tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

4 találat a megadott létszám tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma
Kérdés: Hogyan kell az Szt. szerinti átlagos létszámot számítani 2021. január 1-jétől, milyen jogviszonyok számítanak a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámába? Hogyan számítanak például a felügyelőbizottsági tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, az egyszerűsített foglalkoztatottak vagy a fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatott munkavállalónak tekintendők, így a létszám szempontjából figyelembe veendők:1. Alkalmazásban állókAlkalmazásban állónak tekintendő az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és munkaszerződése, munkavégzésre irányuló megállapodása alapján folyamatos foglalkoztatás mellett, havi átlagban (tört havi munkaszerződés esetén egész havi teljesítésre átszámítva) legalább 60 munkaórában munkadíj ellenében munkavégzésre kötelezett.Idetartoznak:- Az adott munkáltatóval az Mt. szerinti munkaviszonyban (ideértve a szövetkezet és tagja, illetve a társas vállalkozás és tagja között létrejött munkaviszony jellegű jogviszonyt), közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, hivatásos szolgálati - ideértve a szerződéses katonákat is -, bírói, ügyészi szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (együtt: munkaviszonyban) állók.- A megbízási szerződéssel, megállapodás alapján havi átlagban legalább 60 munkaórában alkalmazottak abban az esetben, ha a Ptk. szerinti munkavállalás a munkáltatónál általános munkarend szerinti foglalkoztatást takar.- A bedolgozói jogviszonyban foglalkoztatottak.- A társas vállalkozás, szövetkezet tulajdonos tagja, ha megállapodás alapján részt vesz a szervezet tevékenységében, és személyes közreműködésének időtartama havi átlagban több mint 60 munkaórára becsülhető, továbbá ennek ellenértékeként legalább a minimálbér időarányos részét elérő munkadíjban részesül.- A Magyarországon bejegyzett vállalkozás külföldi - fióktelepnek nem minősülő - telephelyén dolgozók (beleértve a tartós kiküldetésben lévőket).- A szorgalmi időszakban vagy a szünidőben foglalkoztatott diákok.- A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepén dolgozó munkavállalók.- A munkavégzés céljából külföldi kiküldetésben lévők (kivéve: magyarországi székhelyű cég külföldi fióktelepén tartós kiküldöttként dolgozó munkavállalók).- Az ösztöndíjas tanulmányúton külföldön tartózkodók, ha arra az időre részükre keresetként távolléti díjat fizet a hazai munkáltató.- Az Efo-tv. szerint "egyszerűsített módon létesített" munkaviszonyban állók, ha munkaszerződésük alapján folyamatosan foglalkoztatottnak minősülnek (azaz foglalkoztatásuk az 5 munkanapot meghaladja). A folyamatos foglalkoztatás feltételének teljesülése esetén idesorolandók a mezőgazdasági, valamint a turisztikai idénymunkások. Az alkalmi munkavállalók nem tartoznak bele a létszámmegfigyelés körébe, mert velük összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napra köthető határozott időre szóló munkaviszony.- Kirendelt munkavállaló annál a cégnél, amelyiknél a két munkáltató közötti megállapodás alapján figyelembe kell venni. (A kirendelés a munkaerő-kölcsönzéshez hasonló, de csak ideiglenes és nem üzletszerű munkaerő-átengedést jelent. A kirendelés speciális munkáltatói utasítás, amely alapján a munkavállaló ideiglenesen egy másik munkáltatónál végez munkát. A munkavállalót mindig annál a cégnél kell figyelembe venni, amelyik a munkabér és közterheinek költségét viseli.)- Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak.2. A szervezet tevékenységében részt vevő egyéb foglalkoztatottak- A munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak.- Az adott gazdasági szervezet (beleértve az egyéni vállalkozást) tevékenységében aktívan részt vevő személyek, akik részére munkájuk ellenértékeként munkadíj kifizetésére vagy egyáltalán nem kerül sor, vagy csak a minimálbér munkaidőarányos hányadánál alacsonyabb összegű kifizetés történik (pl. egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, szövetkezet, segítő családtagok, azok a pályakezdők, akik munkatapasztalat-szerzés céljából dolgoznak).- A menedzsment azon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6727
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Létszám megállapítása rehabilitációs hozzájárulás számítása során
Kérdés: Figyelembe kell venni a rehabilitációs hozzájárulás számítása során a létszám megállapításánál a cég által tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulókat, akik számára a Szak-tv.-ben előírt kötelező minimumdíjazást fizeti a foglalkoztató? A kölcsönbe adó vagy a kölcsönbe vevő számolja be a létszámba a kölcsönzött munkaerőt a rehabilitációs hozzájárulás számítása során?
Részlet a válaszból: […]hogy a kölcsönbe adott munkavállalók nála kerülnek figyelembevételre. A kérdést tehát e nyilatkozat léte vagy hiánya dönti el.Ami a tanulószerződéses tanulókat illeti: a 2011. évi CXCI. tv. 23. §-ának (4) bekezdése értelmében a rehabilitációs hozzájárulás vonatkozásában létszámon a KSH munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni.Az említett útmutatót a 3/2010. KSH közlemény mellékleteként találhatjuk meg. Ennek 1.1.6. pontja, illetve 2. számú függelékének A) táblázata értelmében a tanulószerződéssel rendelkező szakképző iskolai tanuló - ha csak a tanulói szerződés alapján a kötelező, illetve kiegészítő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5587
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók figyelembevétele az átlagos statisztikai állományi létszám meghatározásakor
Kérdés: Figyelembe kell venni a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakképző iskolai tanulókat a rehabilitációs hozzájárulás alapjának meghatározása során az átlagos statisztikai állományi létszám számításakor? A tanulók mind a tanulmányi időszak alatt, mind a nyári szünidőben végzett gyakorlat ideje alatt ösztöndíjat kapnak, amelynek összege nem éri el a minimálbért.
Részlet a válaszból: […]munkáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, akik csoportját az Útmutató az 1.1. pontban sorolja fel. E pontban szereplő felsorolás szerint alkalmazásban állónak tekintendő az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, s munkaszerződése, munkavégzésre irányuló megállapodása alapján folyamatos foglalkoztatás mellett, havi átlagban (tört havi munkaszerződés esetén egész havi teljesítésre átszámítva) legalább 60 munkaórában munkadíj ellenében munkavégzésre kötelezett. Idetartoznak - egyebek mellett - a szorgalmi időszakban vagy a szünidőben foglalkoztatott diákok (1.1.6. pont) is. Az Útmutató szerint nem tartoznak - egyebek mellett - a létszámmeg­figyelés körébe (ugyanakkor esetenkénti munkavégzésük ellenértékét munkajövedelemként, illetve keresetként az állományon kívüli kategóriában számításba kell venni) a kötelező szakmai gyakorlaton lévő tanulók (középfokú, felsőfokú képzés keretében), mikor a foglalkoztatásuk nem az általános munkarend szerint történik, és munkadíjban nem részesülnek. Az Útmutató Speciális elszámolási szabályok függelékének 4. pontjában (27. o.) a tanulószerződés keretében gyakorlati képzésben részt vevők díjazásának elszámolásához fűzött magyarázat szerint azok a tanulók, akik gyakorlati idejükben nem az általános munkarend szerint dolgoznak, illetve a munkáltató által fizetett díjazásuk (ösztöndíjuk) a minimálbér mértékét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4430
4. találat: Rehabilitációs hozzájárulás
Kérdés: Figyelembe kell-e vennie a foglalkoztatónak a közhasznú munkavégzés keretében munkát végző személyeket a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapításához szükséges foglalkoztatotti létszám számítása során?
Részlet a válaszból: […]meghatározott esetekben - többek között közhasznú tevékenység folytatása érdekében - munkát szervez, e tevékenység ellátására munkanélkülieket alkalmaz, és ezért az ott meghatározott támogatásban részesül. A 2010. évi CLXXI. tv. 2011. január 1-jétől hatályon kívül helyezte az Flt. 16/A. §-át, ugyanakkor a 112. § (9) bekezdése az alábbi átmeneti szabályt tartalmazza. "E törvény rendelkezéseit a közhasznú munkavégzés támogatása, valamint a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása tekintetében a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A közhasznú munkavégzés támogatására, valamint a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatására vonatkozóan e törvény hatálybalépését megelőzően megkötött hatósági szerződéseken alapuló jogokra és kötelezettségekre a támogatás iránti kérelem benyújtása időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni." Összegezve: A közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztatottakat azért kell figyelmen kívül hagyni a munkaadó létszámának megállapítása során, mert a munkáltató támogatásban részesül. Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú tevékenységet folytat, de nem részesül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3513