tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott családtámogatási kifizetőhely tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Családi pótlék érettségizett gyermek középfokú intézményben történő továbbtanulása esetén

Kérdés: Kell-e újra igényelni a családi pótlékot abban az esetben, ha a gyermek érettségi után középfokú oktatási intézményben tanul tovább? Mit kell tennie ebben az esetben egy kifizetőhelynek?
Részlet a válaszból: […]30-ával, melyet igénylőnek átad, vagy részére megküld. A határozat alakját a Ket. 72. §-a határozza meg. A gyermekeket eközben a kiválasztott egyetemre nem veszik fel, ezért úgy döntenek, hogy középiskolában tanulnak tovább. Az egyik gyermek marad a már megszokott gimnáziumban, a másik viszont egy szakképző iskolát választ. A gimnáziumban továbbtanuló gyermek beiratkozása 2007. június hónapban már megtörténik, és az édesapja az erről szóló iskolai igazolást még ebben a hónapban benyújtja a foglalkoztatójához. Mivel a gyermek tanulói jogviszonya folyamatos, a kifizetőhely saját jogkörében eljárva visszavonja a megszüntető határozatot, és az ellátást tovább folyósítja. A másik gyermek csak 2007 szeptemberében iratkozik be új iskolájába, erről a jogszabályban meghatározott iskolai igazolást édesapja szeptemberben nyújtja be a kifizetőhelyre. Időközben a kiadott megszüntető határozat jogerőre emelkedett, ezért az ügyintéző felhívja a figyelmét, hogy gyermeke után ismételten meg kell igényelnie a családi pótlékot. Átadja a gyermekszámváltozáshoz szükséges igénybejelentő nyomtatványt, majd ennek visszaérkezését követően megállapító határozatban meghozza döntését. Visszamenőlegesen, 2007. július 1-jétől megállapítja a két gyermek jogán járó ellátást, és a nyári hónapokra a folyósított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1719

2. találat: Családtámogatással kapcsolatos kifizetőhelyi teendők

Kérdés: Változtak-e a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos kifizetőhelyi teendők az uniós csatlakozás miatt?
Részlet a válaszból: […]Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága (kizárólagos hatáskör). Anyasági támogatásra jogosultak azok a munkavállalók és hozzátartozójuk, akik az 1612/68 EGK rendelet hatálya alá tartoznak, és a Cst. 2. §-a értelmében az ellátás igénylésének időpontjában a Magyar Köztársaság területén élnek és tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Az ő esetükben az anyasági támogatás elbírálása és kifizetése a családtámogatási kifizetőhelyeken vagy a megyei területi igazgatóságokon történik az általános illetékességi szabályok szerint. 2004. május 1-jétől azon családok esetében, amelyeknek egyik vagy mindkét tagja az Európai Unió valamelyik tagállamában munkavállalónak (biztosítottnak) minősül, a családi juttatások elsődlegesen annak az államnak a joga szerint járnak, amelyik államban a munkavégzés történik. Ebből következően fontos követelmény, hogy a feltételek megnyílása után a teherviselő állam az legyen, amelyik az Európai Unió joga szerint fizetni köteles az ellátásokat, másfelől az is fontos követelmény, hogy az ellátások ne többszöröződjenek. Amennyiben az igényelbíráló szerv észleli, hogy a másik házastárs az Európai Unió valamelyik tagállamában biztosított (keresőfoglalkozást folytat) az alábbi tartalmú saját kezűleg írt magánokiratot kell beszereznie a családi ellátásban részesülőtől: "Alulírott kijelentem, hogy sem én, sem a házastársam az Európai Unió valamelyik tagállamától családi juttatásban nem részesülök, illetve ha a későbbiekben ilyet megállapítanának, azt 15 napon belül a folyósító szervnek bejelentem." Kelt, név, aláírás, cím, taj-szám. Nemleges válasz esetén tisztázni szükséges a keresőtevékenység formáját (egyéni, társas vállalkozás, alkalmazott, köztisztviselő stb.). Nem minősül az EU-ban folytatott keresőtevékenységnek a foglalkoztató által elrendelt külföldi kiküldetésben végzett tevékenység. Ha a nyilatkozat tartalma IGEN, akkor a folyósított családtámogatási ellátást határozattal meg kell szüntetni. Előfordulhat, hogy a családtámogatási ellátást kifizető szervtől - megkeresésre - információt kérnek arról, hogy az Európai Unió tagállamában biztosított személy vagy a házastársa a családtagok lakóhelye szerinti tagállamában részesül-e családi juttatásban. Az információkérés az E 411. sz. formanyomtatványon történik. Az E jelű nyomtatványok annak a tagállamnak a nyelvén érkezhetnek, amelyben az igénylő munkavállalónak (biztosítottnak) minősül. A mellékelt E 411-es nyomtatványminta az űrlap kitöltésében ad segítséget, mivel adattartalma minden nyelven megegyezik. Az E 411-es nyomtatvány A és B részből áll. Az A rész az igazolás kérése, amelyet a kérő szerv tölt ki, a B részt pedig - ebben a sorrendben - a munkáltató (ha van), majd a családi ellátást folyósító szerv köteles kitölteni. Az E 411. sz. nyomtatvány érkezhet a kifizetőszervhez a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságától, vagy érkezhet közvetlenül a családi ellátásban részesülő (vagy részesült) személytől is. Amennyiben a formanyomtatvány A része megfelelően kitöltött, és az a személy, akire vonatkozóan az információkérés történik, azonosítható, csak ekkor tölthető ki a B rész. A kitöltés során, illetve a kitöltést követően az alábbi eljárási szabályokat kell irányadónak tekintetni: A 6.1.-ben jelzett "időszak" alatt az igazolás A részének 2.5. pontjában meghatározott időszakot kell érteni, ennek hiányában a kitöltéskori állapotnak megfelelően kell a B részt kitölteni. Ezúton is jelezzük, hogy a magyar univerzális rendszer és az Európai Unió több tagállamában működő biztosítási rendszer összeütközése miatt több olyan adat ismerete is szükséges lehet, amely egyébként a hazai családtámogatási rendszer szempontjából lényegtelen. Ilyen például annak az ismerete, hogy a Magyarországon lakó házastárs biztosított-e vagy sem. Ha a házastárs olyan munkáltatónál biztosított, amelyik családtámogatási kifizetőhely is egyben, az igazolás B részét teljes egészében a kifizetőhely állítja ki. Amennyiben a Magyar Államkincstár valamelyik területi igazgatósága a folyósító szerv a 6.1. és a 8. pont előzetes kitöltésére van szükség, amelyet a házastárs közreműködésével a munkáltatójával kell kitöltetni. Ennek megtörténte után a területi igazgatóság tölti ki a formanyomtatvány többi pontját. A 7. pontban "összeg" című rovatban az egy családtagra jutó családi juttatások arányos részét kell kiszámítani és beírni (csp+gyes+gyet). Az E 411. sz. nyomtatványt két példányban kell kitölteni, amelyből egy példányt a kérőnek, egy példányt pedig a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságának kell megküldeni. Egy másolatot a kiadó szerv őriz meg az egyéb iratoktól elkülönítetten. Az E 411. sz. nyomtatvány kitöltésével a nyomtatvány kiadásának napját magában foglaló hónap végével a családtámogatási ellátás vagy ellátások folyósítását vagy meg kell szüntetni, vagy az Áe-tv. szabályok szerint fel kell függeszteni. Ha az ügyfél nem kéri az ellátás megszüntetését, csak jelzi, hogy házastársa az Európai Unió valamelyik tagállamában van, az alábbi felfüggesztő határozatot kell hozni. Családtámogatási kifizetőhely neve: Címe: Ügyiratszám: Tárgy: Név, cím ... alatti lakos családi ellátás felfüggesztése Tárgy: Név, cím ... alatti lakos családi ellátás felfüggesztése Ügyintéző: Név, cím ... alatti lakos részére ... nevű gyermeke után a családi pótlék/gyermekgondozási segély ellátás folyósítását ... év ... hótól f e l f ü g g e s z t i. E határozat ellen fellebbezésnek helye van. A határozat ellen a kézbesítést követő 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához, amelyet 2 példányban a jelen határozatot hozó szervnél lehet benyújtani. I N D O K O L Á S A becsatolt iratokból, adatokból kiderül, hogy Ön/házastársa az Európai Unió ... tagállamától családi juttatásra jogosult lehet, mivel mint munkavállaló/ önálló foglalkozású ebben a tagállamban. 2004. május 1-jétől a Magyar Köztársaság területén is kötelezően alkalmazni kell a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet, valamint annak végrehajtásáról szóló 574/72/EGK rendelet előírásait. Ennek értelmében a Közösségen belül mozgó munkavállalók csak egyetlenegy tagállam szociális biztonsági rendszerébe tartozhatnak. Igénye Európai Unió ... tagállamában való elbírálásáig az Áe-tv. 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jelen eljárást felfüggesztem. Felhívom,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 803