Kft. rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezetője

Kérdés:

Jogosult a megváltozott munkaképességű munkavállalókat megillető szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre egy kft. nyugdíjkorhatárt betöltött, rokkantsági ellátásban részesülő tagja, aki eddig nem működött közre a társaság tevékenységében, de most ő lett az ügyvezető? Meg kell fizetni a minimumjárulékot ebben az esetben az ügyvezetői státuszra tekintettel?

Részlet a válaszából: […] Valóban, a kérdésben említett tag ügyvezetői státuszára tekintettel a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül, és mivel nem részesül öregségi nyugdíjban (továbbra is a rokkantsági ellátás kerül folyósításra a számára, amely nyilván...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Rokkantsági ellátásban részesülő tag

Kérdés: Milyen közterheket kell levonni egy társas vállalkozás rokkantsági ellátásban részesülő személyesen közreműködő tagja részére kifizetett jövedelemből? A jövedelemkorlát számítása során a minimálbér vagy a garantált bérminimum 150 százalékát kell figyelembe venni ebben az esetben? Keletkezik szociálishozzájárulásiadó--fizetési kötelezettség az osztalékjövedelem minimálbér kétszeresét meghaladó összege után az érintett tag esetében? A garantált bérminimumot kell figyelembe venni a szociális hozzájárulási adó maximumának megállapítása során azoknak a tagoknak az esetében, akik szakképzettséget igénylő munkát végeznek, vagy az ő esetükben is elég a minimálbérrel számolni?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a kérdéseket. A rokkantsági ellátás nem saját jogú nyugdíj, így az abban részesülő személy nem tekinthető saját jogú nyugdíjasnak, tehát társas vállalkozóként nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak. Így e jogviszonya alapján kiterjed rá a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Rokkantsági ellátásban részesülő kft.-tag

Kérdés: Meg kell fizetni a minimumjárulékokat egy kft. 2011. december 31-ig rokkantsági nyugdíjban részesült, jelenleg pedig rokkantsági el-látásban részesülő tagja után, aki eddig nem dolgozott a cégben, csak osztalékot kapott, márciustól azonban várhatóan ő fogja ellátni az ügyvezetői teendőket havi 30 ezer forintos megbízási díjért? Milyen összeget kell ebben az esetben beszámítani a kereseti korlátba? Hogyan változik a helyzet, ha az érintett tag személyesen is közreműködik a társaság tevékenységében, ami már a garantált bérminimum alapulvételével történő járulékfizetéssel jár?
Részlet a válaszából: […] Az említett tag március hónaptól az ügyvezetői teendők ellátására tekintettel a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja alapján társas vállalkozónak minősül, akit havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség terhel. Ugyanakkor a szociális hozzájárulási adót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Rokkantsági ellátást igénylő társas vállalkozó

Kérdés: Valóban nem kell már megszüntetni a társas vállalkozói jogviszonyt arra az esetre, ha a tag rokkantsági ellátást szeretne igényelni?
Részlet a válaszából: […] Valóban, ez év május 1-jétől a 2011. évi CXCI. tv. [2. § (1) b) pontja] úgy módosult, hogy az igénylő – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett – akkor válik jogosulttá a megváltozott munkaképességű személyeket megillető ellátásokra, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Rokkantsági ellátásban részesülő többes jogviszonyú vállalkozó

Kérdés: Milyen jogviszonyban érdemes munkát végeznie egy kft. rokkantsági ellátásban részesülő tulajdonosának, aki a kft. mellett egyéni vállalkozó, illetve egy betéti társaság beltagja is, és ezekben a vállalkozásokban kisadózóként fizeti meg a tételes adót? Működtetheti egyidejűleg a három vállalkozást úgy, hogy a rokkantsági ellátásra való jogosultságát ne veszélyeztesse?
Részlet a válaszából: […] A többes – egyidejűleg egyéni és társas vállalkozói vagy több társas vállalkozói – jogviszony vonatkozásában mindössze két korlátozó előírásra kell tekintettel lennünk.Egyrészt az Ev-tv. 3. §-a (2) bekezdésének d) pontja értelmében nem lehet egyéni vállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Beltag rokkantsági ellátása

Kérdés: Kaphat rokkantsági ellátást egy betéti társaság egyetlen beltagja, figyelembe véve, hogy az ügyvezetés keresőtevékenységnek minősül?
Részlet a válaszából: […] A felvetett probléma megoldását kezdjük annak tisztázásával, hogy mennyiben "összeférhetetlen" a keresőtevékenység a rokkantsági ellátással.A 2011. évi CXCI. tv. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 2.

Rokkantsági ellátásban részesülő tag szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetni egy betéti társaság rokkantsági ellátásban részesülő társas vállalkozónak minősülő tagja után abban az esetben, ha az érintett jövedelemben nem részesül, és erre tekintettel a társaság mentesül utána a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól?
Részlet a válaszából: […] Az Szhj-tv. 2. §-ának a) pontja szerint szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett a gazdasági társaság, kivéve a Szak-tv. szerinti, szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot.E kötelezettség alól az Szhj-tv. (5) bekezdése számos társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Kft.-tag szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Megilleti 2013-ban is a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény egy kft. rokkantsági ellátásban részesülő tagját, aki 2012. július 1-jétől tagi jogviszonya alapján igénybe vette a kedvezményt, amely de minimis támogatásnak minősült, 2013. január 1-jétől viszont munka­viszony keretében, részmunkaidőben látja el a feladatait?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 462/A. §-a alapján tavaly jú­liustól szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény illeti meg a társas vállalkozást a rokkantsági ellátásban részesülő személyesen közreműködő tagja után fizetendő adóból.Ez a kedvezmény azonban csak a társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Rokkantsági ellátásban részesülő tag jövedelemkorlátja

Kérdés: A nyugdíjjárulék-alapot vagy az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelmet kell figyelembe venni a rokkantsági ellátásban részesülő tagi jogviszonyban tevékenykedő személy keresetkorlátjának kiszámításakor?
Részlet a válaszából: […] A kérdéssel már több ízben foglalkoztunk annak okán, hogy a 2011. évi CXCI. tv. nem határozza meg e tekintetben a jövedelem fogalmát.2012. évet megelőzően valamennyi egészségkárosodással kapcsolatos ellátás nyugdíj-biztosítási ellátásnak minősült, és az ezen ellátásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 26.

Magán-nyugdíjpénztári tagi viszony

Kérdés: Folyamatosan fennáll-e a magán-nyugdíjpénztári tagsága annak a fiatalembernek, aki 1999-ben történt belépése óta jövedelemben nem részesült, tagdíjat nem fizetett? Amennyiben a későbbiekben megbízási díjat kap, fizetheti-e a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat?
Részlet a válaszából: […] Az Mny-tv. rendelkezései szerint a tagdíjfizetés elmulasztása nem szünteti meg a tagsági viszonyt.Azt a pénztártagot, aki a tagdíj alapjául szolgáló jövedelemmel nem rendelkezik és tagdíj fizetésére megállapodást nem kötött, vagy részére támogatási megállapodást nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 23.