Francia állampolgár munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell tajszámot igényelni egy francia állampolgár foglalkoztatása esetén, illetve milyen engedélyeket kell beszereznie a foglalkoztatónak? Mire kell figyelni a külföldi állampolgár foglalkoztatása esetén? Másként kell eljárni abban az esetben, ha az érintett már dolgozott Magyarországon, és rendelkezik tajszámmal is?
Részlet a válaszából: […] Külföldi állampolgár jogszerű magyarországi foglalkoztatásához abban az esetben kell társadalombiztosítási azonosító jelet (tajkártyát) igényelni, ha a foglalkoztatott biztosítottá válik. Ez akkor történik meg, ha a külföldi állampolgár foglalkoztatása a Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Francia állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Helyesen jár el az a vállalkozás, amely a francia állampolgárságú ügyvezetőjének magyarországi jövedelmeiből csak személyi jövedelem­adót von le, tekintettel arra, hogy az ügyvezető Franciaországban és Olaszországban is végez munkát, biztosításának helye Franciaországban van, és erről A1 igazolással rendelkezik? A cég sem szo­ciális hozzájárulási adót, sem egészségügyi hozzájárulást nem fizet.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben felvázolt tényállást alapul véve a cég eljárása a magyarországi adó- és járulékfizetés tekintetében helyes. A társadalombiztosítással összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatosan azonban akad még tennivalója a cégnek, de nem itthon, hanem Franciaországban. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 27.

Francia állampolgárságú diák magyarországi gyakorlata

Kérdés:

Milyen dokumentumok szükségesek abban az esetben, ha egy mezőgazdasági vállalkozásnál a gyakorlati idejét tölti egy 19 éves francia állampolgárságú középiskolai tanuló? A gyakorlati idő összesen 2-3 hónap, amelyet két részletben tölt le a diák, az első részét júliusban, a másodikat szeptemberben szeretné megkezdeni. Szükséges ebben az esetben megbízólevél az iskolától? Kell tartózkodási engedély, illetve igényelni kell adó­azonosító jelet és taj-számot? Kell fizetni bért, ösztöndíjat vagy bármilyen egyéb díjat a diák számára ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] A 2007. évi I. tv. 3. §-ának (1) bekezdése értelmében a kérdésbeli francia állampolgárságú tanuló EGT-állampolgárként érvényes úti okmánnyal vagy személy­azonosító igazolvánnyal jogosult beutazni Magyar­ország területére. Ugyanezen törvény 5. §-a úgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Kettős állampolgár megbízási díja

Kérdés: Kettős állampolgár (magyar-francia), akinek állandó lakóhelye Párizs, megbízási szerződés keretében fordítói munkát végzett 16 órában, a megbízási díja meghaladja a minimálbér 30 százalékát. Kell-e a jövedelem után tb- és egyéni járulékot fizetni, illetve a kifizetőnek kell-e ehót fizetnie? Biztosítottá válik-e a külföldi Magyarországon amiatt, mert a jövedelme meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Van-e szja-levonási kötelezettsége a kifizetőnek?
Részlet a válaszából: […] Magyarország EU-csatlakozását követően az 1408/71/EGKrendeletet kell alkalmazni, mely a munkavállalók Közösségen belülifoglalkoztatása esetén irányadó társadalombiztosítási szabályokat tartalmazza.A közösségi rendelet értelmében a járulék fizetése akkor is csak egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Magyarországra kiküldött francia állampolgár járulékai

Kérdés: Kinek és milyen összeg után kell megfizetnie a járulékokat abban az esetben, ha egy francia állampolgárt a francia munkáltatója 12 hónapot meghaladó időtartamra munkavégzés céljából Magyarországra helyezi?
Részlet a válaszából: […] Az 1408/71/EGT rendelet szabályai szerint a kiküldöttmunkavállaló legalább 1 évig a küldő ország társadalombiztosítási jogánakhatálya alatt marad, amit – kérelemre – további 12 hónappal meg lehethosszabbítani. Ezt a szabályt alkalmazva: a kérdésben említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 13.

Francia állampolgárságú ügyvezető megbízási díja

Kérdés: Egy cég megbízási szerződést kötött a francia állampolgárságú ügyvezetőjével az ügyvezetői teendők ellátására havi bruttó 200 000 forint megbízási díj ellenében. Az ügyvezető eddig diplomataként élt Magyarországon, most munkavállalási engedélye van, adószámot kért az APEH-tól. Milyen járulékokat kell megfizetni a megbízási díj után?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nem tesz említést arról, hogy a franciaállampolgárságú ügyvezető más tagállamban rendelkezik-e – E 101-esformanyomtatványon igazolt – munkaviszonnyal. Amennyiben nem rendelkezik, azügyvezetésre vonatkozóan létesített megbízási jogviszonya alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 13.

Külföldi állampolgárok részére fizetett tiszteletdíj közterhei

Kérdés: Egy magyar egyesület kiállítást szervez. Kinek és milyen közterheket kell fizetnie a külföldi állampolgárok részére kifizetett tiszteletdíj összege után abban az esetben, ha az amerikai, francia, német és belga állampolgárok kizárólag azért utaznak Magyarországra, hogy zsűritagként részt vegyenek a kiállításra kerülő művek zsűrizésében?
Részlet a válaszából: […] Az adókötelezettség helyes megállapításához elsősorbanmagánszemélyenként a megfelelő kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménytkell tanulmányozni. A kérdésben említett állampolgárok államaival kötött,kettős adózást kizáró egyezményeink kivétel nélkül úgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 8.

Francia munkavállaló táppénze

Kérdés: Több éve Magyarországon működő francia gazdasági társaság francia állampolgárságú munkavállalója 2004. május 17-étől keresőképtelen beteg és táppénzt igényel. Hogyan kell a dolgozó táppénzjogosultságát megállapítani?
Részlet a válaszából: […] Elsősorban azt kell tudni, hogy a francia munkavállaló 2004. április 30-ig nem volt biztosított. Az uniós csatlakozás napjától a Tbj-tv. 11. § b) pontja hatályát veszti. 2004. május 1-jével – a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságban foglalkoztatott – az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 22.

Francia állampolgárok biztosítási jogviszonya

Kérdés: Milyen társadalombiztosítási jogszabályok vonatkoznak azokra a francia állampolgárságú személyekre, akik Magyarországon kft.-t alapítottak, szinte egész évben itt tartózkodnak, és letelepedési engedélyük intézése folyamatban van? A társaságban az ügyvezetői feladatokat személyesen látják el, de ezen túl munkavállalóként is szeretnének dolgozni.
Részlet a válaszából: […] A francia állampolgárok részvételével alapított kft.-nek Magyarországon foglalkoztatott, külföldinek minősülő természetes személy tagjára, foglalkoztatottjára a Tbj-tv. 11. § c) pontjába foglalt rendelkezés alapján a biztosítás nem terjed ki. Magyarország nem kötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.