tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott iskolaszövetkezet tagjai tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Iskolaszövetkezet tagjainak jogállása

Kérdés: Alkalmazhatók a kedvezőbb szabályok az iskolaszövetkezet azon tagjai esetében, akik júniusban érettségi vizsgát tesznek?
Részlet a válaszból: […]szabályok alkalmazhatóak, mivel azok a tanulók diákigazolványra való jogosultságához kötődnek, ami a tanév lejártát követő október 31. napjáig még fennáll. A kedvezőbb szabályok a járulékfizetésre vonatkoznak, amelyek értelmében a diákok a Tbj-tv. szabályai szerint nem minősülnek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6099
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Iskolaszövetkezet rehabilitációs hozzájárulása

Kérdés: Pontosan melyik az a jogszabályi hely, ami alapján az iskolaszövetkezetnek nem kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie a diák tagjai után?
Részlet a válaszból: […]pontjában meghatározott munkaadó minősül.E jogszabályi hely alapján munkaadónak azt a személyt, szervezet kell tekinteni, aki/amely munkavállalót foglalkoztat.A munkavállaló fogalmát pedig az említett (5) bekezdés b) pontja definiálja. E szerint az Flt. alkalmazásában viszont azt kell munkavállalónak tekinteni, aki munkaviszonyban kerül alkalmazásra. És ezzel el is jutottunk a válaszhoz, ugyanis az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének a) pontja úgy rendelkezik, hogy nem tekintendő munkaviszonynak az iskolaszövetkezet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6019

3. találat: Iskolaszövetkezet tagja

Kérdés: Milyen munkajogi előírások vonatkoznak az iskolaszövetkezet és tagja között létrejött munkaviszonyra?
Részlet a válaszból: […]együttműködése megvalósulhat a diákok és az oktatási intézmények együttműködésével működő iskolaszövetkezetek esetén, a diákok munkalehetőségeinek megteremtésében, valamint az oktatási feltételek javításában.Az Mt. az atipikus munkaviszonyok között önállóan a XVII. fejezetben az Mt. 223- 227. §-aiban foglalt rendelkezésekben szabályozza az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályait.Az Mt. speciális rendelkezései értelmében az iskolaszövetkezet mint munkáltató és tagja közötti munkaviszony csak határozott időre létesíthető.Mivel az iskolaszövetkezet tagjának van egy alapjogviszonya (tanuló, illetve hallgatói jogviszony), az Mt. erre való tekintettel alakította ki azokat a jellemző vonásokat, amelyek alapján az iskolaszövetkezet nappali tagozatos hallgató tagjának a törvényben szabályozott munkavégzése különbözik a tipikus munkaviszonytól.A munkaszerződésnek nevezett megállapodás gyakorlatilag egy keretszerződés a felek között, amelynek alapján állapodnak meg az egyes munkák megkezdése előtt a szolgáltatás fogadójának személyében, a munkavégzési kötelezettség teljesítése során ellátandó munkakörben, az alapbérben, a munkavégzés helyében, a munkába lépés napjában, a munkavégzés tartamában.A munkaszerződés ebben a szerkezetben általános keretet jelent, amelyhez az adott teljesítés megkezdését megelőzően kapcsolódik egy újabb megállapodás. Ez utóbbit a felek egymás kölcsönös érdekeire tekintettel - alapvetően a nappali tagozatos tanuló hallgató tag hallgatói jogviszonyából származó kötelessége teljesítésének figyelembevételével - kötik meg.A munkavállaló kizárólag nappali tagozatos tanuló vagy hallgató lehet, a munkáltató pedig kizárólag csak iskolaszövetkezet lehet. A jogviszony sajátossága továbbá, hogy minden esetben határozott időre jön létre, amely akár öt évnél hosszabb is lehet és nem korlátozott a határozott idejű jogviszony azonos felek közötti meghosszabbítása vagy újbóli megkötése.További speciális jellemző, hogy a munkavállaló nem az iskolaszövetkezet részére fog munkát végezni, hanem mindig egy harmadik fél, a szolgáltatás fogadója javára.Az iskolaszövetkezet és a tanuló/hallgató egymás között első lépésben egy keret-munkaszerződést köt, amely csak azt rögzíti, hogy a munkavállaló milyen jellegű feladatokat vállal majd, illetve a díjazás mértékét is csak tájékoztató jelleggel adja meg. A hagyományos munkaszerződésnek megfelelő megállapodást csak akkor kötnek, ha konkrét munkavégzésre kerül sor egy megrendelőnél.Ekkor a keretszerződés alapján egy újabb szerződés szükséges, amelyben már pontosan rögzítik az alapbért, az ellátandó feladatot, a munkavégzés helyét és időtartamát.Mivel a keret-munkaszerződés öt évnél hosszabb, határozott időre is köthető, a teljes tanulmányok idejét lefedheti, és végig megfelelő keretét adhatja az iskolaszövetkezeten keresztüli munkavégzésnek.Az általános szabályok szerinti tájékoztatást (Mt. 46. §) a keretszerződés megkötésekor kell teljesíteni.Az iskolaszövetkezet emellett legkésőbb a munkavégzési kötelezettség megkezdésével egyidejűleg köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a legfontosabb munkakörülményekről. A munkáltatói jogokat és a munka irányítását az iskolaszövetkezet képviselője gyakorolja, kivéve a munkavállaló részére adandó utasítási jogkört, amelyet a szolgáltatás fogadója gyakorol.A munkavállaló munkavégzési kötelessége teljesítésének tartama alatt a szolgáltatás fogadója gyakorolja, illetve teljesíti azokat a munkáltatót megillető jogokat és terhelő kötelezettséget, amelyek a munkavédelemmel, a nők, a fiatal munkavállalók, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával, a munkaidővel, pihenőidővel és ezek nyilvántartásával kapcsolatosak.Így például a diákmunkás is ugyanarra a díjazásra jogosult, mint a megrendelő vele egyenlő értékű munkát végző közvetlenül alkalmazott munkavállalója.A szolgáltatás fogadójánál történő munkavégzés tartama alatt az iskolaszövetkezetnek a munkavállalója számára biztosítania kell a szolgáltatás fogadójával munkaviszonyban álló munkavállalókra irányadó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeket.Az előző bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítéséért a munkáltató és a szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felel.Mivel a munkajogviszony a tagsági jogviszonyhoz kötődően határozott időtartamú, a munkaviszony értelemszerűen megszűnik a tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában.A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése a határozott idejű munkaviszonyra vonatkozó általános rendelkezések szerint alakul. A jogviszony megszüntetésére a munkáltatói oldalon a megrendelő nem, mindig csak az iskolaszövetkezet jogosult, hiszen a munkaviszony vele áll fenn.Az iskolaszövetkezeti munkaviszony munkavállalója nappali tagozaton folytat tanulmányokat, ezért tartós lekötöttséggel járó, rendszeres munkavégzést ritkán tud vállalni. Erre figyelemmel,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5243
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Diákszövetkezet tagjának üzemi balesete

Kérdés: Megilleti bármilyen baleseti ellátás a diákszövetkezet tagját abban az esetben, ha üzemi balesetet szenved?
Részlet a válaszból: […]baleseti egészségügyi szolgáltatás, sem baleseti táppénz. Sőt, keresőképtelensége ellenére még betegszabadságra sem jogosult, hiszen az Mt. augusztus 31-ig hatályos - az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályait taglaló - XVII. fejezete nem tartalmaz erre vonatkozóan utalást. (Zárójelben megjegyezzük, hogy szeptember 1-jétől a diákszövetkezetek tagjaira vonatkozó munkajogi szabályokat a Szöv-tv. tartalmazza, amely több új tartalmi változást is hoz. Mindez nem érinti azonban a diákok társadalombiztosítási jogállását.) Visszatérve az ellátásokra: a diákszövetkezet tagját mindössze csak az egészségügyi szolgáltatás illeti meg nappali tagozatos diák, illetve hallgatói státuszának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5110
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Nappali tagozatos hallgatók hallgatói jogviszonyának szünetelése

Kérdés: Valóban született olyan törvénymódosítás, amely alapján mentesülnek a biztosítási kötelezettség alól a szövetkezetben végzett munkájuk tekintetében az iskolaszövetkezet nappali tagozatos hallgatói a hallgatói jogviszony szünetelése alatt? Amennyiben igen, akkor ez a változás érinti az egyetem mellett társas vállalkozói tevékenységet folytató tag járulékfizetési kötelezettségét is?
Részlet a válaszból: […]létesített munkavégzésre irányuló jogviszonya.Hogy kit kell nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanulónak, hallgatónak tekinteni, azt a Tbj-tv. R. 1. §-ának (6) bekezdésében, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 466. §-ának 9. pontjában találhatjuk. E meghatározások szerint a tanulmányokat folytató tanuló, hallgató az a személy, aki- nappali rendszerű oktatás keretében a Köznev-tv. szerinti tanulói jogviszonnyal rendelkezik,- nappali rendszerű oktatás keretében a Felsőokt-tv. szerinti nem szünetelő (aktív) hallgatói jog­vi­szonnyal rendelkezik, vagy- a fent említett jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig.Ez utóbb említett szabályok 2015. június 18-át követően is változatlanok, míg a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 455. §-a (2) bekezdésének b) pontja bővült azzal a kitétellel, hogy a 25. életévük betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is megilleti az adó-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4790

6. találat: Iskolaszövetkezet tagjának jogviszonya

Kérdés: Keletkezik-e biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya annak az iskolaszövetkezeti tagnak, akinek a hallgatói jogviszonya megszűnik, de a szövetkezetben a tagsági viszonya továbbra is fennáll annak ellenére, hogy munkát nem végez? Kell ebben az esetben valamilyen járulékot fizetni? Milyen változást hozott a 321/2013. Korm. rendelet a járulékfizetésre vonatkozóan és milyen határidővel?
Részlet a válaszból: […]megszűnik, de ezt követően nem végez munkát a szövetkezetben, akkor vele kapcsolatban semmilyen járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik.Viszont abban az esetben, amennyiben a hallgatói jogviszonya megszűnését követően (vagy hallgatói jogviszonya szüneteltetése tartama alatt) is munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll a szövetkezettel, akkor biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell elbírálni.Az említett 321/2013. Korm. rendelet - egy új (6) bekezdéssel kiegészítve a Tbj-tv. R. 4. §-át - kifejezetten e szabályok tekintetében pontosít, kimondva, hogy a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában nappali rendszerű oktatás keretében folytató tanulónak az minősül, aki- nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói jogviszonnyal rendelkezik,- nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti nem szünetelő (aktív) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy- az említett tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig.A diákigazolvány érvényességi idejének lejárta a 362/2011. Korm. rendelet értelmében-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4198
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Iskolaszövetkezet tagjainak jogállása

Kérdés: Jogosultak-e adójóváírásra a munkaszerződéssel foglalkoztatott iskolaszövetkezeti tagok? Órára vagy napra kell számítani azoknak a tagoknak a szabadságát, akik hetente 2 napon dolgoznak napi két órát? Helyesen jár-e el a szövetkezet, ha a diákok után csak személyi jövedelemadót és rehabilitációs hozzájárulást fizet? Munkaszerződés esetén meg kell-e fizetni a munkaerő-piaci járulékot, illetve 2009-re a munkaadói és a munkavállalói járulékot is? Miért nem foglalkoztathatók vállalkozási szerződéssel a szövetkezet tagjai?
Részlet a válaszból: […]iskolaszövetkezeti tagok egyidejűleg munkaviszonyban álló személyeknek is minősülnek. Figyelemmel a leírtakra, az első kérdésre a válasz igen, azaz adójóváírást érvényesíthetnek a munkaszerződéssel foglalkoztatott tagok, tekintve hogy bérjövedelmet szereznek. Munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül ugyanis a magánszemélyt munkaviszonyára tekintettel megillető adóköteles bevétel, és a munkaviszonyból származó jövedelem bérnek minősül, az adójóváírás pedig az adóévben megszerzett bér alapján vehető igénybe [Szja-tv. 3. § 21/a) pontja, 22. pontja, 33. § (1) bekezdés a) pontja]. A szabadság kiadásánál a munkarend (munkaidő-beosztás) szerinti munkanapokat kell figyelembe venni. A heti kettőnél több pihenőnapot biztosító munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása tekintetében a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkavállaló két pihenőnapját, valamint a munkaszüneti napot [Mt. 135. § (1)-(2) bekezdései]. Az idézett szabály azt jelenti, hogy ha valaki csak heti 2 napot dolgozik, és el akar menni 6 nap szabadságra, akkor a gyakorlatban ez nem 3 hét "szabadságot" jelent, hanem csak 1 hetet és 1 napot (hetente - ha nincs munkaszüneti nap - 5 nap szabadságot kell számítani). A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg [Mt. 130. § (1) bekezdése]. A szabadság kiadásánál a munkaidőnek nincs jelentősége, az akkor is jár, ha a munkáltató a munkavállalót nem teljes munkaidőben alkalmazza. Ilyenkor a pl. napi 2 órában foglalkoztatottat szabadsága idejére is napi 2 órának megfelelő díjazás illeti meg. Az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagjára a biztosítás nem terjed ki [Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja], ennek következtében utána járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik. Helyes tehát a szövetkezet eljárása, amennyiben a nappali tagozatos hallgató tagok esetében csak az szja-t és a rehabilitációs hozzájárulást számolja el. A rehabilitációs hozzájárulás számításánál a havi 60 óránál magasabb óraszámban munkát végző, és ezért ellenértékben részesülő iskolaszövetkezeti tagokat figyelembe kell venni. A szövetkezeti törvény lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak nappali tagozatos diákok válhassanak az iskolaszövetkezet tagjaivá. Iskolaszövetkezetben a tanulókon kívül felvett tagok száma nem haladhatja meg a taglétszám[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2998