Járulékkötelezettség nyugdíj folyósításának szünetelése alatt

Kérdés: Kell járulékot vonni a saját cégében fennálló munkaviszonyában egy nyugdíjas főorvostól, akinek jelenleg szünetel a nyugellátása, mert egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll? Újra fogják számolni a nyugdíját, amikor megszűnik az egészségügyi szolgálati jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló nyugdíjas személy nyugellátásának a folyósítását a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Nyugdíjas orvos egészségügyi szolgálati jogviszonya

Kérdés: Valóban szünetel a nyugellátás folyósítása abban az esetben, ha egy nyugdíjas orvos egészségügyi szolgálati viszonyt létesít? A kérdést az indokolja, hogy a Tny-tv. erre vonatkozóan nem tartalmaz utalást, az érintett orvos viszont ilyen tartalmú tájékoztatást kapott.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése sorolja fel azokat a jogviszonyokat, amelyek létesítése esetén az érintett nyugellátásának a folyósítását szüneteltetni kell. És valóban, e felsorolás nem tartalmazza az egészségügyi szolgálati jogviszonyt. Ugyanakkor a 69/2021. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Nyugdíj utólagos korrigálása

Kérdés: Megnöveli a nyugdíj számításának alapját a 2004. június 16. és 2006 októbere közötti munkabér abban az esetben, ha egy megválasztott, aktív polgármester 2004. június 16-án, 60 éves korában nyugdíjba vonult, és nyugdíjasként 2006 októberéig – az új polgármester megválasztásáig?- folyamatosan dolgozott? A munkabérből nyugdíjjárulék nem került levonásra, de az önkormányzat minden jelentési és fizetési kötelezettséget teljesített vele kapcsolatban. Amennyiben megnöveli a nyugdíjalapot ennek az időszaknak a keresete, utólag érvényesíthető ez a nyugdíj összegében?
Részlet a válaszából: […] 2004. és 2006. augusztus 31-e közötti időtartamban a foglalkoztatónak csak az általa foglalkoztatott biztosított után, és a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett, elszámolt, járulékalapot képező jövedelem alapján kellett társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Kata összege nyugdíj folyósításának szüneteltetése alatt

Kérdés: 25 ezer vagy 50 ezer forint összegű tételes adó megfizetésére kötelezett egy öregségi nyugdíjas kisadózó egyéni vállalkozó, aki közszolgálati jogviszonyban is dolgozik, és emiatt a nyugdíj folyósítása szünetel?
Részlet a válaszából: […] Gyakran felmerülő kérdés, hogy miként alakul annak a kisadózónak a biztosítási kötelezettsége, akinek a nyugellátása folyósítása a Tny-tv. 83/C. §-a alapján szüneteltetésre kerül. Emlékeztetőül, fenti jogszabályi hely alapján az öregségi nyugdíj folyósítását –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Öregségi nyugdíjas személy megbízási díja

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie annak a saját jogú öregségi nyugdíjas személynek, aki a nyugdíj mellett megbízási jogviszony keretében képviseletet lát el?
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatott személynek abban az esetben kell járulékot fizetnie, ha a jogviszonyra tekintettel biztosítottnak minősül. A megbízási szerződéssel vagy egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban személyesen munkát végző személy – a közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – csak abban az esetben biztosított, ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát (2015-ben 31 500 forint), illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét (1050 forint). A járulékalapot képező jövedelem számítása során a megbízási díj igazolt költségekkel, illetve a 10 százalékos költséghányaddal csökkentett részét kell figyelembe venni.
Részlet a válaszából: […] A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. Ha a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a nyugdíj folyósításának szünetelését kéri, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Nyugdíjas egyéni vállalkozó

Kérdés: Főállásúnak fog minősülni az a jelenleg kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó, akinek a munkaviszonyából származó jövedelme 2013. június 30-án túllépte az éves kereseti korlátot?
Részlet a válaszából: […] Nem. A Tbj-tv. 4. §-a f) pontjának 3. alpontja ugyanis arról rendelkezik, hogy az egyéni és társas vállalkozó kiegészítő tevékenységre vonatkozó jogállását nem érinti, ha nyugellátásának folyósítása szünetel. Ez jelen esetben tehát azt jelenti, hogy a vállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Nyugdíjas munkavállaló tiszteletdíja

Kérdés: Mi a járulékalap összege abban az esetben, ha egy heti 10 órás részmunkaidőben, havi 20 000 forint munkabérért foglalkoztatott nyugdíjas munkavállaló részére negyedévente tiszteletdíjat is fizetnek? A tiszteletdíj összege 117 540 forint/negyedév a július-szeptember hónapokra vonatkozóan, aminek kifizetése utólag, október hónapban történt meg. A cég megfizeti a minimum-járulékalap utáni járulékokat.
Részlet a válaszából: […] Az ún. minimum-járulékalapot a Tbj-tv. 20. § (2) bekezdésekizárólag a munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetén írja elő, ígya tiszteletdíjban részesülő választott tisztségviselő esetében ajárulékfizetési kötelezettség eldöntésénél más szempontokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.

Román nyugdíjas munkavállaló közterhei

Kérdés: Magyarországon létesített munkaviszonyából származó jövedelméből fizet-e nyugdíjjárulékot és munkavállalói járulékot, illetve nyugdíjas foglalkoztatottnak minősül-e az a Magyarországon élő, 1947. évben született román állampolgárságú férfi, aki a Romániában szerzett szolgálati ideje alapján, az ottani nyugdíjtörvény szerint nyugdíjban részesül?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 13. §-a értelmében a nemzetközi egyezmény hatályaalá tartozó személyekre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Amunkaviszonyban foglalkoztatott román állampolgárok társadalombiztosításijogállását a magyar-román szociálpolitikai egyezmény (kihirdetve az 1962...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 14.

Nyugdíjas tisztségviselő és megbízott egészségbiztosítási járuléka

Kérdés: Kell-e 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot vonni a nyugdíjas tisztségviselő tiszteletdíjából, illetve a nyugdíjas magánszemély részére kifizetett megbízási díjból?
Részlet a válaszából: […] A választott tisztségviselőként, illetve a megbízásijogviszony keretében foglalkoztatott személyek biztosítási kötelezettségétugyanazon szempontok alapján kell elbírálni. A vonatkozó jogszabályi előírásokértelmében mind a választott tisztségviselő, mind a megbízási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 31.

Nyugdíjas foglalkoztatott táppénzre való jogosultsága

Kérdés: Jogosulttá válik-e táppénzre a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, ha a járulékalapot képező jövedelme után megfizeti az egészségbiztosítási járulékot?
Részlet a válaszából: […] 2006. augusztus 1-jétől a saját jogú nyugdíjas számáralehetőség nyílt arra, hogy nyugellátásának folyósítását szüneteltessemindaddig, amíg biztosítási jogviszonyban áll. A nyugdíjas kérelmére történőszüneteltetés addig tart, amíg a nyugdíjának újbóli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 17.