Visszamenőleges nyugdíjazás

Kérdés:

Vissza tudja igényelni a járulékot a munkavállaló vagy a munkáltató az alábbi esetben? Egy munkaviszonyban álló dolgozót elbocsátotta a munkáltatója, és 3 havi végkielégítést, valamint – megállapodás alapján – 3 havi felmentési időt biztosított a számára, így jogviszonya 2023. szeptember 30-án szűnt meg, azonban az összes járandóság kifizetése után a dolgozó a 40 év jogosultsági idejére tekintettel 2023. április 10-ei dátummal nyugdíjas lett. Mi lesz ebben az esetben a végkielégítés sorsa, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas munkavállaló részére nem jár ez a juttatás?

Részlet a válaszából: […] Kezdjük a járulékproblémával. Mivel a nyugdíjas munkavállalóra nem terjed ki a biztosítás, a munkabérét nem terheli sem járulék, sem pedig szociális hozzájárulási adó. Tehát mindazon jövedelem, amelynek kifizetésére az április 10-ét követő időszakra került sor, mentes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

A Kit. hatálya alatt álló kormányzati tisztviselő visszafizetni rendelt végkielégítésének pénzintézeti végrehajtása

Kérdés: Álláshely elvonása következményeként végkielégítésben részesülő, azonban ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részét a 185/2022. Korm. rendelet alapján a korábban kifizető foglalkoztató részére köteles visszafizetni. Azonban az ellene folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a bankszámlájára kiadott beszedési megbízással azt a végrehajtó leemelte, a pénzintézet pedig teljesítette. A végkielégítés visszafizetésére így már nem rendelkezik elegendő fedezettel. Melyek a jogkövető eljárásnak az egyes lépései, és miként járjon el ebben a helyzetben?
Részlet a válaszából: […] Az álláshelyállomány elvonásának közvetlen és közvetett hátrányait, illetve a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak számára a jogalkalmazással okozott nehézséget szemlélteti érintett olvasónk megfogalmazott kérdése. A munkavégzés feltételeit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Heti 36 órás foglalkoztatás

Kérdés: Nem valósul meg a tényleges, heti 36 órát elérő foglalkoztatás, és így alkalmazható a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetés abban az esetben, ha a jelenleg GYES-ben részesülő, fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló gyermeke betölti a 3. életévét, de már nem szeretne visszamenni a régi munkahelyére, ezért felmond, a felmondási idő alatt pedig nem dolgozik, mert a szabadságát tölti, illetve a munkáltatója felmenti a munkavégzés alól?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-ának 2. pontja alapján megszűnik a kisadózás lehetősége, amennyiben a kisadózó vállalkozó a hónap egészében legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll.A fizetés nélküli szabadság tartama alatt – függetlenül attól, hogy ezt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Táppénzfolyósítás megszüntetése, táppénz iránti igény elutasítása

Kérdés:

Megszűnik a keresőképtelenség miatt megállapított táppénzjogosultság abban az esetben, ha a kormányzati intézkedés keretében az álláshely elvonása a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát megszünteti?

Részlet a válaszából: […] A munkajog szabályozási rendszerét érintően kiemelt figyelem kíséri a foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésének egyes lehetséges okait.A munkaügyi konfliktusok többsége a jogviszony-megszüntetés esetköréből ered, mert az egyes állások megtartásának garanciája vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Nyugdíjkorhatárt betöltött közalkalmazott továbbfoglalkoztatása

Kérdés: Köteles nyugdíjba vonulni egy helyi önkormányzat által fenntartott, szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési intézmény közalkalmazott dolgozója, ha betölti a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, vagy megteheti, hogy nem igényli a nyugdíjat, és tovább dolgozik? Kell kérni valamilyen engedélyt, esetleg elég a munkáltató írásos engedélye?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 30. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel megszüntetheti abban az esetben (is), ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül az Mt. 294....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Kifizetheti méltányossági alapon a 3 havi illetményt jubileumi jutalom címén a munkáltató annak a közalkalmazott munkavállalónak, aki 40 év jogosultsági ideje megszerzése után igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíját, a jogviszonya 2022. augusztus 31-én szűnik meg, és 2022. szeptember 19-én érte volna el a jutalomhoz szükséges 30 évet? A dolgozó 2022. április végéig szabadságát töltötte, az utolsó 4 hónapban pedig mentesült a munkavégzés alól.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. §-ának (1) bekezdése értelmében a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.A jubileumi jutalom:a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,b) harminc év közalkalmazotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Második munkaviszony bejelentése

Kérdés: Hogyan kell bejelenteni a 'T1041 nyomtatványon azt az új belépő munkavállalót, aki egy másik foglalkoztatónál még a felmondási idejét tölti, tehát fennáll a biztosítási jogviszonya? Milyen módon kell bevallani a dolgozó bérét a '08-as bevallásban?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben a bejelentést és a bevallást az általános szabályok szerint kell beküldeni.Az Mt. semmilyen módon nem tiltja, hogy egy munkavállaló egyidejűleg kettő – vagy akár több – munkaviszonyt létesítsen. Fontos azonban, hogy mindegyik jogviszonyában maximálisan eleget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Jubileumi jutalom I.

Kérdés: Ki kell fizetnie a munkáltatónak a 2021-es költségvetésbe be nem tervezett jubileumi jutalmat annak a dolgozójának, aki 2016-ban, a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, 5 év jogosultsági időt igazolt a jubileumi jutalom tekintetében, 2021-ben viszont jelezte a munkáltató felé, hogy 2018-ban számára esedékes lett volna a 25 éves jubileumi jutalom kifizetése? A dolgozó a jubileumijutalom-jogosultság megállapításához további 20 év közalkalmazotti jogviszonyról mutatott be igazolást 2021. február hónapban, és a felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy 2018-ban a dolgozó valóban jogosulttá vált a 25 éves jubileumi jutalomra. Amennyiben ki kell fizetni a jutalmat, akkor a jelenlegi illetmény vagy az esedékesség napján érvényes illetmény alapján? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a közalkalmazott az esedékesség évében nem a jelenlegi munkáltatónál dolgozott? Követelheti ebben az esetben a volt munkáltatójától a jutalom kifizetését?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. alapján a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.A jubileumi jutalom:– huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,– harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Ki kell fizetni a munkáltatónak a 2021-es költségvetésébe be nem tervezett jubileumi jutalmat az alábbi esetben? A dolgozó a 2016-os évben létesített közalkalmazotti jogviszonyt a munkáltatóval, mely jelenleg is fennáll. A jogviszony létesítésekor leadott egy közalkalmazotti igazolást, mely 5 év jogosultsági időt igazolt a jubileumi jutalom tekintetében. A közalkalmazott 2021 februárjában jelezte a munkáltatónak, hogy 2018-ban számára esedékes lett volna a jubileumi jutalom kifizetése, és a jogosultság megállapításához további 20 év közalkalmazotti jogviszonyról az igazolást bemutatta. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 2018-as évben a dolgozó valóban jogosulttá vált a 25 éves jubileumi jutalomra. Amennyiben ki kell fizetni a jutalmat, akkor a 2018. évi vagy az esedékesség napján érvényes illetményt kell figyelembe venni? Amennyiben nem a jelenlegi munkáltatónál dolgozott a közalkalmazott a 2018-as évben, követelheti-e volt (2018-as) munkáltatójától a jubileumi jutalom kifizetését, függetlenül attól, hogy a volt munkáltatónál rendelkezésre álltak-e a jogosultság igazolását alátámasztó dokumentumok a jogviszony fennállása alatt vagy sem? Köteles a volt munkáltató kifizetni a jutalmat, amennyiben csak a jogviszony megszűnését követően, a dolgozó utólag bemutatott igazolásai alapján realizálódott a jogosultság?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. alapján a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.A jubileumi jutalom:– huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,– harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Felmondás egészségkárosodott munkavállalónak

Kérdés: Kötelező a munkáltatónak kezdeményeznie a felmondást abban az esetben, ha a 35 éve folyamatosan az alkalmazásában álló munkavállalója egészségi állapota annyira megromlott, hogy a munkakörét már nem tudja ellátni, a munkáltató pedig más munkakört nem tud felajánlani a részére? Az 1961 májusában született dolgozó jelenleg rokkantsági ellátásban, fogyatékossági ellátásban és táppénzben is részesül, az állapota alapján 70 százalékos egészségkárosodását állapították meg. A táppénzre való jogosultság 2021. június hónapban lejár. Jogosult a munkavállaló az Mt. 69. §-a szerinti 30+60 nap felmondási időre, valamint végkielégítésként az Mt. 77. §-a szerinti 6 havi távolléti díjra? Érdemes esetleg várnia a munkáltatónak a felmondással addig, ameddig a munkavállaló eléri a nyugdíjkorhatárt? A munkáltató egy szakmai előadáson úgy értesült, hogy munkajogi szempontból a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló is nyugdíjasnak minősül, vagyis indoklás nélkül fel lehet mondani neki. Ha ez így van, akkor munkáltatói felmondás esetén sem jár a munkavállalónak a felmondási és felmentési idő?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a munkáltató ebben az esetben jogszerűen gyakorolhassa a felmondási jogát, köteles elküldeni a munkavállalót egy munkaköri alkalmassági (üzemorvosi) vizsgálatra, ugyanis az alkalmassági vizsgálat eredménye alapján válhat jogszerűvé a munkavállaló egészségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.
1
2
3
13