Magán-nyugdíjpénztári tagdíjbevallás

Kérdés: Hogyan teljesíthető a magán-nyugdíjpénztári tagdíjbevallás 2012-ben?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés felmerülése óta nem telt el túl hosszú idő, az életés a jogszabályok mégis olyan jelentős változásokat produkáltak, amelyekténylegesen okafogyottá tették ezt a problémát. 2011 decemberében valóban úgytűnt, hogy újra teljesíthető tagdíjbevallás a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Magán-nyugdíjpénztári tagdíj önellenőrzése

Kérdés: Hogyan kell elvégezni az önellenőrzést abban az esetben, ha utólag derül ki, hogy az egyik munkavállaló esetében tévesen került megállapításra a magán-nyugdíjpénztári tagdíj a korábbi évekre nézve, és a munkavállaló időközben már visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe?
Részlet a válaszából: […] Megítélésünk szerint a jelzett esetben az önellenőrzéstelvégezni már nem szükséges. A Tbj-tv. 51. § (6) bekezdése értelmében ugyanis,ha a biztosított pénztártagsági jogviszonya a társadalombiztosításinyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt már nem áll fenn, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Elmaradt magán-nyugdíjpénztári tagdíj

Kérdés: Jogosan követeli-e a magánnyugdíjpénztár az elmaradt tagdíjat attól a munkáltatótól, aki a nála rövid ideig alkalmazásban álló munkavállalót nem tekintette magán-nyugdíjpénztári tagnak, mert aláírt nyilatkozatban azt jelezte, hogy nem magán-nyugdíjpénztári tag?
Részlet a válaszából: […] Sajnos e tekintetben a jogi szabályozás nem mondhatókövetkezetesnek. Tény ugyan, hogy a munkáltató - figyelembe véve a dolgozónyilatkozatát - helyesen járt el, tény, hogy a munkavállaló egyénijárulék-fizetésrevonatkozó nyilatkozata az adóbevallással egyenértékű, de ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 27.

Rokkantsági nyugdíjas munkavállaló magán-nyugdíjpénztári tagdíja

Kérdés: Kell-e önellenőrzést benyújtania és pótlólag a tagdíjat megfizetnie a munkáltatónak abba az esetben, ha most tudta meg, hogy egyik rokkantnyugdíjas munkavállalója 1999-ben belépett egy magánnyugdíjpénztárba? A munkavállaló után sem az előző, sem a jelenlegi munkáltatója nem fizetett tagdíjat, ezért minden évben "0"-s befizetési értesítőt kapott.
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági nyugdíj saját jogú nyugdíj. A saját jogúnyugdíjas nyugdíjjárulék fizetésére csak 2007. április 1-jétől kötelezett, demagán-nyugdíjpénztári tagdíj ettől az időponttól sem terheli.Mindezek alapján a társaságnak önellenőrzési kötelezettségenem áll fenn,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 25.

Magán-nyugdíjpénztári tagság érvényesítése

Kérdés: Mi a helyes eljárás és mi a munkáltató feladata az alábbi esetben? Belépett a céghez egy dolgozó, akinek az előző munkahelyéről leadott okmányain OTP magán-nyugdíjpénztári tagság szerepelt. A dolgozó is így nyilatkozott, azonban a záradékolt belépési okiratot nem tudta leadni, mert - nyilatkozata szerint - elvesztette. A munkáltató hivatalból megkérte a záradékolt okiratot a nyugdíjpénztártól, amely közölte, hogy a dolgozó tagságát 2006-ban elutasították, mivel a területileg illetékes nyugdíjpénztárba kell beléptetni a határidőből való kicsúszás miatt, tehát időben nem élt választási jogával. A cég levélben felkereste a munkavállaló előző két munkáltatóját, hogy mi alapján utaltak az OTP Magánnyugdíjpénztárba. A munkáltatók közölték, hogy csak a dolgozó nyilatkozata és az azt megelőző munkáltató által kiadott okmányok alapján. A dolgozónak már 8 munkahelye volt, az első munkaviszonyát 2001. október 15-én létesítette.
Részlet a válaszából: […] Olyan problémáról van szó, amelynek megoldására lényegébennem létezik jogszabályi előírás. Talán éppen azért nem, mert olyan mulasztásoktörténtek az ügyben, amelyekre a jogalkotók gondolni sem mertek. Hogy a korábbimunkáltatók elmulasztották megkérni a záradékolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 28.

Beltag magán-nyugdíjpénztári tagdíja

Kérdés: Kiegészítheti-e egy betéti társaság a főállású személyesen közreműködő beltagjának a magán-nyugdíjpénztári tagdíját? Ha igen, milyen adóvonzata van ennek a juttatásnak?
Részlet a válaszából: […] A személyesen közreműködő tag magán-nyugdíjpénztári tagdíjáta társaság nem egészítheti ki. Az Mny-tv. 26. § (1) bekezdése rendezi amagán-nyugdíjpénztári tagdíj megfizetésének mértékét és módját. E szerintegyoldalú kötelezettségvállalással a munkáltató a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 18.

Magán-nyugdíjpénztári tagdíjak bevallása, befizetése

Kérdés: Milyen módon változott meg 2007-től a magán-nyugdíjpénztári tagdíjbevallás és -befizetés rendszere?
Részlet a válaszából: […] A decentralizált magán-nyugdíjpénztári tagdíjbevallás és-befizetés rendszerét 2007. január 1-jétől felváltotta egy központosítotttagdíjbevallási és -befizetési rendszer.A foglalkoztatók 2006. december 31-éig külön-különteljesítették a tagdíjbevallási és -befizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 13.

Magán-nyugdíjpénztári tagdíj jóváírása

Kérdés: Amennyiben a biztosított járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimum-járulékalapot - a foglalkoztató nem tesz az adóhatósághoz bejelentést -, a biztosítottat terhelő járuléktöbblet a foglalkoztatót terheli. A többletjárulék-befizetés az egyén számláján kerül jóváírásra pl. a magán-nyugdíjpénztári levonási kötelezettség esetén? Az elektronikus bevallók esetében automatikusan a tényleges bér alapján történik a járulékok bejelentése és befizetése?
Részlet a válaszából: […] A magánnyugdíjpénztár felé teljesítendő tagdíjbevalláson afoglalkoztató a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában említett biztosított- pl. a munkaviszonyban álló személy - esetében tagdíjalapként azt az összegetköteles megjelölni, amely után az adott hónapban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 14.

Magán-nyugdíjpénztári tagdíj bevallásának pótlása

Kérdés: Hogyan pótolható a magánnyugdíjpénztáritagdíj-bevallás abban az esetben, ha a dolgozó, aki nem jelentette belépésekor a tagságát, már nem a cég alkalmazottja, kilépése után hetekkel viszont közölte, hogy tagja egy nyugdíjpénztárnak. Ebben az esetben milyen kötelezettsége van - ha van egyáltalán - a volt munkahelyének? Mit kell érteni a Társadalombiztosítási Levelek 28. szám 480. válaszában leírt pótbevalláson, hiszen jelen esetben - ha mégis a volt munkáltatónak vannak teendői - több évről van szó, és a cég havonta készített tagdíjbevallást, tehát minden hónapról külön-külön kellene pótbevallást készíteni. A tévesen bevallott nyugdíjjárulékot a havi bevalló vállalkozás esetén az adott hónapokra vonatkozóan kellene elkészíteni önellenőrzésként?
Részlet a válaszából: […] A bármilyen okból be nem vallott tagdíj pótlására nincs máslehetőség, mint hogy akár több évre visszamenőleg is a cég minden egyes hónapravonatkozóan pótbevallást készítsen az elmaradt tagdíjakról. Ez pontosabbanfogalmazva nemcsak lehetőség, hanem kötelezettség is a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 25.

Magán-nyugdíjpénztári tagdíj téves utalása

Kérdés: Hogyan korrigálhatja a munkáltató, ha a magán-nyugdíjpénztári tag járulékát a társadalombiztosítási szervhez utalta?
Részlet a válaszából: […] E gyakorinak mondható eset rendezése jogi értelemben egyszerű,de meglehetősen nagy adminisztrációval járhat, főként ha a helytelengyakorlatot hosszabb időn keresztül folytatták. Ugyanis a tagsági viszonyra ésa tagdíjakra vonatkozó adatokat az illetékes magánnyugdíjpénztár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 9.
1
2