Sommás eljárás


Mit jelent az, ha valaki a gyermekgondozási díj iránti kérelmére függő hatályú végzést kap? Mi a célja ennek, és miért nem a megállapító határozatot postázták a részére?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2017. április 11-én (316. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5370

[…] irányadó/biztosított ügyintézési határ-idő nem éri el a két hónapot vagy a hatvan napot. Az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül érdemben dönt, vagy a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.Amennyiben tehát az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás megállapításához minden adat rendelkezésre áll, akkor a döntést nyolc napon belül kell meghozni. A kifizetőhely legnagyobb igyekezete ellenére is előfordul, hogy a rendkívül szoros határidőben nem tud döntést hozni.A Ket. 71. §-ának (1) bekezdése alapján a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki.Ebbe a rendszerbe illeszkedik a kiadmányozott függő hatályú végzés, ami nem minősül érdemi döntésnek. A végzésnek tartalmaznia kell az eljárás megindításának napját, valamint azt, hogy amennyiben az igénybejelentés beérkezését követő két hónap elteltével a társadalombiztosítási kifizetőhely vagy az egészségbiztosítási szerv az ügy érdemében nem dönt, vagy az eljárást alapos okkal nem szünteti meg, köteles a kérelmező részére az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában 10 000 forintot megfizetni.A függő hatályú döntéshez tehát akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság az ügy érdemében nem döntött, és az eljárást sem szüntette meg.A Ket. 71/A. §-ának (6) bekezdése alapján a függő hatályú döntést a hatóság mellőzi, haa) az eljárás megindításától számított nyolc napon belülaa) érdemben dönt,ab) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,ac) az eljárást megszünteti,ad) az eljárást felfüggeszti vagy függőben tartja, vagyae) nemzetközi jogsegélykérelemmel külföldi hatósághoz fordul; vagyb) a hatósági eljárás ügyintézési határideje legalábbba) két hónap, vagybb) hatvan nap.A függő hatályú végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.Jelen esetben a függő hatályú végzést követően, ha a gyermekgondozási […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.