GDPR


Hogyan érintette a GDPR hatálybalépése a társadalombiztosítási kifizetőhelyek, illetve a jövedelem-számfejtő helyek feladatainak ellátását? Melyek azok az adatkezelési előírások, amelyekre különösen figyelni kell a foglalkoztatottakat érintő végrehajtási cselekmények során?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2018. december 18-án (350. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5945

[…] történt. Lekérdezhetőnek és naplózhatónak kell lenni, hogy a személyes adatokat a munkáltató által használt informatikai rendszerben mikor és melyik felhasználó rögzítette.A munkáltató, illetve annak munkavállalója adatkezelőnek minősül, a munkavállaláshoz nélkülözhetetlen adatok pedig a GDPR hatálya alá tartoznak.Foglalkoztatási szempontból megkülönböztetünk munkaügyi adatokat, mely a munkabér számfejtéséhez és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátások megállapításához és folyósításához köthetőek, valamint a munkavégzésre való alkalmassághoz kapcsolódó személyes adatokat mint képesítési és orvosi alkalmassági szempontokat.Az Mt. a "Személyiségi jogok védelme" című fejezetrészében korlátozza, és az Adatvédelmi Rendelettel összhangban konkrét célhoz köti a személyes adatok kezelését.A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.Az egyes adatkezelések más további adatkezeléssel kizárólag akkor kapcsolhatóak össze, ha ezt jogszabály írja elő, vagy az érintett ehhez hozzájárulását adta.Az érintett – főszabályként a jogi személynek nincs személyes adata – jogosult visszajelzést kérni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van. Tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kategóriájáról (jellemzően a munkáltató szenzitív adatokat nem kezel). Informálódhat a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy a jövőben közölni fogják.A foglalkoztatáshoz köthető releváns munkáltatói adattovábbítást valósít meg a foglalkoztató a Vht. 47. §-ának (1) bekezdésében foglaltak teljesítése során, amely szerint a végrehajtási eljárás eredményes lefolytatása érdekében a végrehajtó szükség esetén beszerzi az adós személyének azonosítására szolgáló, továbbá az adós lakóhelyére (tartózkodási helyére), székhelyére, telephelyére, munkahelyére (egyéni vállalkozására), jövedelmére és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyaira (ingó, ingatlan vagyon, fizetési számla, betét, értékpapír, érdekeltség gazdasági társaságban stb.) vonatkozó adatokat.A végrehajtó megkeresheti az adósra és vagyonára vonatkozó adatokat kezelő hatóságokat, szervezeteket, így különösen a rendőrséget, a gépjárműveket nyilvántartó hatóságot, a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerveket, a fővárosi és megyei kormány-hivatal járási hivatalát, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet, az egészségbiztosítási szervet, adóhatóságot, cégbíróságot, pénzforgalmi szolgáltatókat, befektetési szolgáltatókat, ingatlanügyi hatóságot.A nyilvántartásokat vezető hatóságok és szervezetek a végrehajtó megkeresésének 8 napon belül, illeték- és díjmentesen kötelesek eleget tenni.Jogszabályi feltételek fennállása esetén teljesíteni kell az adattovábbítást a bíróságnak, ügyészségnek, nyomozó hatóságnak, az államigazgatási szerveknek az egyes konkrét ügyek eldöntéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében.Adattovábbítás munkáltatói szervezeten belül kizárólag abban az esetben teljesíthető, ha az adott szervezeti egység jogszabályban vagy belső szabályozó eszközökben rögzített feladatai ellátásához szükséges. A szervezeten belüli adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell.Az adattovábbítás dokumentáltsága, valamint az érintett megfelelő tájékoztatása sok esetben hiányos, annak ellenére, […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.