tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott átmeneti járadék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 1953-ban született férfi átmeneti járadéka

Kérdés: Kaphat-e átmeneti járadékot egy 1953-ban született férfi, aki most rendszeres szociális járadékban részesül?
Részlet a válaszból: […]összegben rokkantsági ellátásként kapja tovább mindaddig, amíg felül nem vizsgálják. A felülvizsgálatra legkésőbb a legutóbbi felülvizsgálat során meghatározott időpontban kerül sor (ez 2012-nél későbbi időpont is lehet). A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által - új, komplex minősítési szempontok alapján - elvégzett vizsgálat eredményétől függetlenül a nyugdíj-megállapító szerv rokkantsági ellátást állapít meg. Fontos hangsúlyozni, hogy erre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett a felülvizsgálat (vagy a kérelem) időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti. Ellenkező esetben rehabilitálhatóság esetén (ha foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel) rehabilitációs járadékot, ha az érintett rehabilitációja nem javasolt, akkor rokkantsági ellátást kell megállapítani. A felülvizsgálat időpontjától a rokkantsági ellátás már új összegben kerül meghatározásra. A rokkantsági ellátás összege a) a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de nem lehet kevesebb a minimálbér 30 százalékánál, 27 900 forintnál, ugyanakkor annak 45 százalékát, 41 850 forintot sem haladhatja meg, ha a megváltozott munkaképességű személy aa) egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, vagy ab) rehabilitálható, és foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, de a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri; b) a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de minimum a minimálbér 40 százaléka, 37 200 forint, ugyanakkor maximum a minimálbér 150 százaléka, 139 500 forint, ha a megváltozott munkaképességű személy ba)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3647
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Átmeneti és rendszeres szociális járadék

Kérdés: Milyen ellátásra lehet jogosult az az 58 éves biztonsági őr, akinek 40 százalékos mértékű egészségkárosodást állapítottak meg, és jelenlegi munkahelyén nem tudja a munkáját ellátni?
Részlet a válaszból: […]szolgálati idővel, és - saját jogú nyugellátásra nem jogosult, és - nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben, jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben, rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, és - keresőtevékenységet nem folytat, vagy az átmeneti járadékra való igény benyújtását megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80 százalékát. Az átmeneti járadék havi összege a jogosultnak az átmeneti járadékra való jogosultság időpontjáig megszerzett, nyugdíjalapot képező jövedelem és szolgálati idő alapján kiszámított öregségi nyugdíjának - tekintet nélkül a magán-nyugdíjpénztári tagságra - 75 százaléka, de a rendszeres szociális járadék összegénél kevesebb nem lehet. A rendszeres szociális járadék annak állapítható meg, aki - a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, és - rendelkezik a rokkantsági nyugdíjhoz életkora szerint szükséges szolgálati idő felével. Annak a személynek, akit az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) szakértői bizottsága rehabilitálhatónak minősít, rendszeres szociális járadék csak abban az esetben állapítható meg, ha a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi központ álláskeresőként nyilvántartásba vette. A jogosultság további feltételei megegyeznek az átmeneti járadéknál felsoroltakkal. A rendszeres szociális járadék keresettől független, fix összegű ellátás, 2008. január 1. után megállapított esetekben 26 420 Ft. 2008. december 31-ét követően annak a személynek, akit az ORSZI szakértői bizottsága rehabilitálhatónak minősít, a sikeres rehabilitáció érdekében kötelező a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi központtal együttműködni, és álláskeresési megállapodást kötni. Mentesül az együttműködési kötelezettség alól, aki az ellátás megállapításakor keresőtevékenységet folytat, vagy oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt tíz éven belül eléri. Aki egyfelől átmeneti járadékra, vagy rendszeres szociális járadékra, vagy bányász dolgozók egészségkárosodási járadékára, és másfelől özvegyi nyugdíjra - ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat - egyaránt jogosult, annak a járadéka összegét 50 százalékkal csökkenteni kell. Ha az özvegyi nyugdíj - ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat - és a járadék 50 százalékkal csökkentett összege együttesen nem éri el a járadék teljes összegét, a járadékot olyan összegben kell megállapítani, illetve folyósítani, hogy az az özvegyi nyugdíj összegével együtt elérje a járadék teljes összegét. Az egészségkárosodási járadék iránti igényt a lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz az erre rendszeresített nyomtatványon írásban, valamint elektronikus úton lehet benyújtani annak a keresőtevékenységnek az időtartama alatt, vagy annak megszűnésétől számított 24 hónapon belül, amelynek időtartama alatt az egészségkárosodás bekövetkezett. A járadék igénybevételével kapcsolatos eljárás költség- és illetékmentes. Meg kell szüntetni az ellátást, ha a járadékos -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2098

3. találat: Átmeneti járadékban részesülő őstermelő

Kérdés: Lehet-e őstermelői igazolványa egy 58 éves, 2007-ben megállapított átmeneti járadékban részesülő férfinak? Ha lehet, és az szja-ban az egyszerűsített elszámolást alkalmazza, tehát az árbevétel 20 százalékának megfelelő költségszámlával rendelkezik, vizsgálni fogják-e, hogy a minimálbér 12-szeresét meghaladó jövedelemmel rendelkezik-e? Az Szja-tv. szerint a fenti elszámolásnak nincs jövedelemtartalma.
Részlet a válaszból: […]keresőtevékenységen a Ftv. 58. § (5) bekezdésének e) pontjában meghatározott keresőtevékenységet kell érteni. Ennek megfelelően a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül keresőtevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2097

4. találat: Átmeneti járadék

Kérdés: Igényelhet-e átmeneti járadékot az a 2005 júliusában 57. életévét betöltő férfi, akinek táppénzjogosultsága 2005. július hóban lejár, és az OOSZI 50 százalékos munkaképesség-csökkentést állapított meg nála? Hogyan kell igényelni az ellátást, illetve mennyi az összege? Igényelheti-e majd az előrehozott öregségi nyugdíjat a 60. életéve betöltésekor (már jelenleg is rendelkezik 42 év szolgálati idővel)? Amennyiben a bíróságon megtámadja az 50 százalékos munkaképesség-csökkenésről szóló határozatot, a döntés megszületéséig jogosult-e az átmeneti járadékra, illetve ha a bíróságon munkaképesség-csökkenését magasabb mértékben állapítják meg, a későbbiekben a járadék és a nyugdíj közötti különbségre?
Részlet a válaszból: […]eléri, - az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik, - nem részesül munkanélküli-ellátásban, keresetkiegészítésben, táppénzben, baleseti táppénzben, gyermekgondozási díjban, - a rehabilitációs bizottság véleménye szerint egészségi állapotának megfelelő munkakör nem biztosítható számára. Az átmeneti járadék a munkaviszony megszűnését követő naptól az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig jár. Összege a várható öregségi nyugdíj 75 százaléka. Amennyiben ez az összeg nem éri el a rendszeres szociális járadék összegét, akkor a rendszeres szociális járadék összegét kell folyósítani, ami fix összegű ellátás. Összege jelenleg: 21 890 forint. Meg kell szüntetni az átmeneti járadék folyósítását, ha az átmeneti járadékban részesülő - öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra jogosult, - az OOSZI orvosi bizottságának véleménye szerint a munkaképesség-csökkenés mértéke nem éri el az 50 százalékos mértéket, - indokolatlanul nem fogadja el az egészségi állapotának megfelelő munkakört, - az ország területét állandó letelepedési szándékkal elhagyja (8/1983. EÜM-PM együttes rendelet). Az előrehozott öregségi nyugdíj intézménye a korhatár betöltése előtt teszi lehetővé a nyugdíjba vonulást azok számára, akik hosszú szolgálati idővel rendelkeznek. 2008. december 31-éig a jogosultsági feltételek nem azonosak a férfiak és nők vonatkozásában. Nők esetében lehetőség van az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételére az irányadó öregségi korhatárnál 5 évvel alacsonyabb életkorban, ha a 1945-ben született nő37 évi 1946-ban és az azt követően született nő38 évi szolgálati időt szerzett. A férfiak 60 éves korukban 38 év szolgálati idő megléte esetén igényelhetik az előrehozott öregségi nyugdíjat. Fentiek alapján a kérdésben szereplő személy 50 százalékos munkaképesség-csökkenése és a 42 év szolgálati ideje alapján a táppénz lejárta és a munkaviszonya megszüntetése után, az 57.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1054
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: 50 százalékos rokkant ellátásai

Kérdés: Jogosult-e átmeneti járadékra az az 1951-ben született nő, aki az OOSZI orvosi bizottság szerint munkaképességét 50 százalékban elvesztette, és 38 év szolgálati idővel rendelkezik? A rehabilitációs bizottság szerint nem tudnak részére munkát biztosítani.
Részlet a válaszból: […]munkaviszony megszüntetését követő naptól a jogosultra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig jár. Az átmeneti járadék összegét a várható öregségi nyugdíj 75 százalékában kell megállapítani, ami nem lehet kevesebb a rendszeres szociális járadék összegénél. Átmeneti szociális járadékra való jogosultság megszűnése Az átmeneti járadékra való jogosultság megszűnik, ha a megváltozott munkaképességű dolgozó öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá, az OOSZI véleménye szerint munkaképesség-változása már nem éri el az 50 százalékot, egészségi állapotának megfelelő munkahelyet indokolatlanul nem fogadja el, az ország területét állandó letelepedés szándékával elhagyja. Rendszeres szociális járadékra való jogosultság Rendszeres szociális járadékra jogosult, aki nem rehabilitálható, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, és az átmeneti járadék megállapításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik. Rendszeres szociális járadékot kell megállapítani annak, aki a rokkantsági nyugdíjhoz az életkora[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 594

6. találat: Átmeneti és rendszeres szociális járadék

Kérdés: Milyen ellátásra jogosult az a személy, aki nem tud dolgozni, azonban az orvosi szakvélemény szerint munkaképességének csökkenése "csak" 50 százalékos, így rokkantsági nyugdíjra nem jogosult?
Részlet a válaszból: […]szociális járadék állapítható meg. Arról a nem rehabilitálható, megváltozott munkaképességű dolgozóról, akinek munkaviszonyát, bedolgozói jogviszonyát megszüntetik, és öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, rendszeres pénzbeli ellátás útján kell gondoskodni. Az ellátás fajtái: átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék. Nagyon lényeges, hogy az átmeneti járadék és a rendszeres szociális járadék szempontjából megváltozott munkaképességű az a személy, aki munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati (továbbiakban munkaviszony), bedolgozói jogviszonyban, szövetkezettel munkaviszony jellegű jogviszonyban már nem áll, és nem folytat olyan keresőtevékenységet, amely jövedelemmel, díjazással jár. Tehát aki például vállalkozóként biztosított, az nem jogosult erre az ellátásra. Átmeneti járadék Átmeneti járadékra jogosult, akinek a munkaképessége legalább 50 százalékos mértékben csökkent az OOSZI orvosi bizottságának véleménye szerint, a reá irányadó öregségi korhatárt 5 éven belül eléri, az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik, nem részesül munkanélküli-ellátásban, keresetkiegészítésben, táppénzben, baleseti táppénzben, gyermekgondozási díjban, a rehabilitációs bizottság véleménye szerint egészségi állapotának megfelelő munkakör nem biztosítható számára. Az átmeneti járadék a munkaviszony megszűnését követő naptól az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig jár. Összege a várható öregségi nyugdíj 75 százaléka. Amennyiben ez az összeg nem éri el a rendszeres szociális járadék összegét, akkor a rendszeres szociális járadék összegében kell folyósítani, ami fix összegű ellátás. Összege jelenleg: 17 150 forint. Meg kell szüntetni az átmeneti járadék folyósítását, 1. ha az átmeneti járadékban részesülő öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra jogosult, az OOSZI orvosi bizottságának véleménye szerint a munkaképesség-csökkenés mértéke nem éri el az 50 százalékos mértéket, indokolatlanul nem fogadja el az egészségi állapotának megfelelő munkakört, az ország területét állandó letelepedési szándékkal elhagyja; 2. annak a nem rehabilitálható, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, megváltozott munkaképességű dolgozónak, aki nem rendelkezik az átmeneti járadék megállapításához szükséges összes feltétellel, tehát nem tölti be 5 éven belül az öregségi korhatárt, nem rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. Rendszeres szociális járadék Rendszeres szociális járadékot kell megállapítani, ha a rokkantsági nyugdíjhoz az életkora szerint szükséges szolgálati idő felével rendelkezik, és az OOSZI orvosi bizottságának véleménye szerint munkaképessége legalább 50 százalékos mértékben csökkent, nem részesül munkanélküli-ellátásban, keresetkiegészítésben, táppénzben, baleseti táppénzben, gyermekgondozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 39