tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott GYES-en lévő munkavállaló szabadsága tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szabadság fizetés nélküli szabadság idejére

Kérdés: Jogosult a fizetés nélküli szabadság első fél évére ismét a szabadságára az a munkavállaló, aki 2019. november 3-ig, gyermeke 3. életévének betöltéséig GYES-en volt, majd visszatért dolgozni, amely tényt a munkáltató tudomásul vette, de csak a szabadságát töltötte le, mert ezen idő alatt gyermeke tartós betegségére tekintettel ismét megigényelte a GYES-t, melyet 2020. október 31-ig meg is kapott? A munkavállaló a szabadsága lejártát követő naptól ismét kérte a munkáltatótól a fizetés nélküli szabadságot, melyet engedélyeztek a részére.
Részlet a válaszból: […]kezelés, valamint a kötelező orvosi vizsgálata tartama, továbbá a véradáshoz szükséges, legalább négyórás időtartam, a szoptató anyát megillető, a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy-, ikergyermekek esetén kétszer kétórás, a kilencedik hónap végéig naponta egy-, ikergyermekek esetén naponta kétórás időtartam, hozzátartozó halálakor két munkanap, általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges idő, önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartama, bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartam, a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartama, továbbá munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb időtartam).Az Mt. 128. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A (2) bekezdésben foglaltak alapján a munkavállaló - örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából - a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, háromévesnél idősebb gyermek esetén hat hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A (3) bekezdés rendelkezései értelmében a munkavállaló az Eb-tv. 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj időtartamára fizetés nélküli szabadságra jogosult. Ez a (3) bekezdés 2020. január 1-jétől hatályos, és az ún. nagyszülői GYED szabályozásával összefüggésben került be az Mt.-be.A kérdésbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6343

2. találat: Részmunkaidős munkavállaló szabadsága

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató abban az esetben, ha napi 6 órára számolja el annak a GYES-ben részesülő munkavállalójának a szabadságát, akinek visszatérése után a korábbi napi 8 órás munkaszerződését napi 6 órásra módosították? A gyermek gondozása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje alatt felgyülemlett szabadságot a munkavállaló a visszatérése után azonnal igénybe kívánja venni.
Részlet a válaszból: […]gyermek hároméves koráig.A szabadság kiadására vonatkozó szabály, hogy a szabadságot esedékességének évében kell kiadni, de ha ez a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem volt lehetséges, akkor az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül kell kiadni. A gyermek gondozására igénybe vett fizetés nélküli szabadság a munkavállaló oldalán felmerült oknak tekinthető, és az esedékesség évében ki nem adott szabadságnapokat a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő hatvan napon belül kell kiadnia a munkáltatónak. Az általános gyakorlat az, hogy a "felgyülemlett" szabadság a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól egyben kerül kiadásra, azonban ez így nem kötelező.A szabadság idejére a munkáltató távolléti díjat köteles a munkavállaló részére fizetni. A távolléti díj számításának alapját az esedékessége időpontjában irányadó alapbér képezi, és nem az, hogy a szabadságkiadás napjaira a felek között milyen napi munkaidőre vonatkozó megállapodás van érvényben. Az Mt. vonatkozó rendelkezése alapján az esedékesség időpontja a távollét kezdő időpontja, de ha az alapbér összege (ha van pótlékátalány, az is) a távollét tartama során módosul, a távollét módosítást követő tartamára a távolléti díj számítása során a módosított összeget kell figyelembe venni.Az Mt. a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállaló esetén is előírja, hogy az ilyen célú távollét megszűnését követően a munkáltató ajánlatot tesz a munkavállaló számára a munkabér módosítására. Ennek során a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4589

3. találat: GYES lemondása

Kérdés: Le kell mondania a GYES-t a szabadság idejére annak a kismamának, aki az ellátás ideje alatt 2012. augusztus 1-jétől vissza kíván menni dolgozni napi 6 órában, és a munkába állás előtt kiveszi a felhalmozódott szabadságát 2012. július 6-tól július 31-ig? A munkavállaló a GYES igénybe­vétele előtt napi 8 órában dolgozott.
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozási segély igénybevétele mellett. A munkaidő korlátozása heti átlagban történik, ez nem haladhatja meg a 30 órát, tehát extrém esetben akár három 10 órás munkanappal is ki lehet ezt meríteni, de ennek az ellenkezője is igaz lehet, ha valaki csak három 8 órás munkanapot teljesít egy héten, jogosult lehet a gyermekgondozási segély folyósítására.Különleges esetekben azonban ettől eltérő szabályozás is létezik. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után igénybe vett gyermekgondozási segély esetén a kereső­tevékenység még jelenleg is időkorlátozás nélkül folytatható. Ez utóbbi kitétel vonatkozik az ikergyermekekre is azzal a megkötéssel, hogy az ilyen feltételekkel keresőtevékenységet folytató személy az ikergyermekek számától függetlenül az egy gyermek után járó összegű gyermekgondozási segélyre jogosult.A jogi szabályozás alapján az azonban általánosan megállapítható, hogy a gyermek egyéves kora betöltése előtt egyáltalán nem lehet kereső­te­vé­keny­sé­get folytatni.Kivételek azonban mindig vannak. A kiskorú szülő gyermekének gyermek­gondozási segélyben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. Ennek éppen ellenkező pólusaként említhetjük a nagy­szülőt, aki keresőtevékenységet kizárólag a gyermek hároméves kora után folytathat, de ekkor is kizárólag csak heti harminc órát meg nem haladó időtartamban, illetőleg időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Ezek után térjünk rá a másik törvényre, mely esetünkben az Mt. Ebben megtalálhatjuk a szabadság megállapításának és ki­adásának szabályozását. A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. Munkában töltött időnek minősül a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés, a szabadság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjának, a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség, a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó, a munkavégzés alóli mentesülésnek meghatározott tartama. Az alapszabadság mértéke húsz munkanap. A munkavállalónak huszonötödik életévétől egy, huszonnyolcadik életévétől kettő, harmincegyedik életévétől három, harmincharmadik életévétől négy, harmincötödik életévétől öt, harminchetedik életévétől hat, harminckilencedik életévétől hét, negyven­egyedik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3884

4. találat: GYES mellett dolgozó munkavállaló szabadsága

Kérdés: Mennyi szabadság jár 2011-re annak a kismamának, aki októbertől GYES mellett dolgozik?
Részlet a válaszból: […]harmincötödik életévétől huszonöt; f) harminchetedik életévétől huszonhat; g) harminckilencedik életévétől huszonhét; h) negyvenedik életévétől huszonnyolc; i) negyvenharmadik életévétől huszonkilenc; j) negyvenötödik életévétől harminc munkanapra emelkedik. A hosszabb szabadság abban az évben illeti meg először a munkavállalót, amelyben az arra jogosító életkort betölti. A szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót, vagy gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő; b) két gyermeke után négy; c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár szabadság: a) keresőképtelenséget okozó betegség tartamára; b) a szülési szabadság tartamára (A terhes, illetve a szülő nőt huszonnégy hét szülési szabadság illeti meg. Ezt úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen.); c) a tizennégy éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére (2011. augusztus 1-jétől a gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság hat hónapjára jár szabadság. Ez a szabály nem vonatkozik azokra, akik már a hatálybalépést megelőzően fizetés nélküli szabadságon voltak a gyermek gondozása, ápolása céljából.); d) harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára; e) tartalékos katonai szolgálat idejére; f) minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a munkavállaló távollétidíj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül. A fenti szabályok figyelembevételével időarányosítottan kell megállapítani a 2011. évre járó szabadságot. Az időarányosan járó szabadságot úgy kell kiszámítani, hogy az adott évben szabadságra jogosító időszak(ok)ba tartozó összes naptári napok számát elosztjuk 365-tel, és megszorozzuk a teljes évre járó szabadságnapok számával. Ha a rendes szabadság számításánál töredéknap keletkezik, a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít. A 2011. évre megállapított szabadságot - mivel a munkavállaló fizetés nélküli szabadságát megszakítva újra munkába állt 2011 októberében - a főszabálynak megfelelően az esedékességének évében, vagyis tárgyévben ki kell adni, hacsak nem merül fel olyan újabb akadály, amely miatt ettől el lehet térni. A 2011. évre járó szabadság mellett ki kell számítani, hogy a szülési szabadság kezdetének évében és azt követően összesen mennyi szabadság illette meg 2010. december 31-ig bezárólag a munkavállalót, és az így megállapított szabadságnapok számából le kell vonni azokat a szabadságnapokat, amelyek a szülési szabadság kiadásáig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3569

5. találat: GYES-en lévő munkavállaló jogai, kötelezettségei

Kérdés: Jár-e szabadság a fizetés nélküli szabadság első évére abban az esetben, ha egy kft. dolgozójának felesége 2007 augusztusában szült, 2009 májusától visszament dolgozni, és ettől az időponttól a férj veszi igénybe a GYES-t, aki nem igényelt fizetés nélküli szabadságot, de augusztustól nem jár dolgozni, és ekkor jelentette be a helyzetet a munkáltatójának? Köteles-e munkát biztosítani számára a munkáltató abban az esetben, ha megszakítva a GYES-t, vissza kíván menni dolgozni? Mit tehet a munkáltató, ha nem tud munkát biztosítani a számára?
Részlet a válaszból: […]összeszámítási kötelezettséget azonos gyermek két szülőjére vonatkozóan, így a kérdésbeli esetben az anyát és az apát is megilleti a saját munkaviszonyában a rendes szabadság a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére. Az a munkavállaló saját döntésén múlik, hogy a törvény által szabályozott időn belül meddig kívánja a fizetés nélküli szabadságot igénybe venni. Arra sincs konkrét szabály, hogy mikor kell jeleznie munkáltatója felé a visszatérési szándékát, azonban az együttműködési kötelezettség körébe tartozó követelmény, hogy a munkavállaló e tekintetben a tőle elvárható módon együttműködjön munkáltatójával. A munkáltató köteles a munkavállalóját továbbfoglalkoztatni a fizetés nélküli szabadság megszakítását követően. Munkáltatói rendes felmondással nem megszüntethető meg annak a fizetés nélküli szabadságát megszakító munkavállalónak a munkaviszonya, aki gyermekgondozási segélyben részesül, és a gyermekgondozási segélyre való jogosultsága megszűnését megelőzően munkára jelentkezik. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség terhéből következik, hogy ha a munkáltató sem közös megegyezés folytán létrejött szerződésmódosítás révén, sem a munkaszerződés módosítását nem igénylő átmeneti (pl. átirányítás) intézkedés folytán nem tudja a munkavállalót foglalkoztatni, akkor ez olyan, a munkáltató működési körében felmerülő oknak minősül, amely megalapozza az Mt. 151. §-ának (4) bekezdése szerinti állásidőre járó személyi alapbérre való jogosultságot. A gyermekgondozási segélyben részesülő munkavállaló munkaviszonyát a felmondási tilalom miatt rendes felmondással úgy lehet megszüntetni, hogy a felmondási ideje csak a gyermekgondozási segély lejártát követő harminc nap elteltével kezdődhet. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a felmondási tilalom csak arra az esetre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2728

6. találat: GYES alatt munkát végző munkavállaló szabadsága

Kérdés: A GYES lejárta után megilleti-e GYES-szabadság azt a munkavállalót, aki a jogszabályok adta lehetőséggel élve a GYES folyósítása mellett munkát végez az eredeti munkahelyén? A GYES lejárta után kötelező egyben kiadni, vagy a munkavállaló munkavégzésére tekintettel lehet részletekben is?
Részlet a válaszból: […]kiskorú szülő gyermekének gyámját, b) a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat. Az Mt. 90. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezés értelmében a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt a gyermek ápolása, illetve gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadságnak [Mt. 138. § (5) bekezdés], illetve a gyermek hároméves koráig - fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül - a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt. A szabadság kiadására vonatkozó rendelkezéseket az Mt. 134. §-ában foglalt előírások tartalmazzák. E rendelkezések értelmében a szabadságot az esedékességének évében kell kiadni, a munkáltató a munkavállaló betegsége, vagy személyét érintő más, elháríthatatlan akadály esetén (pl. a gyermek otthoni gondozása céljából részére biztosított fizetés nélküli szabadság) az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül adja ki a rendes szabadságot, ha az esedékesség éve eltelt. E rendelkezéstől érvényesen eltérni nem lehet. A szabadság kiadásának rendjére vonatkozó előírásokat az Mt. 135. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében a szabadság a munkarend (munkaidő-beosztás) szerinti munkanapokon adandó ki. A jogalkalmazói gyakorlat a fentiekben ismertetett és részletezett jogszabályi rendelkezés megfelelő, rendeltetés szerinti alkalmazásának minősíti azt a gyakorlatot, amelynek során, ha az érintett munkavállaló bejelenti, hogy a fizetés nélküli szabadság letelte előtt ismét munkába kíván állni, a távolléte alatt keletkezett fizetés nélküli szabadság meghatározott időtartamára járó éves rendes (alap- és pót-) szabadságot az első munkavégzési naptól kezdődően adják ki számára, és a munkavállaló ténylegesen a szabadság letöltését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2257