Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Helyesen jár el az egyszemélyes kft. abban az esetben, ha semmilyen közterhet nem fizet a tulajdonos után, aki a cég tevékenységében semmilyen módon nem vesz részt, csak az ügyvezetői feladatokat látja el megbízási jogviszonyban, de a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát? Az ügyvezető nem rendelkezik semmilyen más jogviszonnyal, fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Lehet kisadózó egyéni vállalkozó a tag a kft.-ben végzett ügyvezetői tevékenysége mellett?
Részlet a válaszából: […] ...jelenti, hogy a kft. megbízási jogviszonyban álló ügyvezetője társas vállalkozónak minősül. Tekintettel arra, hogy - feltehetően - nem nyugdíjas, főfoglalkozású társas vállalkozó lesz, ami az egészségügyi szolgáltatási járuléknál lényegesen magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíjas munkavállaló munkabére

Kérdés: Nyugdíjas munkavállaló esetén is alkalmazni kell a kötelező legkisebb alapbérre, a minimálbérre vonatkozó előírásokat? A napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott korhatárt betöltött saját jogú nyugdíjas bére lehet kisebb, mint a 2023. január 1-jétől érvényes minimálbér összege, arra való tekintettel, hogy a dolgozó kizárólag személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett?
Részlet a válaszából: […] ...[Mt. 136. § (1) bekezdés]. Az Mt., illetve egyéb jogszabályok nem tartalmaznak semmilyen kivételt vagy külön szabályozást a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy a kiegészítő tevékenységűnek minősülő, öregségi nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíjas szülő által előterjesztett otthonfelújítási támogatás elutasítása

Kérdés: Mi lehet a tényleges indok egy nyugdíjas szülő otthonfelújítási támogatásának elutasítása esetén? Az elutasító döntés az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ára hivatkozva több elutasítási okot is felsorol.
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet folytató személy a biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíjas ügyvezető megbízási díja

Kérdés: Figyelembe vehető a 10 százalékos költséghányad egy betéti társaság nyugdíjas beltagja esetében, aki megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem önálló tevékenység a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége.Ebből következően a kérdésben említett megbízási jogviszonyból származó megbízási díj vonatkozásában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Táncművészeti életjáradékban részesülő munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjasnak minősül az a munkavállaló, aki táncművészeti életjáradékban részesül? Vonatkozik rá valamilyen kereseti korlát?
Részlet a válaszából: […] A táncművészeti életjáradék a 2008. évi XCIX. tv. alapján folyósított ellátás.Az említett jogszabály 43/B. szakaszának (2) bekezdése értelmében, ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, a táncművészeti életjáradék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Járulékfizetési alsó határ nyugdíjas munkavállaló esetén

Kérdés: Meg kell adni a minimálbér 30 száza-lékának megfelelő 69 600 forintos munkabért a nyugdíjas munkavállalóknak is akkor, ha napi 2 órás munkaidőben történik a foglalkozta-tásuk?
Részlet a válaszából: […] ...vagy garantált bérminimum összegét, illetve részmunkaidő esetén ennek részarányos részét. Ez a szabály értelemszerűen vonatkozik a nyugdíjas munkavállalókra is. Ez napi 2 órás munka-viszony esetén - szakképzettséget nem igénylő munkakört feltételezve - havi 232...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Otthonfelújítási támogatás

Kérdés: Van lehetőség a pályázat ismételt benyújtására, és ezzel a támogatásra annak az igénylőnek, akinek az otthonfelújítási támogatás iránt előterjesztett kérelme azért került elutasításra, mert a kérelem benyújtását megelőző nappal az öt évet meghaladó folyamatos munkaviszonya megszűnt, majd két nap elteltével újra munkába állt egy új helyen?
Részlet a válaszából: […] ...díjban részesül, vagy a kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja, és az igénylő saját jogú nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki nem minősül a Tbj-tv. 4...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Nyugdíj utalása

Kérdés: Mely időpontokban fogja megkapni a nyugdíját 2023-ban az a személy, aki 2022 decemberében töltötte be a nyugdíjkorhatárát, és ettől az időponttól igényelte az ellátást, amelynek kifizetését átutalással kérte?
Részlet a válaszából: […] ...első ízben az adatok hozzá történő beérkezését követő tizenhárom napon belül gondoskodik. A kifizetés történhet postai úton, vagy a nyugdíjas pénzintézetnél vezetett számlájára utalással.Amennyiben a nyugellátás utalása számlára történik, akkor 2023-ban- a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Elvált házastárs özvegyi nyugdíja

Kérdés: Jogosult lehet özvegyi nyugdíjra az elvált feleség a volt férje halála esetén? Ha igen, akkor hogyan kell igényelni az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg, és az elhunyt öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.Az elhunyt rendelkezett a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Ekhós többes jogviszonyú társas vállalkozó

Kérdés: Mentesül a társas vállalkozónak minősülő tulajdonos utáni havi minimálisadó- és -járulékfizetési kötelezettség alól egy kft. abban az esetben, ha az érintett tagja a munkaviszonyában az ekho szerinti adózást választja, vagy ebben az esetben meg kell fizetnie a minimumközterheket?
Részlet a válaszából: […] ...meghaladó munkabére tekintetében választhatja ezt az adózási módot.Nem kell e rendelkezést alkalmazni, amennyiben- a magánszemély nyugdíjas;- a magánszemélynek a munkáltatóval fennálló más jogviszonyában legalább a hónap első napján érvényes havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.
1
2
3
142