tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18 találat a megadott megállapodás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Nyugdíj szerzése érdekében kötött megállapodás legalacsonyabb összege

Kérdés: Mi az a legalacsonyabb összeg, amelynek alapulvételével a nyugdíj-biztosítási igazgatóságon a nyugdíjhoz megállapodást tud kötni az a magánszemély, akinek jelenleg nincs munkahelye?
Részlet a válaszból: […]céljából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet.A járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. Amennyiben a megállapodást a minimálbér összegének figyelembevételével kötik meg, annak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot, a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni.A minimálbér összege 2014. évben havi 101 500 forint. A minimálbér alapján megkötött[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4535

2. találat: Megállapodás alapján nyugdíj- járulékot fizető személy biztosítotti jogviszonya

Kérdés: Visszakaphatja a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot az a magánszemély, aki esetenként megbízási jogviszonyban végez munkát egy cégnek, ahol a díjazása meghaladja a minimálbér 30 százalékát, így ezekben az időszakokban biztosítottá válik? Érvényesíthető valamilyen módon a családi járulékkedvezmény a megállapodás alapján fizetett járulék vonatkozásában?
Részlet a válaszból: […]venni nem lehetséges.Ami a megállapodás alapján fizetett járulékot illeti, a Tbj-tv. R. 8/A. §-a értelmében azt - az Art. szerinti elévülési időn belül - vissza kell fizetni,- amennyiben a megállapodás nem felel meg a Tbj-tv. 34. §-a (1), (5) és (8) bekezdésében foglaltaknak (érvénytelen megállapodás), illetve- arra az időtartamra vonatkozóan, amely időtartamot a nyugellátás megállapításakor szolgálati időként nem vettek figyelembe,- abban az esetben, ha utólag a megállapodást kötő személy okirattal igazolja, hogy a megállapodás időtartama alatt biztosítotti jogviszonyt eredményező jogviszonyban állt.Jelen esetben a harmadik visszafizetési ok áll fenn.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4507

3. találat: Megállapodás szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munka nélküli személynek, aki az aktív munkakeresés ellenére sem talál munkahelyet, de szeretné, ha ez az időszak valamilyen módon szolgálati időnek számítana?
Részlet a válaszból: […]szünetel. A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony meghatározását a Tbj-tv. 5. és 11. §-a tartalmazza, a szünetelésére pedig a 8. § tartalmaz előírásokat.Megállapodást legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehet kötni, amely hónapban a megállapodás megkötését kezdeményezték.A nyugdíjjárulék-fizetés alapja a megállapodást kötő személy által meghatározott jövedelem, amely legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér (2014-ben 98 000 forint) összege kell, hogy legyen, felső határa 2013. január 1-jétől nincs. A megállapodás megkötése esetén ennek a nyugdíjjárulék mértéke szerint meghatározott 34 százalékát (minimálbér esetében 33 320 forintot) kell havonta fizetni.A megállapodás megkötését követően a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget havonta - a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig - kell teljesíteni.A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnésével jár. Ebből következően, amennyiben a továbbiakban a megállapodás alapján fizető személy munkaviszonyban áll, vagy más biztosítással járó jogviszonyt létesít, a nemfizetéssel a megállapodás megszüntethető.Megállapodást nemcsak saját részre, hanem ún. kedvezményezett javára is lehet kötni. Amennyiben tehát a kérdező helyett a megállapodást - javára - más személy köti meg, ennek alapján jogosultságot a kérdező mint kedvezményezett szerez.A megállapodás megkötését a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíj-biztosítási igazgatási szervénél lehet kezdeményezni személyesen vagy írásban (az illetékes szerv[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4392

4. találat: Megállapodás alapján fennálló fizetési kötelezettség szünetelése

Kérdés: Kell-e fizetnie a megállapodást kötött személynek az előírt járulékokat arra az időszakra, amely alatt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban állt, abban az esetben, ha közben a megállapodás is érvényben van?
Részlet a válaszból: […]követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja. A megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére külön-külön nem köthető meg. Amennyiben a nyugellátásra jogosító szolgálati időre és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére megállapodást kötő személy - kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén a kedvezményezett - a megállapodás időtartama alatt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll, a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel. A Tbj-tv. 34. § (5) bekezdése alapján szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított - magánnyugdíjpénztár tagja esetén a kötelező tagdíj mértékével csökkentett - 34 százalék nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki a) felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak a Tny-tv. 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét (ideértve a doktoranduszképzést is), b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny-tv.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő, vagy - az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén - az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra, illetve öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni. Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodás köthető - a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alapján - a 10 százalékos nyugdíjjárulék megfizetésével arra az időtartamra, amelyre a Cst. alapján a gyermekgondozási segély nem jár. Az a természetes személy, aki nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult, megállapodást köthet a saját, valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására. A megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege: a) nagykorú állampolgár esetén a megállapodás napján érvényes minimálbér 50 százaléka, b) 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a megállapodás napján érvényes minimálbér 30 százaléka. A Magyar Köztársaság területén oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására a megállapodás napján érvényes minimálbér 30 százalékának megfelelő havi összegű egészségbiztosítási járulék megfizetésének vállalása esetén köthet megállapodást. Az egészségügyi szolgáltatásra megállapodás csak a megállapodás megkötését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal, az első hónapra esedékes járulék egyidejű befizetése mellett köthető. Ezt követően a járulékot havonta előre, a tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12. napjáig kell megfizetni. A befizetési határidő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3524
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Szolgálati idő külföldi tartózkodás esetén

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a nőnek, aki a férjével szeretne tartani külföldre, ahová külszolgálatra rendelték, de a nyugdíj-biztosítási jogviszonyát nem szeretné megszakítani?
Részlet a válaszból: […]javasolt megállapodást az a belföldi nagykorú személy kötheti meg, aki nem saját jogú nyugdíjas, és: a) biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetőleg akire a biztosítás nem terjed ki, továbbá b) akinek a biztosítása szünetel. A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. A megállapodás megkötését a "Nyilatkozat a megkötendő megállapodás típusáról" elnevezésű nyomtatvány és magánszemély esetében az "Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez magánszemély részére", egyéb esetben pedig az "Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerv (szervezet) részére" elnevezésű nyomtatványok együttes benyújtásával lehet kezdeményezni. A nyomtatványok elérhetőek a http://e-ugyintezes.<br> onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp internetes oldalon. A megállapodás nem köthető meg azt a hónapot megelőző időre, amely hónapban a megállapodás megkötését kezdeményezték. Tehát a legkorábbi időpont a tárgyhónap első napja. A megállapodás megkötését követően a nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget havonta - a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig - kell teljesíteni. A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után. A megállapodás megkötésénél a nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék-fizetés alapja a megállapodást kötő személy által meghatározott jövedelem, legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének naptári napokra számított összege, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. (A járulékfizetési felső határ 2011. évben napi 21 000 forint. A nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék mértéke 34 százalék.) Amennyiben a megállapodást a minimálbér vagy a járulékfizetési felső határ összegének figyelembevételével kötik meg, annak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulékot, a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja. Például a minimálbér alapján megkötött megállapodás alapján fizetendő összege: 2011. évben érvényes minimálbér: 78 000 forint 78 000 x 34 százalék = 26 520 forint a havi fizetendő összeg. Amennyiben a megállapodás alanya biztosított lesz, a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel. A megállapodás megkötéséhez az alábbi okmányok szükségesek:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3428

6. találat: Megállapodás szolgálati időre

Kérdés: Fizethető-e valamilyen módon a nyugdíjjárulék az után a személy után, akinek 2011. május 31-én megszűnik a munkaviszonya, és decemberben meg lenne a 40 éves szolgálati ideje, tehát el tudna menni nyugdíjba?
Részlet a válaszból: […]kötelező tagdíj mértékével csökkentve) nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíj-biztosítási igazgatóságán. A megállapodást az a belföldi nagykorú személy kötheti meg, aki nem saját jogú nyugdíjas, és: a) biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetőleg akire a biztosítás nem terjed ki, továbbá b) akinek a biztosítása szünetel. A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv, így a volt munkáltató is megkötheti. A megállapodás megkötésénél a nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék-fizetés alapja a megállapodást kötő személy által meghatározott jövedelem, legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének naptári napokra számított összege, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. A megállapodás megkötését a "Nyilatkozat a megkötendő megállapodás típusáról" elnevezésű nyomtatvány és magánszemély esetében az "Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez magánszemély részére", egyéb esetben pedig az "Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerv (szervezet) részére" elnevezésű nyomtatványok együttes benyújtásával lehet kezdeményezni. A formanyomtatványok a https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp internetes oldalról érhetők el. A megállapodás megkötéséhez szükséges okmányok A jogszerző részéről: a) személyi azonosságát igazoló okmány, lakcímét igazoló hatósági igazolvány; b) taj-számát tartalmazó hatósági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3422

7. találat: Megállapodás nyugdíjjogosultság megszerzésére

Kérdés: Mi az a legkevesebb összeg, amelynek alapulvételével megállapodást köthet a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő és ellátási alap megszerzéséhez az a munkavállaló, akinek nincs munkahelye?
Részlet a válaszból: […]tagdíj mértékével csökkentett - 34 százalékos nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék-fizetés vállalása mellett megállapodást köthet. A járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének figyelembevételével a naptári hónapokra számított összeg, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. Amennyiben a megállapodást a minimálbér vagy a járulékfizetési felső határ összegének figyelembevételével kötik meg, annak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulékot, a változást követő hónap 12. napjáig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3375

8. találat: Munkáltató és munkavállaló megállapodása

Kérdés: Kollektív szerződés, illetve a munkáltató és a munkavállaló megállapodása mikor és milyen módon térhet el jogszerűen a törvényi rendelkezésektől?
Részlet a válaszból: […]amelyek az Mt.-től való eltérés lehetőségét szabályozzák. A gyakorlatban több alkalommal értelmezési kérdésként merült fel, hogy az Mt.-ben található egyes felhatalmazó rendelkezések milyen kapcsolatban, viszonyban állnak az Mt. 13. §-ában foglalt egyes rendelkezésekkel, illetve hogy az Mt. egyes rendelkezéseitől eltérő kollektív szerződési rendelkezéseknek, illetve a felek megállapodásának, azok előkészítése, megalkotása során milyen szempontoknak, követelményeknek kell megfelelni. Az Mt. 13. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés a kollektív szerződés szabályozási lehetőségéről, keretéről rendelkezik, az Mt. 13. § (3)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezések pedig mind a kollektív szerződésre, mind a felek megállapodására tartalmaznak előírásokat. Az Mt. 13. § fentiekben idézett (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmezéséből a következő szabályozási lehetőségek következnek: 1. A kollektív szerződés minden olyan kérdésben rendelkezhet, szabályozhat, amely tekintetében jogszabály a kollektív szerződés számára kifejezetten felhatalmazást ad a rendelkezésre, illetve a szabályozásra. Ebből az következik, hogy ha valamely jogszabályi rendelkezés kifejezetten felhatalmazza a kollektív szerződést arra, hogy a törvényi rendelkezéstől eltérjen, akkor az eltérés nem áll ellentétben a jogszabályi rendelkezéssel. Ha a jogszabályi rendelkezés kifejezett felhatalmazást ad arra, hogy a kollektív szerződés a jogszabályi rendelkezéstől eltérjen, arra kell figyelemmel lenni, hogy a felhatalmazás megszabja-e az eltérés kereteit, irányát, vagy az eltérő szabály megalkotására korlátozás nélkül ad-e lehetőséget. Ha a felhatalmazó rendelkezés keretet határoz meg, korlátot szab az eltérésre, akkor az eltérő rendelkezés a keretet, korlátot nem lépheti át. Ha a felhatalmazó rendelkezés nem korlátozza az eltérést, annak kereteit, irányát nem határozza meg, akkor a felhatalmazás alapján bármely eltérő rendelkezés megállapítható, a kollektív szerződés rendelkezése a munkavállalóra nézve kedvezőtlenebb is lehet. 2. A kollektív szerződés olyan kérdéseket is szabályozhat, amelyekről a törvény nem rendelkezik. A szerződő felek megállapodása, vagyis a munkaszerződés, illetve munkaszerződés módosítása tekintetében az általános előírásokat nem az Mt. 13. §-ában, hanem a 76. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezés értelmében a felek bármely kérdésben megállapodhatnak, azonban a munkaszerződés jogszabállyal, illetve kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat, kivéve ha a munkavállalóra az kedvezőbb. A fenti rendelkezés értelmezéséből következően a felek megállapodása akkor tartalmazhat a jogszabálytól vagy a kollektív szerződéstől eltérő rendelkezést, ha erre a jogszabály kifejezetten felhatalmazást ad. Ebből következően a felek megállapodása jogszabálytól, illetve a kollektív szerződéstől kifejezett felhatalmazással eltérhet, az eltérés iránya attól függ, hogy maga a felhatalmazó jogszabályi rendelkezés korlátozza-e valamilyen mértékben az eltérés lehetőségét. Az Mt. 13. §-ában foglalt, fentiekben idézett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3089

9. találat: 58 éves férfi munkavállaló megállapodása

Kérdés: Érdemes-e megállapodást kötnie a nyugdíjbiztosítóval, avagy elegendő, ha nyugdíjjogosultságáig csak a havi 4500 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot fizeti meg az az 58 éves férfi munkavállaló, aki több mint 40 év igazolt szolgálati idővel rendelkezik, és munkahelye egy multinacionális cégnél ez év végén megszűnik?
Részlet a válaszból: […](24+9,5) = 33,5 százalék, alapja pedig legalább a minimálbér. Ez azt jelenti, hogy a havi költsége minimálisan közel 24 ezer forint. A járulékfizetésért cserébe a megállapodást kötő - jelen esetben - 2 évnyi szolgálati időt szerez, amely (figyelembe véve a Tny-tv. 12. §-át) legfeljebb 4 százalékkal növeli meg a várható nyugdíja mértékét. Viszont a minimálbér, mint ellátási alap, az átlagkeresetét nyilván csökkenti. Így összességében - figyelembe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2739

10. találat: Megállapodás szolgálati idő szerzésére

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a 35 év szolgálati idővel rendelkező személynek, akinek megszűnt a munkahelye, kora miatt nem talál másikat, de az előrehozott öregségi nyugdíjat nem szeretné csökkentett összegben igénybe venni?
Részlet a válaszból: […]megállapodást kötő személy lakóhelye, kedvezményezett (jogszerző) személy esetén a kedvezményezett személy lakóhelye szerint illetékes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatási szervnél személyesen, írásban, illetve az Ügyfélkapun keresztül elektronikus ügyintézés keretében lehet kezdeményezni. A megállapodáskötést a "Nyilatkozat a megkötendő megállapodás típusáról" elnevezésű nyomtatvány és magánszemély esetében az "Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez magánszemély részére" elnevezésű nyomtatványok együttes benyújtásával lehet kezdeményezni. A jogszerző részéről a megállapodás megkötéséhez a következő eredeti okmányok (vagy hitelesített másolatuk) szükségesek: személyi azonosságot igazoló okmány, lakcímét igazoló hatósági igazolvány; taj-számát tartalmazó hatósági bizonyítvány vagy igazolólap; adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány; magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén a pénztári tagságát igazoló záradékolt belépési nyilatkozat vagy tagsági okirat; ha a megállapodást kötő azonos a jogszerző személyével, és a nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék megfizetése banki átutalással történik, három hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat fejléce. Személyes megjelenés esetén az eredeti okmányok bemutatását követően a hitelesítést az igazgatási szerv elvégzi. Megállapodás legkorábban annak a hónapnak az első napjától köthető, amely hónapban a megállapodás megkötését kezdeményezték. A megállapodás megkötését követően a nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget havonta - a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig - kell teljesíteni. A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után. A megállapodás megkötésénél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2738
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést