Tévesen kifizetett ellátás visszakövetelése

Kérdés: Jogszerűen jár el a kifizetőhely abban az esetben, ha egy saját jogú nyugdíjas munkavállaló által előterjesztett táppénzigényre tévesen táppénzt folyósított, majd azt visszakövetelte, tekintettel arra, hogy a munkavállaló utólag, a táppénz megállapítását követően tájékoztatta arról, hogy a munkavégzéssel párhuzamosan öregségi nyugellátásban részesül?
Részlet a válaszából: […] A keresőképtelen saját jogú öregségi nyugdíjban részesülő munkavállaló a munkáltatójához benyújtott kérelmében igazolt keresőképtelensége tartamára táppénz iránti igényt terjesztett elő.A fő rendezőelv szerint táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Jogalap nélküli GYED visszakövetelése

Kérdés: Mi a helyes eljárás az alábbi esetben? Egy munkavállalónak munkabértartozása keletkezett, de a visszafizetésre vonatkozó munkáltatói felhívásnak ellentmondott, ezért az ügy perré alakult. Visszakövetelheti a munkabértartozásból eredő többletfolyósítás miatti túlfolyósítás összegét a munkáltatónál működő kifizetőhely, ha a magasabb összegű munkabér figyelembevételével gyermekgondozási díjat állapított meg, és folyósított a dolgozó részére?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdés azt a speciális helyzetet szemlélteti, amikor a korábban a munkáltatói oldalon vétett hiba korrekciója, jogszerűen ugyan, de megoldásában a munkavállalóra nézve okoz hátrányt.A munkáltató teljes odafigyelése mellett is előfordul, hogy a munkavállalót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Jogalap nélkül folyósított társadalombiztosítási ellátás

Kérdés: Van valamilyen összeghatár, amely alatt a társadalombiztosítási kifizetőhelynek nem kell visszavonnia az általa jogalap nélkül folyósított társadalombiztosítási ellátást? Meg kell téríttetni a munkavállalóval a 90 napon belüli túlfizetés összegét, ha az nem haladja meg az 1000 forintot? Milyen elszámolási kötelezettsége van a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ha a jogalap nélküli kifizetés 90 napon belüli, és a 90 napon túli összesített összege sem éri el az 1000 forintot?
Részlet a válaszából: […] ...jogalap nélkül vette fel, köteles azt visszafizetni, ha erre a felvételtől számított 90 napon belül írásban kötelezték.90 napon túl a jogalap nélküli ellátást attól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele felróható [Eb-tv. 66. § (2) bek.].Aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Jogalap nélkül felvett GYES visszafizetése

Kérdés: Helyesen értelmezi-e a határozatot az a kismama, aki GYES-ben részesült, majd amikor megszületett a legkisebb gyermeke, GYED-et igényelt, és a Magyar Államkincstártól kapott határozat alapján úgy gondolja, hogy a többletként kiutalt GYES összegét nem neki, hanem az egészségbiztosítási pénztárnak kell visszafizetnie? Valóban előfordulhat-e ez a helyzet?
Részlet a válaszából: […] A levél alapján több kérdés is felmerült bennünk, ezért méga magyarázatot megelőzően megpróbáljuk kicsit bővebben leírni a helyzetet,illetve hogy mi lehet az a tényállás, ami alapot ad a válasznak. Igénylőkorábban született gyermeke után gyermekgondozási segélyben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.

Jogalap nélküli ellátás visszafizetése elhunyt személy esetében

Kérdés: Jogosan kéri-e vissza a jogalap nélkül kiutalt ellátást az örököstől a Magyar Államkincstár abban az esetben, ha a fogyatékossági támogatásban részesült édesanyja meghalt, de nem volt hagyatéki tárgyalás, mert nem hagyott semmit a gyermekére?
Részlet a válaszából: […] Az édesanya tehát fogyatékossági támogatásra nyújtott beigényt a Magyar Államkincstárhoz, mely az ellátást megállapította, és havirendszerességgel folyósította is. Esetünk szempontjából lényegtelen, hogy akérelmező halmozottan, vagy "csak" súlyosan volt fogyatékos, vagyis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 18.

Jogalap nélkül felvett ellátások

Kérdés: Hogyan téríttetheti meg a túlfolyósított ellátást egy általános kifizetőhelyet működtető cég, amelynél az utóbbi időben többször is előfordult ilyen hiba?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 66. § (1) bekezdése értelmében a jogalap nélkülfelvett egészségbiztosítási pénzellátást, baleseti járadékot, balesetitáppénzt, illetve az utazási költségekhez nyújtott támogatást a magánszemélyabban az esetben köteles visszafizetni, ha erre a felvételtől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Tévesen folyósított ellátás visszavonása

Kérdés: A kifizetőhely a biztosított részére a GYED-maximumot folyósította, egy ellenőrzés megállapítása szerint azonban az évváltás miatt már a GYED-minimumot kellett volna folyósítani. Hogyan vonható vissza a biztosítottól a jogalap nélkül kifizetett nagy összegű ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...köteles visszafizetni, ha erre a felvételtől számított harminc naponbelül írásban kötelezték. A harminc napon túl felvett, jogalap nélküli ellátást pedigattól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele felróható.Először tehát azt kell vizsgálni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 24.

Jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetése

Kérdés: A hatályos rendeletek értelmében a nyugdíj visszamenőleg hat hónapra igényelhető, amennyiben a jogosultsági feltételekkel az igénylő rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a nyugellátásban részesülő nem köteles nyugdíjjárulékot és 4 százalékos egészségbiztosítási járulékot fizetni, ezért a tőle levont járulékokat a munkáltatónak részére vissza kell fizetnie. Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha huzamosabb táppénzes állományt követően kerül sor visszamenőleges hatállyal a nyugellátás megállapítására és folyósítására? A munkáltató tb-kifizetőhely lévén táppénzt fizetett a dolgozónak, melyet mint nyugdíjas nem vehetett volna igénybe. A munkáltató törvényesen járt el. Dolgozója nyugdíj-megállapításának dátumáról az Igazgatóság által megküldött határozatból szerzett tudomást. Visszakövetelheti-e a kifizetőhely a korábban kifizetett táppénzt, mert az jogalap nélküli ellátássá vált, vagy a kifizetett ellátás a munkáltató vesztessége?
Részlet a válaszából: […] A hatályos törvényi rendelkezés értelmében nem jár táppénz asaját jogú nyugdíj folyósításának időtartamára. A két ellátás egyidejűleg nemjár. A biztosított a nyugdíj igénylésekor választott a táppénz és a nyugellátásközött. Ez tehát azt jelenti, hogy a felvett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 10.

Táppénzellátás különbözetének visszavonása

Kérdés: Vissza lehet-e vonni a dolgozótól az üzemi baleseti táppénz és a rendes táppénz különbözetét abban az esetben, ha az OEP nem fogadja el a baleset üzemiségét, és a munkáltatót a különbözet megtérítésére kötelezi?
Részlet a válaszából: […] ...ellátás felvételéért a foglalkoztatót és az ellátásbanrészesülőt is felelősség terheli. Az Eb-tv. 66. § (4) bekezdése szerint ajogalap nélküli ellátást a felek közrehatásuk arányában kötelesek megtéríteni.Ha a közrehatásuk aránya nem állapítható meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 11.

GYED túlfolyósítása

Kérdés: Levonható-e a folyósítandó gyermekgondozási segélyből a gyermekgondozási díj túlfizetésének összege?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekgondozásidíj-túlfizetés nem vonható le afolyósítandó gyermekgondozási segély összegéből. A túlfizetést mint jogalap nélküli ellátást kell kezelni. Abiztosított a jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátást akkor kötelesvisszafizetni, ha erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 9.
1
2