőtjellemzően a munkaadó igénye dönti el, mely a felmerülő munka mennyiségéhezigazodik. Nincs olyan jogszabály, amely előírná, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Betéti társaság tagjainak jogállása

Kérdés: Működhet-e úgy egy betéti társaság, amelynek bel- és kültagja rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, hogy senki részére semmilyen jövedelmet nem fizet?
Részlet a válaszából: […] ...a betéti társaság ténylegesen működik, és nincsalkalmazottjuk, akkor nyilvánvaló, hogy az érintettek tagsági viszonyuk alapjánszemélyesen közreműködnek, azaz társas vállalkozónak minősülnek. Mégpedig olyantársas vállalkozónak, akik másutt - heti 36...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.
Kapcsolódó címke:

Betéti társaság beltagjának jogállása

Kérdés: Helyesen jár-e el egy betéti társaság, ha a beltagot, aki egyben a társaság ügyvezetője is, 30 kóddal kiegészítő tevékenységűnek nem minősülő társas vállalkozás tagjaként foglalkoztatja? Nem lenne-e célszerűbb munkaviszonyban foglalkoztatni? A beltag havi járulékalapja 75 400 forint, amely után az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a tételes eho, valamint a vállalkozói járulék megfizetésére is sor kerül.
Részlet a válaszából: […] ...első - az alkalmazás minőségére vonatkozó - kérdésreadandó válasz a nem. A betéti társaság üzletvezetője e tevékenységét tekintvenem minősülhet társas vállalkozónak, mivel a Tbj-tv. 4. § d) pontja alapján abetéti társaság bel- és kültagja társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 25.

Betéti társaság beltagjának külföldi utazása

Kérdés: Egy betéti társaság beltagja 1 évre külföldre megy. Amennyiben Magyarországon szünetel a bt. tevékenysége, kell-e minimumjárulékot fizetnie? Nem lehet tudni, hogy külföldön ez alatt az idő alatt létesít-e munkaviszonyt, de szándékában áll.
Részlet a válaszából: […] ...betéti társaság beltagja akkor minősül társasvállalkozónak, ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesenközreműködik, és ezt nem munkaviszonyban és nem megbízási jogviszonyban teszi. A válasz érdekében tehát azt kell elsősorban tisztázni, hogyaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 13.
Kapcsolódó címkék:    

Betéti társaság beltagjának járulékfizetése

Kérdés: Választhatja-e egy betéti társaság beltagja a minimálbér utáni járulékfizetést abban az esetben, ha nincs máshol heti 36 órás munkaviszonya, vagy kötelező a minimum-járulékalap után megfizetni a járulékokat? Ebben az esetben egy esetleges ellenőrzés során éves szinten megnézik-e az osztalékkifizetés összegét, tekintettel arra, hogy a nettó 28 ezer forintból a megélhetés lehetetlen? Hogyan változik a helyzet abban az esetben, ha van főállású munkaviszonya? Milyen járulékterheket köteles a társaság ebben az esetben fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...betéti társaság beltagja után kizárólag annak személyesközreműködése esetén keletkezhet járulékfizetési kötelezettség. Tehát akérdésbeli tag után is csak akkor lehet szó járulékfizetésről, ha a társaságtevékenysége gyakorlásában személyesen közreműködik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 5.
Kapcsolódó címkék:  

Jövedelemben nem részesült tagok bevallása

Kérdés: Kell-e 06084-es bevallást beadnia annak a bt.-nek, ahol sem a beltag, sem a kültag nem részesült semmilyen jövedelemben? A beltag rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal.
Részlet a válaszából: […] Igen. A 06084-es bevallást a munkáltatónak, kifizetőnek bekell nyújtania. Az Art 178. § 18. pontja alapján a járulék tekintetébenkifizetőnek minősült a Tbj-tv. 4. §-a szerinti foglalkoztató. A Tbj-tv. 4. §-aszerint foglalkoztatónak minősül bármely jogi és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 13.
Kapcsolódó címke:

Bt. üzletvezetőjének jogviszonya

Kérdés: Egy betéti társaság üzletvezetője ez ideig kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó volt. Maradhat-e, illetve meddig maradhat ilyen minőségben üzletvezető?
Részlet a válaszából: […] ...de legfeljebb a vezetőtisztségviselő választásától számított 5 évig) a kft. ügyvezetője számáralehetővé teszi a munkaviszonyt.A betéti társaság üzletvezetőjének biztosításikötelezettségét a választott tisztségviselőkre vonatkozó szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.
Kapcsolódó címkék:  

Betéti társaság beltagjának minimumjárulékai

Kérdés: Pontosan milyen járulékokat kell megfizetni egy betéti társaság beltagja után abban az esetben, ha nem akar jövedelmet felvenni, de a minimálbér után megfizetné a járulékokat? Hogyan kell elszámolni a fel nem vett jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] ...betéti társaság tagjának a biztosítási és ajárulékfizetési kötelezettsége a társaság tevékenységében történő személyesközreműködéséhez kötődik [Tbj-tv. 4. § d) pontja, 5. § (1) bekezdésének f)pontja]. Amennyiben a beltag a társaság tevékenységi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 30.
Kapcsolódó címkék:    
1
2