tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott fogyatékossági támogatásra vonatkozó igény elutasítása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Fogyatékossági támogatás

Kérdés: Jogosan utasították el a 18. életévét betöltött autista gyermek fogyatékossági támogatás iránti igényét arra hivatkozással, hogy a szülők családi pótlékban részesülnek utána? Milyen lehetőségek vannak ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]követően, esetleg évekkel később kérelmezi meg az emelt összegű ellátást - ebben az esetben nincs korhatára a folyósításnak -, egy kikötést mindenképpen vizsgálni kell, mégpedig hogy évekkel korábban, vagyis a 18. életéve betöltése előtt már munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, illetve legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodása fennállt-e. Ez visszamenőlegesen bonyolult, így amennyiben ezt az utat választják, érdemes a vizsgálatot a kormányhivatalon keresztül minél előbb kérni. Az emelt összegű családipótlék-ellátás mértéke jelenleg havonta 20?300 forint, azonban e mellett az ellátás mellett a fogyatékossági támogatást igénybe venni nem lehet.A fogyatékossági támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött, súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve hontalanként elismert. Az ellátás mozgási, látási, hallási, illetőleg értelmi fogyatékosság esetében is jár, valamint természetesen esetünket alapul véve az autizmus fennállása is alapot adhat igénybevételére. Mi a jogosultság igénylésének a módja? A?fogyatékossági támogatás iránti igényt "Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására" című nyomtatványon lehet előterjeszteni az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal családtámogatási osztályán. Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa - bentlakásos szociális intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa - által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap). Amennyiben a kérelmező személyesen eljárva nyújtja be kérelmét, úgy a Fogy-tv. 27/F. §-a alapján a személyi igazolványát és lakcímkártyáját köteles bemutatni az eljáró ügyintézőnek a személyazonosság ellenőrzése céljából. Postai úton történő benyújtás esetén ezen okmányok mindkét oldaláról készült másolatot kell beküldeni a kérelem mellékleteként. A?járási hivatal a benyújtott, háziorvos által kiállított beutalót és orvosi dokumentációt megvizsgálja, továbbá személyes vizsgálat is szóba jöhet, ezek alapján megállapítja az igénylő súlyosan fogyatékosnak minősül-e.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6113

2. találat: Fogyatékossági támogatásra vonatkozó kérelem elutasítása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a személynek, akinek elutasították a fogyatékossági támogatásra vonatkozó kérelmét?
Részlet a válaszból: […]A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. Visszafizetésre kötelező határozatban az előzetes végrehajthatóság nem mondható ki, a fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya van. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat. A szóban előterjesztett lemondó nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. A fellebbezést az ügy összes irataival a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 napon belül fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez, kivéve ha az elsőfokú hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja, illetve a fellebbezési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A?felterjesztés során az elsőfokú hatóságnak a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkoznia kell. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el. A?sérelmezett döntésen túl a döntést megelőző eljárás jogszerűségét is vizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a fellebbezés eredményeként az elsőfokú határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. A?másodfokú hatóság a döntés meghozatalát követően intézkedik a döntés közlésével kapcsolatban. Ha az ügyfél helyett képviselő jár el, akkor a döntést a képviselő részére kell kézbesíteni. Az elsőfokú hatóság a döntésről értesül, és intézkedik az abban foglaltak végrehajtása iránt. Amennyiben a fellebbezés sem járt a várt eredménnyel, tehát az igénylő részére nem állapítják meg az ellátást, további lehetőség is van a jogorvoslat terén. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a másodfokú döntés közlésétől számított 30 napon belül kérheti a hatóság jogerős határozatának, illetőleg azon végzések bírósági felülvizsgálatát, amelyek önálló fellebbezéssel is megtámadhatók. A?keresetlevelet - beleértve az elkésetten benyújtott keresetlevelet is - az iratokkal együtt haladéktalanul, legkésőbb annak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5326