tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

32 találat a megadott jubileumi jutalom tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Jubileumi jutalom közterhei
Kérdés: Milyen közterheket kell levonni egy közszolgálati dolgozó 40 éves jubileumi jutalmából?
Részlet a válaszból: […]jövedelemadó, 10 százalékos nyugdíjjárulék, valamint 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék.A kérdést valószínűleg az indokolja, hogy 2011-ig a jubileumi jutalom
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6201
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Jubileumi jutalomra jogosító idő
Kérdés: Figyelembe vehető a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése alapján a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál a Magyar Néphadsereg Honvéd Sportegyesületnél eltöltött, 1985. február 14. és 1987. december 5. közötti időtartam?
Részlet a válaszból: […]meghatározása tekintetében a 2012. március 1. napjától hatályos Kttv. a Ktv.-ben foglaltakhoz képest lényeges módosítást hozott, mivel csak a Kttv., a Ktv. és a Ktjv. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött idő vehető figyelembe a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál. Ebből következően a jogosító idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni azt a munkaviszonyban töltött időtartamot, amelyet a kormánytisztviselő nem a felsorolt jogszabályok hatálya alá tartozó szerveknél, illetve azok jogelőd szervénél töltött munkaviszonyban.A b) pont szerinti jogviszonyok időtartamába az 1992. július 1. előtti munkaviszonyok közül a Ktv. hatálya alá került, illetve annak jogelőd szervénél munkaviszonyban töltött idők számíthatók be.A Magyar Néphadsereg Honvéd Sportegyesületének honvédséghez való kötődése nem jelenti azt, hogy az egyesület a honvédelmi szervezet részét képezte, mint ahogy jelenleg sem része a honvédelmi szervezetnek. Ugyanúgy, mint bármely egyesületre, a Honvéd Sport-egyesületre is az akkor hatályban volt régi Ptk. és az 1970. évi 35. Tvr. szabályai voltak az irányadók.A Honvéd Sportegyesület munkáltatóként nem került sem a Ktv. sem a Kjt. hatálya alá, és nem tekinthető ilyen munkáltató jogelőd szervezetének sem, ebből kifolyólag az egyesületnél 1992 előtt munkaviszonyban töltött idő nem számítható be a jubileumi jutalomra jogosító időtartamba.A fenti válasz csak arra az esetre vonatkozik, ha az igazolt tényleges munkáltató a sportegyesület volt, és az érintett nem az akkori honvédségi szervezet polgári alkalmazottjaként, esetleg hivatásos állományú tagjaként végezte munkáját a sportegyesületnél. Utóbbiakra nézve a munkavállaló a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltár és Irattár Központi Irattárától az intézmény honlapján megtalálható nyomtatvány felhasználásával szolgálatiidő-igazolást kérhet. Amennyiben a munkavállaló igazolni tudja, hogy az 1971. évi 10. Tvr. hatálya alá tartozó hivatásos szolgálati jogviszonyban állt a kérdéses időszakban, akkor ezt az időtartamot a fenti c) pontban foglaltak szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyként jubileumi jutalomra jogosító időként figyelembe kell venni. Az 1971. évi 10. Tvr.-t az 1996. évi XLIII. tv. helyezte hatályon kívül 1996. szeptember 1-jétől azzal, hogy továbbra is alkalmazni kellett az ezt megelőzően megkezdett, a szolgálati viszony megszüntetését (nyugállományba helyezést) célzó, valamint a folyamatban levő fegyelmi és kártérítési ügyekben).Nem ilyen egyértelműen levezethető a jogosultsági időbe történő beszámíthatóság megítélése akkor, ha az érintett személy szerződéses vagy kinevezett polgári alkalmazotti állományban volt.Az 1992. július 1. napján hatályba lépett Ktv. hatálya törvény eltérő rendelkezésének hiányában - többek között - nem terjedt ki a honvédség szerveire, és ezt a szabályt a Kttv. is megtartotta. A tény azonban az, hogy nagyon leegyszerűsítve a köztisztviselők, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények 1992. június 1-jével történő hatálybalépése sajátos szabályozások közepette ugyan, de kiterjedt a HM-re, illetőleg a Magyar Honvédségre is. A honvédség szervezeti felépítését a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a honvédelemért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5876
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Jubileumi jutalom alapja
Kérdés: Az illetmény mely elemei (alapilletmény, bérminimumra történő kiegészítés [garantált illetmény], munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, közalkalmazotti illetménykiegészítés, a Kjt. 70-75. §-a szerinti pótlékok, a keresetkiegészítés, vezetői pótlék) kerülnek figyelembevételre a jubileumi jutalom kiszámításkor annak a közalkalmazottnak az esetében, aki F/6. besorolással rendelkezik, alapilletménye 144?570 forint, amely 16?430 forinttal kiegészül a garantált bérminimumra, valamint munkáltatói döntés alapján 50?000 forint összegű, a garantált összegen felüli illetményrészben, és további 20?000 forint összegű vezetői pótlékban részesül, azaz a havi illetménye összesen 231?000 forint?
Részlet a válaszból: […]Illetménynövekedés A közalkalmazott illetménynövekedésre jogosult, ha a munkakör ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésben feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik. Ilyenkor a garantált illetmény egy további szakképesítés esetén legalább 5 százalékkal, kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8 százalékkal növekszik. Ennek feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének legalább 10 százalékában hasznosítja. "H", "I" vagy "J" fizetési osztályban az illetménynövekedés mértéke egy további szakképesítés esetén legalább 7 százalék, kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 10 százalék. További szakképesítésként a közalkalmazott besorolásánál alapul vettel azonos képzettségi szinten szerzett szakképesítést, szakképzettséget lehet figyelembe venni. Az illetménynövekedés a törvény alapján kötelező, tehát ha a jogszabályi feltételek fennállnak, arra a közalkalmazott jogosult, az összege azonban lehet mérlegelés tárgya, mivel a Kjt. csak az illetménynövekedés minimumát határozza meg [Kjt. 66. § (2)-(5) bekezdés].[Meg kell jegyezni, hogy a Kjt. 66. §-ának (7) bekezdése a Kjt. 66. §-ának (1)-(5) bekezdései szerint megállapított illetményt, tehát a fenti kettőt együttesen nevezi garantált illetménynek.] Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész A munkáltató a fentiek szerint megállapított (garantált) illetményénél magasabb összegű illetményt állapíthat meg, ha a közalkalmazott kiválóan alkalmas vagy alkalmas minősítést kapott. Kivételesen a kinevezéskor a garantált illetménynél magasabb összegű illetmény is megállapítható, ebben az esetben viszont egy év múlva a közalkalmazottat minősíteni kell, és ha alkalmatlan vagy kevéssé alkalmas minősítést kapott, illetményét a garantált mértékre kell csökkenteni. Ez tulajdonképpen nem külön jogcímen adott illetményrész, hanem a garantált illetmény munkáltatói döntésen alapuló megemelése. Illetménykiegészítés A közalkalmazott a fizetési fokozata alapján járó illetményén felül illetménykiegészítésben részesülhet. Kollektív szerződés, ennek rendelkezése hiányában a munkáltató határozza meg, hogy a munkáltató a gazdálkodás eredményének mely hányadát és milyen feltételek szerint fordítja illetménykiegészítésre. Abban az esetben, ha a munkáltató az elért teljesítménytől függően térítésben részesül, annak meghatározott hányadát illetménykiegészítésre fordíthatja a jogszabályban, vagy ennek hiányában kollektív szerződésben foglaltak szerint. Ebben az esetben a közalkalmazottal különmegállapodásban kell meghatározni a részére járó illetménykiegészítés feltételeit és mértékét [Kjt. 67. § (1)-(3) bekezdései].Ez egyfajta premizálást jelent, melynek célja, hogy a gazdálkodás eredményéhez, többletbevétel megteremtéséhez többletmunkával hozzájáruló közalkalmazottakat honorálja. Keresetkiegészítés A közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok - ide nem értve az átirányítást - teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti. A keresetkiegészítés feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg [Kjt. 77. § (1)-(2) bekezdései]. Jutalom A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző közalkalmazottat a munkáltató jutalomban részesítheti. Naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a kifizetés esedékessége időpontjában a közalkalmazott kinevezés szerinti havi illetménye[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5608
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Jubileumi jutalomra jogosító időszak
Kérdés: Figyelembe kell venni az 1988. január 1. és 1992. február 1. közötti időszakot a jubileumi jutalomra jogosító időszak számításánál annak a munkavállalónak az esetében, aki 1992. február 1-jén áthelyezéssel érkezett egy vállalkozástól a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó óvodába?
Részlet a válaszból: […]hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a neve-lő-szülői foglalkoztatási jogviszonyban,- a Kjt., a Ktv., a Ktjv., valamint a Kttv. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,- az állami vezetői szolgálati jogviszonyban,- az Áttv. hatálya alá tartozó munkáltatónál állami szolgálati jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, illetve munkaviszonyban töltött időt.Az 1992. július 1. előtt hatályos Munka Törvénykönyve (1967. évi II. törvény) valamennyi munkáltatóra és akkori megnevezésében "dolgozóra" vonatkozott, nem volt elkülönült törvényi szintű munkajogi szabályozás a közszférában foglalkoztatók és foglalkoztatottak közötti foglalkoztatási jogviszonyokra. A hivatkozott törvény a munkaviszony megszűnésének egyik módjaként szabályozta a dolgozónak más munkáltatóhoz történt áthelyezését, ha abban a két munkáltató egymással és a dolgozóval megállapodott. E szabály alapján szűnt meg a vállalkozásnál a dolgozó munkaviszonya, és kezdődött 1992. február 1-jétől az óvodában, melynél foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonya a Kjt. hatálybalépésével 1992. július 1-jétől közalkalmazotti jogviszonnyá alakult át, a munkáltató a Kjt. hatálya alá került. Az áthelyezéskor hatályos Mt. tartalmazta azt a szabályt is, hogy az áthelyezett dolgozónak az áthelyezését megelőző munkaviszonyát úgy kell tekinteni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5468
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: NAV munkavállalóinak jubileumi jutalma
Kérdés: Jogosultak törzsgárdapénzre a NAV dolgozói? Mennyi felmentés jár a fizikai dolgozónak abban az esetben, ha nyugdíjazás miatt szűnik meg a munkaviszonya?
Részlet a válaszból: […]alkalmazni kell. E szabályok alapján a munkavállalóa) 25 év jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idő esetén 2 havi,b) 30 év jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idő esetén 3 havi,c) 35 év jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idő esetén 5 havi,d) 40 és ezt követő minden 5 év jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idő esetén 7 havi munkabérnek (alapbérnek)megfelelő összegű jubileumi jutalomra jogosult.A munkaviszony megszűnése, és ezzel egyidejűleg a munkavállaló nyugdíjba vonulása, illetve elhalálozása esetén ki kell fizetni:a) a nyugdíjazás, illetve az elhalálozás évében esedékessé váló jubileumi jutalmat,b) a 30 év jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idő után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító idejéből 1 év vagy ennél kevesebb van hátra,c) a 35 év jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idő után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító idejéből 2 év vagy ennél kevesebb van hátra,d) a 40 év és az ezt követő minden 5 év jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idő után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító idejéből 3 év vagy ennél kevesebb van hátra.Arra vonatkozóan, hogy mely időtartamokat lehet a jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött időbe beszámítani, a Kttv. rendelkezései az irány-adóak. Ezek szerint a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánála) a Kttv, a Ktv., a Ktjv. és az Áttv. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati, kormánytisztviselői és állami szolgálati jogviszonyban,b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt,c) a hivatásos szolgálati jogviszony, tiszti és altiszti katonai szolgálati jogviszony időtartamát, továbbád) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valaminte) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,f) az e törvény, a Ktv., Ktjv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,g) az állami vezetői szolgálati jogviszonybantöltött időt kell figyelembe venni.A NAV-nál foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésére a NAV-tv. nem tartalmaz sajátos szabályokat, tehát arra teljes egészében az Mt. szabályai alkalmazandók. Az Mt.-ben olyan szabály nincs, hogy a munkavállalóknak nyugdíjba vonuláskor felmentés jár. A nyugdíjba vonulás a munkaviszony és a nyugdíjra jogosultság szempontjából azt jelenti, hogy a munkaviszonyt mint biztosítási jogviszonyt meg kell szüntetni, mert a munkavállaló az egyéb feltételek fennállása esetén csak attól az időponttól lesz nyugdíjra jogosult, amikortól nem áll biztosítási jogviszonyban. A munkaviszony megszüntethető a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével. Ezt kezdeményezheti a munkavállaló és a munkáltató is. Nyilvánvaló azonban, hogy a nyugdíjba vonulás elsősorban a munkavállaló döntésén alapul, ezért életszerű, hogy ő kezdeményezze a közös megegyezéssel történő megszüntetést, megjelölve a megszüntetés napját. Közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén nincs felmondási idő, mert az csak a munkaviszony munkáltató általi felmondással történő megszüntetéséhez kötődő jogintézmény.Felmondással a munkavállaló indokolás nélkül, míg a munkáltató - főszabály szerint - csak indokolással szüntetheti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5385
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló jubileumi jutalma
Kérdés: Jogosult jubileumi jutalomra egy polgármesteri hivatalban - az Mt. alapján - foglalkoztatott villanyszerelő, aki 1981. június 1-jétől 1991. március 29-ig a Magyar Néphadsereg egyik gépgyárában dolgozott szintén villanyszerelő munkakörben? A Közszolgálati Szabályzat alapján a hivatalban töltött időre jogosult a jubileumi jutalomra, a Magyar Néphadsereg gépgyárában töltött időszak azonban megkérdőjelezhető.
Részlet a válaszból: […]meg.Elképzelhető, hogy adott közigazgatási szervnél a Közszolgálati Szabályzatban rögzítették az Mt. hatálya alatt foglalkoztatott munkavállalók jubileumi jutalomra jogosultságát és annak feltételeit, ezért a Közszolgálati Szabályzat alapján jogosultak jubileumi jutalomra. A?Közszolgálati Szabályzat ismeretének hiányában azonban nem lehet megállapítani, hogy az valóban kiterjesztette-e a jubileumi jutalomra jogosultságot az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókra, és ha igen, milyen feltételekkel.A Kttv. hatálya alá tartozó szervnél közszolgálati, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak jubileumi jutalomra jogosító idejének megállapításánál a Kttv., a Ktv., a Ktjv. és az Áttv. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati, kormánytisztviselői és állami szolgálati jogviszonyban,- a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt,- a hivatásos szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá- a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint- a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,- a Kttv, a Ktv., Ktjv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5290
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Jubileumi jutalom
Kérdés: Figyelembe vehető a jubileumi jutalom számításánál, illetve állami szolgálati jogviszonynak tekinthető a Magyar Államvasutaknál töltött időszak? Mikor kellett és kell kifizetni a munkáltatónak a 25 és 30 éves jubileumi jutalmat annak a munkavállalónak az esetében, aki 1987. szeptember 1-jétől 1993. szeptember 13-ig a Magyar Államvasutaknál, 1993. szeptember 16-tól 1997. október 31-ig egy megyei munkaügyi központnál, 1997. november 1-jétől 2011. január 14-ig egy önkormányzat polgármesteri hivatalánál dolgozott és 2011. január 15-től jelenleg is folyamatos köztisztviselői munkaviszonyban áll? Ki kellett volna fizetnie a munkáltatónak 2012. évben a 25 éves jutalmat? Ha igen, hogyan kezdeményezhető a kifizetés?
Részlet a válaszból: […]jubileumi jutalomra jogosító idő tartamába beszámításra kerülő időtartamok tekintetében a köztisztviselőkre vonatkozóan a Ktv. hatályon kívül helyezéséig (2012. március 1.) volt érvényben a fentieknek megfelelő szabályozás.A Ktjv. hatálybalépését (2010. július 6.) követően viszont az államigazgatási szervek (a Miniszterelnökség, a minisztériumok, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, a kormányhivatalok és a központi hivatalok területi, helyi szerve, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv, a Rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem szervei, valamint törvény eltérő rendelkezése hiányában a Nemzeti Hírközlési Hatóság) kormánytisztviselőinek és kormányzati ügykezelőinek kormánytisztviselői jogviszonyára, továbbá a minisztérium és a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárainak és helyettes államtitkárainak jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket a Kjtv. tartalmazta úgy, hogy az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ktv. rendelkezéseit kellett továbbra is alkalmazni. A jubileumi jutalomra jogosító idő tekintetében a Kjtv. tartalmazott - a jelenlegivel közel azonos - a Ktv.-ben foglaltaknál szűkebb körben figyelembe vehető időtartamokat tartalmazó rendelkezéseket, tehát a kormánytisztviselőkre 2010. július 6-tól már nem voltak érvényesek a Ktv. ezen szabályai. A Kjtv. alapján a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál- a Kjtv. és a Ktv. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött időt,- a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt,- a hivatásos szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá- a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint- a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban,- a Kjtv., a Ktv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,- az állami vezetői szolgálati jogviszonybantöltött időt kellett figyelembe venni.A Kttv. 2012. március 1. napjától lépett hatályba, ezzel egyidejűleg Ktv.-t és Kjtv.-t is hatályon kívül helyezték. A Kttv.-ben a kormánytisztviselők és a köztisztviselők foglalkoztatásának szabályai egy törvénybe kerültek ugyan, de a jogállásuk szabályozását illetően a megkülönböztetés megmaradt úgy, hogy a köztisztviselőkre a Kttv. kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseit a VIII. fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. A közszférában foglalkoztatottak jogállásának elkülönült szabályozása azonban ezzel nem ért véget, mert időközben 2016. július 1-jei hatállyal megjelent az Áttv., mely a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami tisztviselőinek és állami ügykezelőinek állami szolgálati jogviszonyára terjed ki, de rendelkezései 2016. december 31-ig egyelőre csak a kormányhivatalok járási (fővárosban: kerületi) hivatalaiban foglalkoztatott állami tisztviselőkre terjednek ki. Az állami szolgálati jogviszonyra a Kttv. szabályait az Áttv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 2012. március 1-jétől a köztisztviselők, a kormányzati tisztviselők, majd hozzájuk csatlakozva 2016. július 1-jétől az állami tisztviselők jubileumi jutalmára jogosító idejére egységesen a Kttv. szabályai az irányadók. 2012. március 1-jétől a Kttv. alapján a kormánytisztviselők és köztisztviselők jubileumi jutalomra jogosító idejének megállapításánál figyelembe vehető idő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5182
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Prémiumévek programban részt vevő közalkalmazott jubileumi jutalma
Kérdés: Jogosult lesz-e a 40 éves jubileumi jutalomra az a személy, aki 2008. július 1-jétől részt vesz a prémiumévek programban, amely 2012. június 4-én szűnik meg, mert előrehozott öregségi nyugdíjra válik jogosulttá? A munkavállaló a jogviszony megszűnésekor 39 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.
Részlet a válaszból: […]módosítását, a Kjt.-ben foglaltaktól eltérő szabályok szerinti foglalkoztatását elfogadja. A közalkalmazott hozzájárulása esetén a kinevezést módosítani kell). A munkáltató köteles a közalkalmazott foglalkoztatásának ellehetetlenülése esetén írásban a programban való részvétel lehetőségét felajánlani, ha a közalkalmazott a programban való részvétel fenti feltételeivel rendelkezik, egyidejűleg köteles tájékoztatni a program elő­írásairól. A határozott időre szóló foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem szüntethető meg felmentéssel a Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének a) vagy b) pontjára való hivatkozással, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony továbbá megszűnik a) a prémiumévek programban részt vevő közalkalmazott öregségi nyugdíjra való jogosultsága életkori, valamint szolgálati időre vonatkozó feltételeinek megszerzésével, vagy b) új munkaviszony, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony létesítésével, kivéve a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatti, a megszűnést megelőzően legfeljebb 30 nappal végrehajtott áthelyezés esetét, c) a prémiumévek programban részt vevő, a Tny-tv. 18. §-ának (2a) bekezdésben foglalt jogosultsága feltételeinek megszerzésével. A Pép-tv. fenti 2012. január 1-jétől hatályos rendelkezései már nem teszik lehetővé határozott időre szóló foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését az elő­rehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság életkori, valamint szolgálati időre vonatkozó feltételeinek megszerzése vagy rokkantság, illetve baleseti rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén, ugyanis 2012. január 1-jétől kezdődően az előrehozott öregségi nyugdíj, valamint a rokkantsági, illetve a baleseti rokkantsági nyugdíj jogintézménye megszűnt. A hatályos rendelkezés értelmében a prémiumévek programban 2012. január 1-jén részt vevő személy határozott foglalkoztatásra irányuló jogviszonya - a kinevezésmódosításban foglaltaktól eltérően - akkor is az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzésének időpontjában szűnik meg, ha ez későbbi, mint a programba történő belépés miatt szükségessé vált kinevezésmódosításban szereplő, a határozott foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésére meghatározott időpont. E rendelkezés nem zárja ki, hogy a határozott foglalkoztatásra irányuló jogviszony ezen időpont előtt valamely e törvényben szabályozott egyéb okból megszűnjön. A Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének e) pontját (a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel megszüntetheti, ha az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi) 2012. január 1-jétől hatályon kívül helyezték. A Kjt. 37/B. §-a (3) bekezdésének a) pontját [e törvény alkalmazásában nyugdíjasnak minősül az a közalkalmazott, aki az előrehozott nyugdíj feltételével rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdésének e) pontja alapján kerül sor] 2012. január 1-jétől hatályon kívül helyezték. Továbbá 2012. január 1-jétől kezdődően a Kjt. 37/B. §-ának (1) bekezdése értelmében a Kjt. alkalmazása szempontjából nem minősül nyugdíjasnak a korkedvezményes öregségi nyugdíjban, az előrehozott öregségi nyugdíjban, a szolgálati nyugdíjban, a korengedményes nyugdíjban, rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesülő személy, ugyanis ezen személyek nyugellátását 2012. január 1-jétől kezdődően korhatár előtti ellátás, illetve rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás néven, címen folyósítják tovább. A jubileumi jutalomra vonatkozó előírásokat a Kjt. 78. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2) bekezdésének b1) pontja szerinti áthelyezés kivételével - megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. § (1) bekezdés],[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3780
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Közalkalmazott jubileumi jutalma
Kérdés: Milyen időtartamokat, illetve jogviszonyokat lehet figyelembe venni a közalkalmazotti jubileumi jutalom megállapításához szükséges jogosító idő számításánál?
Részlet a válaszból: […]napján rendelkező közalkalmazott nő azt írásban kérelmezi), és a megszűnés évében 25, 30, 40 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, a jubileumi jutalmat részére akkor is ki kell fizetni, ha a megszűnés időpontjában még nem rendelkezik a 25, 30, 40 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel. Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a fegyelmi elbocsátás, büntetés vagy a Kjt. 25. § (2) bekezdésének b/1. pontja szerinti áthelyezés kivételével - (bármely okból) megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Kjt. 37/B. § (1), illetve (3) bekezdés], továbbá legalább 35 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. A fenti rendelkezést a közalkalmazott örököse tekintetében megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a közalkalmazott jogviszonya elhalálozása miatt szűnik meg. A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő meghatározásánál - jubileumi jutalomra jogosultság megállapítása szempontjából - a Kjt. 87/A. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók. E rendelkezések értelmében a jubileumi jutalomra jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe kell venni: a) a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál (tanácsi, önkormányzati, állami költségvetési intézményeknél) munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt; b) a Ktv. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt; c) a 2010. évi LVIII. tv. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt; d) a szolgálati jogviszony időtartamát; e) a bíróságnál, ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban töltött időt; f) a hivatásos nevelői szülői jogviszonyban töltött időt; g) a Kjt., a Ktv. vagy a 2010. évi LVIII. tv. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt; h) állami vezetői jogviszonyban töltött időt; i) a Kjt. hatálybalépése (1992. július 1.) előtt áthelyezéssel keletkezett korábbi munkaviszony időtartamát mindaddig, amíg a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát nem szünteti meg (Mt. 209. §), több áthelyezés esetén, ha azok az utolsó áthelyezésig folyamatosak, valamennyi áthelyezés időtartamát; j)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3609
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Kedvezményes nyugdíjra jogosult közalkalmazott nő felmentése
Kérdés: Megszüntethető-e nyugdíjjogosultság címén felmentéssel a 40 évi jogosultsági idővel rendelkező öregségi teljes nyugdíjra életkortól függetlenül jogosult közalkalmazotti jogviszonyban álló nő jogviszonya, illetve vonatkozik-e rá a kedvezményes jubileumi jutalomra való jogosultság?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjban, vagy d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy e) szolgálati nyugdíjban, vagy f) korengedményes nyugdíjban, vagy g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül. A Kjt. 37/B. § (2) bekezdése értelmében a közalkalmazott akkor részesül az (1) bekezdés b)-h) pontokban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították. A Kjt. 37/B. § (3) bekezdése értelmében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően e törvény alkalmazásában nyugdíjasnak minősül az a közalkalmazott is, aki az előrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján kerül sor. A Kjt. 78. § (1) bekezdése értelmében a 25, 30, illetve a 40 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár. A Kjt. 78. § (2) bekezdése értelmében a jubileumi jutalom a) 25 év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi, b) 30 év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi, c) 40 év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg. A Kjt. 78. § (3) bekezdése értelmében, ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) bekezdés d) vagy e) pontja alapján szűnik meg, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. A Kjt. 78. § (4) bekezdése értelmében, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a fegyelmi elbocsátás büntetés, vagy a 25. § (2) bekezdés b.1. pontja szerinti áthelyezés kivételével - megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Kjt. 37/B. § (1), illetve (3) bekezdés], továbbá ha legalább 35 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. A Tny-tv. 2011. január 1-jétől hatályos 18. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül abban az esetben jogosult a nő, ha legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíját megállapították, nem áll a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban. A fenti körülményre figyelemmel az életkorától függetlenül, legalább 40 év jogosultsági időtartammal rendelkező közalkalmazotti jogviszonyban álló nő közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel sem a Kjt. 30. § (1) bekezdés d) pontjában, sem a Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontjában megjelölt felmentési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3331
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést