Kedvezményes nyugdíjban részesülő tanítónő munkavállalása

Kérdés: Milyen feltételekkel vállalhat munkát az a tanítónő, aki 40 év jogosultsági ideje alapján már nyugdíjban részesül, és most heti 8 órában óraadóként visszahívják dolgozni?
Részlet a válaszából: […] Annak a ténynek, hogy a tanítónő a 40 év jogosultsági idejére tekintettel, tehát a nyugdíjkorhatárt még nem betöltve vált nyugdíjassá, abból a szempontból lehet jelentősége, hogy ebben az esetben még vonatkozik rá a Tny-tv. 83/B. §-a szerinti kereseti korlát. Ez azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.
Kapcsolódó címkék:  

Pedagógusok részmunkaidős foglalkoztatása

Kérdés: Részmunkaidős munkaidőnek minősül annak a pedagógusnak a heti 16,5 órás foglalkoztatása, akinek heti 2,3 óra szakszervezeti munkaidő-kedvezmény is jár? A pedagógusok nevelés-oktatással lekötött átlagos munkaideje 22-26 óra. Mennyi az a minimális munkaidő, amely után még a teljes munkaidős foglalkoztatás jár?
Részlet a válaszából: […] ...felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják a kinevezést a foglalkoztatás teljes-, illetve részmunkaidős jellege vonatkozásában. A pedagógusok munkaidejére vonatkozó speciális szabályokat a Köznev-tv. 65. §-ának (5)-(6) bekezdése tartalmazza, mely szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.
Kapcsolódó címkék:  

Pedagógus nyugdíjkorhatára

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a 326/2013. Korm. rendelet 39/K. §-ában foglaltakat egy 1961-ben született bölcsődevezető munkakörben foglalkoztatott nő esetében, aki 2019. július hónapban fog rendelkezni a 40 éves szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] ...326/2013. Korm. rendelet 39/K. §-a meghatározott munkakörben foglalkoztatott pedagógusok 2017. január 1-jével történő magasabb fizetési fokozatba történő besorolását írja elő, ha a pedagógusnak 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.
Kapcsolódó címkék:  

Pedagógus jogosultsága GYES-re munkavégzés esetén

Kérdés: Jogosult lesz az ikergyermekek után dupla GYES-re, illetve érdemes fellebbeznie a visszafizetésre kötelező határozat ellen annak a tanárnak, akinek a gyermekei 3 és fél évesek, és 2012. szeptember 1-jétől heti 20 órát tanít, ami a kötelező óraszám 90 százaléka, ezért a munkaszerződésében heti 36 órás, részmunkaidős határozatlan idejű munkaviszony szerepel? Miután az édesanya részére folyósították a szeptember hónapra járó dupla ellátást, kapott egy határozatot, hogy az egyiket fizesse vissza, mert nem jogosult rá, annak ellenére, hogy korábban azt a felvilágosítást kapta, hogy pedagógusok esetében nem veszik figyelembe a 30 órás limitet, a lényeg, hogy részmunkaidőről szóljon a szerződés.
Részlet a válaszából: […] A legfontosabb dologgal kezdjük: a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos határozatokkal szemben általánosan elmondható, hogy jogorvoslati lehetőséget biztosít a jogszabály. Ez az elsőfokú döntés ellen az esetek túlnyomó többségében fellebbezés lehet. A fellebbezést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.

Pedagógus aranydiplomájához fizetett jutalom közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell levonni egy pedagógus aranydiplomájához adott 15 000 forint összegű jutalom összegéből?
Részlet a válaszából: […] ...nem felel megaz adómentesség előzőekben ismertetett feltételeinek, mint ahogy azt isvalószínűsítjük, hogy a pénzjutalomban részesülő pedagógusok semmilyenjogviszonyban nem állnak a jutalom kifizetőjével. Ezen feltételezések mellettelmondható, hogy a kérdéses...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Közoktatási intézmény munkavállalójának nyugdíjazása

Kérdés: Milyen módon és formában szüntethető meg a munkaviszonya egy nem állami szerv, illetve nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási intézménnyel munkaviszonyban álló, pedagógus munkakörben foglalkoztatott nőnek, ha rendelkezik 40 éves jogosultsági idővel, és igénybe kívánja venni az öregségi nyugdíjat? Milyen juttatások illetik meg a munkaviszony megszüntetésével?
Részlet a válaszából: […] ...a nemállami szerv, illetve nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatásiintézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak kötelezőóraszámára, túlmunka díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozórendelkezéseket kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.
Kapcsolódó címkék:  

Közalkalmazott fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Adhat-e fizetés nélküli szabadságot a munkáltató egy kinevezett tanárként dolgozó általános iskolai pedagógus részére? Korlátozott-e a kiadható fizetés nélküli szabadság időtartama, vagy kiadható az igényelt kétéves időtartam? Kötelező-e minden esetben kiadni az igényelt fizetés nélküli szabadságot?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. két, a Kjt. további egy esetet szabályoz, amikor amunkáltató köteles a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókérelmére fizetés nélküli szabadságot biztosítani.Az Mt. szerint a munkavállalónak - kérelmére - a tartós, előreláthatólagharminc napot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Nem állami iskolában dolgozó tanárok szabadsága

Kérdés: Elég-e a napló vezetése, vagy kell jelenléti ívet is kiállítani egy nem állami iskolában, munkaviszony keretében foglalkoztatott tanárokról? Az ő részükre is kor alapján kell kiadni a szabadságot? Jár-e részükre pótszabadság, és ha igen, akkor milyen jogcímen? Amennyiben a nyári tanítási szünet előtt elfogy a szabadságuk, akkor pótszabadságot vagy fizetés nélküli szabadságot kell adni részükre?
Részlet a válaszából: […] ...változtat az akörülmény, hogy a közoktatási intézménynek ki a fenntartója.A nem állami, önkormányzati oktatási intézményben dolgozópedagógusok munkaidő-nyilvántartására vonatkozó kérdés megválaszolásakorelengedhetetlen arra kitérni, hogy a pedagógusok munkaideje,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 3.
Kapcsolódó címkék:  

Felmentés alatt álló pedagógus munkavállalása

Kérdés: Vállalhat-e munkát ugyanannál a foglalkozatónál (pl. megbízási jogviszonyban) egy felmentés alatt álló pedagógus a munkavégzés alóli felmentés ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] ...irányadó jogszabályi rendelkezések értelmében pedagógusmunkakörben foglalkoztatott munkavállalókat (közalkalmazottakat) foglalkoztatóközoktatási intézmény az Mt. vagy a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónak, apedagógus munkakörben foglalkoztatottak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.
Kapcsolódó címkék:    

Közalkalmazott rendkívüli munkavégzése

Kérdés: Rendkívüli munkavégzésnek minősül-e, illetve milyen pótlékok illetik meg azt a gyógypedagógiai asszisztenst, aki nyári táborozásra van beosztva, amelynek idejébe néha szombat és vasárnap is beleesik? A dolgozó munkaideje napi 4 óra, és a munkaköri leírása semmilyen formában nem szól erről a feladatról. Hogyan alakul az elszámolás, ha ünnepnapon vagy vasárnap ugyanaz a napi 4 órás munkavállaló 12 óra munkaidőt teljesít?
Részlet a válaszából: […] ...évre,tanítási évre vonatkozó munkaidőkeret is megállapítható, azzal a megkötéssel,hogy a munkaidőkeret alapján szervezett oktatásban a pedagógus megállapodásbanmeghatározott heti kötelező órája legfeljebb heti 6 órával haladhatja meg amunkakörre előírt heti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 25.
1
2