Nyugdíjkorhatárt betöltött közalkalmazott továbbfoglalkoztatása

Kérdés: Köteles nyugdíjba vonulni egy helyi önkormányzat által fenntartott, szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési intézmény közalkalmazott dolgozója, ha betölti a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, vagy megteheti, hogy nem igényli a nyugdíjat, és tovább dolgozik? Kell kérni valamilyen engedélyt, esetleg elég a munkáltató írásos engedélye?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 30. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel megszüntetheti abban az esetben (is), ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül az Mt. 294....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Kifizetheti méltányossági alapon a 3 havi illetményt jubileumi jutalom címén a munkáltató annak a közalkalmazott munkavállalónak, aki 40 év jogosultsági ideje megszerzése után igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíját, a jogviszonya 2022. augusztus 31-én szűnik meg, és 2022. szeptember 19-én érte volna el a jutalomhoz szükséges 30 évet? A dolgozó 2022. április végéig szabadságát töltötte, az utolsó 4 hónapban pedig mentesült a munkavégzés alól.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. §-ának (1) bekezdése értelmében a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.A jubileumi jutalom:a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,b) harminc év közalkalmazotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Második munkaviszony bejelentése

Kérdés: Hogyan kell bejelenteni a 'T1041 nyomtatványon azt az új belépő munkavállalót, aki egy másik foglalkoztatónál még a felmondási idejét tölti, tehát fennáll a biztosítási jogviszonya? Milyen módon kell bevallani a dolgozó bérét a '08-as bevallásban?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben a bejelentést és a bevallást az általános szabályok szerint kell beküldeni.Az Mt. semmilyen módon nem tiltja, hogy egy munkavállaló egyidejűleg kettő - vagy akár több - munkaviszonyt létesítsen. Fontos azonban, hogy mindegyik jogviszonyában maximálisan eleget kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Jubileumi jutalom I.

Kérdés: Ki kell fizetnie a munkáltatónak a 2021-es költségvetésbe be nem tervezett jubileumi jutalmat annak a dolgozójának, aki 2016-ban, a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, 5 év jogosultsági időt igazolt a jubileumi jutalom tekintetében, 2021-ben viszont jelezte a munkáltató felé, hogy 2018-ban számára esedékes lett volna a 25 éves jubileumi jutalom kifizetése? A dolgozó a jubileumijutalom-jogosultság megállapításához további 20 év közalkalmazotti jogviszonyról mutatott be igazolást 2021. február hónapban, és a felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy 2018-ban a dolgozó valóban jogosulttá vált a 25 éves jubileumi jutalomra. Amennyiben ki kell fizetni a jutalmat, akkor a jelenlegi illetmény vagy az esedékesség napján érvényes illetmény alapján? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a közalkalmazott az esedékesség évében nem a jelenlegi munkáltatónál dolgozott? Követelheti ebben az esetben a volt munkáltatójától a jutalom kifizetését?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. alapján a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.A jubileumi jutalom:- huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,- harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,- negyven év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Ki kell fizetni a munkáltatónak a 2021-es költségvetésébe be nem tervezett jubileumi jutalmat az alábbi esetben? A dolgozó a 2016-os évben létesített közalkalmazotti jogviszonyt a munkáltatóval, mely jelenleg is fennáll. A jogviszony létesítésekor leadott egy közalkalmazotti igazolást, mely 5 év jogosultsági időt igazolt a jubileumi jutalom tekintetében. A közalkalmazott 2021 februárjában jelezte a munkáltatónak, hogy 2018-ban számára esedékes lett volna a jubileumi jutalom kifizetése, és a jogosultság megállapításához további 20 év közalkalmazotti jogviszonyról az igazolást bemutatta. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 2018-as évben a dolgozó valóban jogosulttá vált a 25 éves jubileumi jutalomra. Amennyiben ki kell fizetni a jutalmat, akkor a 2018. évi vagy az esedékesség napján érvényes illetményt kell figyelembe venni? Amennyiben nem a jelenlegi munkáltatónál dolgozott a közalkalmazott a 2018-as évben, követelheti-e volt (2018-as) munkáltatójától a jubileumi jutalom kifizetését, függetlenül attól, hogy a volt munkáltatónál rendelkezésre álltak-e a jogosultság igazolását alátámasztó dokumentumok a jogviszony fennállása alatt vagy sem? Köteles a volt munkáltató kifizetni a jutalmat, amennyiben csak a jogviszony megszűnését követően, a dolgozó utólag bemutatott igazolásai alapján realizálódott a jogosultság?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. alapján a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.A jubileumi jutalom:- huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,- harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,- negyven év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Felmondás egészségkárosodott munkavállalónak

Kérdés: Kötelező a munkáltatónak kezdeményeznie a felmondást abban az esetben, ha a 35 éve folyamatosan az alkalmazásában álló munkavállalója egészségi állapota annyira megromlott, hogy a munkakörét már nem tudja ellátni, a munkáltató pedig más munkakört nem tud felajánlani a részére? Az 1961 májusában született dolgozó jelenleg rokkantsági ellátásban, fogyatékossági ellátásban és táppénzben is részesül, az állapota alapján 70 százalékos egészségkárosodását állapították meg. A táppénzre való jogosultság 2021. június hónapban lejár. Jogosult a munkavállaló az Mt. 69. §-a szerinti 30+60 nap felmondási időre, valamint végkielégítésként az Mt. 77. §-a szerinti 6 havi távolléti díjra? Érdemes esetleg várnia a munkáltatónak a felmondással addig, ameddig a munkavállaló eléri a nyugdíjkorhatárt? A munkáltató egy szakmai előadáson úgy értesült, hogy munkajogi szempontból a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló is nyugdíjasnak minősül, vagyis indoklás nélkül fel lehet mondani neki. Ha ez így van, akkor munkáltatói felmondás esetén sem jár a munkavállalónak a felmondási és felmentési idő?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a munkáltató ebben az esetben jogszerűen gyakorolhassa a felmondási jogát, köteles elküldeni a munkavállalót egy munkaköri alkalmassági (üzemorvosi) vizsgálatra, ugyanis az alkalmassági vizsgálat eredménye alapján válhat jogszerűvé a munkavállaló egészségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

CSED-jogosultság munkaviszony megszűnése után

Kérdés: El kell bírálnia a kifizetőhelynek a benyújtott CSED-igényt abban az esetben, ha a várandós munkavállaló munkaviszonya 2021. január 13-án megszűnt, 2020. december közepétől már a felmentését tölti, a felmentési időre járó bért teljes összegben megkapta, de a munkaviszony megszűnése előtt, 2021. január 9-én megszületett a gyermeke? Mennyi időre lesz jogosult így passzív jogon a CSED-re, illetve a CSED lejárta után jogosult lesz GYED-re az érintett munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] A benyújtott CSED-igényt el kell bírálni. Az a nő jogosult csecsemőgondozási díjra, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeke a biztosítás tartama alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Új munkaviszony létesítése felmondási idő alatt

Kérdés: Létesíthet új 8 órás munkaviszonyt a felmentési idő alatt a munkavállaló, akinek a munkaviszonya 2020. december 31-én szűnik meg, de november-december hónapra a munkáltató a munkavégzés alól felmentette?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 52. §-a szerint a munkavállaló kötelesa) a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,b) munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni,c) munkáját személyesen, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Nyugdíjas közalkalmazottak jövedelemkiegészítése

Kérdés: Milyen feltételekkel részesülhetnek az egészségügyi dolgozókat megillető jövedelemkiegészítésben a közalkalmazotti jogviszonyban álló, egészségügyben foglalkoztatott nyugdíjas személyek?
Részlet a válaszából: […] 2013. január 1. napjától a Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése alapján az öregségi nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Kilépő munkavállaló járulékminimuma

Kérdés: Hogyan kell alkalmazni a munkaviszonyban állóknál a havi 48 300 forintos minimumjárulék alsó határt abban az esetben, amikor a munkavállaló részére a felmentési időre előre kifizetik a munkabérét? Például ha a munkaviszony 2020. december 31-én szűnik meg, de a munkáltató 2020. október 5-én kifizette a november és december havi felmentési időre járó juttatást.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 70. §-a értelmében a munkáltató, amennyiben a munkavállaló munkaviszonyát felmondással szünteti meg, köteles a munkavállalót a felmondási idő felére a munkavégzés alól felmenteni. A felmentési idő számításánál a töredéknapot a munkavállaló javára egész...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.
1
2
3
12